Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa.

Sentinţă civilă 2066 din 14.05.2008


Tip : Sentinta civila

Nr./Data 2066 (14.05.2008)

Dosar nr. 208//221/2008

Autor : Judecatoria Deva

Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva).

Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa.

Pe rol fiind acţiunea petentului I.E. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.

Grefiera de şedinţă a făcut referatul cauzei arătând că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea în data de 07.05.2008, pentru astăzi, ora 14.

Concluziile orale ale reprezentantei petentului au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 07.05.2008 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

I. Obiectul acţiunii:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 208/221/14.01.2008, petentul I.E., prin avocat T.M., a cheamt în judecata pârâtii: M.L., B.M., B.P., P.P. lui L., M.D. lui D., M.F., B.A., I.L., T.P., M.S., M.A., B.L., B.N., B.D., B.V.şi P.C. , toţi cu domiciliu necunoscut, solicitând

1. sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii cu privire la urmatoarele imobile:

- teren arabil în suprafata de 785 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 887 Fizeş Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular M.L. );

- teren arabil în suprafata de 936 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 23 Fizeş Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietar tabular B.M., casatorita T. );

- teren arabil în suprafata de 1940 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 195 Fizeş Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari B.M. şi B.P.);

- teren arabil în suprafata de 1586 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 5 Fizeş Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari P.P. lui L., M.D. lui D. şi M.F. );

- teren arabil în suprafata de 936 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 794 Fizeş Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari B.A., B.P. lui N. şi M.L. );

- teren arabil în suprafata de 410 mp+792 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 206 Fizeş Barbura, nr. top. 1922 şi 1923 (proprietari tabulari I.L. , T.P., M.S. şi M.A.);

- teren arabil în suprafata de 709 mp situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 609 Fizeş Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari B.P., B.L., B.N., B.M., B.D., B.V.şi P.C. şi B.P.);

2. Să se comaseze parcelele într-o singură carte funciară;

3. Să se dispună întabularea dreptului de proprietate pe numele petentului.

Cererea a fost timbrata cu 20 de lei şi s-a ataşat timbru judiciar de 0,3 lei (f.64)

Prin precizarea de la fila 93, petentul a mai solicitat şi rectificarea suprafeţelor parcelelor conform constatărilor expertului iar în privinţa CF 23 Fizeş Barbura arată că numărul topografic corect este cel indicat în raport respectiv 1876/2 cu suprafţa tabulară de 708 mp şi nu cel indicat în cererea iniţială.

II. Situaţia de fapt expusă de petent şi temeiurile de drept invocate :

Expunând situaţia de fapt petentul a arătat că terenul a fost folosit de el şi de antecesorii lui de foarte mulţi ani (aproximativ 90 de ani).

In tot acest timp, arată petentul, atât el cât şi antecesorii săi au exercitat o posesie publică, neîntreruptă şi sub nume de proprietar şi nimeni nu a ridicat vreodată vreo pretenţie cu privire la acest teren, dreptul fiindu-le recunoscut şi respectat chiar dăcă nu era întabulat în cartea funciară şi nu era consfinţit în vreun act scris

Deşi foloseşte acest teren ca un veritabil proprietar, fiind cunoscut ca proprietar în comunitatea locală, în cărţile funciare deschise sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 iar unele chiar şi înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, sunt înscrişi ca proprietari persoane despre care nu se mai ştie nimic de foart mult timp.

In drept acţiunea a fost întemeiată generic pe prevederile Codului civil austriac dar la primul termen de judecată petentul, faţă de infomaţiile comunicate de Primăria Băiţa la solicitarea instanţei, cu privire la persoanele întabulate în carţile funciare şi având în vedere şi Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, a declarat că înţelege să se judece pe procedura prevăzută de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938.

III. Procedura de soluţionare :

Constatându-se din informaţiile primite de la Primăria Băiţa că proprietarii tabulari sunt decedaţi fără a se cunoaşte moştenitorii sau că nu pot fi identificaţi după numele înscrise în cărţile funciare, instanţa având în vedere prevederile art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 şi Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007 a pus în discuţie soluţionarea cererii în procedura necontenciosa.

Reprezentanta petentului şi-a exprimat acordul pentru aplicarea acestei proceduri (a se vedea încheierea de la f. 68).

IV. Probele administrate:

In probaţiune s-au depus copii de pe urmatoarele înscrisuri:

- extrase CF 887 Fizeş Barbura, CF 23 Fizeş Barbura, CF 195 Fizeş Barbura, CF 5 Fizeş Barbura, CF 794 Fizeş Barbura, CF 206 Fizeş Barbura, CF 609 Fizeş Barbura (f. 2-8);

- Plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate întocmit de expert C.M. (f.9);

- Certificat de atestare fiscală (f. 63);

- Certificate de stare civilă (f. 65-66)

La solicitarea instanţei Primăria Băiţa a comunicat informaţii despre proprietarii tabulari (f. 13 şi f. 15) iar OCPI Hunedoara Deva a comunicat copii certificate de pe CF 887 Fizeş Barbura, CF 23 Fizeş Barbura, CF 195 Fizeş Barbura, CF 5 Fizeş Barbura, CF 794 Fizeş Barbura, CF 206 Fizeş Barbura, CF 609 Fizeş Barbura (f. 19-59);

A fost audiat un martor a carui declaraţie a fost consemnată în scris şi depusă la fila 92 din dosar.

V. Analizând actele şi lucrările dosarului în contextul legislaţiei în vigoare şi având în vedere situaţia de fapt rezultată din probele administreate instanţa constată următoarele:

V. 1 Referitor la constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii:

Petentul şi antecesori săi au folosit acest teren o perioadă îndelungată de timp fiind cunoscut ca proprietar în comunitatea locală (martorul B.G. în vârstă de 81 de ani, a declarat că de când se ştie terenul a fost folosit de petent şi antecesorii lui fără ca nimeni să-i tulbure).

Proprietarii tabulari au fost înscrişi în cărţile funciare cu foarte mult timp în urmă (cu o singură excepţie, respectiv înscrierea de sub B 9 din CF 5 Fizeş-Barbura, înscrierile au fost făcute înainte de intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr.115/1938).

Din informaţiile comunicate de Primăria Băiţa majoritatea persoanelor înscrise în cărţile funciare sunt decedate cu mult timp în urmă (cel mai recent deces înregistrat fiind din anul 1949) iar altele nu au putut fi identificate ca urmare a faptului că în cărţile funciare nu există suficiente date de identificare.

Din analiza prevederilor art. 1837-1890 Cod civil, rezultă că pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescripţiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi că s-a exercitat o posesie reală, respectiv că posesorul a avut detenţia materială a imobilului (corpus) şi s-a comportat ca un adevărat proprietar (animus), o perioadă de minim 30 de ani.

Deasemenea, mai este necesar a se dovedi că posesia a fost utilă, respectiv neviciată.

Pentru a nu fi viciată posesia trebuie să fie continuă, publică, paşnică şi să nu fie precară.

Deasemenea posesia nu trebuie să fie echivocă.

In speţă, din probele administrate a rezultat că petentul şi antecesorii lui au folosit terenul o perioadă mai mare de 30 de ani, având o posesie utilă, neviciată şi neechivocă.

In privinţa cadrului procesual instanţa a dispus afişarea unei somaţii care cuprinde toate informaţiile impuse de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 la usă instanţei ( fila 71) şi la sediul Primăriei Băiţa (f. 70 şi 92-93).

Deasemenea somaţia a fost publicată în ziarul “Mesagerul de Hunedoara” (f. 94)

Nimeni nu a formulat nicio opoziţie cu privire la constatarea dreptului de proprietate al petentului.

Faţa se argumentele expuse mai sus, constatând că sunt îndeplinite toate cerinţele legale şi având în vedere şi faptul că se impune clarificarea unei situaţii juridice incerte şi care durează de foarte mulţi ani, instanţa va admite cererea şi va constatata dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.

V. 2 Referitor la cererile având ca obiect comasarea parcelelor şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al petentului:

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cadastrului şi publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, dacă titularul înţelege să dispună de ele.

Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

In speţa instanţa constatând ca sunt îndeplinite cerinţele pentru dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii şi având în vedere faptul ca, aşa cum rezulta din raportul de expertiza parcelele sunt învecinate dispune comasarea parcelelor modificarea suprafeţelor tabulare conform constatărilor expertului, atribuirea unui număr cadastral unic şi înscrierea dreptului de proprietate al petentului într-o carte funciară nouă.

Având în vedere prevederile art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului şi publicitaţii imobiliare nr. 7/1996 un exemplar din prezenta hotarâre se va comunica din oficiu OCPI-Hunedoara Deva, în termen de 3 zile de la ramânerea irevocabila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARĂŞTE:

Admite acţiunea petentului I.E..

Constată că petentul a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra parcelelor de teren enumerate în continuare, identificate conform raportului de expertiză întocmit de expertul tehnic judiciar ing. C.M. (raport care face parte din prezenta hotărâre):

- teren arabil în suprafata reală de 808,72 mp (suprafaţă tabulară de 785 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 887 Fizeş Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular sub B 1- M.L. );

- teren arabil în suprafata reală de 1056,53 mp (suprafaţă tabulară de 936 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 794 Fizeş Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari: sub B3.7 B.A., sub B 4.8 B.P. lui N. şi sub B 5.9 M.L. );

- teren arabil în suprafata reală de 503,34 mp (suprafaţa tabulară de 708 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 23 Fizeş Barbura, nr. top. 1876/2 (proprietar tabular sub B5.7 B.M., casatorita T. );

- teren arabil în suprafata reală de 699,3 mp (suprafaţă tabulară de 708 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 609 Fizeş Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari: sub B 2 B.P., sub B 6 B.L., sub B 7 B.N., sub B 10 B.M., sub B 11 B.D., sub B 12 B.V., sub B 15 P.C. şi sub B 18 B.P.);

- teren arabil în suprafata reală de 1593,12 mp (suprafaţa tabulară de 1586 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 5 Fizeş Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari: sub B 3 P.P. lui L., sub B 7 M.D. lui D. şi sub B 9 M.F.);

- teren arabil în suprafata reală de 1933,12 mp (suprafaţă tabulară de 1940 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 195 Fizeş Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari: sub B 1 B.M. şi sub B 2 B.P.);

- teren arabil în suprafata reală de 2806,9 mp (suprafaţă tabulară de 410 mp+792 mp) situat în localitatea Fizeş, înscris în CF 206 Fizeş Barbura, nr. top. 1922 şi 1923 (proprietari tabulari sub A+1 I.L. , sub A+2 T.P., sub B 1 M.S. şi sub B 2 M.A.);

Dispune comasarea parcelelor de teren enumerate mai sus, modificarea suprafeţelor tabulare conform constatărilor expertului, atribuirea unui număr cadastral unic şi înscrierea dreptului de proprietate al petentului într-o carte funciară nouă.

Dispune efectuarea cuvenitelor modificari de catre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobilara Hunedoara-Deva.

Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14.05.2008, ora 14.

Nota: Sentinţa civila nr. 2066/2008 a devenit irevocabila prin neexercitarea recursului.