Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 117 din 25.01.2012


Dosar nr.236/829/2011

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.117

 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 25.01.2012

Complet format din:

PREŞEDINTE :

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”acţiune în constatare” formulată de reclamantul C.C., în contradictoriu cu pârâta Primăria ___.

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 25.01.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă, dată la care instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 01.02.2012, când a pronunţat următoarea hotărâre.

 

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei  Podu Turcului la data de 11.02.2011 sub nr 236, reclamantul C.C.,  a chemat în judecată pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com ___ , solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că este proprietar  asupra  imobilului compus din casa de locuit  compusa din cinci camere , un hol anexa gospodareasca si teren in suprafata totala de 800 mp ambele situate  în com  ___ , jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a stapanit casa si terenul aferent  inca din anul 1967 fiind primite ca  zestre de la parintii sai.

A mai aratat reclamantul ca din anul 1967 a exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren si constructie  comportandu-se ca adevarat  proprietar.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 1175  lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea cadastru si specialitatea constructii.

Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamant proba cu înscrisuri,  cu declaraţiile martorilor, consemnate şi ataşate la dosar şi cu expertiză judiciara tehnică în specialitatea topografie si specialitatea constructii.

La dosar au fost depuse, în fotocopie, următoarele înscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 5) din dosar, certificate de deces si nastere ale reclamantului si parintilor acestuia (filele 20-21) din dosar .

In cauza s-a dispus audierea martorilor Munteanu Maria si Ifrim Ana depozitii atasate la filele 22 si 23 din dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din anul  1967, reclamantul a dobandit prin zestre de la parintii sai o casa si suprafata de  800 mp teren aferent constand in curte si gradina.

Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 22 si 23 din dosar instanta retine ca reclamantul a stapanit inca din anul 1967 suprafata  de teren de 800 mp si casa de locuit situata in comuna ___,sat Capotesti, jud Bacau.

Martorii au mai aratat ca din anul 1967 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantul a exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului  constand in constructie si  teren .

Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 63-65 din dosar  este de 7609 lei.

Constructia a fost evaluata in urma expertizei in constructii atasata la filele 30-37 din dosar la suma de 3472,10 lei si are suprafata de 100,28 mp.

Tot in cadrul expertizelor terenul si constructia  a fost identificate ca fiind , situate in com ,___ , sat Capotesti, jud Bacau avand urmatoarele vecinatati: la nord  Ifrim Neculai; la nord Ds balast ; la sud  teren detinut fara acte Popa Victor ;la vest  Paiu Ionel.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamantul exercitând asupra bunului imobil constând constructia compusa din cinci camere si anexe si  în terenul în suprafaţă de 800 mp, situat în, com___, sat Calapodesti,  jud Bacau , o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1979 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de adevăratul proprietar al terenului, Primaria Comunei  ___ şi nici de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamantului este întemeiată şi  urmeaza  a o admite, constatând dobândirea de către acesta a dreptului de proprietate asupra terenului si constructiei, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiză tehnică în specialitatea topografie  si constructii.

Va dispune plata  către expertul Enica Aurel  a sumei de 500 lei,  reprezentând onorariu  definitiv expertiza in specialitatea constructii  achitat cu chitanţa nr.374557/1/12.04.2011 (fl.25 ds).

Va dispune plata catre expertul Monoranu Marcel a sumei  de 500 lei , reprezentand onorariu definitiv expertiza in specialitatea topocadastru achitat cu chitanta nr 3745565/1/12.04.2011 (fl. 26 ds).

Instanta va lua  act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMALE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul C.C., domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâta Primăria ___.

Constată că reclamantul a dobândit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit compusă din 5 camere şi un hol, anexe gospodăreşti (grajd) în suprafaţă totală de 65,12 mp. situată în comuna ___, sat ___, judeţul Bacău şi asupra suprafeţei de 800 mp.teren situat în intravilanul aceleiaşi comune cu următorii vecini:

La nord - Drum Sătesc, la sud - Popa Victor, la est -  Paiu Vetuţa, la vest - Paiu Ionel.

Dispune plata către expertul Enica Aurel a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza în specialitatea construcţii achitat cu chitanţa nr.3745576/1/12.04.2011 (fl.25 ds).

Dispune plata către expertul Monoranu Marcel Cătălin a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza în specialitatea topografie achitat cu chitanţa nr.3745565/1/12.04.2011 (fl.26 ds).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 01.02.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red/tehnored. 4 ex.

S.D.M/B.D

05.03.2012