Carte funciară

Decizie 159/A din 03.05.2010


Prin sentinţa civilă nr.2418/19.09.2008, pronunţată în dosarul nr.2514/270/2008 al Judecătoriei Oneşti, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive a intimatei OCPI Oneşti şi s-a respins plângerea  formulată de petenta CN P.R. SA Bucureşti – Sucursala Bacău în contradictoriu cu intimata OCPI pentru lipsa  calităţii procesuale pasive. S-a  admis plângerea  formulată de aceiaşi petentă în contradictoriu cu intimata SC O. SA Oneşti şi s-a  dispus notificarea înscrierii în CF a dreptului de proprietate asupra  imobilelor situate în Oneşti, radiindu-se cele  două înscrieri.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de foind a reţinut că petenta este proprietara  imobilelor situate în Oneşti al căror  drept de proprietate este înscris sub numerele cadastrale 2506 şi 2510, în temeiul deciziei civile nr.89/08.04.2004, decizie irevocabile prin decizia civilă nr.3248/31.05.2005 al I.C.C.J. Prin această decizie s-a  constatat nulitatea contactului de vânzare –cumpărare  nr.3586/2002, astfel cum încât proprietarul imobilelor e devenit CN Poşta Română, SC O. SA Oneşti pierzându-şi calitatea de proprietar.

Faţă  de această împrejurare, la cererea petentei, prin  încheierea nr.12626/2006 OCPI s-a  procedat la notarea deciziei civile nr. 89/2004 a Curţii de Apel Bacău, fără a se rectifica înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în C.F. proprietar apărând SC O. SA Oneşti, deşi prin decizia civilă nr. 3248/2005 s-a stabilit irevocabil că proprietarul e CN P.R. SA.

A mai arătat instanţa de  fond că, în temeiul art.34, al.4 din Legea nr.7/1997, se impune  rectificarea înscrierilor din C.F. în acord cu  decizia civilă nr. 3248/2005. Cum prin încheierea atacată nu a fost înscris dreptul de proprietate  al petentei ci doar s-a  notat decizia nr.89/2004 a Curţii de Apel Bacău, instanţa a admis plângerea  şi a dispus rectificarea  înscrierii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat  apel, în termen legal, intimata – apelantă SC O. SA Oneşti.

Apelul  e scutit  de plata taxei judiciare de timbru conform  art.77 din Legea  nr.85/2006.

În susţinerea apelului, apelanta a arătat că imobilul transferat prin HCJ Bacău nr.5/24.02.1995 a fost trecut  în patrimoniul SC O. SA  prin divizarea acestei societăţi. Cele două HG nr.45/2006 şi HG nr. 371/1998 sunt  ulterioare HCJ nr. 5/1995 şi ca urmare scoaterea  bunurilor din proprietatea apelatei prin cele  două hotărâri de guvern sus menţionate este nelegală. Ca urmare, se impune admiterea apelului şi  modificarea sentinţei apelate, în sensul respingerii acţiunii.

În apel, s-au depus înscrisuri.

Intimata CN P.R. SA  a solicitat respingerea apelului întrucât titlul de proprietate în baza căruia s-a  făcut înscrierea dreptului de proprietate în favoarea intimatei a fost desfiinţat şi ca urmare nu există temei în  care să justifice dreptul de proprietate înscris în CF. 

Analizând motivele de apel şi din oficiu, în raport de cererea formulată de petentă, tribunalul reţine că  apelul este întemeiat pentru următoarele considerente :

Astfel cum rezultă din documentaţia comunicată de OCPI Bacău, prin cererea formulată la 19.12.2006( fila 21 dosar 772/270/2007) petenta CN P. R. – D.R.P. Bacău a  solicitat  notarea deciziei  civile nr.89/2004, în ceea ce priveşte  imobilul identificat  în C.F. sub nr.5251 şi care  priveşte imobilele  cu nr. cadastrale 2506 şi 2510.

În acord cu cererea  formulată, prin încheierea nr. 12626/19.12.2006( fila 44), OCPI Bacău a dispus notarea  dispoziţiilor  deciziei civile nr.89/2004 ( fila 44  dosar nr. 772/270/2007).

Ca urmare, încheierea atacată cu  plângere este de acord cu cererea formulată de petentă.

Susţinerile petentei – intimate în sensul  că instanţa de  fond a dispus, în mod legal,  rectificarea  înscrierii nu au suport raportat la cererea formulată de petentă, cerere prin care  s-a solicitat, nu rectificarea înscrierilor din C.F., ci doar  notarea deciziei nr. 89/2004, or această notare s-a făcut în mod corect  prin  încheierea atacată.

Procedând la rectificarea înscrierilor din C.F., instanţa de fond a încălcat principiul disponibilităţii, acordând altceva decât s-a cerut, respectiv rectificarea  înscrierii deci s-a solicitat doar notarea deciziei.

În consecinţă, raportat la  art.297, alin.2, teza a II-a şi art. 108 alin.1 cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul şi anulând sentinţa atacată va  dispune în sensul respingerii plângerii, ca nefondată.