Drept de ipotecă. Radierea în baza uni act anulat printr-o hotărâre penală. Efecte asupra înscrierilor de carte funciară

Decizie 583 din 12.06.2008


Drept de ipotecă. Radierea în baza uni act anulat printr-o hotărâre penală. Efecte asupra înscrierilor de carte funciară

C.civ., art. 1746, art. 1800

Ipoteca este un drept real accesoriu care se stinge doar în cazurile prevăzute de lege. În consecinţă, radierea din cartea funciară a ipotecii (înscrisă pentru garantarea unui credit) în baza unui act anulat ca fals nu poate fi invocată de garanţi ca temei al stingerii dreptului de ipotecă.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, decizia civilă nr. 583 din 12 iunie 2008

Prin Încheierea nr. 21068/08.07.2004 dată de Judecătoria Timişoara – Biroul de Carte Funciară a fost admisă cererea formulată de reclamanta societate bancară, prin executor bancar.

În consecinţă, a fost notată în C.F. Timişoara somaţia de plată a sumei de 28.967,68 Euro + 1.143.550.016 ROL reprezentând credit, dobânzi şi creanţe în favoarea petentei.

Împotriva încheierii au declarat apel pârâţii C.C.R. şi S.T. care au invocat, în esenţă,  faptul că ipoteca în baza căreia a fost notată somaţia de plată fusese radiată la cererea reclamantei.

Prin decizia civilă nr. 377/17.02.2005 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 9334/C/2004, apelul a fost admis.

În consecinţă, încheierea a fost schimbată în tot, în sensul că a fost respinsă cererea de notare a somaţiei de plată.

Pentru a dispune astfel, instanţa a avut în vedere că pârâţii, proprietari ai imobilului înscris în C.F. Timişoara, au garantat cu acest imobil un credit de 25.000 Euro şi 850.000.000 ROL acordat de reclamantă S.C. „B.” S.R.L., încheindu-se cu această ocazie atât un contract de credit, cât şi un contract de ipotecă.

Chiar dacă în baza acestora  s-a înscris în C.F. Timişoara la 10.10.2002 ipoteca de rangul I şi interdicţia de înstrăinare, grevare, demolare şi dezmembrare în favoarea reclamantei, la poziţiile B11 şi C5, la 12.11.2002 au fost radiate atât ipoteca, cât şi interdicţia, aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară depus la dosar, poziţiile B12 şi C6.

Prin urmare, la data la care reclamanta a solicitat notarea în cartea funciară a somaţiei de plată a sumelor de 28.968,68 Euro şi 1.143.550.016 ROL (08.07.2004), în caz contrar urmând a începe executarea silită imobiliară, imobilul proprietatea pârâţilor nu mai era grevat de sarcina ipotecii, aceasta fiind radiată încă din 12.11.2002.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta care a criticat-o pentru nelegalitate şi a solicitat modificarea ei în sensul respingerii apelului pârâţilor.

Înregistrat iniţial la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, recursul a fost trimis la Curtea de Apel Timişoara unde a fost înregistrat sub dosar nr. 9092/2005.

În motivarea recursului, reclamanta a invocat greşita reţinere a incidenţei în cauză a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, câtă vreme radierea ipotecii nu s-a efectuat ca o consecinţă a manifestării de voinţă a reclamantei ci în baza unui înscris fals ce nu emană de la aceasta.

A mai invocat încălcarea dispoziţiilor art. 33 şi art. 27 din aceeaşi lege, câtă vreme chiar dacă ipoteca a fost radiată din cartea funciară, înscrierea neavând caracter constitutiv, somaţia trebuia notată.

A invocat încălcarea dispoziţiilor art. 1790 C.civ. care dau dreptul creditorului ipotecar de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar afla.

În fine, reclamanta a criticat nepronunţarea asupra probelor din care rezultă că debitul nu a fost achitat şi că adresa în baza căreia s-a efectuat radierea ipotecii nu a fost emisă de reclamantă.

Pe cale de întâmpinare, pârâţii au solicitat respingerea recursului, invocând faptul că, la data la care s-a cerut notarea somaţiei de plată, ipoteca era radiată din cartea funciară.

La termenul din 24.10.2005 instanţa a dispus suspendarea judecăţii în baza art. 244 pct. 1 C.proc.civ. până la soluţionarea cauzei penale privindu-l pe inculpatul B.S.C.

Judecata recursului a fost reluată ca urmare a cererii formulate de recurentă care a depus hotărârile judecătoreşti de condamnare a sus-menţionatului inculpat.

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi în baza art. 306 alin. (2) C.proc.civ., faţă de dispoziţiile art. 299 şi urm. C.proc.civ., văzând şi dispoziţiile legale ce vor fi mai jos arătate, instanţa a reţinut următoarele:

În baza contractului de ipotecă nr. 710, accesoriu la contractul de facilitare credit nr. 698, asupra imobilului înscris în C.F. Timişoara, proprietate a reclamanţilor – garanţi ipotecari S.T. şi C.C.R. a fost înscris sub C5 dreptul de ipotecă rangul I pentru suma de 25.000 Euro + 850.000.000 ROL + dobânzi, speze şi comisioane aferente în favoarea pârâtei-recurente.

Ca urmare a adresei nr. 1467 (prin care se confirmă achitarea creditului şi a cheltuielilor aferente) aparent emisă de pârâtă ipoteca a fost radiată.

Ulterior, ca urmare a cererii pârâtei, prin încheierea nr.21068/08.07.2004 dată de Judecătoria Timişoara – Biroul de carte funciară s-a dispus notarea în CF a somaţiei de plată a sumei de 28.967,68 Euro + 1.143.550.016 ROL reprezentând credit, dobânzi şi creanţe ataşate. 

Admiţând apelul împotriva încheierii de carte funciară susmenţionată (cu consecinţa respingerii cererii de notare a somaţiei de plată), curtea de apel a avut în vedere că ipoteca şi interdicţia de grevare şi înstrăinare au fost ridicate, astfel că nu mai există temeiul notării somaţiei de plată.

Din conţinutul înscrisurilor depuse de pârâta recurentă rezultă că adresa nr.1467 (în baza căreia au fost ridicate ipoteca şi interdicţiile) a fost anulată ca fiind falsificată (sentinţa penală nr. 1025/09.05.2007 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 9556/325/2006 rămasă definitivă prin decizia penală nr. 97/R/31 ianuarie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara), instanţa reţinând că adeverinţa nu provine de la recurenta din cauza de faţă.

Se constată, astfel, că, neexprimând voinţa creditorului, adresa care atestă achitarea debitului nu este producătoare de efecte juridice; pe de altă parte, în cauză nu s-a făcut dovada achitării, pe parcursul procesului, a  acestui debit.

Este adevărat că, efect al prezentării adeverinţei (falsificate), ipoteca a fost radiată prin încheierea nr. 27756/2002 dată de Judecătoria Timişoara – Biroul C.F. şi că această încheiere nu a fost anulată, însă acest aspect nu este de natură să afecteze valabilitatea notării somaţiei de plată.

Aceasta, pentru că înscrierea ipotecii s-a făcut în baza unui contract de garanţie imobiliară pe care reclamanţii din prezenta cauză şi l-au însuşit prin semnare şi a cărui valabilitate nu a fost contestată în cauză. Or, contractantul nu poate opune cocontractantului inexistenţa sau inexactitatea înscrierii de carte funciară: câtă vreme contractul se prezumă a fi valabil încheiat iar dovada inexistenţei debitului nu a fost făcută, reclamanţii nu pot invoca radierea ipotecii săvârşită în temeiul unui act declarat a fi falsificat.

Astfel, somaţia de plată a fost emisă (şi notată în cartea funciară) nu în baza înscrierii ipotecii în evidenţele de carte funciară ci în baza contractului de ipotecă semnat de reclamanţii-intimaţi, aceştia neputând invoca în favoarea lor o înscriere de carte funciară efectuată în baza unui act constatat definitiv ca fiind falsificat.

Pentru aceste considerente, văzând că notarea de carte funciară s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 7/1996 în forma în vigoare la data la care încheierea de admitere a fost dată, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. (1), (2), (3) C.proc.civ. raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., instanţa a admis recursul declarat de reclamantă.