Anulare titlu de proprietate. Anulare acte subsecvente. Excepţia autorităţii lucrului judecat faţă de un reclamant. Condiţii.

Sentinţă civilă 1236 din 19.10.2009


TIP DOCUMENT: SENTINŢĂ CIVILĂ

NUMĂR DOCUMENT: 1236

DATĂ DOCUMENT: 19.10.2009

DOMENIU ASOCIAT: Fondul funciar

AUTOR: MARIUS PAVEL CAPOTA

Anulare titlu de proprietate. Anulare acte subsecvente. Excepţia autorităţii lucrului judecat faţă de un reclamant. Condiţii.

Prin cererea înregistrată sub nr. 634/187/2009 din data de 03.04.2009 pe rolul acestei instanţe, reclamanţii C. N. şi C. T. au chemat în judecată pe pârâţii C. V., C. E., C. I., COMISIA LOCALĂ C. şi COMISIA JUDEŢEANĂ B., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate nulitatea absolută a Titlul de proprietate nr. 674/2002, emis în favoarea actualului def. C. G., ca singurul succesor al def. C. S.; emiterea unui Titlu comun în locul Titlului de proprietate nr. 674/2002, în favoarea tatălui reclamanţilor def. C. G. şi a reclamanţilor, în calitate de succesori testamentari ai def. C. S.; să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare încheiat la 17.01.2003, autentificat sub nr. 74/2003 privind nr. top. 823/5, 823/6, 2648, 2753, situate în cf nr. 1278/a Nimăieşti, dispunându-se anularea încheierii de întabulare nr. 1193 încheiată la 21.03.2003 şi a inscripţiilor de cf de sub B1-3 restabilindu-se situaţia anterioară, precum şi a sarcinii de întreţinere de sub C 1-2 din CF 1278/a Nimăieşti; să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare încheiat la 17.01.2003, autentificat sub nr. 74/2003 privind şi nr. top. 2671 situat în CF 947 Nimăieşti dispunându-se anularea încheierii de intabulare nr. 1193 încheiată la 21.03.2003 şi a inscripţiilor de cf de sub B14-15 din cf 947 şi sub C 18-19 din CF 947 Nimăieşti; să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare şi pentru nr. top. 2649 situat în CF nr. 746 Nimăieşti dispunându-se anularea încheierii de întabulare nr. 1193 încheiată la 21.03.2003 şi a inscripţiilor de cf de sub B 6-11 cu restabilirea situaţiei anterioare de CF  precum şi a inscripţiei de sub C.; să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare privind nr. top 2674/2 situat în CF 853 Nimăieşti dispunându-se anularea încheierii de întabulare nr.2806/2002 şi a intabulării nr. 1193/2003 precum şi a inscripţiilor de CF B 5-7 din CF 583 Nimăieşti şi a inscripţiilor de sub C sarcina de întreţinere; să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare şi pentru nr. top 2674/1 situat în CF  nr. 745 Nimăieşti dispunându-se anularea încheierii de întabulare nr. 2806/2002 şi a intabulării nr. 1193/2003 precum  şi a inscripţiilor de cf de sub B 5-7 din CF  745 Nimăieşti, cu restabilirea situaţiei anterioare de sub B1 precum şi a sarcinii de întreţinere.

Au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Motivele de fapt arătate prin cererea de chemare în judecată:

Reclamanţii arată faptul că în urma atacării Titlului de Proprietate comun nr. 345/1996 s-a anulat acest titlu şi s-a dat un titlu comun pentru terenurile provenite de la mama acestora şi un titlu numai în favoarea tatălui reclamanţilor def. C. G. pentru terenurile provenite de la părinţii săi.

Având în vedere că atât reclamanţii cât şi tatăl acestora, def. C. G.,  au fost beneficiarii unor testamente de la bunici lor, consideră că se impune anularea Titlului de Proprietate nr. 674/2002 dat numai în favoarea def. C. G. (tatăl reclamanţilor) şi eliberarea unui nou Titlu de Proprietate în favoarea celor trei, ca fiind toţi succesori testamentari în părţi egale de la antecesorii acestora şi care au intrat cu aceste terenuri în C.A.P.

De asemenea, solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare cu clauza de întreţinere, încheiat între def. C. G. (tatăl reclamanţilor) şi pârâţi contract care s-a încheiat la 17.01.2003, cu motivarea că pârâţii, locuind în acel moment cu numitul C. G., au reuşit prin sugestie şi captaţie să-l determine să le vândă întreaga avere cu toate că în aceeaşi perioadă reclamanţii erau în proces cu def. C. G. (tatăl reclamanţilor) şi cu pârâţii.

În drept, au fost invocate art. 968 C civil şi dispoziţiile  Legii nr. 18/1991.

Prin întâmpinare, depusă la data de 11.05.2009, pârâţii au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Motivele de fapt arătate prin întâmpinare:

Pârâţii au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la reclamantul C. N. şi excepţia lipsei interesului reclamantului C. N. având în vedere faptul că sub dosarul civil nr. 1814/2000 a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 1187/2001 având ca obiect anularea Titlului de Proprietate nr. 345/03.09.1996 şi emiterea unui titlu de proprietate exclusiv pe seama autorului comun C. G., în prezent decedat, pentru imobilele cu nr. top. 823/5, 823/6, 2648,  2649, 2671, 2674, 2753, iar drept consecinţă s-a emis T.P. nr. 674/11.06.2002, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului C. T., având în vedere faptul că acesta nu a formulat şi nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în condiţiile Legii 18/1991.

Au fost solicitate cheltuieli de judecată.

În drept, au fost invocate art. 115 şi următoarele din C. pr. civilă.

În probaţiune,  au fost depuse Titlul de proprietate nr. 345/1996, acte de stare civilă, copii CF, testamente, Titlul de proprietate nr. 674/2002, sentinţa civilă nr. 1187/2001, contractul de vânzare cumpărare nr. 74/2003.

La  data de 15.06.2009 reclamanţii au depus răspuns la întâmpinare.

Analizând excepţiile prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

În speţă, pentru soluţionarea acestor excepţii, instanţa va analiza cererea de chemare în judecată din perspectiva fiecărui reclamant, în mod separat.

În ceea ce-l priveşte pe reclamantul C. N., instanţa va analiza cu prioritate excepţia autorităţii de lucru judecat.

În soluţionarea acestei excepţii, instanţa va avea în vedere prevederile  art. 1201 din Codul civil: „Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.”

Prin sentinţa civilă nr. 1187/10.05.2001 (fila 25), pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr. 1814/2000, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a dispus anularea titlului de proprietate nr. 345/03.09.1996. Totodată, s-a dispus emiterea unui nou titlu de proprietate în favoarea numitului C. G.

În baza acestei sentinţe civile nr. 1187/2001, a fost eliberat, ulterior, titlul de proprietate nr. 674/11.06.2002, care face obiectul acestei acţiuni.

Este de observat că sentinţa civilă nr. 1187/2001 a fost pronunţată la cererea formulată de către C. G. (în prezent decedat), în contradictoriu cu C. N. (fila 25). Primul a înstrăinat în favoarea pârâţilor dreptul său de proprietate asupra terenurilor pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr. 674/11.06.2002.

Sub acest aspect, instanţa constată existenţa unui prim element al autorităţii lucrului judecat, adică identitatea de părţi.

Evident că, în speţă, au calitatea de „părţi” şi pârâţii, ca dobânditori cu titlu particular, în privinţa hotărârii pronunţate anterior transmiterii bunului (sentinţa civilă nr. 1187/2001).

În ceea ce priveşte obiectul, ca element al autorităţii lucrului judecat, instanţa precizează că există identitate de obiect şi atunci când scopul final urmărit este acelaşi.

Prin sentinţa civilă nr. 1187/2001, instanţa reţine că s-a soluţionat între părţi, în mod irevocabil, litigiul referitor la îndreptăţirea celor două persoane, C. G. şi C. N., de a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate.

Faptul că, iniţial, s-a dispus anularea titlului de proprietate nr. 345/1996, iar prin prezenta acţiune se cere anularea titlului de proprietate nr. 674/2002, nu este de natură să identifice un obiect diferit în cea de-a doua cerere, deoarece litigiul existent în ambele procese se referă la îndrituirea celor două persoane de a li se recunoaşte dreptul de proprietate privată asupra terenurilor, care provin de la antecesorul lor comun C. S.

Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu doar judecarea (soluţionarea) din nou a unui proces terminat, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor, anterioare, făcute într-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, printr-o altă hotărâre judecătorească şi în alt proces.

În ceea ce priveşte cauza, ca fundament al raportului juridic dedus judecăţii, instanţa reţine că în ambele procese s-a invocat nevalabilitatea (nelegalitatea) celor două titluri de proprietate, prin prisma vocaţiei succesorale concrete a numiţilor C. G. şi C. N., la succesiunea def. C. S.

Astfel, în sentinţa civilă nr. 1187/2001 s-a reţinut, pe de-o parte, că pârâtul C. N., deşi cu vocaţie generală la moştenirea def. C. S., este înlăturat de către numitul C. G.

În prezenta acţiune, fundamentul juridic este acelaşi, în sensul că se solicită instanţei o nouă analiză cu privire la vocaţia succesorală concretă a reclamantului C. N., datorită testamentului autentificat sub nr. 1042/22.09.1967 (fila 51).

Instanţa precizează că dacă, prin sentinţa civilă nr. 1187/2001, s-a nesocotit acest testament, reclamantul C. N. avea posibilitatea să atace această hotărâre judecătorească prin intermediul apelului. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece sentinţa civilă nr. 1187/2001 a rămas definitivă şi irevocabilă prin neapelare.

Dacă acest testament a fost descoperit ulterior, reclamantul Clop Nicolae avea posibilitatea formulării unei cereri de revizuire a primei sentinţe.

Dezlegarea definitivă şi irevocabilă dată prin sentinţa nr. 1187/2001, cu privire la vocaţia succesorală a numiţilor C. G. şi C. N. la moştenirea def. C. S., calităţile lor de persoane îndreptăţite să beneficieze de măsurile reparatorii stabilite prin legea nr. 18/1991, este obligatorie.

Din această perspectivă şi capătul doi al cererii de chemare în judecată privind emiterea unui titlu de proprietate comun în favoarea def. C. G. şi în favoarea reclamantului C. N., aşa cum a fost titlul de proprietate nr. 345/03.09.1996 (fila 7), anulat, repune în discuţie cele constatate şi stabilite anterior. Or, o astfel de cerere nu mai poate fi admisă.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite excepţia autorităţii de lucru judecat.

Cu privire la excepţia lipsei interesului reclamantului C. N.

Această excepţie urmează să fie analizată de către instanţă, în ceea ce priveşte formularea capătului de cerere privind nulitatea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.74/2003.

Instanţa constată că imobilele înstrăinate prin acest contract au fost dobândite de către C. G., ca urmare a cererii depusă în baza Legii nr. 18/1991, eliberându-se titlul de proprietate nr. 674/2002.

Prin desfiinţarea contractului de vânzare cumpărare s-ar ajunge din nou la situaţia anterioară încheierii acestui contract.

Din acest motiv, reclamantul nu poate justifica niciun folos practic, chiar în situaţia admiterii cererii privind desfiinţarea contractului.

Printr-o atare desfiinţare a actului, imobilele în cauză ar reintra în patrimoniul moştenitorilor def. C. G., care le-a dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate.

De altfel, această cerere este strâns legată de primele două capete de cerere, aspecte analizate anterior.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite excepţia lipsei interesului reclamantului Clop Nicolae.

Cu privire la reclamantul C. T., s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Instanţa constată că, potrivit adresei nr. 1826/04.08.2009 (fila 38) a Primăriei comunei Curăţele, reclamantul C. T. nu a depus cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991.

Potrivit art. 8, al. 3 din Legea nr. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere.

Or, prin nedepunerea cererii respective, reclamantul C. T. nu mai poate beneficia de prevederile reparatorii ale legii fondului funciar.

Din acest punct de vedere, reclamantul nu mai poate justifica nici calitatea sa de pretins tabular al dreptului afirmat.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului C. T.

Domenii speta