Furt calificat (art 208 Cp)

Sentinţă penală 87 din 24.01.2011


Obiect: furt calificat  -art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. i Cod Penal  ?i lovire prev?zut? de art. 180 alin. 2 Cod Penal .

?

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîng? Judec?toria Bac?u nr. 673/P/ 2010 înregistrat pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr. 7266/180/2010  s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului AI  pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat  prev?zut? de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. i Cod Penal  ?i pentru s?vâr?irea infrac?iuni de lovire prev?zut? de art. 180 alin. 2 Cod Penal .

În fapt , prin actul de sesizare s-a re?inut c? în diminea?a zilei de 30.08.2009, l-a lovit pe numitul IC, cauzându-i leziunivindecabile în 12-13 zile îngrijiri medicale, dup? care la pu?in timp, a sustras din curtea p?r?ii v?t?mate MR prin escaladare, un moped în valoare de 1500 lei, prejudiciu recuperat .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urm?ririi penale ?i cercet?rii judec?tore?ti instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt :

La data de 30.08.2009, numita IC din, sesizeaz? organele de poli?ie ale, despre faptul c? în diminea?a acelea?i zile, inculpatul AI l-a lovit pe fiul s?u IC, provocându-i leziuni în zona fe?ei .

La data de 31.08.2009, partea v?t?mat? MR sesizeaz? organele de poli?ie despre faptul c? în diminea?a zilei de 30.08.2009, inculpatul AI i-a sustras din curtea locuin?ei un moped .

Cele dou? plângeri au fost conexate , iar din cercet?rile efectuate , a rezultat faptul c? în diminea?a zilei de 30.08.2009, în jurul orelor 04,00, în timp ce se întorcea de la discotec? , pe fondul consumului de alcool, inculpatul AI a avut alterca?ii cu mai mul?i tineri , printre care ?i partea v?t?mat? IC, pe care a lovit-o f?r? motiv în zona fe?ei , i-a provocat o leziune pe obrazul stâng, lucru ce a necesitat internarea sa, unde a fost internat pân? la data de 02.09.2009 .

Dup? aceste alterca?ii, în care a suferit ?i el lovituri ce i-au provocat sângerare, inculpatul s-a deplasat la locuin?a p?r?ii v?t?mate MR, a escaladat poarta , intrând în curte, de unde apoi a sustras un moped, pe care l-a împins pe drum pentru a-l porni . În timp ce împingea mopedul pentru a-l porni, s-a trezit partea v?t?mat? MR, care împreun? cu martorul CD au ie?it afar? din cas? ?i din curte ?i au strigat la inculpat s? lase mopedul, întrucât l-au recunoscut . Acest fapt l-a determinat pe inculpat s? abandoneze mopedul la cca. 100 m de locuin?a p?r?ii v?t?mate.

Cu ocazia cercet?rii la fa?a locului, în torpedoul mopedului a fost g?sit un tricou de culoarero?ie cu dungi albe la mâneci ?i pe p?r?ile laterale având inscrip?ionat? sigla ?i numele firmei “A” . De asemenea, tricoul era p?tat cu pete brun-ro?cat, ce p?reau a fi de sânge .

Din declara?iile martorilor CI, NL, ML, CA ?i MV , rezult? c? tricoul în cauz? fusese purtat la discotec? ?i în timpul alterca?iilor prezentate mai sus de inculpatul AI.

Fiind audiat inculpatul a recunoscut doar faptul c? l-a lovit cu pumnul pe IC, negând împotriva probelor evidente furtul mopedului p?r?ii v?t?mate MR . Aceasta declar? c? valoarea mopedului era de 1500 lei, îns? nu se constituie parte civil?, întrucât ?i-a recuperat bunul .

Partea v?t?mat? IC a fost internat? în Spitalul Jude?ean de Urgen ,Sec?ia ORL, în perioada 30.08.2009 – 02.09.2009, având nr. foii de observa?ie 59536 .

Mijloace de prob? : plângerea p?r?ii v?t?mate, procesul verbal de cercetare la fa?a locului, plângerea p?r?ii v?t?mate, plângerea numitei IC, certificatul medico-legal, biletul de externare din spital, declara?iile martorilor CI,CD , MV.

Faptele s?vâr?ite de c?tre inculpat, constând în aceea c? în diminea?a zilei de 30.08.2009, l-a lovit pe numitul IC, cauzându-i leziuni vindecabile în 12-13 zile îngrijiri medicale, dup? care la pu?in timp , a sustras din curtea p?r?ii v?t?mate MR, prin escaladare, un moped în valoare de 1500 lei, prejudiciu recuperat, constituie în drept infrac?iunile de lovire ?i respectiv furt calificat, prev?zut? ?i pedepsit? de art.180 al.2 ?i respectiv art.208 – 209 al.1 lit.i Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal . 

La individualizarea pedepselor instan?a va avea în vedere criteriile de individualizare prev?zute de art. 72 Cod Penal ?i anume : gradul de pericol social al faptei , împrejur?rile concrete în care a fost comis? ,urm?rile produse urmând s? aplice inculpatului câte o pedeaps? privativ? de libertate orientat? sub minimul special prev?zut de lege .

 Instan?a va dispune  potrivit prevederilor art.  33 lit. a Cod Penal cu referire la art. 34 lit. b Cod Penal contopirea celor dou? pedepse ce urmeaz? a-i fi aplicate în prezenta cauz? ,în pedeapsa cea mai grea , acestea fiind concurente . Apreciind c? scopul pedepsei poate fi atins ?i f?r? privare de libertate ?i v?zînd c? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de lege, instan?a în baza art 81Cod Penal va dispune suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepselor aplicate inculpa?ilor  ?i va stabili termen de încercare pentru fiecare inculpat în condi?iile art. 82 Cod Penal. 

În baza art. 359 Cod Procedur? Penal? va atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod Penal a c?ror nerespectare are ca urmare revocarea suspend?rii Potrivit dispozi?iilor art. 66 alin. 1 Cod Procedur? Penal?  inculpatul beneficiaz? de prezum?ia de nevinovie , prezum?ie ce nu poate fi înl?turat? decât pe baz? de probe , acestea la rândul lor fiind de natur? s? dovedeasc?  dac? inculpatul a cauzat vreun  prejudiciu p?r?ilor civile ,  precum ?i a faptului c? dubiul profit? inculpatului.

În cauz? nu s-a f?cut  dovada faptului c? partea v?t?mat? Costache Ionel a suferit vreun prejudiciu material sau moral , acesta doar solicitând acordarea de desp?gubiri , astfel c? instan?a este în imposibilitate de a stabili existen?a prejudiciului .

Pentru aceste considerente instan?a va respinge preten?iile civile . 

Se va lua act c? celelalte p?r?i v?t?mate ?i civile nu au formulat preten?ii civile .

V?zând ?i dispozi?iile  art. 189 ?i 191 alin. 1Cod Procedur? Penal?  ;