Comercial: Acţiune în plata preţului mărfii. Administrarea probei cu noi înscrisuri în rejudecarea recursului după admiterea contestaţiei în anulare. Casarea soluţiei cu trimitere spre rejudecare

Decizie 56 din 30.05.2012


Deliberând asupra recursului  de faţă, constată :

1.) – Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.16488/200/2010 din 3.12.2010, astfel cum a fost reprecizată , reclamanta SC IDM D. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC A. SRL Buzău  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 3.089,18 lei – preţ marfă , cu cheltuieli de judecată în sumă de 320,06 lei.

2.) – Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt, reclamanta a susţinut că în perioada 31.07.2006 – 30.06.2010 , a vândut pârâtei marfă în cuantum total de 16.780 lei , din care s-au făcut plăţi parţiale , rămânând neachitată suma de 3.089,18 lei , ce face obiectul acţiunii .

2.2.) – În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art.969 – 970 din Codul civil.

3.) – Întâmpinarea

Pârâta a formulat întâmpinare în condiţiile art.115 – 118 Cod procedură civilă , invocând pe cale de excepţie prematuritatea introducerii acţiunii ( în lipsa dovezii privind procedura prealabilă a concilierii ) iar pe fond netemeinicia acţiunii  ( întrucât a plătit întreg preţul mărfii, conform facturilor ataşate ) : filele 29 – 30 dosar.

4.) – Soluţia instanţei fondului

4.1.) – Prin încheierea din 8.04.2011 s-a respins excepţia ca neîntemeiată , reţinându-se în baza înscrisurilor evocate că în cauză s-a efectuat procedura concilierii directe , conform art.720? Cod procedură civilă .

4.2.) – Prin sentinţa nr.2667 din 8.04.2011 s-a admis acţiunea ca întemeiată pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 3.089 ,18 lei – contravaloare marfă livrată şi suma de 326 lei cheltuieli de judecată.

4.3.) – Hotărând astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat  că pârâta datorează reclamantei , pe fondul relaţiilor comerciale încheiate  la perioada de referinţă suma de 3.089,18 lei ce reprezintă contravaloare marfă livrată , facturile evocate făcând dovada existenţei între părţi a unui contract de vânzare – cumpărare în formă simplificată.

5.) – Recursul

Prin decizia nr.406 din 24.06.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de pârâtă împotriva sentinţei nr.2667 din 8.04.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău  în temeiul art.20 din Legea nr.146/1997 raportat la art.9 din OG nr.32/2005.

6.) – Contestaţia în anulare

6.1.) – Împotriva deciziei a formulat contestaţie în anulare pârâta , în temeiul art.318 Cod procedură civilă , ce face obiectul dosarului nr.4623/114/2011 din 28.06.2011, invocând neluarea în considerare de către tribunal a chitanţei seria PMB nr.124177 din 20.05.2011 , în baza căruia a plătit taxa de timbru de 158,00 lei, anterior judecării recursului , dar nedepusă la dosar  în termen util.

6.2.) – Prin decizia nr.536 din 13.10.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis contestaţia în anulare şi s-a dispus anularea deciziei nr.406 din 24.06.2011 fixându-se termen de judecată pentru rejudecarea recursului la 10.11.2011.

7.) – Rejudecarea recursului

7.1.) – În rejudecarea recursului , pârâta a depus la dosar înscrisuri noi : facturi şi extrase de cont , tribunalul solicitând ambelor părţi  să efectueze un punctaj , iar reclamanta , prioritar , să răspundă fiecărui document opus de pârâtă , spre a se verifica eventuala stingere a datoriei pretinse , astfel cum s-a invocat în mod constant pe parcursul procesului .

7.2.) – Deşi s-au acordat două termene de judecată în acest sens , raporturile juridice deduse între părţi ,nu au putut fi clarificate , tribunalul apreciind că se impune administrarea unei expertize contabile .

8.) – Soluţia tribunalului

În raport de considerentele ce preced , în baza art.312 alin.5 din Codul de procedură civilă , s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată, dispunându-se trimiterea cauzei aceleeaşi instanţe spre rejudecare , soluţie neimputabilă judecătorului fondului ( în raport de înscrisurile  noi depuse la dosar în recurs) .