Obiglare Comisei Centrala la emitere Titlu Despăgubire. Dosar neaprobat în sensul art. 41 alin.1.3 din legea nr. 165/2013 . Legalitate .

Decizie 723 din 27.06.2013


Prin sentinţa nr. 723 din 27.06.2012, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr.407/54/2012,  s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii X contradictoriu cu pârâta MINISTERUL ECONIMIEI ŞI FINANŢELOR - COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR Obligă pârâta să emită reclamanţilor Decizia reprezentând titlul de despăgubire pentru imobil.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (actual COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR), criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, s-au arătat următoarele:

Instanţa de fond în mod greşit a reţinut faptul că, autoritatea pârâtă a nesocotit termenul rezonabil reglementat de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi a faptului că, notificarea a fost depusă acum 10 ani.

Instanţa ce s-a pronunţat pe fondul cauzei, în mod neîntemeiat, a reţinut că s-a încălcat termenul rezonabil în prezenta cauză.

Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Curţii de Apel la data de 14 martie 2013 sub nr. 407/54/2012*.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12 iunie 2013, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 4 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 165/2013, a dispus introducerea în cauză a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor în calitate de recurentă pârâtă, întrucât aceasta a preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor conform Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist din România.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate prin prisma motivelor invocate, dar şi din oficiu, în raport de dispoziţiile art. 3041 Cpc, Curtea apreciază prezentul recurs ca fiind neîntemeiat pentru considerentele ce urmează a fi expuse în continuare:

Prin Dispoziţia nr. 14969/20.10.2006, Primăria Municipiului C în calitate de entitate notificată, a propus acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul notificat de către reclamanţi prin notificarea nr. 603/N/2002.

Dosarul aferent dispoziţiei amintite a fost transmis la data de 20.12.2006 Secretariatului Comisiei Centrale, fiind înregistrat sub nr. 31999/CC.

 Pârâta Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor nu a făcut dovada efectuării vreunei operaţiuni administrative prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 247/2005 de la data înaintării de către Primăria Municipiului Craiova a dosarului (06.04.2006) şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată (aproximativ 6 ani), deşi conform celor învederate prin întâmpinare şi motivele de recurs, s-a constatat de către aceasta că respingerea cererii de restituire în natură a imobilului-notificat este legală.

Ordinea de soluţionare a dosarelor prevăzută în Decizia nr.2815/2008 este corectă şi încălcarea acestei ordini nu este preferabilă, însă instanţa observă că pârâta nu a făcut decât să se prevaleze de această decizie în mod formal, fără să indice în concret în ce mod, prin această decizie, se soluţionează în mod rezonabil, previzibil, dosarul reclamantei.

La data de  17 05 2013  a fost publicată în Monitorul Oficial  legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Potrivit  art. 4 din acest act  normativ- Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În consecinţă, acest  act  normativ  reglementează noul  cadru legislativ prin prisma căruia  vor  fi analizate  motivele  de recurs  şi  legalitatea  obligaţiei  Comisiei Naţionale  la  emiterea  Titlului de despăgubire  astfel  cum a fost solicitat  de reclamant  prin acţiunea  introductivă  .

Potrivit Art. 41 alin. (1)  din lege ,,Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014. (2) Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.(3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1), Comisia Naţională emite titluri de despăgubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor,,.

Din interpretarea  dispoziţiilor legale  sus  expuse rezultă  că şi  Comisia  Natională poate emite Titluri de despăgubire în procedura  veche  specifică  Comisiei Centrale  constituită  potrivit legii  nr.  247/2005 , însă doar  în ipotezele  art. 41 alin.1 ,  adică  doar  pentru  dosarele  aprobate  de CNSC .

În cauză este vorba de un dosar aprobat, în sensul legii noi, întrucât vechea comisie a examinat legalitatea privind nerestituirea în natură şi, neconstatând nici o nelegalitate sau neclaritate cu privire la dosar, a propus ca acesta să intre în următoarea etapă, cea a evaluării.

Astfel , chiar recurenta  ,în  motivele de recurs  explică faptul că  s-au stabilit  3 sedinţe ale Comisiei  având pe  agenda  de lucru  dosarul de despăgubire  în cauză  ,  fiind  constatat  complet  la  data de 23 06 2011.

În atare situaţie, cum vechea comisie nu şi-a îndeplinit obligaţia de a evalua şi emite titlul de despăgubiri intr-un termen rezonabil, iar noua comisie, care a preluat atribuţiile vechii comisii, trebuie să îndeplinească aceleaşi proceduri ca şi vechea comisie, prin obligarea noii comisii la emiterea titlului de despăgubiri nu se contravine noilor proceduri stabilite prin noua lege.

Pentru aceste considerente , va respinge  recursul ca nefondat.