Rezolutiune contract

Sentinţă civilă 947/2012 din 14.11.2012


JUDECĂTORIA BECLEAN,

Dosarul civil nr. 2537/186/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 947/2012

Rezolutiune contract

C O N S I D E R E N T E:

I. Expunerea cererii de chemare în judecată. Prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus reclamantul T.S.a chemat în judecată pe pârâta S.C. solicitând instanţei să dispună rezoluţiunea  contractului de întreţinere viageră autentificat sub nr. 81/18.02.2009 încheiat între reclamant şi defuncta lui soţie T.A., pe de o parte, în calitate de întreţinuţi, şi pârâtă, de cealaltă parte, în calitate de întreţinător. Cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul arată că prin contractul menţionat în petitul acţiunii el împreună cu defuncta lui soţie au transmis pârâtei dreptul de proprietate cu  privire la casa de locuit  şi terenul aferent în suprafaţă de 1.440 mp situate în localitatea Lechinţa 441, în schimbul întreţinerii viagere. Arată că pârâta, care s-a  obligat prin contract să-i asigure lui şi soţiei sale întreţinere, nu şi-a respectat această obligaţie, chiar din perioada imediat următoare încheierii contractului, ei în calitate de  întreţinuţi fiind determinaţi astfel să-şi procure şi să-şi prepare singuri hrana şi să-şi  plătească cheltuielile banii obţinuţi din pensie, iar în ultima perioadă pârâta nici nu a mai luat legătura cu el, reclamantul. 

În drept, reclamantul invocă prevederile art. 1439 alin. 2  C. pr. civ..

II. Expunerea poziţiei pârâtei faţă de acţiune. Prin întâmpinare pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active, unită de către instanţă cu fondul, cu motivarea că partea de ? din imobilele ce au fost transmise pârâtei în  baza contractului de întreţinere au aparţinut defunctei T.A., iar reclamantul nu are calitate procesuală de a cerere desfiinţarea contractului cu privire la această parte.

Cu privire la fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că reclamantul a fost soţul mamei ei, dar în ultimi ani de căsnicie nu a locuit cu aceasta, având o relaţie extraconjugală. Cu toate acestea ea, pârâta, a acceptat să încheie cu mama ei T.A. şi cu reclamantul un contract de întreţinere viageră prin care s-a  obligat să le asigure acestora doi un trai decent,  în condiţiile în care mama era bolnavă, iar reclamantul nu i-a acordat acesteia nici un fel de sprijin în această perioadă. Arată că este angajată a UM …. şi că nu a fost în măsură astfel de a fi prezentă în permanenţă în localitatea  Lechinţa, dar le-a angajat pe  P.A. şi P.I. pentru a o îngriji pe mama sa care era bolnavă şi pentru a se ocupa de întreţinerea reclamantului. Mai arată că ea, pârâta este singura care s-a ocupat şi a suportat cheltuielile de înmormântare ale mamei ei şi că după decesul acesteia s-a deplasat în localitatea  Lechinţa cu aceeaşi frecvenţă cu care se deplasa şi înainte de acest moment. Arată că ulterior a angajat încă două persoane care să se ocupe de întreţinerea  reclamantului pe P.S. şi K.A. La un moment dat, în vara anului 2009 reclamantul a declarat că nu este de acord ca ea să-i  mai presteze serviciile prin care s-a obligat potrivit contractului de întreţinere şi că doreşte să-i plătească lunar o sumă de bani, propunere la care ea a achiesat şi i-a trimis lunar suma de bani necesară pentru acoperirea  cheltuielilor. În luna octombrie 2010 când  s-a  deplasat la domiciliul  reclamantului  intenţionând să intre în casă, acesta i-a refuzat accesul cu motivarea că nu doreşte să mai  fie întreţinut de ea. În condiţiile expuse apreciază că reclamantul este cel care nu i-a permis să-i  presteze întreţinere în condiţiile stipulate în contract astfel încât neîndeplinirea acestor  obligaţii  nu-i este imputabilă ei, pârâtei.

III. Expunerea cererii reconvenţionale. Prin cerere reconvenţională depusă odată cu  întâmpinarea pârâta a solicitat  instanţei să  dispună  transformarea obligaţiei de întreţinere într-o sumă de  bani, iar la termenul din 26.06.2012 şi-a  precizat cererea reconvenţională arătând că suma pe care o poate oferi reclamantului este de 300 lei lunar.

IV. Soluţia cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active. Prin întâmpinare pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului de a cere rezoluţiunea contractului de întreţinere cu privire la partea de ? din imobilele transmise în schimbul întreţinerii, în condiţiile în care soţia sa Tamaş Alvera, căreia îi aparţine cealaltă parte de ?, a decedat.

În condiţiile în care există o pluralitate de creditori ai obligaţiei de întreţinere aceasta are un caracter indivizibil, ea trebuind să fie executată faţă de toţi creditorii. Având în vedere acest caracter, nici contactul de întreţinere, în ansamblul său, nu poate fi privit, separat prin prisma creditorului faţă de care a fost îndeplinită obligaţia de întreţinere şi separat prin a celui faţă de care obligaţia nu a fost îndeplinită. Altfel spus, nu se poate cere (şi obţine) rezoluţiunea faţă unul dintre creditori şi menţinerea lui faţă de celălalt. Iată motivul pentru care reclamantul care a rămas singur creditor al obligaţiei de întreţinere, poate cere în aprecierea instanţei rezoluţiunea contractului în integralitatea lui, astfel încât excepţia invocată de pârâtă va fi respinsă.

V. Situaţia de fapt reţinută de instanţă şi motivarea soluţiei în drept. Între reclamant şi defuncta lui soţie T.A., pe de o parte, în calitate de întreţinuţi, şi pârâtă, de cealaltă parte, în calitate de întreţinător, s-a încheiat contractul de întreţinere autentificat la BNP E.S. sub nr. 81/18.02.2009 (f. 4-6) prin care cei dintâi s-au obligat să transmită pârâtei dreptul de proprietate cu privire la imobilul casă de locuit compusă din 2 camere, bucătărie, cămară, antreu şi pivniţă şi terenul, amplasată pe terenul în suprafaţă de 1.440 mp, proprietatea Statului Român, înscris în CF 1699/1974 Lechinţa, situat în localitatea Lechinţa 441, judeţul Bistriţa-Năsăud, în schimbul prestării de către aceasta a întreţinerii viagere constând în procurarea şi prepararea hranei, procurarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, spălat, curăţat, iluminat, încălzit, tratament medical prescris, îngrijire în caz de boală şi înmormântare potrivit credinţei şi obiceiului local.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză (f. 151, 152-153, 157, 158, 218 şi 219) rezultă faptul pârâta a petrecut majoritatea timpului scurs în perioada februarie-aprilie 2009 cu mama sa defuncta T.A. care a fost bolnavă, ocupându-se de îngrijirea acesteia şi a angajat-o pe martora B.I. (f. 218), de profesie asistentă medicală, pentru a-i acorda asistenţă de specialitate. A mai angajat o persoană, pe nume Pop, care urma să se ocupe de gătit şi de curăţenie în aceeaşi perioadă (f. 152). Mai rezultă din declaraţiile martorilor, precum şi din interogatoriul luat reclamantului că pârâta a suportat cheltuielile de înmormântare ale mamei sale T.A., mai precis, cele care au depăşit suma acordată de la bugetul asigurărilor sociale cu acest titlu.

Ceea ce a reţinut instanţa din ansamblul probatoriului testimonial este faptul că după decesul lui T.A. pârâta a venit în localitatea Lechinţa, unde are domiciliul reclamantul, mult mai rar, de câteva ori pe an şi că între ea şi martora P.S. (f. 152) a intervenit o înţelegere în sensul ca aceasta din urmă să achite facturile reclamantului cu bani pe care ea, pârâta urma să-i trimită, fără să rezulte în mod concret cât a funcţionat această înţelegere. Cert este că de la sfârşitul anului 2010 şi până la începutul anului 2012 reclamantul este cel care a achitat facturile de curent de gaze, aşa cum rezultă din chitanţele pe care le-a depus la dosar, în original (f. 229-285).

Mai rezultă din proba testimonială faptul că reclamantul o bănuia pe pârâtă de sustragerea din casă a unor bijuterii din aur care ar fi aparţinut soţiei sale T.A., fără a se confirma în cauză vinovăţia pârâtei în acest sens, precum şi faptul că pârâta la un moment dat i-a propus reclamantului să vândă casa din localitatea Lechinţa şi să se mute cu ea la Bucureşti, propunere neacceptată de reclamant, şi care a generat conflictul dintre părţi, în urma căruia reclamantul a refuzat din acel moment întreţinerea.

Contractul de întreţinere are un caracter intuitu personae, aceasta însemnând că alegerea întreţinătorului s-a făcut în considerarea persoanei acestuia şi a încrederii că el va fi în măsură să asigure întreţinutului menţinerea unui standard de viaţă deja existent. Acest lucru este posibil în condiţiile în care întreţinătorul se află în preajma celui pe care s-a obligat să-l întreţină, dar nimic nu-l împiedică pe acesta să-şi substituie în îndeplinirea obligaţiilor sale una sau mai multe persoane, în situaţia în care el nu se află în aceeaşi localitate cu întreţinutul. Totul este ca în această din urmă situaţie întreţinerea acordată să-şi păstreze caracterul de continuitate, cotidian, în condiţiile în care nevoile de hrană şi de curăţenie (cel puţin) sunt zilnice.

În condiţiile în care pârâta, după decesul mamei sale, a fost prezentă în localitatea de domiciliu al reclamantului doar de câteva ori pe an (aceasta din motive obiective întrucât este salariată la Bucureşti, la o distanţă de aproximativ 500 km) şi a angajat o persoană care să se ocupe de plata facturilor, fără să rezulte din probe că exista una sau mai multe persoane care să se ocupe zilnic de procurarea şi prepararea hranei pentru reclamant, de asigurarea curăţeniei în casă şi de îndeplinirea celorlalte obligaţii asumate prin contractul de întreţinere, instanţa apreciază că acest caracter de continuitate al obligaţie de întreţinere nu a fost îndeplinit.

Contractul de întreţinere, această creaţie a doctrinei şi jurisprudenţei în perioada anterioară intrării în vigoare a Noului Cod Civil, are rolul de asigura unei persoane continuarea cursului firesc al vieţii atunci când acest lucru nu este posibil din cauza vârstei înaintate sau din alte cauze. O persoană ajunsă în astfel de situaţii are posibilitatea de a-şi pune la dispoziţie averea, acumulată în decursul vieţii sale, alteia care este dispusă să-i asigure în schimb întreţinere viageră. Încheierea unui contract de întreţinere trebuie să ofere întreţinutului o anumită siguranţă cu privire la ziua de mâine, cu atât mai necesară la o vârstă înaintată şi aceasta presupune prezenţa în preajmă a persoanei care şi-a asumat această obligaţie de întreţinere.

În situaţia în care pârâta a locuit şi locuieşte în Bucureşti, la o distanţă care nu-i permite să se deplaseze în localitatea de domiciliu a reclamantului decât foarte rar şi nu a dovedit că este în măsură să asigure substituirea în aşa fel încât întreţinerea să fie prestată acestuia în condiţiile convenite şi cu caracter de continuitate, instanţa apreciază că obligaţia principală asumată de pârâtă prin contractul de întreţinere autentificat la BNP E.S. sub nr. 81/18.02.2009 nu a fost îndeplinită de aceasta, astfel încât va dispune rezoluţiunea lui cu consecinţa revenirii bunului înstrăinat, în patrimoniul reclamantului şi a moştenitorilor defunctei T.A.  (pârâta, în calitate de fiică, şi reclamantul, în calitate de soţ supravieţuitor) în cotele prevăzute de lege.

Cu privire la valoarea întreţinerii prestate de pârâtă, caracterul aleatoriu al acestui contract nu permite restituirea ei, aceasta pe de o parte, iar, pe de altă parte, ea reprezintă echivalentul folosinţei bunului transmis. 

Cu privire la cheltuielile de judecată pe care reclamantul le pretinde, instanţa reţine că acestea constau în taxă judiciară de timbru în sumă de 1.967,80 lei şi timbru judiciar de 5 lei (f. 104), precum şi onorariu avocat în sumă de 1.000 lei (f. 287-288), în total 2.972,80 lei, sumă pe care pârâta, parte căzută în pretenţii, va fi obligată să o plătească reclamantului.

Cu privire la transformarea obligaţiei de întreţinere într-o sumă de bani plătibilă periodic, aceasta poate avea loc la cererea creditorului obligaţiei de întreţinere, întrucât se schimbă în acest fel natura prestaţiei care s-a convenit a-i fi acordată, iar nu la cererea debitorului, al cărui beneficiu contractual nu este afectat, şi, bineînţeles, prin acordul părţilor. Or, în speţă reclamantul la termenul de judecată din 05.07.2012 s-a opus propunerii pârâtei privind transformarea obligaţiei de întreţinere într-o sumă de bani.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului T.S. invocată de pârâta S.C.

 Admite acţiunea  formulată de reclamantul T.S. împotriva  pârâtei S.C. şi în consecinţă dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat la BNP E.S. sub nr. 81/18.02.2009 între reclamant şi defuncta soţie a acestuia, T.A., pe de o parte, în calitate de întreţinuţi, şi pârâtă, de cealaltă parte, în calitate de întreţinător.

Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 2.972,80 lei.

Cu drept de recurs  în 15 zile  de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 10 iulie 2012.

Judecător, Grefier,

Data tehnoredactării: 12.07.2012,

Redactat: ZD,

Tehnoredactat: SRD/ZD,

Nr. exemplare: 4.

1