Neregularităţi de citare a unei părţi fără interes juridic în aplicarea sancţiunii nulităţii. Păstrarea validităţii hotărârii pronunţate în astfel de condiţii

Decizie 678 din 24.06.2010


Neregularităţi de citare a unei părţi fără interes juridic în aplicarea sancţiunii nulităţii. Păstrarea validităţii hotărârii pronunţate în astfel de condiţii

C. proc. pen., art. 197 alin. (1)

Potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) C.proc.pen. încălcarea dispoziţiilor ce reglementează desfăşurarea procesului penal, inclusiv a celor care privesc citarea părţilor, atrage nulitatea actului astfel săvârşit numai atunci când s-a adus o vătămare părţii din proces, iar această vătămare nu poate fi înlăturată în alt mod decât prin anularea actului.

Prin urmare, nerespectarea dispoziţiilor procesual-penale privind citarea părţilor este un caz de nulitate relativă, putând fi invocat numai de partea care nu a fost citată în cauză, iar nu şi de celelalte părţi.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală,

 Decizia penală nr. 678 din 24 iunie 2010, dr. M.B.

Prin încheierea din 21 ianuarie 2010 Judecătoria Moldova Nouă a admis în principiu cererea de revizuire formulată de condamnaţii B.F.A. şi O.R.

Prin sentinţa penală nr. 4 din 4 februarie 2010, pronunţată în dosarul nr. 948/261/2009, Judecătoria Moldova Nouă în temeiul art. 406 alin. (4) Cod procedură penală, a respins  cererea de revizuire formulată de revizuenţii B.F.A., şi O.R.

Împotriva acestei hotărârii a formulat apel revizuienţi inculpaţi B.F.A. şi O.R. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

S-a susţinut prin motivele de recurs că instanţa de fond le-a încălcat grav dreptul la apărare întrucât nu a procedat la administrarea de probe, după ce aceeaşi  instanţă a admis în principiu în principal cererea de revizuire formulată de revizuienţi.

Prin decizia penală nr. 53 din 14.04.2010 pronunţată în dosar nr. 948/261/2009, În baza art. 379 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, a admis apelul formulat de inculpaţii B.F.A. şi O.R. împotriva sentinţei penale nr. 4 din 04.02.2010 pronunţată de Judecătoria Moldova Nouă, pe care a desfiinţat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Analizând hotărârea atacată, în raport de motivele invocate, de actele şi probele de la dosar, cât şi din oficiu, conform art. 371, art. 378 Cod procedură penală s-a constatat că apelul este fondat pentru următoarele .

Prin încheierea dată de Judecătoria Moldova Nouă în prezentul dosar în data de 21 ianuarie 2010 s-a admis în principiu cererea de revizuire formulată de condamnaţii B.F.A. şi O.R. şi s-a dispus readministrarea probelor care au fost efectuate în cursul primei judecăţii; cadrul procesual a fost stabilit prin citarea părţilor participante la procesul penal, respectiv inculpaţii şi părţile vătămate.

S-a dispus citarea părţii vătămate C.I.S. de la adresa de domiciliu, din cartea de identitate dată de el în cursul cercetării  penale,  în anul 2004 şi de la o adresă dată  în dosarul nr. 508/2008 al Curţii de Apel Timişoara care de fapt este un domiciliu ales, la avocat şi prin afişare la Consiliul local de la locul săvârşirii faptei – Moldova Nouă.

Din actele şi probele dosarului rezultă că partea vătămată C.I.S., în dosarul corespunzător ciclului ordinar al judecăţii, a fost citat la circa şapte adrese .

În această situaţie, instanţa, conform art. 4 din Codul de procedură penală trebuia să depună demersuri pentru a afla, în acest moment, care este adresa părţii vătămate C.I.S., efectuând o adresă la Serviciul de Evidenţă şi Informatizare a Persoanei.

 Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre fără ca o parte din dosar, respectiv partea vătămată C.I.S. să fie legal citată şi să aibă cunoştinţă de acest proces întrucât prin citare la adresa din cartea de identitate, factorul poştal face menţiunea că s-a dispus afişarea ei; la cealaltă adresă – domiciliu ales – se specifică pe citaţie că „persoana şi-a schimbat adresa”, iar conform art. 177 alin. (4) Cod procedură penală la Consiliul local cu ocazia afişării,  pe citaţie este trecut Consiliul Local Timişoara deşi ştampila cu menţiunea afişat poartă numele Consiliului Local al Oraşului Moldova Nouă.

Tribunalul a apreciat că instanţa de fond a procedat la judecarea cauzei în condiţiile de nulitate absolută prevăzută de art. 379 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, judecata făcându-se în lipsa unei părţi nelegal citate.

Împotriva deciziei penale nr. 53/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 948/261/2009 a declarat recurs, în termen legal, partea civilă C.I.S., susţinând că decizia este netemeinică şi nelegală.

În motivarea recursului, partea civilă a arătat că cererea de revizuire a inculpaţilor nu se încadrează în prevederile art. 394 C.proc.pen., respectiv că inculpaţii urmăresc determinarea unei rejudecări prin manopere de presiuni asupra martorilor.

Analizând recursul declarat de partea civilă prin prisma motivelor invocate de aceasta şi din oficiu, conform art. 3859 alin. (3) C.proc.pen., instanţa constată că este întemeiat pentru următoarele considerente:

Prin decizia penală nr. 53/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 948/261/2009, s-a dispus admiterea apelului declarat de inculpaţii B.F.A. şi O.R. pentru motivul că partea vătămată C.I.S. nu ar fi fost legal citată în primul ciclu procesul întrucât pe citaţia de la adresa din cartea de identitate factorul poştal a făcut menţiunea că s-a dispus afişarea ei; iar citarea prin afişare la Consiliul Local ar prezenta vicii întrucât pe citaţie este trecut Consiliul Local Timişoara, deşi ştampila cu menţiunea afişat poartă numele Consiliului Local al Oraşului Moldova Nouă.

Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 379 pct. 1 lit. b) C.proc.pen. sentinţa primei instanţe se desfiinţează şi se dispune rejudecarea de către aceiaşi instanţă, pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, însă trebuie avut în vedere caracterul normelor juridice care reglementează citarea în procesul penal. În acest sens, se reţine că potrivit dispoziţiile art. 197 alin. (1) C.proc.pen., încălcarea dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal, inclusiv a celor care privesc citarea părţilor, atrage nulitatea actului numai atunci când s-a adus o vătămare părţii şi această vătămare nu poate fi înlăturată în alt mod. Fiind un caz de nulitate relativă, nerespectarea dispoziţiilor legale privind citarea părţilor nu poate fi invocată decât de cel care nu a fost citat în cauză, nu şi de celelalte părţi.  Mai mult, în cauză partea civilă a fost citată de Judecătoria Moldova Nouă şi la adresa indicată de parte în cererea de recurs, astfel că nu se poate reţine că procedura de citare nu a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale. Totodată, din procesul verbal privind procedura de citare prin afişare la C.L. Moldova Nouă rezultă că citarea s-a efectuat la sediul acestuia, menţionarea eronată a localităţii Timişoara neafectând validitatea procedurii. În demersul procesual iniţiat de revizuienţi se poate contesta doar procedura de citare ce îi vizează exclusiv pe aceştia, fără a se putea face referiri la procedura de citarea acelorlalte părţi.

Faţă de aspectele anterior arătate, instanţa constată că în mod eronat Tribunalul Caraş-Severin a dispus rejudecarea cauzei de către prima instanţă, neanalizând pe fond apelurile declarate de inculpaţii revizuenţi O.R. şi B.F.A. Prin urmare, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c) C.proc.pen. instanţa a admis recursul declarat de partea vătămată C.I.S. împotriva deciziei penale nr. 53/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin; a casat decizia penală recurată şi a dispus trimiterea cauzei la Tribunalul Caraş-Severin pentru rejudecare apelurilor declarate de revizuenţi.