Completare/lămurire dispozitiv

Sentinţă civilă 3475 din 05.07.2012


Cod Operator 2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 3475/2012

Şedinţa publică de la 05 Iulie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta D M în contradictoriu cu pârâtul SC CE RSA, având ca obiect Completare/lămurire dispozitiv.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa reţine cauza spre soluţionare pe excepţia de necompentenţă materială a Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă.

Prin cererea formulată la data de 22.05.2012 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr., reclamanta D M a solicitat îndreptarea dispozitivului sentinţei civile nr. pronunţată în dosarul nr. al Judecătoriei Tg-Jiu, în sensul de a se indica în mod concret faptul că a fost încadrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, în perioada 16.03.1976-01.04.2001.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr., a fost obligată pârâta să procedeze la înscrierea în carnetul de muncă a menţiunilor cu privire la grupa a II-a de muncă pentru perioada 16.03.1976-01.04.2001, însă nu a fost consemnat şi procentul de 100%.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 281 C.proc.civ.

La dosarul cauzei, reclamanta a depus, în scop probator, adeverinţa nr.1329/25.01.2010, sentinţa civilă nr. a Judecătoriei Tg-Jiu, copia cărţii de identitate.

În cauză, s-a dispus ataşarea dosarului nr. al Judecătoriei Tg-Jiu.

Prin sentinţa civilă nr. Judecătoria Tg-Jiu a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, considerând că această instanţă este competentă material să soluţioneze cererea.

La data de 26.06.2012, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr..

În şedinţa publică din 05 iulie 2012, instanţa, din oficiu, a invocat excepţie de necompetenţă a Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, arătând că prin cererea formulată, a urmărit lămurirea dispozitivului unei sentinţe pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu.

Analizând excepţia invocată, Tribunalul constată că este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr., a fost admisă cererea formulată de reclamanta D M şi a fost obligată pârâta SE R să procedeze la înscrierea în carnetul de muncă a menţiunilor cu privire la grupa a II-a de muncă pentru perioada 516.03.1976-01.04.2001. În dispozitivul sentinţei  nu s-a consemnat însă procentul de încadrare în grupa a II-a de muncă.

Prin cererea formulată la data de 21 mai 2012, reclamanta a solicitat tocmai lămurirea acestui aspect, respectiv consemnarea în dispozitivul sentinţei a procentului în care activitatea desfăşurată de ea s-a încadrat în grupa a II-a de muncă. Este evident faptul că o astfel de cerere nu are caracterul unei de completare a sentinţei, în cuprinsul cererii de chemare în judecată ce a format obiectul dosarului nr., reclamanta neformulând o astfel de cerere.

Instanţa apreciază că prin acţiunea de faţă se tinde la lămurirea dispozitivului sentinţei nr. pronunţată în dosarul nr., în conformitate cu dispoziţiile Ordinului 50/1991 pentru încadrarea în grupă superioară de muncă fiind necesar să se stabilească procentul în care activitatea s-a desfăşurat în astfel de condiţii.

Potrivit art. 2811 alin. 1 Cod de procedură civilă, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii, ori aceasta cuprinde dispoziţii potrivnice, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

În cazul de faţă, cum hotărârea a fost pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu, aceasta este competentă să soluţioneze cererea de lămurire a dispozitivului.

Ca atare, în temeiul art. 158 alin. 1 Cod de procedură civilă, urmează să decline competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Târgu-Jiu.

Având însă în vedere că atât Judecătoria Târgu-Jiu, cât şi Tribunalul Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale s-au declarat necompetente să judece cererea, se constată că există un conflict negativ de competenţă, în sensul art. 20 punctul 2 Cod de procedură civilă. Prin urmare, în temeiul art. 20 alin. 2, teza a II-a Cod de procedură civilă, dosarul va fi înaintat Curţii de Apel Craiova pentru soluţionarea conflictului de competenţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale invocată de reclamanta DM şi în consecinţă:

Declină competenţa de soluţionare a cererii formulată de către reclamanta D M, cu domiciliul în contradictoriu cu pârâta SC C E R SA, cu sediul în favoarea Judecătoriei Tg-Jiu.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Judecătoria Tg-Jiu şi Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj şi înaintează dosarul Curţii de Apel Craiova, Secţia I Civilă, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 05 Iulie 2012, la Tribunalul Gorj.

L.B. 06 Iulie 2012

5 ex.