Executare silită. Bilet la ordin. Contestatie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 399 c. pr. civ. Apărări de fond. Existenţa unei căi speciale de atac. Inadmisibilitate.

Sentinţă civilă 33 din 12.01.2009


Instanţa reţine că, în esenţă, prin intermediul contestaţiei la executare sunt invocate apărări de fond cu privire la biletul la ordin, titlu executoriu în baza căruia a fost începută executarea silită.

Instanţa constată că, în speţă, executarea silită a început în baza unui bilet la ordin, care este titlu executoriu, potrivit art. 106 coroborat cu art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată şi completată. Prin urmare, este vorba despre un titlu executoriu, care nu este emis de către o instanţă judecătorească.

Potrivit art. 106 din titlul II (sediul de reglementare al biletului la ordin) al Legii nr. 58/1934, sunt aplicabile biletului la ordin dispoziţiile relative la cambie privind opoziţia la executare reglementată prin art. 62, alin. 1: „În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opozitie la executare.” Astfel că, prin exercitarea opoziţiei, debitorul (în speţă contestatoarea) poate pune în discuţie valabilitatea titlului, putând invoca anumite excepţii care îl apără de obligaţia la plată.

În cazul de faţă, contestatoarea nu a uzat acest mijloc de apărare prevăzut expres prin legea specială, prin intermediul căruia putea invoca apărările din prezenta contestaţie, întemeiată pe dispoziţiile de drept comun ale codului de procedură civilă. Or, în situaţia concursului dintre legea generală şi legea specială se aplică dispoziţiile speciale.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1338/187/2008 din data de 02.07.2008 pe rolul acestei instanţe, contestatoarea S.C. M. S.R.L. a chemat în judecată pe intimata S.C. I. S.R.L., ,,solicitând să pronunţe o hotărâre prin care instanţa să dispună anularea tuturor formelor de executare silită date în dosarul execuţional nr. 75/30.06.2008 de BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC P.T. cu sediul în Beiuş, constatând nevalabilitatea titlului creditoarei, respectiv a biletului la ordin anexat şi a actului de executare contestat; să dispună suspendarea tuturor formelor de executare silită dispuse în dosarul execuţional nr. 75/30.06.2008 de către BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC P.T. cu sediul în Beiuş, până la soluţionarea cu caracter definitiv a contestaţiei la executare promovată sub acest dosar, în condiţiile art. 403, al. 1 C. pr. civilă.”

Au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Motivele de fapt arătate prin contestaţia la executare:

Contestatoarea arată că este titulara unor conturi deschise la BRD, Agenţia Beiuş, la Banca Transilvania, Agenţia Beiuş, şi la BCR, Agenţia Ştei. La data de 24.03.2008 a fost prezentat de către intimată la BRD, Agenţia Beiuş un bilet la ordin a cărui copie o anexează, care poartă ştampila S.C. M. S.R.L. şi „pretinsa” semnătură şi scriere a administratorului acesteia.

În realitate acest ordin nu a fost nici completat şi nici scris de administratorul firmei, problema ştampilei şi a modului cum aceasta a ajuns în posesia intimatei este o problemă ce se va lămuri în cadrul unei cercetări penale.

În condiţiile date, BRD, Agenţia Beiuş a refuzat plata şi a iniţiat chiar o sesizare de cercetare penală pe numele administratorului S.C. I. S.R.L., care este în curs. Cu toate aceste incidente, în cadrul dosarului execuţional 75/2008 a BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC P.T. s-au emis forme de înfiinţare a popririi pe contul de la BRD Agenţia Beiuş al contestatoarei, ceea ce apreciază că este nelegal, mai ales că actul care a stat la baza înfiinţării popririi pe conturile enumerate mai sus, este contestat atât de contestatoare cât şi de către BRD, care a sesizat Poliţia, având în vedere neregulile constatate.

În condiţiile în care contestatoarea îşi derulează activitatea prin intermediul acestor conturi – în prezent blocate - se află în situaţia de a nu mai putea efectua activităţi comerciale specifice obiectului de activitate, cu perspectiva unor pierderi greu de cuantificat.

În aceste împrejurări, în condiţiile art. 403, al. 1 C. pr. civilă solicită instanţei suspendarea executării până la soluţionarea cu caracter definitiv a contestaţiei la executare promovată în acest dosar.

În drept, sunt invocate art. 399, 403, alin. 1, 404 C. pr. civilă.

Pârâta S.C. I. S.R.L., nu a depus întâmpinare, dar reprezentantul intimatei – I.A., la termenul din data de 15.09.2008 (fila 19), a declarat că se opune la admiterea contestaţiei.

În probaţiune, au fost depuse la dosarul cauzei adresa de înştiinţare a BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC P.T., copie de pe biletul la ordin contestat, adresă către BRD, copie a dosarului execuţional nr. 75/30.06.2008.

Analizând acţiunea de faţă prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

Prin contestaţia la executare, S.C. M. S.R.L. a solicitat să se dispună anularea tuturor formelor de executare silită, începută împotriva contestatoarei în dosarul execuţional nr. 75/30.06.2008, deschis de către  executorul judecătoresc P.T. În prealabil, a solicitat să se constate nevalabilitatea titlului în baza căreia a fost începută executarea silită, adică a biletului la ordin şi a actului de executare contestat.

La data de 28.03.2008, a fot prezentat biletul la ordin (fila 7), contestat sub aspectul scrierii, semnăturii administratorului S.C. M. S.R.L şi a ştampilei societăţii, la BRD - Agenţia Beiuş, care a refuzat plata.

Potrivit adresei nr. 867/04.04.2008 a BRD Agenţia Beiuş, la data de 04.04.2008 a fost întocmită o declaraţie privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată nr. 570 pe motivele: „Lipsa de mandat a semnatarului” şi „plătitorul nu recunoaşte emiterea instrumentului”.

Cu privire la aceste fapte a fost sesizat şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bihor, care, prin adresa nr. 52436/10.12.2008 (fila 55), informează instanţa că, în cauză, continuă cercetările în vederea identificării autorilor şi tragerea la răspundere penală a acestora. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bihor a mai precizat că până la data emiterii adresei, nu a intrat în posesia biletului la ordin în original, în vederea efectuării de constatări tehnico - ştiinţifice - grafice.

Cu toate acestea, în baza biletului la ordin contestat, în dosarul execuţional nr. 75/30.06.2008 a fost începută executarea silită împotriva S.C. M. S.R.L., la cererea I. S.R.L. (fila 28), fiind emise adrese de înfiinţare a popririi (filele 34, 36, 37, 40) în vederea recuperării sumei de 16.500 lei.

Pe parcursul procesului, la termenul din data de 15.09.2008, în baza art. 165 C. pr. civilă, instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere privind suspendarea executării silite faţă de capătul de cerere privind anularea tuturor formelor de executare silită.

Instanţa reţine că, în esenţă, prin intermediul contestaţiei la executare sunt invocate apărări de fond cu privire la biletul la ordin, titlu executoriu în baza căruia a fost începută executarea silită.

Instanţa mai constată că, la termenul din data de 06.10.2008, reprezentantul contestatoarei a precizat că „susţine prezenta acţiune ca pe o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile codului de procedură civilă.” (fila 23).

În aceste condiţii, instanţa va avea în vedere aplicabilitatea prevederilor art. 399, alin.3 C. pr. civilă: „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Raportat la prevederile legale citate, instanţa constată că, în speţă, executarea silită a început în baza unui bilet la ordin, care este titlu executoriu, potrivit art. 106 coroborat cu art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată şi completată. Prin urmare, este vorba despre un titlu executoriu, care nu este emis de către o instanţă judecătorească.

Apoi, prevederile citate mai stabilesc o condiţie pentru ca prin intermediul contestaţiei la executare să poată fi invocate apărări de fond împotriva titlului executoriu: „ ... legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Instanţa constată că, potrivit art. 106 din titlul II (sediul de reglementare al biletului la ordin) al Legii nr. 58/1934, sunt aplicabile biletului la ordin dispoziţiile relative la cambie privind opoziţia la executare reglementată prin art. 62, alin. 1: „În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opozitie la executare.” Astfel că, prin exercitarea opoziţiei, debitorul (în speţă contestatoarea) poate pune în discuţie valabilitatea titlului, putând invoca anumite excepţii care îl apără de obligaţia la plată.

În cazul de faţă, contestatoarea nu a uzat acest mijloc de apărare prevăzut expres prin legea specială, prin intermediul căruia putea invoca apărările din prezenta contestaţie, întemeiată pe dispoziţiile de drept comun ale codului de procedură civilă. Or, în situaţia concursului dintre legea generală şi legea specială se aplică dispoziţiile speciale.

Faţă de cele de mai sus instanţa va respinge contestaţia la executare ca fiind inadmisibilă.

Cu privire la cheltuielile de judecată, acestea nu pot fi acordate contestatoarei deoarece este în culpă procesuală, contestaţia la executare urmând a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Reprezentantul intimatei, deşi s-a prezentat şi a arătat că se opune la admiterea contestaţiei, nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.