Fond –Comercial –decontare cheltuieli procedură

Sentinţă civilă 420 din 13.03.2009


Dosar nr. 345/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 420

Sedinta publica din data de  13 martie 2009

Prin cererea adresata Judecatorului sindic si înregistrata la nr. 345/88/19.02.2009, reclamantul ... a solicitat decontarea cheltuielilor de procedura efectuate pentru operatiunile de lichidare a S.C. ... S.C.S. Agighiol în cadrul Legii nr. 31/1990, în suma de 40,60 lei din fondul constituit în baza art. 4 din Legea nr. 85/2006.

In motivare, reclamantul arata ca în cadrul procedurii de lichidare desfasurata în baza Legii nr. 31/1990 a efectuat cheltuieli în suma de 40,60 lei, ce trebuie acoperite din fondul de lichidare constituit în baza art. 4 din Legea nr. 85/2006.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, decontul de cheltuieli, Incheierea nr. 236 din 30 ianuarie 2006 a Judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, cererea de deschidere a procedurii insolventei si alte înscrisuri.

Examinând cererea în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca, prin Incheierea nr. 236 din 30 ianuarie 2006, pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 789/2006, s-a dispus numirea în calitate de lichidator la S.C. ... S.C.S. Agighiol, pe domnul ..., în conditiile art. 237 alin. 7 si urm. din Legea nr. 31/1990 republicata, societatea fiind dizolvata de drept potrivit art. 237 alin. (1) lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata.

Potrivit art. 237 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, în acest sens fiind si depus de catre judecatorul delegat prin Incheierea nr. 236 din 30 ianuarie 2006.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza privind pe debitoarea S.C. ... S.C.S. Agighiol, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de aceasta debitoare în temeiul Legii nr. 85/2006 si atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

 Mai mult, prin Sentinta civila nr. 2684 din 12 decembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. ... S.C.S. Agighiol si s-a dispus radierea acesteia din Registrul Comertului unde este înmatriculata, hotarârea ramânând irevocabila la 9 februarie 2009.

Or, potrivit art. 136 din Legea nr. 85/2006, prin închiderea procedurii judecatorul sindic, administratorul/lichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice îndatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati.

In consecinta, cum prin închiderea procedurii s-au produs efectele aratate în art. 136 din Legea nr. 85/2006, nu s-ar mai putea dispune plata cheltuielilor de procedura în modalitatea solicitata.

Având în vedere argumentele prezentate, judecatorul sindic urmeaza a respinge cererea promovata, ca nefondata.