Recuzare executor judecătoresc

Decizie 1178 din 06.09.2012


Prin cererea înregistrată sub nr.1677/260/2012 petentul B.C. a solicitat îndepărtarea executorului judecătoresc B.E. de la activitatea de punere în executare a unei sentinţe penale, prin care el a fost obligat la plata unor sume de bani către creditorul  R.C..

Prin Încheierea pronunţată de Judecătoria Moineşti în data de 07.05.2012 a fost respinsă cererea de recuzare ca nefondată şi pentru a pronunţa încheierea de mai sus instanţa de fond a reţinut următoarele:

Nemulţumit de executare, petentul a făcut plângere penală pentru art. 246 Cod penal împotriva executorului judecătoresc, avocatului şi a magistratului angrenaţi în soluţionarea cauzei respective.

Prin rezoluţie în dosar 427/P/2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, s-a dispus NUP faţă de intimaţi, inclusiv faţă de executorul judecătoresc B.E..

Petentul invocă în cererea de recuzare, art. 27 pct. 5, respectiv existenţa unei judecăţi penale între părţi.

Situaţia nu poate fi reţinută raportat la plângerea petentului întrucât el este cel care a generat dosarul penal şi dosarul de plângere la soluţia procurorului, nesoluţionate până în prezent.

Executorul judecătoresc B. E a acţionat în temeiul atribuţiilor profesiei sale, punând în executare o sentinţă penală  definitivă, conform încuviinţării date de instanţa de judecată; aspecte reţinute şi în rezoluţia de NUP în dosar 427/P/2011.

Împotriva încheierii pronunţată de Judecătoria Moineşti în data de 07.05.2012 în dosarul nr. 1677/260/2012 a formulat recurs reclamantul B.C. solicitând casarea încheierii şi pe fond admiterea cererii de recuzare cu obligarea la plata cheltuililor de judecată.

În motivarea recursului se arată următoarele:

1 - instanţa de fond a încălcat prevederile punitive ale schimbării judecătorului  desemnat şi judecă această cerere cu un alt judecător, în timpul judecării cauzei.

2 - judecătorul D.D.este într-o situaţie de incompatibilitate întrucât cu acesta în ultimii 5 ani s-a judecat penal în mod  repetat iar la data prezentei a promovat o altă plângere penală împotriva acestuia  fiind pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacau de circa 6 luni de zile şi nerezolvată.

3 - dosarul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacau este în prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în recurs, având ca obiect plângerile la soluţiile procurorilor în ceea ce-l priveşte pe executor.

În susţinerea recursului recurentul a depus copie după citaţia din dosarul  nr. 20/32/2009, respectiv dosarul nr. 155/32/2012 aflate pe rolul ICCJ.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 10 alin.4 din Legea nr. 188/2000.

Intimatul executor B.E., legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a depus întâmpinare.

La dosar s-a depus copie conformă cu originalul după dosarul  de executare nr. 107/E/ 2012 al BEJ B.E..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de recurs reţine următoarele:

Recurentul nu a făcut dovada că între el şi judecătorul D.D.a fost o judecată penală în ultimii cinci ani.

În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, acesta nu duce la nulitatea hotărârii, procedura în ceea ce priveşte înlocuirea judecătorului fiind prevăzută de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor. Hotărârea a fost pronunţată de judecătorul  înaintea căruia  au avut loc dezbaterile în fond, minuta şi hotărârea redactată fiind semnată de acelaşi judecător.

Conform dispoziţiilor art. 10 alin.1 din Legea nr. 188/2000 executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi în cazul în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 şi 9 din Codul de procedură civilă.

Conform dispoziţiilor art. 27 pct.5 din Codul de procedură civilă dacă între părţi a fost o judecată penală în timp de cinci ani înaintea recuzării.

Potrivit citaţiilor depuse în recurs de către recurent şi cea depusă la instanţa de fond (fila 3), din dosarul nr. 20/32/2009 al Curţii de apel Bacău, respectiv din dosarul nr. 155/32/2012 al Curţii de Apel Bacău şi al ÎCCJ, rezultă că între recurent şi executorul judecătoresc B.E. a fost o judecată penală în ultimii cinci ani.

 Faţă de cele reţinute mai sus, Tribunalul, văzând şi dispoziţiile art.304  pct. 9 Cod de procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 312  Cod de procedură civilă, urmează să admită recursul să modifice în tot încheierea din 07.05.2012, să admită cererea de recuzare a executorului judecătoresc B.E. şi în consecinţă va anula toate formele de executare silită emise  în dosarul de executare  107/2012.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod de procedură civilă va obliga intimatul-pârât să-i plătească recurentului-reclamant 75 lei cheltuieli de judecată pentru fond şi recurs, reprezentând contravaloare transport pentru termenele la care a fost prezent la instanţa de recurs, precum şi taxă de timbru, timbru judiciar, contravaloare copii efectuate, timbre poştale( la instanţa de fond şi  în recurs).