Proces verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. oug 66/2011. Obligarea pârâtei Organismul Intermediar posdru să solutioneze contestatia. Nemotivare.

Sentinţă civilă 1 din 11.04.2013


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantul C. DOLJ a solicitat instanţei anularea Procesului verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2012 (ulterior din 24.04.2012) emis de pârâte, precum şi anularea Adresei nr. ....../06.06.2012 emisă de către pârâte, deşi aceasta este informă, neîndeplinind condiţiile legale pentru a putea fi asimilată unei decizii motivate în soluţionarea contestaţiei formulată împotriva procesului verbal mai sus menţionat.

Reclamantul arată că în data de 06.12.2011 a avut loc misiunea de verificare la faţa locului, respectiv sediul C. Dolj, a proiectului POSDRU/....../3.1/S/63305 " Antreprenoriatul - Măsuri active/T", unde i s-au solicitat documentele de implementare ale acestuia. Din adresa de înştiinţare privind vizita de verificare, s-a transmis că vor fi supuse controlului aspectele cu implicaţii financiare semnalate în alerta de neregulă transmisă de la CAN AMPOSDRU şi înregistrată sub numărul ....../22.11.2011, ei i s-au solicitat toate documentele de implementare ale proiectului. Fără a avea cunoştinţă de aspectele din sesizarea primită de dumnealor, consideră că ar fi putut fi verificate şi alte documente, în mod abuziv. Astfel, s-a încheiat minuta nr. ....../06.12.2011 la care a formulat 2 puncte „de vedere neluate în considerare de către echipa de verificare.

Pe data de 23.03.2012, arată că a primit de la OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, procesul-verbal (proiect) de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare cu nr. ....../CAN/23.03.2012, prin care s-a stabilit o creanţă bugetară în sumă de 143.591,89 lei. La acesta arată că a formulat un punct de vedere în termen de 5 zile - 29.03.2012 adresa nr. 707.

În data de 24.04.2012, arată că a primit de la OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare cu nr. ....../24.04.2012 înregistrat la C. Dolj cu nr. ....../24.04.2012, prin care a fost înştiinţată că datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, un debit în valoare de 143.591,89 lei.

Învederează faptul că art. 21 alin. 23 prevede că - "termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepţiile prevăzute la alin. 25 şi 26". În acest sens, solicită instanţei să analizeze şi să  constate că se impunea aplicarea art. 60 lit. d cu aplicarea prevederilor aceluiaşi articol pct. 4, faţă de neemiterea proceselor-verbale de constatare a neregulilor în termen de 90 de zile, aşa cum este legal prevăzut în OUG nr. 66/2011.

Cele două procese-verbale, atât cel proiect nr. ....../CAN/23.03.2012 cât şi procesul-verbal definitiv nr. ....../24.04.2012  au acelaşi conţinut, aceleaşi erori.

La pagina nr. 1 au fost inserate, în al doilea proces-verbal, fată de primul, 8 rânduri, în care este comprimat punctul de vedere al beneficiarului, iniţial exprimat de acesta în 4 pagini.

La lit. b) denumit - Punctul de vedere exprimat de beneficiar -OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, nu face decât să amintească despre primul paragraf din prima pagină a punctului de vedere exprimat de subscrisa, referitor la prima cheltuială din prefinanţare, efectuată de noi, care a fost efectuată la data de 23.09.2011.

La pagina 5 se observă, că C. Dolj ar fi încheiat, pentru o singură activitate, contracte cu mai multe persoane, lucru total neadevărat astfel,spre exemplu, Domnul GB nu are contract cu C. Dolj, Doamna IV nu are contract cu C. Dolj, echipa de verificare a reţinut lucruri total eronate.

La pagina 6, la punctele 12-17, ofiţerii antifraudă reţin greşit că persoane angajate ale partenerilor ar fi şi angajate ale C. Dolj, prin Decizii. Dumnealor nu fac diferenţa între „angajaţii" proiectului T şi angajaţii fiecărei Instituţii sau Societăţi Comerciale în parte.

Toate aceste erori, arată că le-a adus la cunoştinţa echipei de verificare prin completare punct de vedere - anexa l(adresa nr. 5774/21.12.2011 înregistrată la OIR cu nr. 8409/21/12/2011), exprimat la minuta din data de 6.12.2011, numai că dumnealor nu au ţinut cont de punctele de vedere ale beneficiarului ci doar au copiat ceea ce au scris anterior, fără a-şi corecta propriile erori.

Echipa de verificare continuă să reţină greşit activităţi efectuate de C. Dolj, după cum urmează, la pagina 7 la Activitatea de Achiziţii - alineatul 5 - achiziţionare autoturism, s-a reţinut că C. Dolj a încheiat contract de vânzare-cumpărare, în loc de contract de leasing financiar aşa cum prevede Ordinul nr. l 117/2010. C. Dolj a încheiat contract de leasing financiar cu P Leasing România şi antecontract de vânzare-cumpărare cu A S.R.L., care se va perfecta la terminarea perioadei de leasing financiar.

Consideră că prevederile articolului 7 alin. 3 din contractul de finanţare, invocate de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia în decizia de reziliere a contractului de finanţare POSDRU/....../3.1/S/63305, nu sunt suficiente şi nici nu constituie motive întemeiate pentru rezilierea contractului, având în vedere că în contract există un articol distinct (art. 14) ce reglementează situaţiile / cazurile în care se poate aplica, DUPĂ CAZ, măsura de încetare şi suspendare a contractului. Se poate observa că situaţia prevăzută la art. 7 alin. 3 (nedepunerea primei cereri de rambursare in termen de 3 luni de la data primirii prefinanţării sau în maximum 3 luni de la data începerii perioadei de implementare) nu se regăseşte în cuprinsul articolului 14.

Arată instanţei faptul că în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 din contractul de finanţare, OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia ar fi trebuit să procedeze la notificarea prealabilă a Beneficiarului, PUTÂND apoi dispune, "DUPĂ CAZ" (aşadar, în funcţie de situaţie), rezilierea de plin drept a contractului. Consideră deci că prevederile contractuale şi etapele stipulate de articolul 14 alin. 3 al contractului de finanţare au fost interpretate într-un mod nefavorabil pentru Beneficiar, în condiţiile în care acesta semnalase dificultăţi obiective în desfăşurarea activităţii (de exemplu încercarea de suspendare a derulării proiectului pe o perioadă de 3 luni).

Cu privire la prefinanţarea primită de către beneficiar, aceasta a avut loc pe data de 12.09.2011 aşa cum reiese din actele contabile ale C. Dolj, respectiv din extrasul de cont din data de 12.09.2012.

Ordinul 1527/2010 stipulează: - toate contractele care sunt în implementare şi asupra cărora survin mecanisme de implementare care modifică modul de implementare a proiectului, se efectuează printr-o notificare de înştiinţare a beneficiarului.

In ceea ce priveşte OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, menţionăm că nu s-a respectat principiul proporţionalităţii (art. 17) în sensul că prin măsura administrativă adoptată nu au fost evidenţiate nici natura neregulilor constatate, nici frecvenţa acestora şi nici impactul financiar al acestora asupra proiectului.

Pentru transcrierea procesului-verbal proiect şi denumirea lui proces-verbal, reprezentanţii OIRPOSDRU au avut nevoie de o lună de zile, nerespectând termenele impuse de legislaţie cu privire la elaborarea unor acte de control.

Reclamanta arată că a formulat contestaţie împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2012 (ulterior din 24.04.2012) contestaţie care a fost înregistrată sub nr. ...... /09.05.2012.

Până în prezent, arată că nu i s-a comunicat, conform art. 50 alin. l din OUG 66/2011 (Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz) o Decizie motivată în soluţionarea acestei contestaţii, ci pur şi simplu, prin Adresa nr. ....../06.06.2012 am fost informaţi că OIRPOSDRU SV Oltenia menţine punctul de vedere al echipei de verificare stabilit în Procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2012.

(1)Pe de altă parte, Adresa nr. ....../06.06.2012 menţionată mai sus nu are forma şi conţinutul unei decizii de soluţionare a contestaţiei, prevăzute în mod strict de art. 211 din Ordonanţa 92/2003 Republicată privind Codul de procedură fiscală, neputând fi asimilată unei decizii în soluţionarea procedurii prealabile.

Reclamantul solicită anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../24.04.2012, precum şi anularea Adresei nr. ....../06.06.2012 emisă de pârâte, în situaţia în care va aprecia că aceasta reprezintă o decizie emisă în soluţionarea contestaţiei.

Pârâtul ORGANISMUL INTERMEDIAR POSDRU REGIUNEA SUD - VEST OLTENIA a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia de necompetenţa materiala a Tribunaluluii Dolj, excepţia netimbrării acţiunii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, iar pe fondul cauzei să respingă acţiunea formulată ca fiind neîntemeiata.

1. EXCEPŢIA LIPSEI COMPETENTEI MATERIALE A TRIBUNALULUI DOLJ

Faţă de solicitarea formulată de către reclamant învederează faptul că procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 3565/23.03.2012 O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud Vest Oltenia dedusă judecăţii este emis în temeiul acordului de delegare de funcţii, cu modificările si completările ulterioare încheiat între Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse - D.G. AMPOSDRU si Organismul intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia cat si a contractului administrativ de finanţare nerambursabilă, nr. POSDRU/....../3.1/S/63305 încheiat de către Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale - Direcţia Generală AMPOSDRU şi reclamantă pe de altă parte, a cărui finanţarea naţională reprezintă (15%) din valoarea finanţată a proiectului, iar finanţarea de la Bugetul Uniunii Europene - Fondul Social European reprezintă (85%) din valoarea finanţată a proiectului., iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.838.386 lei, fără tva.

în acest context solicită să  constate că procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2011 reprezintă un act administrativ al unei autoritate publice centrală, respectiv Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale emis în numele si pe seama acesteia de către O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud Vest Oltenia ţinând seama de următoarele norme naţionale si ale Uniunii Europene:

A) Regulamentul (CE) 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999,

-Art. 2. alin. 6 din conform căruia organism intermediar" înseamnă orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţii pentru acestea faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile;

-Art. 42 alin. 1) prevede că "Statul membru sau autoritatea de gestionare poate să încredinţeze gestionarea şi punerea în aplicare parţială a unui program operaţional unuia sau mai multor organisme intermediare, desemnate de statul membru sau de autoritatea de gestionare, inclusiv de autorităţile locale, organismele de dezvoltare regională sau organizaţiile neguvernamentale, în conformitate cu modalităţile prevăzute în convenţia încheiată între statul membru sau autoritatea de gestionare şi organismul respectiv.

Delegarea respectivă nu aduce atingere responsabilităţii financiare a autorităţii de gestionare şi a statelor membre."

B)H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 13 "se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program"

- art. 18 „în cadrul instituţiilor desemnate conform art. 9-16, se organizează la nivel de direcţie generală/direcţie, după caz, câte o structură distinctă care îndeplineşte funcţia de autoritate de management."

- Art. 25 "se desemnează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".

- art. 31 alin. 1 "organismele intermediare au atribuţii delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune."

- art. 31 alin. 3 "delegarea de atribuţii către un organism intermediar/secretariat tehnic comun şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se realizează pe bază de acord.

-art. 31  alin. 4 "autorităţile de  management rămân  responsabile  pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate"

C)Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 600/800 cu modificările şi completările ulterioare

- Art. 1 " Se aprobă următoarele acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, după cum urmează:

- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia"

Astfel, în acest context legislativ, având în vedere art. 10 alin. 11 din Legea 554/2004 conform cărora " toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, coroborat cu normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene şi naţionale mai sus menţionate ce stabilesc cadrul instituţional de gestionare a instrumentelor structurale, vă solicităm să constaţi competenţa de soluţionare a prezentei cauze de către secţia de contencios administrativ si fiscal a Curţii de Apel.

2. EXCEPŢIA CE VIZEAZĂ LIPSA TIMBRĂRII ACŢIUNII

Obiectul cererii de chemare în judecată se raportează la derularea contractului de finanţare POSDRU/....../3.1 /S/63305 a cărui valoare totală eligibilă este de 4.838.386 lei fără tva. În acest sens, se arată că reclamantul nu face dovada achitării taxei de timbru şi a timbrului judiciar aferent acţiunii promovate in aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea 147/1996, cu modificările şi completările ulterioare raportat la valoarea contractului de finanţare.

Conform prevederilor L 554/2004, art. 17 alin. (2), pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxe de timbru (...), cu excepţia celor care au ca obiect contracte administrative, care se vor taxa la valoare. Raportând aceste acţiunea de chemare în judecată, având in vedere că contractul de finanţare este un contract administrativ, cererea de chemare în judecată trebuia taxată în temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 554/2004, la valoarea contractului de finanţare, respectiv la valoarea de 4.838.386 lei, fără tva.

3. EXCEPŢIA INADMISIBILITĂTIII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Faţă de obiectul cererii de chemare în judecată învederează instanţei de judecată că procesul verbal de constatare si de stabilire a creanţelor bugetare nr. ........../23.03.2012 a fost emis in temeiul deciziei de reziliere a contractului POSDRU/.../3.1/S/63305 emisă de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. ......../01.03.2012, act administrativ distinct ce a fost contestat si a făcut obiectul dosarului civil al Tribunalului Dolj nr. ........./63/2012, soluţionat definitiv prin Decizia Curţii de Apel Craiova nr.  ....../18.02.2013, prin menţinerea sentinţei civile a Tribunalului Dolj nr. ...../04.12.2012 de respingerea cererii de anulare a Deciziei de reziliere având in vedere nelegala timbrare a cererii de chemare in judecată.

In acest context solicitarea de anulare a procesului verbal de constatare si de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2012 trebuie soluţionată ulterior analizării pe fond a deciziei de reziliere a contractului POSDRU/....../3.1/S/63305 emisă de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. ....../01.03.2012.

Se precizează că, în fapt, cererea de chemare in judecată ce vizează a anulare a procesului verbal de constatare si de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../23.03.2012 maschează imposibilitatea reclamantului de a achita taxa judiciară de timbru stabilită pentru judecarea cererii de anulare a deciziei de reziliere a contractului POSDRU/....../3.1/S/63305 emisă de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. ....../01.03.2012.

3. Pe fondul cauzei faţă de susţinerile reclamantei evocate in conţinutul cererii de chemare în judecată învederează  instanţei de judecată următoarele:

Faţă de susţinerile reclamantei conform căreia Referitor la afirmaţiile reclamantului ce vizează întârzierea emiterii Procesului verbal de constatare a neregulilor si stabilire a creanţelor bugetare emis de OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia sub nr. ....../23.03.2012, învederează instanţei de judecată că acest aspect nu este în măsură să pună în discuţie neeligibilitatea cheltuielilor constatate conform procesului verbal, fiind in fapt o situaţie de natură administrativă, internă, generată de numărul extrem de mare de alerte de nereguli/fraudă aflate în procesare raportat nivelul redus de personal alocat acestor verificări.

Totodată învederează instanţei de judecată faptul că O.U.G. 66/2011 nu impune nici o  sancţiune de anulare a procesului verbal de constatare a neregulilor si stabilire a creanţelor bugetare având in vedere neemiterea Procesului verbal de constatare a neregulilor si stabilire a creanţelor  bugetare emis de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud Vest Oltenia sub nr. ....../23.03.2012 în termenul prevăzut de art. 21 alin. 3 din 23, ci doar se consemnează ca abatere conform art. 60 alin. 1) lit. d din OUG 66/2011, şi obligă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene in conformitate cu prevederile art. 60 alin. 4 din OUG 66/2011 " să întreprindă acţiunile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestor abateri şi să aibă în vedere constatările la evaluarea activităţii personalului".

Referitor la afirmaţia beneficiarului conform căreia echipa de verificare in urma misiunii de verificare ar fi putut sa verifice abuziv si alte documente decât cele semnalate in alerta de nereguli, invederează instanţei de judecată că în conformitate cu prevederile art. 9 B alin. 6, în vederea validării cheltuielilor, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz are obligaţia verificării tuturor operaţiunilor efectuate pentru implementarea proiectului pe care le consideră necesare, a cererilor de prefinanţare/rambursare intermediară/rambursare finală şi a rapoartelor tehnico - financiare transmise de către Beneficiar. Documentele suport justificative vor privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către beneficiar la solicitarea AMPOSDRU/OIRPOSDRU delegat, după caz, în conformitate cu prevederile art. 7 ale prezentului contract, cu atât mai mult cu cat conform art. 2 alin. 4 din contractul de finanţare, cu modificările si completările ulterioare, "după expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 90 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, de a păstra până la 31.12.2021 si de a pune la dispoziţia AMPOSDRU are obligaţia de prezenta de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii Europene de Conturi, precum si oricărui alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cu privire la afirmaţia reclamantei ce vizează faptul că prevederile art. 7 alin. 3 din contractul de finanţare nu sunt suficiente si nici nu constituie motive întemeiate pentru rezilierea contractului, exibaăm faptul că analizarea acestora trebuie făcuta de către instanţa de judecată investită cu o cerere de anulare a deciziei de reziliere.

Totodată învederează instanţei de judecată că echipa de verificare a data eficacitate Deciziei de reziliere a contractului de a contractului POSDRU/....../3.1/S/63305 emisă de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. ....../01.03.2012, orice alte posibile erori de redactare din conţinutul procesului verbal de constatare neavând nici o implicaţie asupra situaţie juridice reţinute în Decizia de reziliere a contractului si respectiv asupra încadrării juridice generată de nerespectare a contractului de finanţare de către beneficiarul C.R.F.P.A. DOLJ, având in vedere ca a fost dispusa restituirea întregii prefinanţări acordate, neavând relevanţă orice alte aspecte.

Astfel conform art. 7 alin. 3 din contractul de finanţare astfel cum acesta a fost modificat, "Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare intermediar în termen de maxim 6 luni de la data primirii prefinanţării sau in maxim de 6 luni de la data începerii perioadei de implementare a proiectului, în caz contrar AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz va rezilia prezentul contract de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti cu excepţia unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

Pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau venituri proprii, termenul pentru depunerea primei cereri de rambursare este de 3 luni de la data primirii prefinanţării sau de maximum 3 luni de la data începerii perioadei de implementare a Proiectului.

- Astfel in situaţia contractului de finanţare POSDRU/....../3.1/S/63305, ce face obiectul prezentei cauze, termenul pentru depunerea primei cereri de rambursare de 3 luni de la data primirii prefinanţării a fost împlinit in data de 11.12.2012 sau de maximum 3 luni de la data începerii perioadei de implementare a Proiectului a fost împlinit in data de 01.06.2011.

Totodată învederează că în conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 64/2009 prevede că Beneficiarii prevede că " Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora." fapt pentru care in situaţia dată se constată că a fost efectuată o plată de către partenerul S.C. S România S.A in data de 08.06.2011, conform evidenţei cheltuielilor pentru perioada 01.03.2011-30.11.2011, iar aceasta nu a fost avansată spre decontare pana la data de 08.09.2011. Acest termen a fost depăşit având in vedere avansare acestei cheltuieli prin cererea de rambursare înregistrată la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia nr. ....../23.12.2011.

De asemenea precizează ca prevederile art. 14 alin. 3 din contractul de finanţare , cu modificările si completările ulterioare, obliga OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia de notifica beneficiarul doar in situaţia procedurii de reziliere a contractului de finanţare. Insa conform art. 14 alin. 3 din contractul de finanţare, ulterior deciziei de reziliere, beneficiarul are obligaţia restituirii in întregime a sumelor deja primate in cadrul contractului de finanţare nerambursabila, la plata de majorări de întârziere si/sau daune interese.

Cu privire la aplicarea Ordinului MMFPS 1527/2010, acesta a fost efectuata prin Decizia AMPOSDRU 53/2010.

Menţionează că OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia a comunicat soluţiei dispusă de către comisia de soluţionare a contestaţiei, soluţie ce nu putea schimba situaţia juridică reţinută în Decizia de reziliere a contractului si respectiv asupra încadrării juridice generată de nerespectare a contractului de finanţare de către beneficiarul C. DOLJ, având in vedere ca a fost dispusa restituirea întregii prefinanţări acordate.

Îşi întemeiază în drept acţiunea pe Legea 554/2004, art. 109 si 133 Cod procedură civilă, art. 115-118 Cod procedură civilă, Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene,cu modificările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 2342/2002 al Consiliului privind regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare, Ordinului M.M.F.P.S. nr. 1527/08.11.2010, Deciziei AMPOSDRU NR. 53/2010, O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Analizâd cu prioritate exceptiiile invocate instanta constata urmatoarele.

Potrivit disp. art. 25 din HG 457/2008 "Se desemnează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".

In prezenta cauza se contesta Procesul –verbal ....../06.06.2012 emis de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, in solutionarea plangerii formulate pe cale administrativa impotriva procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 3565/23.03.2012, emis de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia.

 Competenta instantei este stabilita de disp. art. 10 din Legea 554/2004.

In sustinerea exceptiei necompetentei instantei, parata invoca disp. art. 10 al. 1 ind. 1 din Legea 554/2004, introdus prin Legea 76/2012, in vigoare de la data de 15.02.2013 "Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel".

Aceste dispozitii legale au intrat in vigoare la data de 15.02.2013, in cauza fiind aplicabile, fata de data sesizarii instantei (04.12.2012), disp. art. 10 al. 1 din Legea 554/2004 – "Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel".

Actele contestate in cauza sunt emise de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, o structura regionala, si nu centrala pentru a atrage competenta Curtii de Apel.

Apărările institutiei parate in sensul ca  OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia actioneaza ca mandatar al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, acesta din urma avand calitae procesuala in cauza sunt neintemeiate, avand in vedere ca parata OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, desi este constituita in subordinea ministerului, are, potrivit dispozitilor legale mentionate, personalitate juridica, avand atributii proprii in cadrul procedurii in cauza.

Prin urmare, competenta de solutionare a cauzei apartine, potrivit disp. art. 10 alin. 1 din Legea 554/2004, tribunalului, organul emitent nefiind un organ central, ci unul local.

Nici in urma modificarilor aduse prin Legea 76/2012 (in vigoare de la data de 15.02.2013) nu este atrasa competenta curtilor de apel, textul de lege invocat de parat stabilind competenta curtilor de apel in litigiile ce au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, stabilite prin actele administrative emise de autorităţile publice centrale, si nu locale, ori regionale, cum e cazul in speta.

Astfel, exceptia necompetentei materiale invocata prin intampinare este neintemeiata.

In privinta calitatii procesuale pasive, se constata ca Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nu este parte in raportul de drept administrativ dedus judecatii, actele contestate fiind emise de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu personalitate juridica.

În cauză Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are calitatea de organ ierarhic superior OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, însă nu se justifică chemarea acestuia în judecată în calitate de pârât, întrucât structura regionala este entitate ce are calitatea de a emite acte administrative şi prin urmare poate sta în justiţie în nume propriu. Totodată în cauză nu se contestă legalitatea unui act administrativ emis minister.

Din motivele expuse instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi va respinge actiunea formulată împotriva acestei instituţii.

Prin intampinare se invoca si exceptia inadmisibilitatii actiunii, fata de emiterea deciziei de reziliere a contractului ....../3.1/S/63305, act ce a stat la baza emiterii procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 3565/23.03.2012.

Potrivit dispozitiilor art. 21 alin. 19 si 20 din OUG 66/2011 "Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu de creanţă şi se emite în vederea stingerii acestei creanţe.

Potrivit art. 46 al. 1 din ordonanta "Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă", iar potrivit disp. art. 47 alin. 5 "Contestaţia administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă care este contestat".

Se constata ca reclamanta a urmat procedura prevazuta de lege pentru contestarea actelor administrative, iar rezilierea contractului 92/3.1/S/63305 este o apărare pe fondul cauzei si  nu face inadmisibila prezenta actiune, nu inlatura dreptul petentei de a se solicita instantei verificarea legalitatii si temeiniciei actelor administrative.

Pentru aceste considerente instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Pe fondul cauzei se constata ca prin procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. ....../23.03.2012, emis de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a stabilit in sarcina petentei un debit in valoare de 143.591,58 lei.

Impotriva procesului verbal petenta a formulat contestatia inregistrata sub nr. ....../08.05.2012, solutionata prin procesul-verbal nr. ....../06.06.2012, in sensul respingerii contestatiei. In motivare parata a retinut ca, in baza art. 7 al. 3 si art. 14 al. 3 din contractul de finantare s-a dispus rezilierea cestuia, pentru nerespectarea termenului pentru depunerea primei cereri de rambursare, respectiv 01.06.2011, iar cererea petentei de rambursare a fost depusa prin Adresa 285/22.12.2011. Se mai face mentiunea ca in situatia rezilierii beneficiarul va fi obligat la restituirea sumelor deja platite in cadrul contractului de asistenta financiara nerambursabila, a majorarilor de intarziere si a daunelor interese.

Potrivit art. 50 din OUG 66/2011 "Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz", iar potrivit art. 51 "Decizia de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Deciziile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare".

Prin urmare, legea prevede posibilitatea contestarii legalitatii si temeiniciei deciziei de solutionare a contestatiei formulate pe cale administrativa.

Potrivit art. 21 al. 19 "Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare".

In analiza legalitatii procesul-verbal nr. ....../06.06.2012  , instanta va avea in vedere faptul ca acesta este in primul rand un act administrativ unilateral cu caracter individual,  in sensul disp.art.2 alin.1 lit.c din Lg nr.554/2004.

Una dintre conditiile de legalitate si validitate a oricarui act administrativ o reprezinta  motivarea acestuia de catre  autoritatea emitenta, obligatia motivarii reprezentand o garantie contra arbitrariului si excesului  de putere al autoritatilor administratiei publice, impunandu-se mai ales in cazul actelor prin care se suprima drepturi sau situatii juridice individuale, cum este cazul in speta.

Pentru a putea sa exercite controlul legalitatii actelor administrative in conformitate cu art.18 din Lg. nr.554/2004, instanta de judecata trebuie sa cunoasca ratiunile pentru care autoritatea publica, in indeplinirea puterii sale discretionare, a ales solutia adoptata prin actul atacat, astfel incat motivarea trebuie sa fie intrinseca actului administrativ.

De altfel, şi în jurisprudenţa comunitară se reţine că motivarea trebuie să fie adecvată actului emis şi trebuie să prezinte de o manieră clară şi univocă algoritmul urmat de instituţia care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate să stabilească motivarea măsurilor şi, de asemenea, să permită curţilor comunitare să efectueze revizuirea actului, insuficienta motivarii sau nemotivarea atragand nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare .

Motivarea este necesară şi atunci când instituţia emi¬tentă dispune de o largă putere de apreciere, căci astfel se conferă actului transparenţă, particularii putând verifica dacă actul este corect fundamentat şi, în acelaşi timp, permite exercitarea de către curte a controlului jurisdicţional.

De asemenea, art. 31 alin. (2) din Constituţia României, prevede obligaţia auto¬rităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţeanului asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Aceeasi conditie a motivarii este impusa si de disp.  art.50 din OUG 66/2011, acest text legal precizand expres obligatia motivarii deciziei prin care este solutionata contestatia.

Procesul - verbal nr. ....../06.06.2012  face doar referire rezilierea contractul de finantare, pentru nerespectarea termenului pentru depunerea primei cereri de rambursare, fara a analiza toate apărările petentei si a raspunde punctual acestora, cu indicarea dispozitiilor legale aplicabile, a documentelor ce au stat la baza constatarii, cu atat mai mult cu cat se invoca de catre contestator interpretarea eronata termenelor, legislatiei si a prevederilor contractuale.

Instanta retine ca actul administrativ in litigiu nu indeplineste conditia esentiala a motivarii, sanctiunea fiind nulitatea absoluta, nulitate ce nu poate fi acoperita prin motivarea superficiala ulterioara efectuata de parata prin intampinarea depusa la dosar.

De asemenea, instanta apreciaza ca intrucat in speta este vorba de plati acordate si din bugetul UE se impunea cu atat mai mult in sarcina paratei obligatia motivarii actului in litigiu, astfel incat si autoritatile europene sa cunoasca imprejurarile si cauzele care au condus la efectuarea corecta sau incorecta a acestor  plati in vederea ajustarii si imbunatatirii procedurilor de acordare si de control . 

Fata de cele mentionate mai sus, constatand ca procesul-verbal nr. ....../06.06.2012, nu este motivat, neindeplinind astfel una din  conditiile esentiale de legalitate  si valabilitate ale actelor administrative, urmeaza ca, in baza art.8 si 18 din Lg. nr.554/2004, sa se dispuna anularea acestuia.

În ceea ce priveşte anularea procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. ....../23.03.2012, instanţa apreciază că nu se poate pronunţa asupra motivelor de nulitate invocate, în condiţiile în care în procedura administrativă contestaţia formulată de contribuabil a fost respinsă fără antamarea fondului.

Astfel, în raport de prevederile normative cu caracter special din OUG 66/2011 în ceea ce priveşte calea administrativă de atac a unui act emis in baza ordonantei, rezultă că în situaţia unei contestaţii nesoluţionate pe fond de autoritatea administrativa, instanţa de contencios administrativ nu are competenţa de a analiza direct pe fond actul administrativ contestat în procedura administrativă, ci doar după soluţionarea pe fond a contestaţiei împotriva acestuia act.

Acest aspect rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 51 din OUG 66/2011 care arată că obiectul acţiunii în contencios administrativ în situaţia actelor emise in baza ordonantei îl constituie decizia emisă în soluţionarea contestaţiei iar nu în mod direct actul administrativ contestat.

Altfel spus, în aceasta materie  controlul judecătoresc al actului administrativ nu se poate face omisso medio, ci numai după ce autoritatea administrativă competentă în soluţionarea contestaţiei a analizat pe fond contestaţia formulată în procedura administrativă.

Faţă de soluţia ce se va pronunţa asupra cererii în anularea procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. ....../23.03.2012, urmează ca aceste apărări să fie analizate de pârât, cu ocazia soluţionării pe fond a contestaţiei formulate, pentru ca soluţia ce se va da  să poată fi contestată în faţa instanţei.