Anulare act emis de autoritatile publice locale

Sentinţă civilă 266 din 01.02.2012


DOSAR NR. 4734/121/2010*

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SENTINTA CIVILĂ NR. 266 DIN 01.02.2012

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr. 4734/121/2010, reclamantul C M  a

solicitat, în contradictoriu cu  pârâţii Municipiul Galaţi  prin Primar şi Consiliul Local al Mun. Galaţi,

anularea parţială a HCL nr. 583/29.10.2009,  respectiv a dispoziţiei art. 2 şi obligarea pârâtei  la

înstrăinarea  imobilului teren în suprafaţă de 274,40 mp situat în  Galaţi, str. Şoseaua Smârdan nr. 21  la

preţul de piaţă  al acestuia, cu cheltuieli de judecată.

În  motivarea acţiunii reclamantul a arătat, în fapt,  că este proprietarul imobilului construcţie

situat în str. Şoseaua Smârdan nr. 21.

A mai arătat reclamantul  că această construcţie este edificată încă dinainte  de anul 1989 pe

teren proprietatea statului şi că în  anul 2002 a formulat cerere de achiziţionare a terenului pe care este

amplasată clădirea.

Prin Ordinul Prefectului nr. 187/2008, imobilul a fost  atribuit în proprietatea  mun. Galaţi, iar prin

HCL  583/29.10.2009 s-a aprobat vânzarea către reclamant a terenului, însă la preţul de 234 euro /mp

fără TVA.

Apreciind că terenul trebuia vândut  la preţul din 2002 (când reclamantul a formulat cererea) şi

că preţul stabilit e discriminatoriu în condiţiile în care în aceeaşi zonă terenurile s-au vândut  la preţuri

derizorii, reclamantul  a formulat acţiunea ce formează obiectul  cauzei de faţă.

În dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat  proba cu înscrisuri (depunând la dosar copii ale

corespondenţei cu pârâta, copie a raportului de evaluare întocmit de evaluator şi HCL 583/29.10.2009),

precum şi proba cu expertiză tehnică de specialitate.

Legal citat, pârâtul Consiliul Local Galaţi a depus la dosar întâmpinare, prin care  a solicitat 

respingerea acţiunii ca nefondată.

În susţinerea întâmpinării a arătat  că hotărârea atacată a fost dată cu respectarea prevederilor

HCL nr. 121/26.03.2009 privind  aprobarea Regulamentului privind vânzarea  unor categorii de terenuri

proprietatea privată a  mun. Galaţi.

A anexat documentaţia  care a stat la baza emiterii HCL 583/29.10.2009, expunere de motive, 

raport de specialitate şi raport de avizare,  cererea formulată de reclamant, Ordinul 187/21.05.2008 al 

Prefectului Jud. Galaţi, certificat de urbanism, extras de carte  funciară pentru imobilul în discuţie,

contract de închiriere, act de vânzare –cumpărare, documentaţia  topografică şi raport de evaluare.

Din examinarea  actelor dosarului instanţa reţine următoarele:

Cu privire la cadrul procesual, reclamantul a invocat excepţia lipsei calităţii Primarului de a

reprezenta în justiţie Consiliul Local, depunând în acest sens extras din Decizia  nr. 4383 din

20.09.2005 a ÎCCJ.

S-a arătat că întâmpinarea este semnată, pentru Consiliul Local, de Primar,  ceea ce încalcă

disp. Legii 215/2001 privind  administraţia publică locală.

La următorul termen, pârâtul Consiliul Local  a depus întâmpinare cu acelaşi conţinut, semnată

de Preşedintele Consiliului Local Galaţi.

Excepţia a fost respinsă prin încheierea  din 22.02.2011.

Instanţa reţine, de asemeni,  cu privire la termenul de formulare a acţiunii, că pârâtul Consilul

Local  nu a făcut dovada  datei la care a comunicat reclamantului HCL 583/29.10.2009 şi, prin urmare, 

nu rezultă că s-ar fi depăşit  termenul prevăzut de art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea 554/2004.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că reclamantul este proprietarul construcţiei  situată în Galaţi, 

str. Şoseaua Smârdan nr. 21, aspect ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat  sub

nr. 1526/26.02.2002.

Terenul aferent acestei construcţii este  proprietatea Primăriei Galaţi, aşa cum rezultă  din

extrasul  de carte funciară.

La data de 07.10.2002, reclamantul a solicitat  Primăriei mun. Galaţi, vânzarea-cumpărarea 

acestui teren, pârâtul  invitându-l la discuţii.

La cererile ulterioare formulate de reclamant, pârâtul Mun. Galaţi a răspuns  că situaţia juridică a

terenului nu este încheiată conform Legii 10/2001, astfel că,  „problema rămâne în discuţie” .

În cele din urmă, Primarul mun. Galaţi a comunicat reclamantului că prin HCL nr.

319/21.06.2005 s-a aprobat  Regulamentul de vânzare a terenurilor proprietate privată a mun. Galaţi,

urmând doar a se  evalua aceste terenuri.

Prin Ordinul nr. 187/21.05.2008 al Instituţiei Prefectului (fila 89 la dosar) s-a atribuit în

proprietatea  mun. Galaţi  suprafaţa  de 19.139 mp situat în Galaţi, Şoseaua Smârdan nr. 1, în care este

inclus şi terenul solicitat  de reclamant.

Prin HCL nr. 583 din 29.10.2009 s-a aprobat  vânzarea  către reclamant a terenului solicitat,

însă la preţul de 234 lei/mp.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză  rezultă că preţul  corect pentru terenul în discuţie 

ar trebui  să fie cel mult 42,22 lei/mp.

Obiecţiunile formulate de pârâtul Consiliul Local Galaţi  la raportul de expertiză au fost respinse,

întrucât  nu constituiau  cauze de nulitate a expertizei efectuate.

Astfel, pârâtul a invocat faptul  că expertul numit în cauză nu este membru A.N.E.V.A.R. şi,

prin urmare,  nu are calitatea de a întocmi un raport de evaluare.

Aceste susţineri nu au suport legal, neexistând nici o prevedere legală care să impună  ca

expertiza în cauză să fie efectuată de un membru A.N.E.V.A.R.

Se conchide, faţă de acestea, că  prevederile  art. 2 din HCL 583/29.10.2009 sunt nelegale,

reclamantul făcând dovada văditei disproporţii între preţul stabilit de Consiliul Local pentru  vânzarea

terenului către  reclamant (234 euro/mp fără TVA) şi preţul stabilit  de expert (42,22 lei/mp).

Se mai reţine că preţul este nelegal stabilit şi deoarece cererile au fost formulate  de reclamant

încă din anul 2002, dar totuşi preţul a fost stabilit de Consiliul Local pe baza HCL 121/26.03.2009

privind aprobarea regulamentului privind vânzarea  unor categorii de terenuri proprietatea statului.

Acestea în condiţiile în care  prin adresa nr. 48377 din 26.11.2007 reclamantul a fost înştiinţat  de pârât

că cererea  sa va fi soluţionată  în conformitate cu HCL nr. 319/2005, care prevedea preţuri mult mai

mici.

Reclamanta  a mai făcut dovada  că în zonă, pe aceeaşi stradă, un alt imobil  a fost vândut  cu

preţul de 42,22 lei/mp, iar în zona alăturată un imobil alcătuit din  teren cu 10 construcţii a fost vândut

cu preţul de 123,20 lei/mp.

Acţiunea de faţă se priveşte, aşadar,  ca fondată, urmând a fi admisă ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea privind pe reclamantul C M,  şi pe pârâţii MUNICIPIUL GALAŢI PRIN

PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI GALAŢI, cu sediul în mun. Galaţi, str. Domnească,

nr. 38, jud. Galaţi,  având ca obiect „anulare act emis de autorităţi publice locale”.

Dispune anularea parţială a HCL  Galaţi nr. 583 din 29.10.2009, respectiv a dispoziţiilor art. 2.

Obligă pe pârâte  să înstrăineze  reclamantului  imobilul constând  din teren în  suprafaţă  de

274,40 mp situat în Galaţi, str. Şoseaua Smârdan nr. 21, la preţul de piaţă al  acestuia (respectiv  cel

mult 42,22 lei/mp).

Obligă pe pârâte să achite reclamantului  suma de 6.945,3 lei  cu titlul de  cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,  01.02.2012.