Fond Funciar

Decizie 356 din 24.05.2013


Prin decizia civilă nr. 356/24.05.2013, tribunalul a admis recursul declarat de recurentele-intimate AM şi SD, în contradictoriu cu  intimatul petent  AM şi intimatele CL TM şi CJT.

A modificat sentinţa în sensul că a respins ca nefondată acţiunea.

A respins cererea intimatului petent privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca nefondată.

A respins, ca nefondată excepţia nulităţii recursului invocată de intimatul petent.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei V sub nr.1852/335/2012 din data de 11.09.2012, petentul AM, în contradictoriu cu intimatele CJT şi CLTM, SD şi AM, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 8201760/20.12.2002 de CJT pe numele AI şi AM, pentru suprafaţa de 5,43 ha teren situată pe raza comunei TM, sat D, judeţul T, în sensul radierii numitului AM. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii petentul a arătat că anterior cooperativizării AI a deţinut suprafaţa de 5,43 ha teren situată pe raza comunei TM, sat D, judeţul T, din care 5,2924 ha teren arabil extravilan şi 0,1376 teren intravilan. La data de 08.08.1993 AI a decedat,acesta având calitatea de nepot de fiu al lui AIA, decedat la data de 09.02.2003. AM a fost fiul lui AI şi acesta nu a avut rol separat, nu a deţinut în nume propriu teren agricol extravilan sau intravilan anterior cooperativizării. Acesta a locuit până în anul 1968 împreună cu părinţii şi a figurat în gospodărie ca membru de familie.

A mai arătat petentul că prin emiterea titlului de proprietate menţionat pe numele lui AI alături de AM, ceilalţi moştenitori sunt prejudiciaţi cu privire la cotele care li se cuvin din masa succesorală a defunctului AI; titlul de proprietate a fost emis după decesul lui AI şi acesta nu a mai avut posibilitatea să-l anuleze. S-a mai arătat  că AM a decedat în luna februarie 2012, iar intimatele SD şi AM sunt moştenitoarele acestuia.

În dovedirea cererii petentul înţelege să se folosească de proba cu interogatoriul intimatelor, înscrisuri, martori. A depus la dosar titlul de proprietate nr. 8201760/20.12.2002, certificate de deces ale defuncţilor AI, AIA,  certificat de moştenitor nr. 137/04.08.2007 emis de BNP”Mirela Efrim” din Ve, actul de identitate al petentului.

La data de 17.10.2012 intimatele SD şi AM au formulat întâmpinare şi au solicitat respingerea acţiunii ca nelegală.

Intimata CJT, la data de 08.11.2012, ca răspuns la solicitarea instanţei, a depus actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 8201760/20.12.2002 şi tot ca răspuns la solicitarea instanţei, la data de 12.11.2012 intimata CLTM a comunicat relaţiile solicitate, la care au fost ataşate înscrisuri.

În cauză a fost administrată proba cu interogatoriul intimatelor comisii de fond funciar, răspunsurile acestora fiind înaintate instanţei la datele de 29.01.2013-31.01.2013.

Prin sentinţa civilă nr. 159/31.01.2013, Judecătoria V a admis acţiunea civilă,  a dispus modificarea titlului de proprietate nr. 8201760 din 20 decembrie 2002 emis pe numele AI şi AM, în sensul radierii din titlu a numitului AM reţinând incidente prevederile art. III lit. a, pct. i din Legea nr. 18/1991 modificată şi completată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că la data de 24.03.1991, la Primăria TM, judeţul T, a fost înregistrată cererea nr. 708 formulată de numiţii AI şi AM, tată şi fiu, semnată numai de unul dintre ei, cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 5,48 ha teren din care 0,12 ha teren intravilan.

Anterior cooperativizării AI a deţinut suprafaţa de 5,43 ha teren situate pe raza comunei TM, sat D, judeţul T.

La data de 20.12.2002 a fost eliberat titlul de proprietate nr.8201760 pe numele AI şi AM.

AM a fost fiul lui AI şi nu a avut rol separat, nici nu a deţinut în nume propriu teren arabil extravilan sau intravilan anterior cooperativizării.

AI a decedat înainte de emiterea titlului de proprietate, respectiv la 08.08.1993, iar AM a decedat în luna februarie 2012.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta AM criticând soluţia pentru nelegalitate şi solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă.

În motivarea recursului s-a arătat că AM a gospodărit împreună cu tatăl său, AI muncind împreună suprafaţa de 5,43 ha cu care s-au înscris împreună în CAP,  tot împreună solicitând ulterior retrocedarea.

Nu a fost indicat temeiul juridic al cererii.

Nu au fost propuse probe noi.

Intimatul AM a formulat întâmpinare solicitând respingerea  ca nefondat a recursului.

În motivarea întâmpinării a reiterat susţinerile din faţa instanţei de fond, arătând pe de altă parte că prin răspunsul la interogatoriu, CL a arătat că este de acord cu modificarea titlului.

Verificând legalitatea sentinţei atacate prin prisma motivelor de recurs şi văzând disp. art. 304 C.proc. civ., instanţa apreciază recursul ca nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Faţă de prevederile art.  III din Legea nr. 169/1991 modificată şi completată instanţa reţine că sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi, şi anume  actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, prin acestea înţelegând şi acte de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;

Văzând cererea de reconstituire a dreptului de proprietate – fila 45 dosar fond, precum şi înscrisurile ce au fost avute în vedere la reconstituirea dreptului de proprietate, instanţa apreciază că defunctul AM este persoană îndreptăţită la recosntituire alături de tatăl său împreună cu care a adus teren agricol în CAP. Cererea de reconstituire  a fost semnată numai de către AM însă acesta l-a menţionat şi pe fiul său împreună cu care gospodărea, manifestarea sa de voinţă în acest sens valorând o recunoaştere a dreptului fiului săi la reconstituire.

Susţinerea intimatului că AM nu a avut rol separat şi deci este persoană neîndreptăţită este netemeiniciă, întrucât gospodărind împreună cu tatăl său, acesta nu putea figura cu un rol separate. În lipsa probelor care să dovedească contrariul, instanţa nu poate reţine o altă concluzie . Astfel tabelul nominal prezentat de Primăria com. TM, precum şi procesul verbal de punere în posesie, referatul întocmit şi toate celelalte înscrisuri care au fost depuse la dosarul de fond, menţionează pe  cei doi, AI şi AM ca figurând împreună la rubrica cu numele proprietarilor.

Răspunsul Comisiei locale care în interogatoriu administrat a arătat că terenul în cauză ar fi aparţinut în totalitate numitului AI nu este susţinut de nici un mijloc de proba administrat în condiţii de legalitate în prezenta cauză, respectiv Registrul agricol de care se face vorbire.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 C. proc. Civ., constatând incidenţa prevederilor art. 304 pct 9 C. proc. Civ. recursul a fost admis şi pe cale de consecinţă a fost schimbată, în tot, sentinţa atacată în sensul că a respins ca nefondată acţiunea formulată de petentul AM.

Domenii speta