Contestatie la Executare

Sentinţă civilă 2746 din 20.10.2011


I N S T A N T A

Sub nr. X/189 din 12.04.2011 a fost inregistrata la instanta contestatia la executarea sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V, contestatie formulata de contestatoarea SC A SRL B, in contradictoriu cu creditoarea G G A si cu tertul poprit Banca Comerciala Romana.

Prin motivarea contestatiei la executare, contestatoarea a aratat ca, prin sentinta civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V, SC A SRL B a fost obligata sa plateasca, creditoarei G G A, drepturile salariale aferente perioadei cuprinse intre data desfacerii contractului individual de munca si pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, diferenta dintre salariul efectiv incasat si salariul minim pe economie, precum si suma de 220 lei, reprezentand salariul neincasat pentru perioada 15-23.06.2009. Impotriva acestei hotarari, contestatoarea a formulat recurs, care nu a fost inca solutionat. Creditoarea a solicitat executarea silita a sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V, prin poprire, care a fost infiintata pana la concurenta sumei de 10.000 lei. In cursul executarii silite, executorul judecatoresc a dispus efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare, pentru a fi stabilit cuantumul sumelor ce trebuiau platite de catre contestatoare. Constatatoarea apreciaza ca raportul de expertiza astfel intocmit este lovit de nulitate deoarece, la efectuarea expertizei ea, contestatoarea, nu a fost convocata.

Contestatoarea a solicitat:

-anularea actelor de executare;

-suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva a contestatiei.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, sentinta civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V; contractul individual de munca nr. X/1.02.2008; raportul de expertiza contabila extrajudiciara intocmit de expertul X si a folosit proba cu expertiza judiciara contabila.

La termenul de judecata din 5.05.2011, creditoarea G G A a formulat intampinare, prin care a aratat ca debitoarea SC A a cunoscut despre debitul pe care il datora creditoarei inainte de a se incepe executarea silita. Astfel, in luna februarie 2011 creditoarea a solicitat in mod expres debitoarei sa-i plateasca toate drepturile salariale cuvenite, conform sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010. Din cauza ca debitoarea nu a executat de bunavoie obligatiile stabilite prin sentinta, creditoarea s-a adresat biroului executorului judecatoresc. Conform art. 277 din Codul muncii, debitoarea era obligata sa execute sentinta din propria ei initiativa. Neexecutarea acestei obligatii in termen de 15 zile de la data solicitarii angajatului constituie infractiune. Totodata, conform art. 453 Cod.proc.civ., procedura popririi se face fara somatie, iar infiintarea popririi nu trebuie precedata de instiintarea debitorului sau a tertului poprit, pentru a se evita plati ale debitorului catre alte persoane. Astfel, prin poprirea infiintata,  creditoarea a recuperat de la debitoare suma de 10.000 lei. Privitor la sustinerea contestatoarei ca raportul de expertiza ar fi lovit de nulitate, din cauza ca nicio parte nu a fost convocata la efectuarea expertizei, trebuie avut in vedere ca pentru efectuarea expertizei nu era necesara „o cercetare la fata locului”, deci partile nu trebuiau convocate. In plus, sentinta pronuntata de Tribunalul V contine suficiente elemente pentru a determina obligatiile de plata pe care trebuie sa le indeplineasca contestatoarea.

De asemenea, salariul minim pe economie la nivel national este reglementat prin lege si ca urmare nu era necesar sa se analizeze actele contabile ale societatii debitoare.

Privitor la cererea de suspendare a executarii silite, creditoarea a solicitat respingerea acesteia, deoarece, conform art. 277 din Codul muncii, debitoarea are obligatia de a indeplini de bunavoie orice hotarare prin care a fost obligata la plata despagubirilor pentru incalcarea legislatiei muncii.

Biroul executorul judecatoresc X a inaintat instantei copia dosarului de executare nr. 51/2011.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

G G A a fost angajata in munca la SC A SRL B in baza contractului individual de munca nr. X/1.02.2008, in meseria de vanzator, pentru un program de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, cu un salariu de baza lunar de 528 lei.

Prin decizia nr. X/1.07.2009, emisa de SC A SRL, s-a dispus incetarea, incepand cu data de 1.07.2009, a contractului individual de munca incheiat cu G G A. 

Impotriva deciziei X/1.07.2009, emisa de SC A SRL, G G A a formulat contestatie.

Prin sentinta civ. nr. X/30 nov. 2010, pronuntata de Tribunalul V, a fost admisa in parte contestatia formulata de G G A impotriva intimatei SC A SRL B, s-a constatat nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr. X/1.07.2009, emisa de intimata, si a fost obligata intimata SC A SRL B sa plateasca, contestatoarei:

-drepturile salariale de care ar fi beneficiat de la data emiterii deciziei de concediere, pana la data pronuntarii sentintei, inclusiv indemnizatia aferenta concediului de odihna, actualizate, indexate si majorate;

-diferenta dintre salariul incasat efectiv si salariul minim pe economie, stabilit prin H.G. nr. 1507/2007 si nr. 1051/2008;

-suma de 220 lei, reprezentand salariul neincasat in perioada 15-23.06.2009;

-suma de 1.500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Sentinta civ. nr. X/30 nov. 2010, pronuntata de Tribunalul V, este definitiva si executorie si supusa recursului, recurs care a fost declarat de SC A.

La termenul de judecata din 8.09.2011, partile prezente au aratat ca sentinta civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V a ramas irevocabila, prin respingerea recursului.

Prin cererea inregistrata cu nr. 51 din 4.02.2011 la biroul executorul judecatoresc X, creditoarea G G A a solicitat punerea in executare a sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V.

Prin incheierea pronuntata la data de 15.02.2011 in dosarul nr. X/189/2011 al Judecatoriei B, s-a incuviintat executarea silita a sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V.

In cursul executarii silite, pentru stabilirea cuantumului sumelor de bani care trebuiau platite de catre debitoare s-a dispus efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza contabila extrajudiciara intocmit de expertul X, s-au stabilit urmatoarele:

-G G A a fost incadrata in munca la SC A, in functia de vanzator, prin incheierea contractului individual de munca nr. X/1.02.2008. Conform art. 40 alin.1 pct. 2 din Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010, coeficientul care se aplica pentru muncitorii calificati era de 1,2. Aplicand dispozitiile H.G. nr. 1051/2008, incepand cu data de 1.09.2009 salariul brut al contestatoarei trebuia sa fie de 720 lei lunar, nivel care se mentine si la data pronuntarii sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010. Pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010 (adica 17 luni), creditoarei G G A i s-ar fi cuvenit 30 de zile de concediu de odihna. Astfel, SC A datoreaza creditoarei G G A suma totala de 14.410 lei, reprezentand drepturi salariale dupa indexare cu coeficientul de 108,18, din care 1.080 lei, reprezinta drepturi pentru concediul de odihna pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010;

-diferenta dintre salariul incasat efectiv si salariul minim pe economie, stabilit prin H.G. nr. 1507/2007 si nr. 1051/2008 este de 1.252 lei;

-suma de 220 lei, reprezinta salariul neincasat in perioada 15-23.06.2009;

-suma de 1.500 lei, reprezinta cheltuieli de judecata,

in total, expertiza a stabilit ca debitoarea SC A are de platit catre G G A suma de 17.382 lei.

Un exemplar al raportului de expertiza a fost comunicat catre SC A cu adresa nr. 51/4.04.2011.

Prin procesul-verbal nr. 51 privind cheltuielile de executare, intocmit de executorul judecatoresc, s-a stabilit ca valoarea totala a cheltuielilor de executare este de 3.826,75 lei, din care: 1.700 lei, onorariu de executare; 100 lei cheltuieli pt. formare dosar; 26,75 lei taxa judiciara de timbru; 500 lei onorariu avocat conform chitantei nr. 49/1.02.2011; 1.500 lei cheltuieli de expertiza, conform facturii nr. 0000394/1.04.2011.

Prin adresele de poprire din data de 4.04.2011, biroul executorului judecatoresc a solicitat infiintarea popririi pana la concurenta sumei totale de 21.208,75 lei urmatoarelor unitati bancare: Banca Transilvania; CEC Bank; Piraeus Bank; Unicredit Tiriac Bank; Bancpost; Banca Romaneasca; BRD-GSG; Raiffeisen Bank; Alpha Bank Romania; Voksbank Romania; OTP Bank; Banca Comerciala Carpatica; Banca Comerciala Romana.

Prin adresa nr. 51/18.04.2011, biroul executorului judecatoresc a instiintat debitoarea SC A despre faptul infiintarii popririi.

Alpha Bank Romania, BRD-GSG, Unicredit Tiriac Bank, Bancpost; Raiffeisen Bank au comunicat biroului executorului judecatoresc faptul ca SC A nu are conturi deschise la aceste unitati bancare.

Prin adresa din data de 28.06.2011 (fila 71 dosar), tertul poprit Banca Comerciala Romana Bucuresti a comunicat instantei ca, la data de 8.04.2011, a fost infiintata poprire asupra contului deschis de SC A SRL la B.C.R., pana la concurenta sumei de 21.208,75 lei, iar aceasta suma a fost decontata integral, in contul indicat de catre organul de executare in adresa de infiintare a popririi, fiind la dispozitia biroului executorului judecatoresc X.

La termenul de judecata din 21.04.2011, avocatul contestatoarei-debitoare a precizat ca tert poprit in cauza este numai Banca Comerciala Romana, motiv pentru care a fost citata in cauza, in calitate de tert poprit Banca Comerciala Romana - incheierea de sedinta din 21.04.2011, fila 34 dosar.

Totodata, prin adresa nr. 1831/28.06.2011, tertul poprit Banca Comerciala Romana a comunicat instantei ca, la data de 8.04.2011, aceasta unitate bancara a infiintat poprire asupra conturilor debitoarei SC A SRL B, pana la concurenta sumei de 21.208,75 lei, suma care a fost integral virata (predata) in contul indicat de organul de executare, fiind la dispozitia biroului executorului judecatoresc X- fila 71 dosar.

Prin incheierea pronuntata la termenul de judecata din 19.05.2011 (filele 48-50 dosar), instanta a respins cererea prin care contestatoarea SC A SRL a solicitat suspendarea executarii silite.

In considerentele incheierii din data de 19.05.2011 s-a retinut ca, din actele dosarului de executare rezulta ca este vorba de executarea unei hotarari judecatoresti pronuntate in solutionarea conflictului de munca dintre debitoare si creditoarea G G A.

In aceasta situatie sunt aplicabile prevederile art. 278 pct.1 din Codul de procedura civila, conform carora hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca. 

Fata de textul de lege sus invocat, retinand ca in cauza se contesta executarea unei hotarari judecatoresti privind plata drepturilor salariale cuvenite creditoarei G G A, cererea de suspendare a executarii silite a fost apreciata ca neintemeiata.

Pentru solutionarea contestatiei la executare, instanta a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile.

Astfel, prin raportul de expertiza judiciara contabila intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 2.09.2011, pornind de la salariul minim pe economie de 600 lei, lunar, stabilit prin H.G. nr. 1051/2008 pentru perioada 1.01.2009-31.12.2010, la care s-a aplicat coeficientul de ierarhizare de 1,2, s-au stabilit urmatoarele:

-drepturile salariale nete de care ar fi beneficiat creditoarea G G A, in calitate de angajat cu contract individual de munca la SC A in perioada cuprinsa intre 1.07.2009 (ca data a emiterii deciziei nr. X/1.07.2009) si 30.11.2010 (ca data a pronuntarii sentintei civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V) sunt in cuantum de 9.248 lei.

Pentru a stabili acest cuantum, expertiza a retinut ca, G G A a fost angajata la SC A ca vanzatoare, conform Clasificatiei ocupatiilor din Romania. In perioada 1.07.2009-30.11.2010, salariul minim brut pe economie a fost de 600 lei, lunar, stabilit prin H.G. nr. 1051/2008. Conform Clasificatiei ocupatiilor din Romania coeficientul de ierarhizare pentru ocupatia (functia) de vanzator a fost de 1,2. Salariul brut cuvenit creditoarei G G A in perioada 1.07.2009-31.11.2010 este de 600 lei x 1,2 =720 lei, creditoarea beneficiind de o suma neta de 544 lei, lunar;

-indemnizatia neta aferenta concediului de odihna la care era indreptatita G G A, daca aceasta ar fi lucrat in calitate de angajat cu contract individual de munca, in perioada 1.07.2009-31.11.2010, sunt in cuantum de 722 lei. 

Pentru a stabili acest cuantum, expertiza a retinut ca, din documentele puse la dispozitie de catre parti, creditoarea G G A ar fi beneficiat de 30 de zile de concediu de odihna, pentru care aceasta ar fi primit o indemnizatie neta de 722 lei. Indemnizatia pentru concediul de odihna se calculeaza ca media zilnica a venitului brut in ultimele 3 luni, care se inmulteste cu numarul de zile de concediu de odihna;

-diferenta dintre salariul efectiv incasat de catre G G A de la SC A si salariul minim pe economie stabilit prin H.G. nr. 1507/2007 si H.G. nr. 1051/2008, calculata pentru perioada 1.02.2008 -1.07.2009 (ca data a concedierii), actualizata cu indicele de inflatie la data efectuarii expertizei, este de 1.154 lei.

Pentru a stabili acest cuantum, expertiza a constatat ca, potrivit statelor de plata, in perioada 1.02.2008-30.06.2009, G G A a primit suma de 6.658 lei, cu titlu de salariu net lunar. Aceasta suma a fost calculata conform contractului individual de munca, fara a fi luat in calcul coeficientul de ierarhizare de 1,2, coeficient care se aplica in baza art. 40 alin.1-3 din Contractul colectiv de munca la nivel national, a Clasificatiei ocupatiilor din Romania si contractului individual de munca, prin care s-a stabilit ocupatia persoanei angajate. Conform Clasificatiei ocupatiilor din Romania, pentru grupa majora 5, subgrupa majora 52, grupa minora 522 „vanzatori in magazine” este prevazut un coeficient de 1,2 la salariul de incadrare, indiferent de profesie sau de nivelul de studii al persoanei in cauza. Astfel, conform expertizei, in perioada 1.02.2008-30.06.2009, G G A trebuia sa beneficieze de un salariu net de 7.652 lei, insa, conform statelor de plata, in perioada de timp mentionata aceasta a beneficiat  de un salariu in cuantum de 6.658 lei. Diferenta dintre salariul efectiv incasat (6.658 lei) si salariul cuvenit (7.652 lei) este de 994 lei. Suma de 994 lei, indexata cu indicele pretului de consum furnizat de Institutul National de Statistica, devine 1.154 lei;

-suma de 220 lei, reprezentand salariul neincasat de catre G G A in perioada 15-23.06.2009, actualizata cu indicele pretului de consum furnizat de Institutul National de Statistica pentru perioada 30.11.2010-31.07.2011, este de 226 lei.

In concluzie, expertiza a stabilit ca debitul net datorat creditoarei G G A de catre SC A SRL este in suma totala de 12.072 lei, compus din:

-9.248 lei, reprezentand drepturi salariale pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010;

-722 lei, reprezentand indemnizatie de concediu pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010;

-1.154 lei, reprezentand diferenta actualizata dintre salariul efectiv incasat si salariul care trebuia incasat de catre creditoare;

-226 lei, reprezentand suma de 220 lei, actualizata;

-722 lei, reprezentand indemnizatie de concediu pentru intervalul 1.02.2008-30.06.2009.

Expertiza a precizat ca, pentru perioada 1.02.2008-30.06.2009, G G A datoreaza bugetului consolidat al statului suma de 753 lei, calculata la o suma bruta de 2.469 lei. Suma de 753 lei, datorata de salariat, are regim de retinere la sursa si in cadrul expertizei a fost scazuta din salariul brut, astfel incat suma neta cuvenita salariatei nu contine aceste sume, iar obligatia de plata catre bugetul de stat apartine angajatorului SC A SRL, conform Codului fiscal si Codului de procedura fiscala. Astfel, SC A are obligatia de a plati catre bugetul consolidat al statului suma de 1.542 lei, drept contributii sociale, suma care se compune din datoria angajatorului de 789 lei si din datoria salariatului de 753 lei.

Totodata, prin adresa nr. 1831/28.06.2011, tertul poprit Banca Comerciala Romana a comunicat instantei ca, la data de 8.04.2011, aceasta unitate bancara a infiintat poprire asupra conturilor debitoarei SC A SRL B, pana la concurenta sumei de 21.208,75 lei, suma care a fost integral virata (predata) in contul indicat de organul de executare, fiind la dispozitia biroului executorului judecatoresc X- fila 71 dosar.

Prin adresa din data de 20.09.2011, biroul executorului judecatoresc X a comunicat instantei ca acestui executor judecatoresc i-a fost virata de catre tertul poprit Banca Comerciala Romana suma de 21.208,75 lei, din care catre creditoarea G G A a fost predata suma de 18.058,75 lei, iar diferenta reprezinta cheltuieli de executare (1.500 lei onorariu expert contabil si 1.650 lei, onorariu executor judecatoresc)- fila 108 dosar.

Impotriva raportului de expertiza intocmit de expertul X, a formulat obiectiuni creditoarea G G A, sustinand ca onorariul stabilit de catre expert pentru expertiza efectuata este prea mare, expertiza nu a evidentiat in mod concret totalul sumei care i se cuvine, in sensul ca ea nu mai are contract individual de munca si, astfel, drepturile salariale cu titlu de despagubiri trebuie sa insumeze si contributiile la bugetul consolidat al statului.

Impotriva aceluiasi raport de expertiza a formulat obiectiuni si contestatoarea SC A, aratand ca trebuia calculata indemnizatia aferenta concediului de odihna, urmand sa fie avut in vedere statul de salariat din data de 20.02.2999, avizat de I.T.M. V; sa se calculeze ce sume urmeaza sa plateasca SC A catre bugetul consolidat al statului pentru perioada 1.02.2008-30.11.2010 (ca data a pronuntarii hotararii judecatoresti de catre Tribunalul V).

La obiectiunile formulate de parti, expertul contabil X a formulat raspunsul din data de 5.10.2011, filele 120-127 dosar, astfel:

-contributiile datorate catre bugetul consolidat al statului (contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia pentru fondul de somaj, contributia pentru asigurari sociale, contributia FNUASS, fondul de garantare) se datoreaza de catre angajator si de catre angajat numai pentru perioada de valabilitate a unui contract de munca;

-pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010, s-au calculat contributii la bugetul consolidat al statului in suma de 7.499 lei, din care: 4.244 lei reprezinta contributii calculate pentru angajator; 3.255 lei reprezinta  contributii calculate pentru angajat;

-drepturile salariale de care ar fi beneficiat G G A, in calitate de angajata cu contract individual de munca in perioada cuprinsa intre data de 1.07.2009 (ca data a emiterii deciziei nr. X/1.07.2009) si pana la data pronuntarii sentintei, de 30.11.2010, sunt in suma de 9.248 lei.

In total, debitul datorat creditoarei G G A este de 11.605 lei, debit compus din:

-9.248 lei, reprezentand drepturi de care ar fi beneficiat pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010;

-722 lei, reprezentand indemnizatia de concediu pentru perioada 1.07.2009-30.11.2010;

-1.154 lei, reprezentand diferenta de salariu, actualizata pentru perioada 1.02.2008-8.03.2009;

-226 lei, pentru actualizarea sumei de 220 lei;

-255 lei, reprezentand diferenta pentru concediu in perioada 1.02.2008-30.06.2009.

Cu privire la onorariul stabilit pentru efectuarea expertizei, expertul a aratat ca acesta a fost calculat conform Ordonantei nr. 65/1994 si Regulamentului nr. 12/01/2009, publicat in „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 87/13.02.2009.

La termenul de judecata din 20.10.2011, creditoarea G G A, prin avocat, a ridicat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei B in solutionarea contestatiei la executare deduse judecatii. In motivarea acestei exceptii, creditoarea a sustinut ca cererea formulata de contestatoare priveste lamurirea titlului executoriu, astfel ca aceasta contestatie trebuie solutionata de instanta care a pronuntat sentinta adica de catre Tribunalul V.

Privitor la exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei B in solutionarea contestatiei la executare, contestatoarea SC A a sustinut ca in cauza este vorba de o contestatie la executare impotriva raportului de expertiza extrajudiciara contabila intocmit de expertul X, precum si impotriva tuturor actelor de executare intocmite ulterior acestui raport de expertiza extrajudiciara contabila,  nicidecum nu este vorba de o contestatie la titlu.

Potrivit art. 400 din Codul de procedura civila,

„Contestatia se introduce la instanta de executare.

Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare”.

Or, in cauza de fata, asa cum insasi creditoarea a precizat in instanta, nu este vorba de o contestatie la titlu (nu este vorba de lamurirea dispozitivului sentintei civ. nr. civ. nr. X/30 nov. 2010 a Tribunalului V), ci de o contestatie impotriva executarii insesi.

Fata de aceste considerente, exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei B in solutionarea contestatiei la executare, ridicata de creditoarea G G A, este neintemeiata, urmand ca, potrivit art. 137 Cod. proc. civ., sa fie respinsa.

Privitor la fondul cauzei, dintre cele doua rapoarte de expertiza, respectiv dintre raportul de expertiza extrajudiciara contabila intocmit de expertul Munteanu Ciprian  Costel si raportul de expertiza judiciara contabila intocmit de expertul X, instanta va retine in solutionarea cauzei raportul de expertiza judiciara contabila intocmit de expertul X, aceasta deoarece expertiza s-a efectuat cu citarea partilor, asa cum prevad dispozitiile art. 208 Cod. proc. civ. si cu studierea de catre expert a statelor de plata.

 Fata de concluziile raportului de expertiza judiciara contabila intocmit de expertul X, asa cum au fost corectate prin raspunsul din data de 5.10.2011, instanta va retine ca debitul net datorat de catre SC A, creditoarei G G A, este de  11.605 lei, debit in care nu sunt incluse cheltuielile de executare, aceste cheltuieli de executare fiind deja recuperate.

Fata de aceasta situatie, contestatia la executare dedusa judecatii este in parte intemeiata, pentru suma de 6.453,75 lei (suma ce reprezinta diferenta dintre suma de  18.058,75 lei, care a fost predata deja creditoarei, si suma de 11.605 lei, ce reprezinta debitul datorat creditoarei).

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 399 Cod. proc. civ., contestatia la executare formulata de contestatoarea SC A SRL va fi admisa in parte, pentru suma de 6.453,75 lei.

In consecinta, potrivit art. 404 alin.1 Cod. proc. civ., se va dispune anularea raportului de expertiza extrajudiciara contabila intocmit de expertul X, precum si indreptarea actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 51-2011 al biroului executorului judecatoresc X, in sensul ca in actele de executare se va consemna ca debitul net (fara cheltuieli de executare si fara onorariu de executare), pe care debitoarea SC A SRL B il datoreaza creditoarei G G A este de 11.605 lei, si nu de 21.208,75 lei, asa cum s-a consemnat in actele de executare.

La termenul de judecata din 20.10.2011, avocatul contestatoarei SC A a precizat ca, in aceasta cauza, nu solicita intoarcerea executarii pentru suma de bani platita in plus creditoarei G G A.

Contestatoarea SC A a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.935,20 lei (194 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru contestatia la executare; 1.738,20 lei, indemnizatie expert X; 2.000 lei onorariu avocat, platit cu chitanta  nr. 226/14.09.2011, depusa la dosar).

Potrivit art. 274 alin.1 Cod. proc. civ., creditoarea G G A va fi obligata sa plateasca, contestatoarei SC A SRL B cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat in proces.

Contestatia a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru sus aratata.

Pentru cererea de suspendare a executarii silite, contestatoarea a platit 10 lei taxa judiciara de timbru, 0,3 lei timbru judiciar si a depus o cautiune in suma de 2.000 lei, cu recipisa de consemnare nr. 461878/1 din 12.04.2011, emisa de CEC Bank B, aflata la fila 26 dosar.

7