Popriri. Validare poprire. Obiectul popririi. Sume destinate unei afectaţiuni speciale.

Sentinţă civilă 88 din 12.01.2012


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. … din data de …, creditoarea SC A SRL a solicitat, în contradictoriu cu terţul poprit CB şi debitoarea SC A Z SRL, validarea popririi înfiinţate de către BEJ în dosarul de executare nr. … asupra conturilor debitoarei deţinute la terţul poprit până la concurenţa sumei de 152.315 lei şi obligarea acestuia din urmă să vireze sumele poprite în contul executorului judecătoresc, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că executorul judecătoresc a emis o adresă de înfiinţare a popririi care a fost primită de către terţul poprit CB la data de 16.12.2010 şi, deşi termenul de 15 zile prevăzut de art. 456 alin. 1 C.proc.civ. a trecut acesta nu a răspuns adresei.

S-a mai arătat că din informaţiile afişate pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, această instituţie a plătit la data de 29.12.2010 debitoarei suma de 79.817,60 lei.

La cererea de chemare în judecată creditoarea a depus adresa din data de 16.12.2010 de înfiinţare a popririi către CB , dovada de primire şi procesul verbal de predare din data de 16.12.2010, informaţii plăţi.

La data de 02.05.2011 terţul poprit a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi ca neîntemeiată, arătând că la data de 16.12.2010 a primit adresa de înfiinţare a popririi asupra conturilor pe care debitoarea le are deschise la CB, iar la data de 29.12.2010 în contul debitoarei au fost virate sume de bani de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu titlu de sprijin financiar acordat de FEGA, debitoarea fiind titulara unui contract de finanţare comunitară nerambursabilă, care se derulează în cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Terţul poprit a mai precizat că sumele de bani primite de la APIA de către debitoare sunt dintre cele destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege, în sensul prevederilor art. 452 alin. 2 C.proc.civ.

S-a mai arătat că, în temeiul art. 4 alin. 4 din OUG nr. 74/2009 sumele aferente derulării proiectelor finanţate din FEGA, FEADR şi FEP, existente în conturile beneficiarilor nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. Ca urmare, a arătat terţul poprit, sumele de bani la care se face referire nu  pot constitui obiect al executări silite prin poprire deoarece acest gen de fonduri obţinute în urma programelor de finanţare europene au regim juridic distinct stabilit prin lege specială.

În drept, terţul poprit a invocat prevederile art. 115 – 118 C.proc.civ.

La întâmpinare au fost depuse în copie următoarele înscrisuri: adresa nr. 2090/06.04.2010 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

A fost ataşat şi dosarul de executare silită.

La solicitarea instanţei s-au depus extras de cont pentru perioada 27.06.2009 – 27.06.2011, adresa nr. … a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Iaşi. De asemenea, a fost administrată proba cu interogatoriul terţului pârât.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin adresa din data de 16.12.2010 emisă de BEJ  în dosarul de executare silită nr. ...şi comunicată terţului poprit CB la data de 16.12.2010, după cum reiese din dovada de primire şi procesul verbal de predare aflat la fila 50, a fost înfiinţată poprirea asupra conturilor debitoarei SC A Z SRL, până la încasarea sumei totale de 152.315 lei, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de ipotecă autentificat sub nr. ….

Prin adresa nr. …/20.12.2010 comunicată BEJ  la data de 16.03.2011 terţul poprit a adus la cunoştinţă executorului că s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor deschise de debitoare la CB Iaşi, până la concurenţa sumei urmărite, însă la data de 20.10.2010 contul nu prezintă disponibil suficient.

La data de 29.12.2010 APIA a virat în contul debitoarei deschis la CB Sucursala Iaşi suma de 39.759,95 lei, din care numitul VM a retras suma de APIA a virat în acelaşi cont al debitoarei suma de 53.594,26 lei, din care acelaşi V M a retras suma de 53.326 lei la data de 17.01.2011.

Analizând cu prioritate legalitatea procedurii de înfiinţare a popririi instanţa arată că, potrivit art. 453 alin. 1 C.proc.civ., „poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit”, iar conform art. 454 alin. 1 „poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată”.

Având în vedere aceste dispoziţii legale şi actele dosarului de executare silită nr. …, instanţa apreciază că poprirea a fost înfiinţată cu respectarea normelor de procedură mai sus indicate, existând o cerere de înfiinţare a popririi formulată de către creditoare, executorul judecătoresc care a dispus măsura este cel de la sediul debitorului, există la dosar adresa de înfiinţare a popririi precum şi dovada comunicării acesteia către terţul poprit la data de 16.12.2010, fiind însoţită de o copie a titlului executoriu, după cum reiese din dovada de predare şi procesul verbal de primire aflat la fila 50 din dosar.

De asemenea, adresa de înfiinţare a popririi respectă cerinţele stabilite de art. 454 alin. 2 – 23 C.proc.civ.

Conform art. 456 alin. 1 lit. a C.proc.civ.  „în termen de 15 zile de la comunicare popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: a) să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute de art. 453 alin. 1.”.

Totodată, potrivit art. 460 alin. 1 C.proc.civ. „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

Astfel, de la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, respectiv de a data de 16.12.2010, terţul poprit avea obligaţia de a consemna suma de bani existentă în contul debitoarei şi să trimită dovada executorului judecătoresc. Prin adresa comunicată executorului la data de 16.03.2011 terţul poprit a comunicat executorului judecătoresc faptul că la data de 20.12.2010 în contul debitoarei nu exista disponibil suficient.

Pe de altă parte, din extrasul de cont rezultă că la data de 29.12.2010 şi la data de 17.01.2011 în contul debitoarei a intrat suma de 93.354,21 lei de la APIA, sumă din care numitul V M, reprezentant legal al debitoarei, a retras 92.766 lei.

Sumele de bani virate de către APIA în contul debitoarei reprezintă, conform informaţiilor oferite de către APIA – Centrul Judeţean Iaşi prin adresa nr. 19014/18.11.2011, sprijinul financiar acordat în baza cererii unice de plată pe suprafaţă din campania 2010 aferent schemei de plată SAPS (39.759,95 lei la data de 29.12.2010), respectiv sprijin financiar acordat în baza cererii unice de plată pe suprafaţă din campania 2010 aferent schemei de plată PNDC1-BN (53.594,26 lei).

În primul rând, SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă – din engleză Single Area Payment Scheme) constă în acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie).

Astfel, agricultorii primesc subvenţii acordate de Uniunea Europeană, pentru care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate. Acordarea SAPS este condiţionată de respectarea GAEC (Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu), precum şi a destinaţiei sumelor de bani primite cu titlu de sprijin financiar pentru agricultură. Nerespectarea GAEC precum şi/sau lipsa dovezii că sumele primite cu titlul de ajutor financiar au fost folosite potrivit destinaţiei acestora atrag după sine restituirea ajutorului încasat, fiind considerat necuvenit.

Astfel, beneficiarul sprijinul financiar acordat în baza cererii unice de plată pe suprafaţă din campania 2010 aferent schemei de plată SAPS este lipsit de dreptul de dispoziţie asupra acestor sume de bani, ele având o destinaţie specială stabilită de  OUG nr. 125/2006, completată şi aprobată prin Legea nr. 139/2007.

Ca urmare, instanţa apreciază că suma de bani plătită de către APIA reprezintă o sumă care este destinată unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra căreia debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie, astfel încât aceasta nu este supusă executării silite prin poprire, potrivit art. 452 alin. 2 lit. a C.proc.civ.

În al doilea rând, PNDC (Plăţile naţionale directe complementare) sunt plăţile care suplimentează, din bugetul FEADR şi de la bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Plăţile naţionale directe complementare se acordă cu respectarea condiţiilor pentru SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile  respective, conform Ordinului MADR nr. 246/2008 şi Ordinului MAPDR nr. 118/2009:

Astfel, ca şi în cazul schemei de plată SAPS, sumele virate beneficiarilor cu titlu de plată naţională directă complementară sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra căreia debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie, astfel încât nici acestea nu sunt supuse executării silite prin poprire, potrivit art. 452 alin. 2 lit. a C.proc.civ.

Faţă de toate cele expuse, instanţa constată că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin potrivit art. 456 alin. 1 lit. a C.proc.civ., sumele de bani liberate debitoarei neputând fi supuse executării silite şi, ca urmare, nu avea obligaţia de a le consemna creditoarei.

Ca urmare, instanţa apreciază  că cererea de validare a popririi este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, iar, conform art. 460 alin. 2 C.proc.civ. va dispune şi desfiinţarea popririi.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa, având în vedere că cererea creditoarei urmează a fi respinsă, în conformitate  cu art. 274 C.proc.civ., va respinge şi cererea creditoarei de acordare a cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată cererea de validare a popririi formulată de către creditoarea SC A SRL, cu sediul …, în contradictoriu cu terţul poprit C. B, cu sediul în … şi debitoarea SC AZ  SRL, cu sediul în ….

Dispune desfiinţarea popririi înfiinţată prin adresa din 16.12.2010 în dosarul nr. ...al Biroului Executorului Judecătoresc, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de ipotecă autentificat sub nr. …, asupra conturilor deţinute de debitoarea SC AZ SRL la terţul poprit C. B.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Respinge cererea creditoarei de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.01.2012.