Executare obligaţie de întreţinere. Validare poprire. Admisibilitate

Decizie 857 din 30.09.2008


Executare obligaţie de întreţinere. Validare poprire. Admisibilitate

C.proc.civ., art. 453 alin. (1), (2), art. 454, art. 455, art. 456

Hotărârea având ca obiect obligaţia de întreţinere, este executorie de drept, conform art. 278 pct. 3 C.proc.civ.

Din acest caracter executoriu de drept decurge consecinţa că poprirea asupra veniturilor debitorului încasate de la terţul poprit se dispune din oficiu, de îndată, ce hotărârea este executorie potrivit legii, conform art. 453 alin. (2) C.proc.civ.

Creditorul poate însă renunţa la aceste dispoziţii legale favorabile şi recurge la  procedura de drept comun de executare silită  prin poprire.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, completul specializat pentru cauze de familie şi minori, decizia civilă nr. 857 din 30 septembrie 2008

Prin decizia civilă nr. 857 din 30 septembrie 2008 Curtea a respins ca neîntemeiat recursul declarat de debitorul I. A. împotriva deciziei civile nr. 542/A/ din 3 iulie 2008 pronunţată de Tribunalul Timiş în contradictoriu cu creditoarea I. A., terţul poprit societate comercială şi B.E.J.D.D.

Curtea a reţinut că prin decizia civilă nr. 542/A din 3 iulie 2008 Tribunalul Timiş a respins apelul declarat de debitorul I.A. împotriva sentinţei civile nr. 698 din 23 ianuarie 2008 pronunţată de Judecătoria Timişoara.

Instanţa de apel a reţinut că prin sentinţa apelată prima instanţă a admis cererea formulată de B.E.J.D.D. în interesul creditoarei I.A. în contradictoriu cu debitorul I.A. şi terţul poprit societate comercială şi a obligat terţul poprit să plătească creditoarei sumele datorate de debitor până la concurenţa cotei de 1/4 parte lunar, raportat la veniturile nete realizate, reprezentând obligaţia de întreţinere pe seama creditoarei, obligând totodată debitorul la 119 lei cheltuieli de judecată faţă de creditoare.

Instanţa a reţinut că în dosarul execuţional nr. 249/EX/2007 creditoarea a solicitat executarea silită prin poprire asupra veniturilor salariale ale debitorului I. A., sens în care la data de 4.06.2007 s-a comunicat terţului poprit adresa de înfiinţare a popririi.

Terţul poprit a refuzat să procedeze la poprirea sumelor potrivit art. 456 alin. (1) C.proc.civ., aşa încât instanţa a apreciat că creditorul are interes pentru a se adresa instanţei.

Având în vedere dispoziţiile art. 452 alin. (1) şi 454 alin. (1) C.proc.civ. instanţa de fond a apreciat că se impune admiterea cererii.

Împotriva acestei hotărâri debitorul I.A. a declarat apel în termen, solicitând schimbarea în tot în  sensul respingerii cererii.

În motivare a arătat că sentinţa civilă nr. 655 din 22 ianuarie 2006 ce constituie titlul executoriu a fost atacată cu recurs pentru a se reglementa vizitarea creditoarei, care este fiica sa, iar pe rolul instanţei se află după casare şi cauza prin care s-a dispus plasamentul fiicei sale, creditoarea I.A.

Totodată, a susţinut că nu i-a fost comunicat decât titlul executor în copie, atât lui, cât şi terţului poprit.

Tribunalul a apreciat că apelul este neîntemeiat.

A reţinut astfel că sentinţa civilă nr. 655 din 22 ianuarie 2006 pronunţată de Judecătoria Timişoara, prin care s-a stabilit obligaţia de întreţinere, este executorie de drept, potrivit art. 278 C.proc.civ., aşa încât în lipsa unei dispoziţii de suspendare a executării ei, potrivit art. 372 C.proc.civ., face obiectul executării silite.

Tribunalul a apreciat că susţinerile debitorului referitoare la nesocotirea dreptului său de a menţine relaţii personale cu fiica sa şi la măsura de protecţie specială instituită faţă de aceasta, sunt străine de obiectul acestei cauze şi nu constituie motive care să justifice neexecutarea obligaţiei legale de întreţinere de către debitor faţă de creditoarea, fiica sa.

 Cât priveşte procedura de poprire, tribunalul a apreciat că susţinerile debitorului sunt de asemenea neîntemeiate, deoarece au fost respectate dispoziţiile legale, creditoarea având posibilitatea de a recurge la procedura de drept comun pentru a intra în posesia sumelor ce reprezintă întreţinerea.

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a apreciat că se impune respingerea apelului ca nefondat.

Împotriva acestei decizii, debitorul I.A. a declarat recurs în termen, solicitând modificarea ei în tot.

În motivarea recursului arată că poprirea nu putea fi înfiinţată atâta timp cât hotărârea nu este irevocabilă, în realitate această hotărâre fiind în recurs.

Mai arată că au fost încălcate dispoziţiile art. 454 alin. (1) C.proc.civ., deoarece debitorului şi terţului poprit nu li s-au comunicat o copie certificată de pe titlul executoriu, ci doar o xerocopie a acestuia, motiv pentru care terţul poprit nu a procedat la reţinerea sumelor din salariul său.

Debitorul mai arată că doreşte să menţină relaţii personale cu creditoarea, fapt ce îi este în mod constant interzis de către tutorele acesteia, bunica maternă.

În drept invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Prin concluzii scrise în termenul de pronunţare debitorul susţine că i-au fost returnate mandatele poştale prin care a expediat sumele reprezentând pensia de întreţinere, însă având în vedere faptul că fiica sa, creditoarea în cauză, începe un nou an şcolar, a achitat în data de 25.09.2008, pensia, cu toate că nu i se permite să aibă relaţii personale cu aceasta.

 Analizând recursul declarat de debitor, în raport de susţinerile acestuia, de probele dosarului şi de dispoziţiile art. 299 - 315 C.proc.civ., Curtea apreciază că este neîntemeiat.

Prin sentinţa civilă nr. 655 din 22 ianuarie 2006, debitorul I.A. a fost obligat să plătească pe seama fiicei sale, creditoarea I.A., ? parte lunar, raportată la veniturile nete realizate de acesta la societatea comercială terţ poprit, începând cu data introducerii acţiunii 19.10.2006 şi până la majorat. 

Această hotărâre, având ca obiect obligaţia de întreţinere, este executorie de drept, conform art. 278 pct. 3 C.proc.civ.

Din acest caracter executoriu de drept decurge consecinţa că poprirea asupra veniturilor debitorului încasate de la terţul poprit se dispune din oficiu, de îndată, ce hotărârea este executorie potrivit legii, conform art. 453 alin. (2) C.proc.civ.

Din dosarul nr. 8337/325/2006 în care s-a pronunţat sentinţa nr. 655/2007, nu rezultă că s-a procedat la executarea ei, prin emiterea ordonanţei de poprire de către grefierul cauzei.

Creditoarea I.A., a renunţat la aceste dispoziţii legale ce îi sunt favorabile şi a recurs la procedura de drept comun a executării silite prin poprire, conform art. 453 alin. (1), art. 454, art. 455, art. 456 C.proc.civ.

În acest sens, B.E.J.D.D. a comunicat copie pe de titlul executoriu terţului poprit, care însă, a refuzat reţinerea sumelor din salariul debitorului, motivată prin aceea că nu i s-a comunicat o copie certificată de pe titlul executorie, ci numai o copie xeroxată.

Drept urmare, creditoarea a solicitat validarea popririi conform art. 460 alin. (1) şi urm.  C.proc.civ. 

Curtea apreciază că sunt neîntemeiate susţinerile debitorului referitoare la nerespectarea dispoziţiilor procedurale în materie, având în vedere că pentru recuperarea sumelor la care este îndreptăţită, creditoare poate refuza aplicarea dispoziţiilor legale mai favorabile şi recurge la procedura de drept comun.

De asemenea, susţinerile debitorului privind faptul că este  împiedicat să aibă relaţii personale cu fiica sa, creditoarea în cauză, nu pot fi avute în vedere pentru a se respinge cererea de validare poprire, aceste susţineri putând fi valorificate într-un alt cadru procesual.

Având în vedere aceste considerente, Curtea a apreciat că motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. nu poate fi reţinut pentru a modifica cele două hotărâri şi a respins recursul.