Revizuire. Instanţă competentă.

Decizie 505 din 15.11.2006


Revizuire. Instanţă competentă.

Prin cererea înregistrată  pe rolul Tribunalului Giurgiu la data de 08.10.2007 sub nr.1912/122/2007 revizuienta M.A. a formulat revizuire împotriva Deciziei civile nr.505/15.11.2006 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul  nr.10/122/2006, intimaţii fiind M. E., M. D., M.I. şi S.F., solicitând anularea acesteia.

În fapt în motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa civilă nr.694/19.03.2004 definitivă şi irevocabilă pronunţată de Judecătoria Giurgiu a fost respinsă cererea intimaţilor prin care solicitau modificarea titlului de proprietate nr.100819/05.03.2003 în sensul trecerii pe acesta şi a intimaţilor în calitate de moştenitori, reţinându-se că respectivul titlu a fost legal emis.

Prin  Decizia nr.505/15.11.2006, definitivă şi irevocabilă pronunţată de Tribunalul Giurgiu s-a admis  contestaţia  intimaţilor împotriva Hotărârii nr.577/2006 a Comisiei Judeţene Giurgiu pentru aplicarea Legii nr.18/1991 prin care se solicită acelaşi lucru, mai exact trecerea în titlul de proprietate susmenţionat şi a intimaţilor în calitate de moştenitori.

Arată  revizuienta că în aceste condiţii se află în prezenţa a două hotărâri definitive şi irevocabile potrivnice, situaţie prevăzută de art.322 pct.7 C.proc.civ., motiv pentru care solicită admiterea cererii de revizuire formulate şi anularea deciziei  civile nr.505/15.11.2006 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în cauza civilă nr.10/122/2006.

În drept s-au invocat disp.art.322 pct.7 şi urm. C.proc.civ.,  iar ca probe s-au solicitat înscrisuri.

La data de 13.11.2007 intimaţii M.E., M.D., M.I. şi S.F. au depus întâmpinare prin care au solicitat, în principal, să se constate că cererea de revizuire este  tardiv introdusă conform art.324 C.proc.civ.,cu mult peste termenul de o lună de la pronunţare, arătând că Decizia nr.505 a fost pronunţată la 15.11.2006 iar cererea de revizuire a fost  introdusă la Tribunalul Giurgiu la data de 03.10.2007.

Cât priveşte fondul cauzei arată  intimaţii, că cererea este  neîntemeiată  întrucât în speţă nu se confirmă situaţia prevăzută de art.322 pct.7 C.proc.civ neexistând două hotărâri definitive şi irevocabile potrivnice întrucât nu există identitate de obiect, iar părţile nu au aceeaşi calitate .

Tribunalul din oficiu a pus în discuţia părţilor  excepţia lipsei competenţei sale materiale  în soluţionarea cererii.

Analizând  cauza sub aspectul excepţiei susmenţionate instanţa a reţinut  că potrivit art.323 alin.2 C.proc.civ. în cazul  prevăzut  de art.322 pct.7 ( text invocat în prezenta cerere de către revizuienţi) cererea de revizuire se va  îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice, când cele două instanţe care au dat hotărârile potrivnice fac parte din circumscripţii judecătoreşti deosebite, instanţa mai mare în grad la care urmează să se îndrepte cererea de revizuire va fi aceea a instanţei care a dat prima hotărâre.

În speţa de faţă se observă că revizuienta pretinde  existenţa a două hotărâri potrivnice, în una şi aceeaşi pricină între aceleaşi persoane, având  aceeaşi calitate, hotărâri ce au fost pronunţate una  de către Judecătoria Giurgiu – sentinţa civilă nr. 694/19.03.2003 şi cealaltă  de către Tribunalul Giurgiu – decizia civilă nr.505/ 15.11.2006( prin care s-a admis recursul împotriva sentinţei civile nr.2172/29.05.2006 şi s-a evocat  fondul cauzei modificându-se hotărârea primei instanţe ).

Prin urmare faţă de acest aspect şi în raport de disp.art.323 alin.2 C.proc.civ. tribunalul a considerat  că cererea de revizuire formulată de revizuienta M.E. şi întemeiată pe disp.art.322 pct.7 ( existenţa a două hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de grad  deosebite în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane , având aceeaşi calitate ) este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti, în calitate de instanţă mai mare în grad faţă de instanţele care au pronunţat hotărârile reclamate ca fiind potrivnice, astfel că a admis excepţia invocată şi în baza art. 158 cod proc. Civ. Raportat la art. 323 alin. 2 cod proc. Civ., a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.