Cerere de acordare drepturi băneşti de natură salarială. Prevederi legale modificate succesiv prin ordonanţe de urgenţă declarate neconstituţionale . Legalitatea cererii

Sentinţă civilă 1378 din 10.04.2013


In baza  art.1 din Lege art.1 din Legea nr. 15/2008 aprobată cu modificări prin Legea  nr.221/2008 salariile personalului  din învăţământ  se majorează în trepte.

Procedura de  majorare a fost  modificată succesiv prin mai multe  ordonanţe de urgenţă, declarate neconstituţionale , astfel că acestea nu sunt apricabile.

Prin acţiunea  înregistrată  sub nr. 545/87/2013, reclamantul  : Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman în numele şi pentru pentru membrul său de sindicat:R.M. , în contradictoriu cu pârâtul : CLUBUL COPIILOR ROŞIORII DE VEDE  , a solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să dispună  obligarea pârâtului la calculul şi plata diferenţelor de drepturi  salariale neacordate , rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 reprezentând  diferenţa dintre drepturile salariale efective încasate  şi cele cuvenite membrului  de sindicat  în conformitate cu  prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008 , pentru perioada : 14 septembrie 2009 – 31 decembrie 2009, actualizate  în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a  plăţii

 In motivarea acţiunii arată reclamantul :

În anul 2008, salarizarea a fost reglementată printr-o succesiune de acte normative emise de Guvernul României cât şi de Parlamentul României.

 În esenţă, precizează reclamanta  că  prin OG nr.15/2008, aprobată prin Legea nr.221/2008 s-a dispus ca începând cu data de 1 octombrie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare pentru salariile personalului didactic să fie de 400 lei.

Ulterior publicării acestor acte normative a fost emisă OG nr.136/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 şi în anexele de la acest act normativ, pe întreaga durată a anului 2009, s-a stabilit valoarea coeficientului de multiplicare la 299,933 lei.

Prin decizia nr.1221/12.11.2008 a Curţii Constituţionale a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile OUG nr.136/2008 sunt neconstituţionale.

 A menţionat că urmare a sesizării Curţii Constituţionale Guvernul a emis OUG nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.15/2008 privind creşterile salariale ce vor fi acordate în anul 2008 personalului din învăţământ.

A mai arătat că prin noua ordonanţă nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, este modificată din nou Legea nr.221/2008, menţinându-se valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 la 299,933 în loc de 400 lei şi în intervalul 01.01.-31.03. 2009, textul acestei ordonanţe fiind declarat de asemenea neconstituţional .

Pe aceste aspecte s-a pronunţat definitiv ICCJ  - Secţiile Unite , prin decizia nr. 3/04.04.2011 – în dosarul nr. 2/2011, admiţându-se recursurile în interesul legii – în sensul că dispoziţiile OG nr. 15/2008 astfel cum a fost modificată prin Legea nr.221/2008 , constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor  didactice şi cele efectiv încasate , cu începere de la 01.10,2008 şi până la 31.12.2009, decizie obligatorie  conf. art.330 C.p.c.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.112 C.p.c.,  art.268 alin.1 lit.c din Codul muncii,  Legea nr. 62/2011,  Legea nr.221/2008 şi Constituţia României.

În dovedirea cererii formulate, reclamanta  a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Legal citat în cauză , pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nici nu a propus probe în apărare

Soluţionând cauza, pe baza actelor şi lucrarilor de la dosar, Tribunalul a constatat că acţiunea reclamantului este întemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie,  a avut în vedere urmatoarele considerente: 

Persoana în numele şi pentru care s-a formulat prezenta acţiune, individualizată în tabelul anexă,  respectiv  :R.M., are calitatea de personal didactic, în cadrul unităţii de învăţământ pârâte şi este salarizat potrivit prevederilor  O.G. nr. 15/2008  privind creşterile  salariale  ce  s-au acordat în anul 2008 personalului din învăţământ, în forma iniţială, până la data de 1.10.2008 şi  potrivit prevederilor OUG nr. 151/2008 de modificare a ordonanţei mai sus arătate în perioada 1.10.2008 - 31.12.2008, dar şi potrivit prevederilor OUG nr. 1/2009, nr. 31/2009 si 41/2009, prin care s-a modificat si completat OG nr. 15/2008, în perioada ianuarie - decembrie 2009.

Pe durata de aplicarea a OG nr. 15/2008,  prin Legea nr. 221/27.10.2008,  s-a majorat valoarea coeficientului de multiplicare , la 400,00 lei, pentru perioada 1.10.2008- 31.12.2008, cuantum care, reprezintă şi valoarea de referinţă pentru creşterile ulterioare intrării în vigoare a acestui act normativ.

Membrului de sindicat în  numele şi pentru care s-a formulat prezenta acţiune nu i-a  fost calculate şi acordate drepturile salariale potrivit prevederilor Legii nr. 221/2008, ci potrivit prevederilor OUG nr. 151/2008, prin care, modificându-se prevederile OG nr. 15/2008, aşa cum au fost aprobate şi modificate prin Legea nr. 221/2008, s-a stabilit o valoarea a coeficientului de multiplicare  de 299, 933 lei.

Cadrul legal în privinţa salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar este reprezentat de Legea învăţământului nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997 privind salarizarea personalului didactic şi, începând cu data de 1.01.2008, de OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si 2009 personalului din învăţământ, acte normative în care este prevăzut cuantumul salariilor de bază, al sporurilor şi al indemnizaţiilor de care beneficiază aceste categorii profesionale.

Salarizarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se realizează, potrivit art. 48 din Legea nr. 128/1997, care arată, în al.1, că salariul personalului didactic se compune din salariul de bază, stabilit conform legii, şi  o parte variabilă, constând în adaosuri, sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare.

Salariile de bază pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, se stabilesc pe baza următoarelor elemente: valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 şi coeficienţii de multiplicare prevăzuţi de anexele 1 si 2.

În Anexa 2 la Legea nr. 128/1997 sunt indicate valorile coeficienţilor de multiplicare 1.000 pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, defalcat pe trei perioade, respectiv: ianuarie- martie 2007, aprilie- septembrie 2007 şi octombrie - decembrie 2007.

În anul 2008, prin art. 1 din OG nr. 15 /2008  privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, s-a stabilit faptul că, salariile personalului din învăţământul preuniversitar, pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, si 3, se majorează  în trei etape , respectiv :1 ianuarie- 31.03.2008, 1 aprilie – 30 septembrie 2008, 1 octombrie- 31 decembrie 2008, prin majorarea valorii coeficientului de multiplicare 1.000.

Astfel, în perioada 1 ianuarie - 31.03.2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000  a fost 259, 593, în perioada aprilie – 30 septembrie 2008,  de 275,168, iar în perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2008  de  291,678 lei.

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar au fost stabiliţi prin anexa 2 la această  ordonanţă, diferenţiaţi pe funcţii didactice, grade didactice, vechime în învăţământ şi în raport de nivelul studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei, iar pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare au fost stabiliţi prin anexa 3 pe funcţii de execuţie, grade şi trepte profesionale şi în raport de nivelul studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei.

Aceşti coeficienţi, care constituie cea de a doua variabilă a salariului de bază, pe lângă coeficientul de multiplicare 1,000, nu au fost modificaţi în anii 2008 şi 2009.

Prin Legea nr. 221/2008, a fost aprobată cu modificări şi completări OG nr. 15/2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, utilizat la stabilirea salariilor de bază ale personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar fiind majorat pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 la valoarea de 400, 00 lei, spre deosebire de valoarea de 291, 678 lei, stabilită pentru aceeaşi perioadă prin ordonanţa aprobată .

Totodată, prin acelaşi art. 1 al.1 lit.c se statuează faptul că, pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea de 400,00 lei a coeficientului de multiplicare reprezintă si valoarea de referinţă a acestui coeficient pentru creşterile ulterioare.

Prin OUG nr. 136/2008 s-a hotărât modificarea OG 15/2008(aprobată cu modificări prin Legea 221/2008), în sensul micşorării valorii coeficientului de multiplicare 1,000. Prin Decizia 1221/2008 a Curţii Constituţionale OUG 136/2008 a fost declarată neconstituţională, fiind, ulterior respinsă prin Legea 57/2009.

Ulterior, prin OUG nr. 151/2008, s-au  modificat prevederile OG 15/2008, aşa cum a fost aprobată si modificată prin Legea 221/2008, în sensul micşorării valorii coeficientului de referinţă pentru perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2008  de la valoarea de 400,000 lei  la valoarea de 299,933 lei şi a reglementării unei valori a coeficientului de multiplicare 1,000 pentru anul 2009 de  299,933 lei , coeficient ce  a fost avut în vedere la calcului salariului de bază.

Apoi,  prin OUG 1/2009 (publicată în Monitorul Oficial 60 din 30 ianuarie 2009), prin care se modifică si se completează OG nr. 15/2008, statuează  că, pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2009 - prin trimitere la anexele 1,2 şi 3 din OG 15/2008 aşa cum a fost modificată prin OUG 151/2008,  valoarea coeficientului de multiplicare 1.000, ca şi element de calcul al salariului de bază alături de coeficienţii de multiplicare, este cea prevăzută  în anexele 1,2 si 3 ale OG 15/2008, aprobată prin Legea nr. 221/2008, aşa cum a fost modificată prin OUG 151/2008, adică valoarea din acest ultim act normativ.

Ulterior, prin art. 2 si 3 din OUG 31/2009 (publicată în Monitorul oficial 31 din 1 aprilie 2009), tot prin trimitere, în ceea ce priveşte valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, la normele juridice din OG nr. 51/2008,  s-a stabilit că pentru perioada 01.04.2009-31.04.2009 coeficientul de multiplicare 1,000 are tot valoarea de 299,933 lei.

În fine, tot în ceea ce priveşte valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prin prevederile art. 2 din OUG nr. 41/2009( publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 30.04.2009) s-au modificat si completat încă o dată prevederile OG nr. 15/2008, tot prin trimitere, la prevederile OG nr. 15/2008, aşa cum au fost modificate prin OUG nr. 151/2008, prin care s-a micşorat valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 de la 400 lei la 299,933 lei, stabilindu-se , aşadar, că valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 este tot de 299,933 lei şi în perioada 1.05.2009- 31.12.2009.

Prevederile articolului I punctul 2 şi 3 din OUG 151/2008, adică tocmai prevederile legale prin care valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 era micşorată de la 400 ron,  valoare care trebuia să fie si valoarea de referinţă pentru creşterile ulterioare ale salariilor personalului din învăţământ, cum fusese stabilită prin Legea nr. 221/2009, la 299, 933 lei, la care se face trimitere în normele de trimitere cuprinse în OUG nr. 1/2009, nr. 31/2009 si 41/2009, au fost declarate neconstituţionale prin Decizia 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial 464 din 06.07.2009.

Totodată, prin decizia nr. 989/30.06.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 531/31.07.2009, au fost declarate neconstituţionale si prevederile art. 2 si 3 din OUG nr. 1/2009.

In atare situatie, ca urmare a constatarii prin decizii succesive de catre Curtea Constitutionala a neconstitutionalitatii modificarilor aduse de Guvern OG nr. 15/2008,  , Tribunalul consideră ca in prezent OG nr. 15/2008 trebuie aplicată de pârâţi  aşa cum a fost modificată  prin Legea nr. 221/2008.

Procedându-se astfel, se dă satisfacţie dispoziţiilor art.1 din Protocolul nr. 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului care prevede că ,, Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa , decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional,,.

În practica CEDO s-a statuat că noţiunea de ,, bunuri,, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie , cuprinde atât ,, bunurile actuale,, cât şi valori patrimoniale inclusiv , in anumite codiţii bine stabilite , creanţe al căror titular demonstrează că acestea au o bază suficientă în dreptul intern şi în virtutea cărora reclamantul poate pretinde cel puţin o ,, speranţă legitimă,, în exercitarea efectivă a dreptului său ( a se vedea Draon împotriva Franţei  ( MC) , nr.1.513/03, &65, CEDO, 2005-IX).

Ori . reclamantul fiind beneficiarul dispoziţiilor OG nr. 15/2008 , aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008 poate  pretinde cel puţin o,, speranţă legitimă,, cu privire la realizarea drepturilor lor referitoare la creşterile salariale .

De altfel , această ,, speranţă legitimă,,  îşi găseşte justificarea şi în desele modificări legislative prin intervenţia Guvernului, care prin ordonanţe succesive a căutat să contracareze măsurile legislative dispuse de Parlament cu privire la creşterile salariale ale personalului din învăţământ( în acest sens a se vedea hotărârea împotriva României , Strain şi alţii, nr. 57.001/06, &56 , CEDO 2005-VII, 21 iulie 2005).

În speţă,  nu s-a dovedit  ingerinţa în dreptul reclamantului  cu privire la respectarea drepturilor salariale s-a făcut cu respectarea limitărilor reglementate de art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie.

Astfel, potrivit art. 1 din Protocol , privarea de un bun se poate face dacă aceasta este prevazută de lege, adică de normele interne aplicabile şi dacă este impusă de o cauză de utilitate pubilcă.

Pentru ca o ingerinta să fie ,, legală ,, aceasta trebuie , pe de o parte să fie prevăzută de lege, asigurându-se astfel principiul supremaţiei legii, principiu fundamental într-o societate democratică, iar pe de altă parte să păstreze un just echilibru între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele apărării dreptului la respecatrea bunurilor reclamantului .

Ori, in cauză se constată că însăşi Curtea Constituţională a considerat că normele emise de Guvern şi care să constituie o ingerinţă în dreptul la un salariu mărit al reclamantului, încalcă legea şi că aceste norme nu fac altceva decât să contracareze unele măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptate de Parlament.

Cât priveşte prejudiciul suferit de reclamant şi care trebuie acoperit de către pârâţi, în practica CEDO, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Convenţie , aceasta a stabilit că reparaţia trebuie să fie echitabilă şi să acopere daunele materiale suferite ca urmare a ingerinţei produse ( vezi cauza Tarik împotriva României- hotărârea  din  7 din februarie 2008 ).

 Din aceste considerente, se va admite actiunea formulată, urmând a se obliga  pârâta la calculul şi plata către membrul de sindicat ce are calitatea de reclamant, a diferenţelor drepturilor salariale neacordate , rezultate din neaplicarea Legii nr 221/2008, pentru perioada 14.09.2009 – 31 decembrie 2009, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie la data plăţii efective.