Contestatie la executare. Calitate procesual pasiva executor. Competenta executor. Cheltuieli de executare.

Sentinţă civilă 4526 din 22.04.2015


Prin ac?iunea înregistrata pe rolul acestei instan?e la data de 22.04.2013 sub nr 10859/212/2013 B.G.S.G. SA a chemat in judecata intima?ii BEJ S.A.si BEJ M.C. formulând contesta?ie împotriva modului de distribuire a sumei rezultata din procedura execu?ionala înfaptuita in dosarul de executare nr.78/2013 al BEJ M.C., astfel cum este consemnata in cuprinsul Procesului verbal de eliberare/distribuire sume întocmit in data de 19 aprilie 2013, la cererea intimatei BEJ S.A., in baza titlului executoriu reprezentat de Proces verbal de cheltuieli de executare din 16.07.2012 pentru dosar 127/2012 solicitând anularea in întregime a procesului verbal.

In motivarea contesta?iei se arata ca  modul de distribuire a sumei rezultate din executarea silita in dosarul de executare 78/2013 este efectuat cu încalcarea dispozitiilor legale in materie.In esenta, criticile aduse executarii silite vizeaza urmatoarele :-Creanta pentru care s-a încuviin?at executarea silita nu este certa, lichida si exigibila in sensul dispozitiilor legale ;- încuviintarea executarii silite a fost solicitata de un executor judecatoresc care nu are competenta teritoriala in materia executarii silite prin poprire pe raza CAB Bucuresti  si încuviintata de o instanta necompetenta teritorial ;-Procesul verbal de cheltuieli de executare din data de 16.07.2012 pentru dosar 127/2012 întocmit de BEJ S.A.- titlul executoriu - nu a fost comunicat contestatoarei.-Sumele stabilite cu titlu de onorariu executare de catre BEJ M.C.sunt nejustificat de mari in raport cu munca depusa in procedura execu?ionala , respectiv emiterea adresei de poprire in mâinile tertului poprit BNR - in conditiile in care sumele dispuse prin adresele de înfiintare a popririlor au fost deja indisponibilizate si consemnate la dispozitia executorului judecatoresc ;

Intima?ii BEJ S.A.si BEJ M.C.au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestatiei la executare.

Pe cale de exceptie au invocat netimbrarea /insuficienta timbrare a cererii introductive si lipsa calitatii procesuale pasive a BEJ Menaef Cristian.

În sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a BEJ Menaef Cristian, ambii intimati au aratat ca în contestatia la executare, au calitate procesuala doar partile implicate în raportul executional: creditorul si debitorul, pe cale de exceptie tertul poprit, dar nu si organul de executare silita. In temeiul dispozitiilor art. 2 din legea 188/2000, executorii judecatoresti sunt învestiti sa îndeplineasca un serviciu de interes public.

Se arata ca la data de 19.04.2012 intre BRD GSG SA prin Grup Constanta Sucursala Constanta si BEJ S.A.a fost încheiat contractul cadru de executare silita prin care se stabilea ca obiect al contactului "colaborarea in vederea executarii silite a creantelor izvorâte din titlurile executorii ale clientului, conform cererilor de executare primite de la Banca". Articolul 26 al contractului cadru prevede in mod expres ca beneficiara a sumelor rezultate din executarea silita vor reveni CREDITOAREI B. G. SUCUSALA CONSTANTA.

In ceea ce prive?te excep?ia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ M.C.instan?a o va respinge ca nefondata pentru urmatoarele considerente:

Instanta retine  ca intimatul BEJ M.C.are calitate procesuala pasiva, în conditiile în care procesul – verbal de eliberare/distribuire sume din data de 19.04.2013 a carui anulare se solicita, cât si solicitarea de reducere a cuantumului onorariului executorului judecatoresc îl privesc în mod direct, existând identitate între persoana acestui intimat si cel obligat în raportul juridic dedus judecatii.

Pe fondul cauzei, in raport de probele administrate instan?a retine urmatoarele:

Potrivit art.399 C. Proc. Civ., „Împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuza sa înceapa executarea silita ori sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita însasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.

De asemenea, dupa ce a început executarea silita, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, data fara îndeplinirea conditiilor legale.

 În cazul în care executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca în contestatia la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede în acest scop o alta cale de atac”.

În speta de fata, împotriva contestatoarei a fost pornita executarea silita în cadrul dosarului de executare nr.78/2013 al B.E.J. M.C.în temeiul titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de cheltuieli de executare din 16.07.2012 emis în dosarul nr.127/2012 al B.E.J. Selaru Adrian, pentru suma de 6565,41  lei, reprezentând cheltuieli de executare aferente respectivului dosar.

Instanta retine ca, procesul-verbal mentionat a fost emis în baza contractului cadru de executare silita nr. 91332/19.04.2012-fila 93 verso, încheiat între contestatoare si intimatul B.E.J. S A. Ulterior, în dosarul nr.127/2012 al B.E.J. S A, contestatoarea-creditoare a depus cerere de renuntare la executarea silita demarata-fila 97 verso.

În ceea ce priveste sustinerea contestatoarei în sensul ca procesul – verbal de cheltuieli de executare invocat a fi titlul pus în executare silita nu întrunea conditiile cerute de dispozitiile legale cu privire la caracterul cert, lichid si exigibil , se retine ca între contestatoare si intimatul B.E.J. S A a fost încheiat contractul cadru de executare silita nr. 91332/19.04.2012. Ulterior, în dosarul nr.127/2012 al B.E.J. S.A, contestatoarea-creditoare a depus cerere de renuntare la executarea silita demarata.

În baza contractului cadru de executare silita nr. 91332/19.04.2012 a fost emis, în dosarul nr.141/2012 al B.E.J. S.A, procesul-verbal de cheltuieli de executare din 16.07.2012, pentru suma de 5126,20 lei reprezentând cheltuieli de executare aferente respectivului dosar.

Prin Încheierea nr. 2527/21.02.2013 a Judecatoriei Constanta-fila 100 s-a încuviintat executarea silita împotriva contestatoarei în temeiul titlului executoriu constând în procesul - verbal de cheltuieli de executare din 16.07.2012.

Instan?a retine ca nu pot fi identificate motive de anulare a titlului executoriu. Astfel, potrivit contractului cadru de executare silita nr.91332/19.04.2012, cu privire la onorariul de executor s-a convenit la art.3 din conventia partilor, avansarea de catre client (creditor) a unui onorariu de 200 lei plus TVA si a unor sume destinate cheltuielilor de executare de 150 lei plus TVA, pentru fiecare dosar de executare, cu mentiunea ca restul de plata a cheltuielilor de executare si a onorariului vor fi încasate la recuperarea debitului. Potrivit art.4 din contract, toate cheltuielile aferente executarii silite, precum si onorariul BEJ vor fi recuperate în totalitate de la debitor, conform prevederilor art.371^7 alin.2) C. Proc. Civ .

Mai retine instanta ca, potrivit anexei 1 la contract, partile au negociat onorariile percepute de executor în caz de recuperare partiala a debitului sau pentru situatia în care între client si debitor a intervenit o întelegere. Potrivit art.20 din contract, în cazul în care executorul nu îsi îndeplineste din culpa sau cu intentie obligatiile rezultate din contract, acesta urmeaza a fi considerat reziliat de plin drept, fara interventia instantei, prin comunicarea unei notificari cu 3 zile lucratoare înainte de încetarea efectiva a contractului, caz în care executorul nu ar fi îndreptatit la diferenta de onorariu neachitat, având si obligatia de dezdaunare a clientului.

În baza art. 21 din Contractul cadru în cazul în care executorul nu îsi îndeplineste din culpa sau cu intentie obligatiile rezultate din contract, acesta urmeaza a fi considerat reziliat de plin drept, fara interventia instantei, prin comunicarea unei notificari cu 3 zile lucratoare înainte de încetarea efectiva a contractului. În acest caz, executorul nu ar fi îndreptatit la diferenta de onorariu neachitat, având si obligatia de dezdaunare a clientului.

În cauza de fata, contestatoarea nu a dovedit nerespectarea obligatiilor contractuale de catre executorul judecatoresc, situatie în care aceasta datoreaza onorariul de executor si cheltuielile de executare, în temeiul art. 371 ind. 7 al.2 C.pr.civ., potrivit caruia cheltuielile de executare sunt în sarcina debitorului urmarit, afara de cazul când creditorul a renuntat la executare sau prin lege se prevede altfel. Or, din dosarul de executare nr.127/2012 al B.E.J. Selaru Adrian, rezulta ca a fost depusa cerere de renuntare la executare silita de catre creditoarea contestatoare, devenind astfel incidente dispozitiile textului procedural indicat.

Instanta apreciaza, de asemenea, ca nu se impune, reducerea cheltuielilor de executare stabilite în dosarul nr.78/2013 al B.E.J. M. C., întrucât nu se contesta legalitatea cuantumului onorariului de executor ci cuantumul acestuia raportat la complexitatea activitatii. Astfel instanta constata ca onorariul executorului judecatoresc stabilit prin procesul-verbal de cheltuieli partiale nr.1/22.03.2013 BEJ M.C..Â, instanta constata ca acesta se încadreaza în limitele legale, conform art. 37 al.1 din Legea 188/2000 si Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/2006.

Nu se poate retine nici împrejurarea ca, prin formarea mai multor dosare de executare se urmareste eludarea prevederilor OMJ 2550/2006, întrucât fiecare dosar priveste proceduri executionale demarate în baza unor titluri executorie distincte.

Nu pot fi primite nici sustinerile contestatoarei privitoare la necompetenta executorului judecatoresc.

Astfel, sunt incidente in cauza disp. art. 453 alin.1 C.pr.civ. potrivit carora poprirea se înfiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului  ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit. Or, în cauza, calitatea de debitor o are contestatoarea B.R.D. –– Sucursala Constanta, al carei sediu atrage competenta unui executor judecatoresc de pe raza Curtii de Apel Constanta, în conditiile în care aceasta a încheiat contractul cadru de executare silita nr. 91332/19.04.2012, asumându-si obligatiile contractuale în nume propriu si a semnat cererea de continuare executare silita, respectiv de renuntare la executare silita Fata de considerentele de fapt si de drept expuse instan?a va respinge contesta?ia la executare ca nefondata.