Partaj judiciar

Sentinţă civilă 1142 din 12.04.2012


JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata sub nr. X189/30.09.2011 reclamanta  P M a chemat in judecata pe parata M M solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la suprafata de 4500 m.p. teren intravilan, evidentiat in Titlul de proprietate nr. 441/14344 din data de 16.12.1994 ramasa de pe urma defunctului P V, decedat la data de 02.05.1985 cu ultim domiciliu in sat C, com. P, jud. V, teren pe care se afla o casa de locuit formata din 2 camere si un chiler, construita din chirpici in anul 1950. Solicita sa-i fie atribuita suprafata de 4500 m.p. individualizata in tarlaua 87, pacelele 32/1, 2/2, 2/1, 2, 32 deoarece este proprietarul casei care se afla pe acest teren, potrivit certificatului de mostenitor 664/1986.

In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 02.05.1985 a decedat P V, iar ea este singura mostenitoare in calitate de fiica, cu privire la casa de locuit si constructiile gospodaresti anexe, potrivit certificatului de mostenitor nr. 664/1986. Mostenitorii M M ( fiica) si P V (fiu) au renuntat la succesiune potrivit declaratiilor 461 si 462 din 1986. Masa succesorala ramasa de pe urma  lui P V este formata dintr-o casa de locuit si constructiile gospodaresti anexe, precum si suprafata de 250 m.p. teren, situate in satul C, com. P, jud. V, potrivit certificatului de mostenitor nr. 664/1986.

Arata ca in anul 1994 s-a eliberat titlul de proprietate nr. 441/14344 pe numele P M si M M ( M) pentru suprafata de 2 ha 7800 m.p. teren din care 4500 m.p. este teren intravilan.

Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile  art. 644 s.u. C. civ, art. 728 s.u. C. civ. , 673 s.u. C. proc. civ.

In sustinere, reclamanta a atasat copie de pe Titlul de proprietate nr. 441/14344 si Certificatul de mostenitor nr. 664/1986, iar la data de 24.11.2011 a depus copie de pe cartea de identitate .

Legal citata parata nu a formulat intampinare, insa a fost prezenta in fata instantei, la prima zi de infatisare, din data de 24.11.2011 cand a aratat ca este de acord cu iesirea din indiviziune.

La termenul din data de 08.12.2012 reclamanta a renuntat la proba cu interogatoriul paratei aratand ca partile au ajuns la o intelegere, propunand ca obiectiv pentru expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie incuviintata de instanta si propunerea de lotizare avand in vedere modul de folosinta al terenului in prezent, aspect cu care parata prezenta la acel termen a fost de acord.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si a fost efectuata o expertiza tehnica in specialitatea topografie.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 664/1986 eliberat de Notariatul de Stat Local B la data de 24.10.1986 s-a stabilit ca de pe urma defunctului P V decedat la data de 2.05.1985 cu ultim domiciliu in comuna P, sat C, au ramas in masa succesorala urmatoarele bunuri imobile: o casa de locuit si constructile gospodaresti anexa precum si suprafata de 250 m.p. teren, situate in satul C , com. P, jud. V. Se consemneaza faptul ca defunctul a dobandit aceste bunuri astfel : 1/2cota indiviza din locuinta si teren prin stapanire in fapt de peste 30 de ani in timpul casatoriei cu sotia sa P Anica decedata in anul 1972 iar ? cota indiviza din aceleasi bunuri prin mostenire de la aceasta cu certificatul de mostenitor nr. 692/10.12.1973 eliberat de Notariatul B

De urma defunctului s-a stabilit ca a ramas ca mostenitor P M in calitate de fiica cu o cota de 1/1 din masa succesorala, iar M M, in calitate de fiica si P V, in calitate de fiu fiind renuntatori potrivit declaratiei inregistrata sub nr. 461/1986, respectiv 462/1986.

La data de 16.12.1994 Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor V a emis sub nr. 441/14344 , cod. 38165443 Titlul de Proprietate comun pe numele P M si M M , prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2 ha 7800 m.p. situata pe teritoriul satului C, com. P, jud. V, din care  2 ha si 3300 m.p,. situati in extravilan,  iar suprafata de 4500 m.p. situati in intravilan, tarlaua 87 , parcelele 32/1, 2/2, 2/1, 2, 32.

Potrivit adeverintei nr. 3781/07.12.2011 eliberata de Primaria com. P, jud. V, M M, domiciliata in localitatea C, com. P, jud. V, este una si aceeasi persoana cu M M, cum din eroare a fost inscrisa in titlul de proprietate nr. 441/14344/1994.

Potrivit certificatului de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 3782/07.12.2011 P M si M M, figureaza in evidenta Primariei com. P cu o casa de locuit si suprafata de 2,78 ha teren  arabil , din care 0,45 ha teren intravilan. De asemenea, nu sunt inregistrate creante bugetare de plata catre bugetul local.

Pentru solutionarea cauzei s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea topografie-geodezie-cadastru.

In raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 09.03.2012, filele 39-46, a fost identificata suprafata de teren  situata in sat C, com. P, jud. V evidentiata in Titlu de proprietate nr. 441/14344 din 16.12.1994, mentionand ca aceasta suprafata de teren este constituita din suprafata de 3300 m.p. identica cu tarlaua 87, parcelele 32, 32/1 si suprafata de 1200 m.p. identica cu tarlaua 87, parcelele 2, 2/1,2/2.

Cele doua suprafete au fost materializate in schitele anexa nr. 1 si 2 la raport aratandu-se ca suprafata de 1200 m.p.  real masurata are o intindere de 1470 m.p., avand ca vecinatati X, suprafata pe care este edificata casa de locuit C1 + anexe gospodaresti, edificate de tatal reclamantei inca din 1930 si coserul C2. Cu privire la suprafata de 3300 m.p. se arata ca real masurata are o intindere de 4589 m.p., avand ca vecinatati X, suprafata pe care sunt edificate urmatoarele constructii_ C1 – casa de locuit +anexe, edificate de M M, inca din anul 1980, C2- casa de locuit+ anexe edificate de M M in baza autorizatiei de construire nr. 9/18,05.1998.

Fata de concluziile raportului de expertiza instanta a dispus revenirea cu adresa catre expert prin care  i s-a pus in vedere acestuia sa precizeze cum se justifica diferenta de 270 mp dintre suprafata de 1200 mp  teren intravilan mentionata in  titlul de proprietate si suprafata de  1470 mp real masurata  potrivit  raportului  de  expertiza intocmit  in  cauza, precum  si  diferenta  de  1259  mp, dintre  suprafata  de  3300  mp teren intravilan mentionata in  titlul de proprietate si suprafata de  4589 mp - real masurata  potrivit  raportului  de  expertiza intocmit  in  cauza (  daca  exista diferente  intre  masuratorile intocmite cu ocazia punerii in posesie si cele  din raportul de expertiza  sau  exista  in  ingraditura  teren fara  titlu de proprietate) iar  in situatia in care nu este vorba despre diferente de  masuratori, sa identifice in expertiza strict suprafata de 3300 mp si respectiv  1200  mp teren intravilan,  evidentiate in titlul de  proprietate nr.441/14344 din 16.12.1994 eliberat de  Comisia  judeteana pentru  stabilirea  dreptului de  proprietate  asupra  terenurilor V.

La data de 10.04.2012 sub nr. 7346 a fost inregistrat raspunsul d-lui expert prin care a aratat ca masuratorile topogeodezice s-au efectuat fata de punctele si limitele indicate de catre parti in imprejmuirea actuala,  aratand ca suprafetele detinute de catre parti la data efectuarii documentarii si masuratorilor la locul litigiului sunt in folosinta efectiva a partilor aflate in proces, sunt delimitate distinct cu garduri si vegetatiei, nu sunt vizibile modificari ale acestor limite si nici nu s-au semnalat litigii cu proprietatile vecinilor. Apreciaza ca diferentele de teren rezultate in plus se datoreaza pe de o parte modului empiric de calcul al suprafetelor, neluarea in considerare de catre Comisia locala de fond funciar P a formelor si dimensiunilor reale ale suprafetelor detinute in fapt de catre proprietari. De asemenea, s-a aratat ca in ceea ce priveste modul de punere in posesie al suprafetei de teren intravilan identic cu tarlaua 87, parcelele 32 si 32/1 inscrise in titlul de proprietate nr. 441/14344 din 16.12.1994, potrivit explicatiilor personalului de specialitate al primariei P si a continutului schitelor de punere in posesie, suprafata de teren existenta in imprejmuirea actuala , S=4589 m.p. provine din  reconstituirea dreptului de proprietate numitei M M pentru suprafata de A=0,12 ha si din schimbul amplasamentului proprietatii reconstituite numitei T A in suprafata de 0,21 ha,  ce a intervenit cu numita M M pe timpul procesului de aplicare a legilor fondului funciar si a emiterii titlurilor de proprietate.

Au fost identificate suprafetele de teren aferente Titlului de proprietate nr. 441/14344 din 16.12.1994  in schitele anexa nr. 2 si 3 .

Valoarea terenului din litigiu a fost stabilita potrivit concluziilor din raportul de expertiza depus initial la suma de 19320 lei.

Concluziile raportului de expertiza au fost insusite de catre reclamanta. Parata  nu si-a exprimat punctul de vedere cu privire la acestea.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., Raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit si depus la dosarul cauzei de dl. expert X  este util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Fata de materialul probator administrat in cauza instanta urmeaza a constata ca partile sunt coproprietari in indiviziune cu privire la suprafata de 4500 m.p. de teren intravilan situata pe teritoriul satului C, com. P, jud. V, evidentiata in Titlul comun de Proprietate nr. 441/14344, cod. 38165443 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V la data de 16.12.1994, pe numele lui P M si M M, identic cu tarlaua 87, parcelele 32/1, 2/2, 2/1, 2, 32, identificata in Raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru, intocmit de expert X, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Instanta nu va retine in solutionarea cauzei suprafetele identificate de expert ca fiind cele din imprejmuirea actuala,  suprafetele denumite „ real masurate”  exced dreptului lor de proprietate astfel cum este inscris in Titlul comun de Proprietate nr. 441/14344, cod. 38165443 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V la data de 16.12.1994.

Cauza dedusa judecatii a fost inregistrata la instanta la data de 30.09.2011, data la care era in vigoare Codul civil din anul 1864, cod abrogat  prin art. 230 lit. a din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Prin art. 66 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a prevazut ca: „(1) Dispozitiile art. 669 - 686 din Codul civil sunt aplicabile conventiilor de partaj incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil.

(2) De asemenea, dispozitiile art. 669 - 686 din Codul civil se aplica si partajului judiciar, atunci cand cererea de chemare in judecata a fost introdusa dupa intrarea in vigoare a Codului civil. „

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prevederile Codului civil din 1864 privind iesire din indiviziune.

Avand in vedere situatia prezentata mai sus, asa cum a fost retinuta pe baza actelor depuse la dosar si a sustinerilor facute de parti in fata instantei, se apreciaza ca cererea reclamantei este dovedita si intemeiata urmand a fi admisa in temeiul art.728 din Cod civil si art.673 ind.1-5 din Codul de procedura civila. 

 Vazand si dispozitiile art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se  va dispune iesirea din indiviziune si atribuirea direct in proprietatea partilor suprafetele de teren ce se afla in folosinta acestora , avand in vedere si acordul lor cu privire la acest mod de partajare .

Astfel urmeaza a atribui in natura direct in proprietatea reclamantei P M  suprafata de 1200 m.p. inscrisa in Titlul comun de Proprietate nr. 441/14344 din 16.12.1994, identic cu tarlaua 87, parcelele 2, 2/1, 2/2, situata pe teritoriul satului C, com. P, reprezentand  Lotul nr. 1,  astfel cum este materializat in  Anexa nr. 3 a  Precizarilor la Raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru, intocmit de expert X si depus la dosarul cauzei la data  de 10.04.2012, ce face parte integranta din prezenta hotarare, pe punctele de contur 6, 10, 11, 12, 13, 14, 6, cu o valoare de 4800 lei, iar paratei M M, urmeaza a-i fi  atribuit in natura direct in proprietatea  sa suprafata de 3300 m.p. inscrisa in Titlul comun de Proprietate nr. 441/14344 din 16.12.1994, identic cu tarlaua 87, parcelele 32, 32/1, situata pe teritoriul satului C, com. P, reprezentand  Lotul nr. 2,  astfel cum este materializat in  Anexa nr. 2 a  Precizarilor la Raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru, intocmit de expert X si depus la dosarul cauzei la data  de 10.04.2012, ce face parte integranta din prezenta hotarare, pe punctele de contur 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 19, cu o valoare de 14520 lei.

Potrivit art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor obliga pe parata M M sa plateasca reclamantei P M sulta in valoare de 4860 lei , in termen de 6 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari.

Reclamanta a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 2880,45 lei, dupa cum urmeaza: 50 lei taxa judiciara de timbru, potrivit chitantei seria VSBD nr. 54006(51) din data de 19.09.20113,45 lei timbru judiciar, 230 lei taxa judiciara de timbru, potrivit chitantei seria VSBD nr. 67524(52) din data de 05.12.2011, 600 lei onorariu expert, potrivit chitantei nr. 2709124/1 din data de 09.12.2011, 502 lei taxa judiciara de timbru, conform chitantei seria VSBD nr. 101939(28) din 27.03.2012, 725 lei onorariu expert potrivit chitantei nr. 2863923/1 din 27.03.2012, 770 lei onorariu avocat, potrivit chitantelor nr. 0000171/14.09.2011, nr. 0000173/20.09.2011 si nr. 0000172/17.09.2011.

Potrivit art. 274 alin.1 si art. 276 Cod.proc.civ., se dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a  sumei de 1440,22 lei reprezentand cheltuieli de judecata proportional cu cota parte din masa partajabila.

Cererea a fost legal timbrata.

4

Domenii speta