Fara titlu

Hotărâre din 26.02.2009


Evacuare ş.a.

S-a înregistrat pe rolul instanţei, cererea formulată de reclamantul CONSILIUL LOCAL V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M, în contradictoriu cu pârâtul  N.D-tru, prin care s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună evacuarea pârâtului din construcţia, ocupată fără drept, situată în comuna V-M, satul V-M, proprietatea Consiliului Local V-M,  construcţie ce face parte din domeniul public al comunei.

S-a susţinut, de către reclamant, în motivarea cererii, că în anul 2002, domnul N.D-tru, care la acea dată avea calitate de consilier local, folosindu-se de un contract încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale, a ocupat construcţia sus arătată, construcţie ce a avut destinaţie de sediul al administraţiei locale, şi a amenajat în interiorul acesteia o unitate de alimentaţie publică şi un magazin alimentar. Mai arată reclamantul că,  nu există o hotărâre a consiliului local prin care să se fi dispus  închirierea sau  concesionarea acestei clădiri, mai mult, nu s-a organizat licitaţie publică pentru închirierea acestui imobil şi nu există  proces-verbal  de predare-primire a clădirii şi nu s-a plătit nicio sumă de bani cu titlu de chirie, s-au demolat ziduri interioare, fostele birouri  transformându-se  în 2 săli mari cu destinaţie de desfacere produse alimentare şi alcoolice. Se mai arată că, pârâtul din anul 2004 până în  iunie 2008 a îndeplinit funcţia de primar al comunei, în prezent,  fiind  consilier al  Consiliului Local V-M, şi cu toate că s-a solicitat acestuia să se prezinte la sediul primăriei pentru a clarifica  această situaţie, ca urmare a faptului că Instituţia Prefectului a solicitat să se comunice situaţia juridică a acestei clădiri,  nu a dat curs invitaţiei. De asemenea, se mai solicită ca pârâtul să achite o sumă de bani  pentru toată perioada (2002-2008), reprezentând contravaloarea folosinţei respectivei clădiri.

În drept s-au invocat disp. art. 82, 112-114 şi art. 274 Cod de procedură civilă iar cererea s-a timbrat potrivit reglementărilor în materie (f.6-7 dosar) şi s-a solicitat  judecarea în lipsă.

În dovedire s-a depus la dosar, următoarele înscrisuri: hotărârea nr. 27/31.10.2008  a Consiliului Local V-M,  anexa nr. 82, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei,  notificare, adresă emisă către Instituţia Prefectului, adresă emisă de Instituţia Prefectului, hotărârea nr. 2/24.06.2008 a Consiliului Local V-M (f. 8-15 dosar).

Deşi legal citat, iar procedura completamente îndeplinită, pârâtul nu a formulat întâmpinare, însă, prezent la instanţa de judecată, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Consiliul Local V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M, depunând la dosar, în dovedire, D.c. nr. 1113/R/C/2008, din data de 17.10.2008.

Analizând actele şi lucrările  dosarului, instanţa constată că  cererea având ca evacuare ş.a. are ca părţi pe reclamantul Consiliul Local V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M, şi pe pârâtul  N.D-tru.

Potrivit art. 20 din Legea nr. 215/2001, ”Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale”, iar potrivit art. 21 al. 1 „Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii”.

Se asemenea în al. 2 al aceluiaşi articol se arată că „în justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean”.

Astfel, instanţa constată că, în prezenta cauză, calitate procesuală activă, o are comuna, care poate fi reprezentată prin una din persoanele arătate mai sus, şi nu consiliul local al comunei, care nu este unitate administrativ-teritorială, urmând a admite excepţia invocată şi pe cale de consecinţă a respinge cererea dedusă judecăţii.

Potrivit art. 274 al.3 Cod de procedură civilă, „judecătorii au însă dreptul  să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute  în tabloul onorariilor  minimale, ori de câte ori vor constata motivat  că sunt nepotrivit de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii  sau munca îndeplinită de avocat”.

Instanţa constată că onorariul apărătorilor pârâtului, în sumă de 2.000 lei, este  prea mare faţă de  munca îndeplinită, în această cauză, având în vedere faptul că  dosarul este la al doilea termen de judecată, urmând a reduce acest onorariu la suma de 1.400 lei şi a obliga reclamantul în consecinţă.

Pentru motivele sus arătate instanţa a hotărât:

A admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului CONSILIUL LOCAL V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M.

Respinge cererea formulată de reclamantul CONSILIUL LOCAL V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M, în contradictoriu cu pârâtul  N.D-tru.

În baza art. 274 Cod de procedură civilă;

Obligă reclamantul CONSILIUL LOCAL V-M, reprezentat prin numitul B.C-tin, primar al comunei V-M la plata sumei de 1.400 lei, cheltuieli de judecată către pârâtul  N.D-tru.