Furt calificat

Sentinţă penală 83 din 24.01.2011


Obiect:  furt calificat (art. 209 C.p.) .

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîng? Judec?toria Bac?u nr .4735 /  P  / 2009 înregistrat pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr  10581 /180/2010  s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului  DU  pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat  prev?zut? de art. 208 alin. 1-209 alin. 1  lit. i Cod Penal , cu aplicarea  art. 99 ?. u Cod Penal . 

În fapt , prin actul de sesizare s-a re?inut c?  în seara de 06.04.2009 a p?truns prin escaladarea unei ferestre în locuin?a p?r?ii v?t?mate IC de unde a sustras o drujb? “Stihl” în valoare de 3.700 lei- recuperat? ulterior . 

În cursul cercet?rii judec?tore?ti în conformitate cu dispozi?iile art. 323 Cod Procedur? Penal? ?i art. 69-74 Cod Penal a fost audiat inculpatul care a recunoscut fapta

Instan?a a procedat la audierea martorilor din lucr?ri declara?iile acestora fiind consemnate ?i ata?ate la dosar .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urm?ririi penale ?i cercet?rii judec?tore?ti instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt :

Partea v?t?mat? IC a formulat o plângere organelor de poli?ie în data de 07.04.2009 reclamând faptul c? în ziua anterioar? persoane necunoscute i-au sustras prin efrac?ie o drujb? marca “Stihl” în valoare de 3700 lei .

Cu ocazia cercet?rii la fa?a locului s-au ridicat amprente de pe fereastra buc?t?riei , iar în urma exmain?rii dactiloscopice c? acestea apar?in inculpatului .

Audiat, inculpatul a recunoscut fapta declarând c? singur s-a  deplasat la casa p?r?ii v?t?mate în lipsa acesteia, în seara zilei de 06.04.2009 ?i prin escaladarea unei ferestre a p?truns în locuin de unde a sustras drujba pe care apoi a vândut-o prin intermediul martorului FS numitului MA cu suma de 500 lei . Nici unuia din cei doi minorul nu le-a declarat provenien?a bunului, iar pe parcursul cercet?rii penale a restituit banii cump?r?torului MA, în timp ce drujba s-a recuperat de partea v?t?mat? care nu mai are preten?ii civile . Situa?ia men?ionat? este confirmat? de martorii MA ?i FS .

Având în vedere c? la data  faptei DU a fost expertizat psihiatric de SML Bac?u stabilindu-se c? p?streaz? discern?mânt .

Fapta inculpatului minor DU care în seara de 06.04.2009 a p?trun singur prin escaladarea unei ferestre în locuin?a p?r?ii v?t?mate IC, de unde a sustra o drjub? “STIHLL” în valoare de 3700 lei recuperat? ulterior întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii prev?zute de art.208 – 209 al.1 lit.i Cod penal cu aplicarea art.99 ?i urm.Cod penal .

Situa?ia de fapt expus? se probeaz? cu : declara?iile p?r?ii v?t?mate, dovada de recuperare  a drujbei, procesul verbal de cercetare la fa?a locului ?i plan?ele foto, refuzul examin?rii urmei dactiloscopice, declara?ii martori, dovada de restituire a sumei de 500 lei achitat? de cump?r?torul MA, expertiza psihiatric? a inculpatului , declara?ii inculpat .

La individualizarea pedepsei instan?a va avea în vedere criteriile de individualizare prev?zute de art. 72 Cod Penal ?i anume : gradul de pericol social al faptei , împrejur?rile concrete în care a fost comis? ,urm?rile produse, precum ?i de starea fizic? , de dezvoltarea intelectual? ?i moral? , de condi?iile în care a fost crescut ?i în care a tr?it, apreciind c? îndreptarea minorului poate fi atins? prin aplicarea unei m?suri educative , m?sur? îndestul?toare pentru atingerea scopului social al pedepsei.

 Se va lua act c? partea v?t?mat? ?i-a recuperat bunul ?i nu s-aconstituit parte civil?

1