Validare poprire

Sentinţă civilă 816 din 16.03.2009


Sentinţa civilă nr.816

Sedinţă publică din 16 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….. sub dosar nr….. creditoarea …. a chemat în judecată pe debitoarea …..şi pe terţii popriţi …, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâinile terţilor popriţi, a sumei de …. lei, datorată de aceştia debitoarei ….., cu titlu de cotă parte la cheltuielile privind serviciul public de apă şi canalizare; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr….. în dosarul nr….. debitoarea …. a fost obligată la plata sumei de … lei reprezentând contravaloare servicii apă canal, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare de …. lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert, conform procesului-verbal nr…...

A mai precizat creditoarea că sentinţa civilă menţionată anterior a fost pusă în executare prin BEJ Dumbravă Dumitru, unde s-a format dosarul de executare silită nr….., iar la data de …. executorul judecătoresc a comunicat debitoarei somaţia cu termen de o zi conform art.387 şi urm. din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, creditoarea a solicitat executorului judecătoresc, în temeiul art.452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, înfiinţarea popririi în mâinile terţilor popriţi pentru suma de … lei datorată de aceştia debitoarei …., cu titlu de cotă parte la cheltuielile privind serviciul public de apă şi canalizare, adresa de poprire fiind comunicată acestora la data de …, fără ca aceştia să se conformeze obligaţiilor de plată.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.460 din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 din Codul de procedură civilă s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Atât debitoarea, cât şi terţii popriţi, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În şedinţa publică din data de …. instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de excepţia invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 36 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instanţele judecătoreşti au obligaţia de a încunoştinţa părţile, o dată cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate în cazurile în care acţiunile şi cererile au fost trimise prin poştă. În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă acţiunile sau cererile nu cuprind datele sau documentaţia necesară caracterizării actului sau calculării taxelor sau dacă nu s-au anexat dovezile din care să rezulte plata acestora, instanţele judecătoreşti stabilesc termenul de judecată şi comunică părţilor, o dată cu citarea, şi obligaţiile în legătură cu taxa judiciară de timbru ce trebuie îndeplinite până la termenul de judecată, sub sancţiunea anulării cererii sau acţiunii.

Potrivit art. 3 lit.s din Legea nr.146/1997, cuantumul taxei de timbru aferente cererii pentru validarea popririi este de 10 de lei, iar conform art.3 al.1 din OG nr.32/1995 cererii i se aplică timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

Potrivit art. 20 alin.3 din legea nr. 146/1997 şi art.9 al.2 din OG nr.32/1995, neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor judiciare de timbru şi de aplicare a timbrului judiciar până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Având în vedere cele reţinute anterior şi faptul că până la primul termen acordat în cauză, creditoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru, deşi a fost legal citată cu această menţiune instanţa apreciază excepţia netimbrării cererii ca întemeiată, motiv pentru care va dispune admiterea acesteia şi, în consecinţă, anularea cererii creditoarei, ca netimbrată.