Uzucapiune

Sentinţă civilă 3562 din 28.11.2012


INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.X din 23.08.2012 s-a inregistrat cererea prin care reclamantii G M si G A C in contradictoriu cu parata  Unitatea Administrativ Teritoriala a com.Z , prin Primar  a solicitat instantei sa constate ca  au devenit  prin uzucapiunea de 30 ani proprietarii suprafetei de 1205 m.p., situata in com.Z, sat Z, jud.V, cu vecinii: C V, G I,G L.

Motivand cererea reclamanta a sustinut ca ea impreuna cu sotul ei G D,in prezent decedat au construit in urma cu 50 ani o casa de locuit situata in com.Z, sat Z pe o suprafata de 1205 m.p. Cand s-a  dezbatut succesiunea sotului, prin certificatul de mostenitor X/1979 s-a consemnat  ca ea si sotul ei au edificat o constructie  pe terenul mostenire parinteasca, fara a detine acte de proprietate. Dupa moartea sotului ea si fiul ei G A C au stapanit terenul din ingraditura imobilului constructie, netulburati  sub nume de proprietari.

Au depus in proba copie de pe cartile de identitate, adeverinta 6219 din 31.07.2012; certificatul de atestare fiscala 6218 din 31.07.2012,  copie de pe certificatul de mostenitor nr. X/1979 emis de fostul notariat de stat B.

S-a administrat proba testimoniala si o expertiza topometrica. Unitatea Administrativ Teritoriala a com. Z , prin Primar nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in instanta.

Din probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele: G M si G D , soti , au construit o  casa in anul 1960  pe terenul in suprafata de  suprafetei de 1205 m.p., situata in com .Z, sat Z, jud. V, cu vecinii: C V, G I, G L,corp de propr. cu nr.cad. 290. La data de 8 aprilie 1979 a murit G D.In urma dezbaterii succesiunii, la fostul notariat de stat B, s-a stabilit calitatea de mostenitori ai defunctului pentru reclamantii din cauza, sotia supravietuitoare si fiul G A C. In masa s-a inscris si cota de ? din constructia, casa de locuit situata in com .Z, sat Z, jud.V, cu vecinii: C V, G I, G L .

In cuprinsul actului s-a consemnat faptul ca terenul  in suprafata de 250 m.p.  trece in proprietatea statului. In fapt, potrivit expertizei topometrice intocmite de expertul tehnic judiciar autorizat, R L V, avizata de O.C.P.I. V  in ingraditura imobilului situata in com. Z, sat Z, jud.V, cu vecinii : C V, G I, G L, corp de propr.cu nr.cad.290 este o  suprafata de 1205 m.p. Din declaratiile martorilor audiati: X a rezultat ca reclamanta cu sotul ei, pana la deces si ulterior impreuna cu fiul ei, reclamant in cauza, au stapani continuu, neintrerupt, sub nume de proprietar mai bine de 30 ani, terenul din ingraditura imobilului constructie. Din expertiza tehnica topometrica efectuata in cauza de expertul tehnic judiciar R L V, expertiza avizata de O.C.P.I .V  prin procesul verbal de receptie 238/2012 din 15.11.2012 terenul din ingraditura  este evidentiat in expertiza  cu  punctele de contur 1-2-3-4-5-6-7.

Potrivit art. 6 pct.1 din codul nou civil, art. 82 din Legea nr. 71 /2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind codul civil, dispozitiile noului cod civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai cazurilor in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a noului cod civil, pentru celelalte situatii sunt aplicabile dispozitiile legale aplicabile in momentul inceperii posesiei, respectiv codul vechi civil .

Potrivit art. 1890 din codul vechi civil pentru a uzucapa in termen de 30 ani sunt necesare  doar doua conditii: sa fie o posesie utila si sa se exercite o perioada de 30 ani. Totodata se impune ca terenul sa nu se afle in domeniul public. Prescriptia achizitiva de 30 ani este un mod de dobandire a proprietatii prin simplul fapt al posesiei indelungate cu titlu de proprietar, fiind astfel indirect o sanctiune a proprietarului care a stat in pasivitate o perioada de 30 ani.

In cauza terenul face parte din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale.

Potrivit Deciziei Curtii ConstitutIale IV din 16 ianuarie 2006 ,  prescriptia achizitiva in cazul terenurilor, nu a fost intrerupta prin L.58/59/1974. Posesia pe o durata mai mare de 30 de ani continua neintrerupta si sub nume de proprietar justifica dobandirea proprietatii prin prescriptie achizitiva.Sunt indeplinite disp. art.645, 1837,1846,1847,1890 cod civil  vechi aplicabil in cauza si art.111din codul de procedura civila urmand sa se admita cererea cu privire la suprafata aflata efectiv in ingraditura.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

3 Decembrie 2012

2