Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3224 din 11.05.2015


Dosar nr. 3292/288/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 3224

Şedinţa publică din data de 11 mai 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte :I. C.C.

Grefier:M. M. A.

?

Pe rol fiind judecarea cauzei Civile privind pe contestatorul  A. C. C., cnp.. domiciliat în R V., str. ……, Judeţ Vâlcea în contradictoriu cu intimata C. N. D A. D.N. R. SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, cu sediul în ….., Judeţ .  având ca obiect,contestaţie la executare .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile. 

?Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prezenta cauză se află la primul termen de judecată, că s-a depus dosarul de executare nr.  1402/2014, în copie certificată conform cu originalul, precum şi că executorul judecătoresc M. T. B.  a  solicitat achitarea onorariului în cuantum de 50 lei,  reprezentând xerocopierea dosarului de executare. A mai învederat grefierul de şedinţă, că intimata a depus întâmpinare cu duplicat pentru comunicare.

Instanţa constată că este competentă din punct de vedere general, material  şi teritorial exclusiv cu judecarea prezentei cauzei, în temeiul art.. 713 C. pr.civ.

Constatând, că suma solicitată de executorul judecătoresc M. T.B.  este  nejustificată faţă de numărul de pagini xeroxate, instanţa reduce cuantumul cheltuielilor ocazionate de xerocopierea dosarului de executare, la suma de 15 lei, după care constată dosarul în stare de judecată şi  în baza art. 394 cod procedură civilă, reţine cauza spre soluţionare.  publică

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei constată următoarele;

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 3292/288/2015, petentul-contestator  A. C.C., a formulat, în contradictoriu cu intimata  . CNADNR SA - CESTRIN, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, plângerea contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria R.nr../.2012, întocmit de intimată, şi contestaţie la executare împotriva actelor de executare întocmite în dosarul de executare silita nr. /2014 al BIEJ M T B, solicitând anularea procesului-verbal de contravenţie şi a formelor de executare silită.

În motivare, petentul contestator arată că prin procesul verbal de contravenţie contestat a fost sancţionat pe motiv că autovehiculul său a fost depistat în trafic fără rovinietă valabilă, iar în baza acestui act a fost pornită executarea silită de către executorul judecătoresc.

Petentul susţine că nu a avut cunoştinţă de actul sancţionator, de a cărui existenţă a aflat doar atunci când a primit actele de executare, şi că acesta este nul de drept pentru vicii de formă, care duc la nulitatea lui.

Astfel, conform art.16 din OG nr.2/2001 procesul verbal este încheiat sub sancţiunea nulităţii prevăzută de art. 17 din acelaşi act normativ, întrucât trebuia să conţină semnătura agentului constatator. Procesul verbal de contravenţie, conform prevederilor OG nr.2/2001, are caracterul unor acte autentice ce nu sunt supuse prevederilor Legii nr.455/2001 pentru a li se putea aplica semnătura electronica.

Pe cale de consecinţă, titlul executoriu este nul, precum şi celelalte acte de executare.

În ceea ce priveşte obligaţia de a achita tariful pentru despăgubire contestatorul susţine că acesta a fost instituit prin art. 8 alin 3 din OG 15/2002 şi aprogat prin Legea 144/2012

Cererea este  legal timbrată.

Intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cât şi a cheltuielilor de judecată solicitate de contestatoare.

În motivarea întâmpinării se arată că la data de 23.10.2011, autovehiculul cu numerele de înmatriculare VL-/-/ aparţinând contestatorului, fiind depistat utilizând reţeaua de drumuri naţionale fără a poseda rovinieta valabilă, i s-a emis PVCC seria R nr…..x/.2012, conform conţinutului titlului executoriu - proces-verbal de constatare a contravenţiei menţionat,contravenientul avea obligaţia să achite contravaloarea tarifului de despăgubire în valoare de 28 euro.

Titlul executoriu mai sus menţionat este emis de CESTRIN Bucureşti, iar constatarea contravenţiei a fost efectuată cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei – SIEGMCR, iar procesul verbal de contravenţie s-a încheiat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei si Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi Direcţia Generala de Evidenţă a Persoanelor, conform prevederilor art.9 alin.2 si 3 al OG 15/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul verbal de contravenţie a fost întocmit respectând prevederile OG 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Deşi organul emitent al procesului verbal de contravenţie a îndeplinit procedura legală de comunicare în termen, potrivit art. 27 din O.G. 2 din 2002 „ comunicarea procesului-verbal de contravenţie se face prin posta cu aviz de primire sau prin afişare care se consemnează intr-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor ", acesta fiind titlu executoriu, debitorul Anghel Constantin Casian nu a achitat contravaloarea tarifului de despăgubire, motiv pentru care C.N.A.D.N.R. S.A prin DRDP Craiova s-a adresat către BEJ M. T.B..

Contravenientul a avut la dispoziţie 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenţie să facă plângere, dar nu şi-a exercitat acest drept, astfel contravenientul a devenit debitor al DRDP Craiova, având obligaţia de a achita contravaloarea amenzii.

Procesul verbal de contravenţie neatacat în termen de 15 zile de la comunicare constituie potrivit legii titlu executoriu fără investire sau vreo altă formalitate din punct de vedere al amenzii.

Conform dispoziţiilor legale menţionate, prin procedura contestaţiei la executare se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, în cazul când acesta nu este o hotărâre dată de o instanţa judecătorească sau alt organ jurisdicţional, dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedura prevăzută de lege.

În speţă, pentru desfiinţarea titlului executoriu contestatorul avea la dispoziţie altă cale de atac, respectiv plângerea contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie.

Referitor la nulitatea invocată de contestator, cu privire la semnătura agentului constatator, acesta interpretează în mod eronat legislaţia, atâta timp cât procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor legii 455/2001 şi a HG 1259/20011, astfel, potrivit art. 4 din Legea 455/2011 privind semnătura electronică, înscrisul în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar, iar potrivit art. 5 al aceleiaşi legi, înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Nici o dispoziţie legală nu interzice ca semnătura electronică să poată fi aplicată pe înscrisuri autentice. Totodată, semnătura electronică a proceselor verbale de contravenţie de către agentul constatator, valorează asumarea celor consemnate în acesta.

În plus, O.G. 2/2001 nu stabileşte ce fel de semnătură se aplică pe procesele verbale de constatare a contravenţiei, olografă sau electronică, lăsând astfel posibilitatea aplicării şi semnăturii electronice.

Astfel că, în mod temeinic intimata s-a adresat BEJ M. Tatoiu B.solicitând executarea silită a debitorului pentru neplata debitului prevăzut de titlu executoriu – R.. nr.x/2012, în valoare de 28 euro, reprezentând contravaloarea tarifului de despăgubire aşa cum prevede art. 8 alin. 3 din OG nr. 15/2002, constituind venit propriu al CNADNR SA - DRDP Craiova.

În drept se invocă art. 205-208 cpc.

La solicitarea instanţei, BIEJ Muraru Tatoiu Bogdan a înaintat înscrisurile din dosarul de executare 1004/2014, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia ÎCCJ nr. 10 din 10 iunie 2013 (Decizia 10/2013) s-a statuat, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, că „modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire. Cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal.”

Se reţine că intimata a efectuat comunicarea procesului-verbal de contravenţie seria R12 nr.0186084/21.03.2012, doar prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, fără ca în prealabil să se efectueze comunicarea prin poştă, cu aviz de primire(fila 43 dosar). În acest context se constată că plângerea contravenţională de faţă este formulată în termen (dispoziţiile Deciziei ÎCCJ nr. 10 din 10 iunie 2013 sunt de imediată aplicare şi obligatorii).

În ceea ce priveşte plângerea contravenţională, prin procesul-verbal de contravenţie seria R12 nr.0186084/21.03.2012, întocmit de CNADNR-CESTRIN, petenta a fost sancţionată cu amendă în sumă de 250 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de dispoziţiile art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, cu modificările şi completările ulterioare, reţinându-se că, la data de 23.10.2011, orele 11:31, pe DN 7 km 188+900 localitatea Seaca, autovehiculul categoria A, cu nr. de înmatriculare VL-x-y, aparţinând petentului, a fost înregistrat circulând fără rovinietă valabilă.

Procesul verbal de contravenţie s-a încheie în lipsa contravenientului.

Procesul verbal de contravenţie nu poartă semnătura olografă a agentului constatator.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale, verifică legalitatea şi temeinicia actului sancţionator şi hotărăşte totodată cu privire la sancţiunea aplicată prin procesul verbal contestat.

Referitor la legalitate, instanţa constată că se invocă nesemnarea procesului verbal, în opinia petentului semnătura electronică neputând suplini semnătura olografă în materie de acte administrative autentice.

Analizând critica petentului în ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal de contravenţie  instanţa reţine următoarele.

Aplicabilitatea a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în baza cărora „Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.“, concluzia imediată, acceptând posibilitatea întocmirii unui proces verbal de contravenţie ca un înscris în formă electronică, fiind aceea că acesta este un înscris sub semnătură privată.

Pornind de la dispoziţiile art. 15 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, se poate stabili cu uşurinţă că procesul verbal de contravenţie este acel act juridic, emis de autorităţile competente, prin care se aplică o sancţiune, în urma săvârşirii unei contravenţii (acea faptă care are un grad de pericol social mai scăzut decât infracţiunea şi care este pedepsită ca atare).

Coroborând consideraţiile expuse în cele două aliniate anterioare, se ajunge la concluzia că procesul verbal de contravenţie nu poate fi un înscris sub semnătură privată, ci doar unul autentic, emis de un agent constatator, în exercitarea atribuţiilor sale.

Semnătura electronică, aşa cum este definită de art. 4 punctul 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, constituie „date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare“.

Practic, semnătura electronică este forma digitală a semnăturii olografe, în sensul că este reflectarea în spaţiul virtual al acesteia, o semnătură electronică având aceleaşi funcţionalităţi şi aplicabilităţi ca şi semnătura olografă.

În speţă, procesul verbal de contravenţie care a fost emis, comunicat petentului şi supus cenzurii instanţei de judecată este unul în formă scrisă, cu existenţă materială, din cuprinsul căruia lipseşte în mod cert semnătura agentului constatator, fapt ce atrage nulitatea absolută a acestuia, în condiţiile art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Instanţa reţine că practica unitară a instanţei de control judiciar care o arondează este în sensul invocat de petent.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa apreciază că plângerea contravenţională formulată de petent este întemeiată, urmând a fi admisă, cu consecinţa anulării procesului-verbal de contravenţie seria R12 nr.0186084/21.03.2012, întocmit de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA-CESTRIN.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare, se reţine că în cadrul dosarului de executare nr.1402/2014 al BEJ M T B, a început executarea silită contra petentului contestator în baza procesului-verbal de contravenţie seria R.. nr.x/.2012 întocmit de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA-CESTRIN, emiţându-se în acest sens înştiinţare de plată la data de 09.02.2015.

Potrivit art. 37 din OG 2/2001, procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

În acest sens, art. 39 (3) din OG 2/2001, dispun că executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Astfel, conform art. 141 cpf. executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, nici-un titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.

Totodată, dispoziţiile art. 642 cpc.(dispoziţii cu care se completează cele ale codului de procedură fiscală conform  art.2 cpf),  arată că, dacă s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept, dacă prin lege nu se prevede altfel. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la întoarcerea executării.

Constatându-se că titlul executoriu ce a stat la baza începerii executării silite în cadrul dosarului de executare nr. nr.1402/2014 al BEJ M. T. B. a fost desfiinţat(anulat), instanţa, în temeiul art.719 (1) cpc. coroborat cu art. 172 cpf., va admite contestaţia la executare şi va dispune anularea executării silite începute în dosarul de executare nr.10402/2014 al BEJ M. T. B.

Având în vedere culpa procesuală a intimatei şi văzând dispoziţiile art. 453 din C.p.c., instanţa va obliga intimata la plata către contestator a sumei de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxele de timbru.

De asemenea, potrivit art. 453 coroborat cu art. 716 alin. 2 din C.p.c., instanţa va obliga intimata la plata către executorul judecătoresc a sumei de 15 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de multiplicare a dosarului de executare, sumă care are un caracter rezonabil în raport de volumul dosarului de executare (mai puţin de 20 de file).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul A.C.C., ., domiciliat în ……… Judeţ Vâlcea  în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ROMÂNIA SA - CNADNR SA - CESTRIN, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, cu sediul în Craiova… jud. Dolj. 

Dispune anularea procesului verbal de contravenţie seria R..nr…x/21.03.2012.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul A.C.C. în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ROMÂNIA SA - CNADNR SA - CESTRIN, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA.

Dispune anularea executării silite începute în dosarul de executare nr.x/2014 al BEJ M. T. B.

Obligă intimata la plata sumei de 20 lei cheltuieli de judecată către contestator şi 15 lei către BEJ M. T. B.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 mai 2015.

Preşedinte

Grefier

Red.ICC/Tehn. MMA/5ex/14.07.2015