Pretenţii

Sentinţă civilă 3783 din 18.04.2012


Deliberând asupra cauzei  de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …… sub nr……, reclamanta Asociaţia de Proprietari nr…. B. a chemat în judecată pe pârâta SC IOM SRL solicitând instanţei obligarea pârâtei la plata sumei de 5361,63 lei.

În motivarea acţiunii , reclamanta a arătat că între aceasta şi pârâtă a intervenit un contract de închiriere valabil pentru perioada 01.09.2007-01.09.2008, contract care prevede obligaţia chiriaşei de a achita o chirie lunară de 100 lei pentru folosinţa spaţiului de 36 mp, faţada de est a blocului din B. pentru publicitate ( afişarea unui bener). Pârâta a folosit spaţiul, însă nu a achitat chiria lunară decât la data de 16.11.2009, când i s-a solicitat să participe la concilierea directă. Această plată nu reprezintă însă întreaga datorie a pârâtei pentru folosinţa spaţiului trecut în contract întrucât ea datorează şi penalităţi de întârziere la plată conform art.11 din contract , dar şi lipsa de folosinţă a spaţiului pe perioada următoare valabilităţii contractului, până la data de 13.01.2010, când şi-a ridicat panoul publicitar din locul amplasării lui la data de 01.09.2007. Penalităţile sunt calculate ca fiind în cuantum de 3719,70 lei, iar lipsa de folosinţă a fost calculată la valoarea chiriei pentru perioada 01.09.2008-13.01.2010, ridicându-se la un cuantum de 1641,93 lei.

În drept acţiunea este întemeiată  pe disp. art.1429 pct.2 Cod civil şi principiul îmbogăţirii fără justă cauză.

Acţiunea a fost timbrată cu 433 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

În dovedirea cererii, în conformitate cu disp. art. 112 Cod proc.civilă, reclamanta a anexat copii ale următoarelor înscrisuri: invitaţie la conciliere, contract de închiriere nr.1, calculul penalităţilor.

Legal citată cu această menţiune, pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii faţă de faptul că reclamanta nu a respectat procedura concilierii directe, iar pe fondul cauzei aceasta a arătat că acţiunea este nefondată întrucât pretenţiile reclamantei se compun din sume de bani care exced conţinutului contractului de închiriere nr……., atât în ceea ce priveşte penalităţile, cât şi în ceea ce priveşte contravaloarea lipsei de folosinţă. Astfel, deşi conform art.12 din contract , durata este numai de 12 luni, reclamanta solicită obligarea la plata de penalităţi cu mult peste această dată, contrar art.1426 alin.1 C.Civ. Totodată, reclamanta pretinde contravaloarea lipsei de folosinţă, deşi contractul încheiat între părţi nu conţine nici o clauză în acest sens. Întrucât faţada unui bloc nu poate forma în mod curent obiectul folosinţei, reclamanta nu poate pretinde pur şi simplu contravaloarea lipsei de folosinţă, cu atât mai mult cu cât faţada de bloc în discuţie a fost liberă pe perioada 01.09.2008-13.01.2010.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.1426 alin.1 C.Civ.

Prin sentinţa civilă nr….. a Judecătoriei B. s-a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de către pârâtă şi s-a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată.

Prin decizia civilă nr….. a Tribunalului B. s-a admis recursul declarat de către recurenta-reclamantă împotriva sentinţei de mai sus şi s-a casat sentinţa recurată , trimiţând cauza pentru continuarea judecăţii aceleiaşi instanţe.

Cauza a fost înregistrată din nou pe rolul acestei instanţe la data de ….

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri , precum şi proba testimonială cu martori pentru ambele părţi, fiind audiaţi martorii BO şi IV pentru reclamantă, iar pentru pârâtă martorul RAV

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin contractul de locaţiune nr…. , încheiat între reclamantă, în calitate de locator, şi pârâtă, în calitate de locatar, locatorul a transmis locatarului dreptul de folosinţă temporară asupra faţadei de est a blocului (30 mp) situat în ….., pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.09.2007 până la data de 01.09.2008, cu posibilitatea prelungirii pe bază de act adiţional doar prin acordul părţilor.

Pentru folosinţa spaţiului, potrivit cap. VI din contract, locatarul s-a obligat la plata chiriei, precum şi la plata penalităţilor de întârziere pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor contractuale.

Pârâta a plătit chiria în cuantum de 1200 lei  la data de 16.11.2009, conform chitanţei seria ….., cu întârziere, având în vedere că aceasta trebuia plătită lunar , cel mai târziu până la data de 30 ale lunii în curs. Astfel, pârâta datorează penalităţi de 0,5% pe fiecare zi de întârziere , calculată la suma datorată, acestea ridicându-se la suma de 3719,70 lei.

După expirarea termenului locaţiunii, pârâta a continuat să folosească spaţiul până la data de 13.01.2010, când a fost demontat panoul publicitar. Aceste aspecte rezultă din coroborarea declaraţiilor martorilor BO şi IV.

De la data expirării termenului contractual 01.09.2008 şi până la data de 13.01.2010, pârâta a folosit spaţiul fără un titlu locativ.

Prin acţiune reclamanta solicită daune pentru lipsa de folosinţă a spaţiului pe această perioadă.

Potrivit art. 998 C.civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, să-l repare, iar conform art. 999 C.civ., omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

Din prevederile legale menţionate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ următoarele patru condiţii: existenţa unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui care ca cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat.

Fapta ilicită a pârâtei constă în folosirea faţadei de est a blocului situat în …… fără un titlu locativ, în perioada 01.09.2008 până la data de 13.01.2010 . Cu privire la acest aspect, instanţa are în vedere susţinerile reclamantei coroborate cu afirmaţiile martorilor BO şi IV

.Prejudiciul creat reclamantei constă în lipsa de folosinţă a spaţiului, spaţiu care ar fi putut fi închiriat pentru o sumă plătibilă lunar, sumă ce poate fi determinată în raport de cuantumul chiriei stabilit contractual.Rezultă că pârâta datorează reclamantei suma totală de  1641 lei, acest prejudiciu fiind cert şi nereparat.

În privinţa vinovăţiei pârâtei, instanţa apreciază că dată fiind încetarea contractului de locaţiune dintre părţi, pârâta este culpabilă de nepredarea spaţiului la expirarea termenului contractual.

Totodată, se apreciază că există legătura de cauzalitate între lipsirea reclamantei de folosinţa spaţiului şi prejudiciul creat de pârâţi, acesta fiind consecinţa nedemontării panoului publicitar de pe spaţiul aparţinând reclamantei.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea reclamantei şi va obliga pârâta către reclamantă la plata sumei de  3719,70 lei reprezentând penalităţi de întârziere la plata chiriei datorate , 1641,93 lei cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a spaţiului pentru perioada 01.09.2008-13.01.2010.

În conformitate cu principiul disponibilităţii acţiunii civile şi având în vedere prev. art. 274 C.pr.civ., instanţa va obliga pe pârâtă la plata sumei de 936 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru – 433 lei, timbru judiciar-3 lei şi onorariu de avocat-500 lei.