Uzucapiune - taxa judiciara de timbru

Sentinţă civilă 11393 din 23.06.2008


ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR CIVIL NR. 1460/212/2008

SENTINTA CIVILA NR. 11.393

Sedinta publica din 23.06.2008

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de catre reclamantii SH si  SG, domiciliati în comuna Cumpana, în contradictoriu cu  pârâtii CONSILIUL LOCAL CUMPANA, cu sediul în comuna Cumpana, judetul Constanta  si  COMUNA CUMPANA PRIN PRIMAR, cu sediul în comuna Cumpana, judetul Constanta,  având ca obiect uzucapiune si accesiune imobiliara.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, se constata lipsa partilor.

Procedura  este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:

Instanta constata ca s-a solicitat  de catre reclamanti judecarea în lipsa.

Având în vedere ca la termenul anterior, din data de 26.05.2008, s-a pus în vedere reclamantilor sa suplimenteze  taxa judiciara de timbru, instanta invoca din oficiu exceptia insuficientei timbrari a cererii de chemare în judecata si  ramâne în pronuntare pe exceptie.

INSTANTA,

Prin cererea adresata Judecatoriei Constanta la data de 31.01.2008 si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1460/212/2008 reclamantii SH si SG au chemat în judecata pe pârâtii CONSILIUL LOCAL CUMPANA si COMUNA CUMPANA, prin primar solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca a u dobândit ca efect al uzucapiunii de peste 30 de ani un drept de proprietate asupra terenului în suprafata de 600 mp, situat în Cumpana si, în subsidiar, sa se constate ca sunt proprietarii constructiei edificate pe acest teren ca efect al accesiunii imobiliare artificiale.

În fapt, reclamantii arata ca stapânesc terenul în suprafata de 600 mp, situat în comuna Cumpana înca din 1967, când parintii lor, care stapâneau imobilul din 1932, le-a transmis stapânirea pentru a-si edifica o casa.

Reclamantii arata ca din 1967 au folosit terenul în mod continuu, fara nici o întrerupere, comportându-se ca adevarati proprietari, platind impozitele si taxele aferente, nimeni nepretinzând de-a lungul celor 30 de ani vreun drept asupra terenului.

Se mai arata de catre reclamanti ca pe acest teren au edificat prin forte proprii o casa formata din trei camere, anexe si dependinte, fara autorizatie de construire.

În drept, cererea reclamantilor este întemeiata pe dispozitiile art. 111C.p. civ., art. 1837 si urm.C.civ., art. 1860, art. 1890, art. 492 Cciv.

În sustinerea cererii au fost depuse la dosar urmatoarele înscrisuri: adeverinta emisa de catre Consiliul Local Cumpana, certificatul de deces al numitului MS, copii de pe actele de identitate ale reclamantilor.

Pârâtii, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta si nu au formulat întâmpinare.

Potrivit art. 137 C.p. civ. instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de  procedura precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Având în vedere dispozitiile legale sus mentionate, instanta apreciaza ca se impune solutionarea cu prioritate a exceptiei insuficientei timbrarii a cererii de chemare în judecata, exceptie de procedura cu privire la legala sesizare a instantei, absoluta si peremtorie.

Analizând actele si lucrarile dosarului, cu privire la exceptia insuficientei timbrarii a cererii de chemare în judecata, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 20 din legea 146/1997 taxele de timbru se platesc anticipat. Daca taxa judiciara de timbru nu a fost achitata în cuantumul legal în momentul înregistrarii actiunii, instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen.

Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea cererii sau actiunii.

Potrivit art. 6 al. 1 lit. a din Normele Metodologice de aplicare a Legii 146/ 1997 sunt considerate evaluabile în bani si cererile prin care se solicita constatarea dobândirii unui drept real.

Instanta a calculat taxa de timbru în functie de evaluarea terenului si a constructiei facuta de catre expertul desemnat în cauza.

Desi reclamantilor  li s-a pus în vedere la termenul din 26.05.2008 sa completeze taxa de  timbru cu suma de  2934,68 lei si timbrul judiciar cu 4,8 lei, conform prevederilor  art. 2 al. 1 lit. f din legea 146/1997 si art. 3 al. 2 din O.G. 32/ 1995 acestia nu si-au îndeplinit obligatia legala de plata a taxei de timbru si a timbrului judiciar.

 Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta va admite exceptia insuficientei timbrari a cererii de chemare în judecata si va anula ca insuficient timbrata actiunea formulata de reclamantii SH si SG împotriva pârâtilor CONSILIUL LOCAL CUMPANA si COMUNA CUMPANA , prin primar ca insuficient timbrata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia insuficientei timbrari a cererii de chemare în judecata, invocata din oficiu.

Anuleaza actiunea formulata de reclamantii SH si SG, domiciliati în Cumpana, în contradictoriu cu Consiliul Local Cumpana si Comuna Cumpana, prin Primar, cu sediul în Cumpana, Soseaua Constantei, nr. 132, jud. Constanta ca insuficient timbrata.

Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 23.06.2008.