Refuz nejustificat

Hotărâre 54 din 11.01.2017


Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 54/2017

Şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COM. BUCOVĂŢ, având ca obiect obligația de a face.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns reclamantul prin reprezentant convențional, avocat ... şi pârâtul prin reprezentant convențional, avocat ....

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,

Instanța pune în discuție competența în soluționarea cauzei.

Apărătorul reclamantului apreciază că instanța este competentă general, material şi teritorial să soluționeze cauza.

Reprezentantul pârâtului apreciază, de asemenea, că instanța este competentă general, material şi teritorial să soluționeze cauza.

În baza art. 131 N. C.pr.civ. instanța constată că este competentă general, material şi teritorial, în raport de disp. art. 10 din Legea nr. 554/2004. 

Reprezentantul reclamantului solicită instanței încuviințarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi depune, în completare, rezoluția procurorului de neîncepere a urmăririi penale față de ... pentru infracțiunea prev. de art. 106 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 şi art. 108 din Legea nr. 46/2008.

Reprezentantul pârâtului solicită instanței încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către ambele părți, apreciind că este  utilă soluționării cauzei.

Părțile arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantului, având cuvântul, solicită instanței admiterea acțiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtului, în calitate de emitent al autorizației de construire nr. 37/23.09.2011 să desemneze un reprezentant care să participe la recepția pentru terminarea lucrărilor de construire, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Reprezentantul reclamatului învederează instanței faptul că partea pe care o reprezintă, nu a procedat la înștiințarea autorității publice despre terminarea lucrării, însă ulterior, pentru intrarea în legalitate, a solicitat pârâtului să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor; precizează faptul că pârâta nu a trimis un reprezentant, conform solicitării reclamantului pentru a verifica dacă construcția este conformă cu autorizația de construire, autorizație ce este în circuitul civil şi care a produs efecte. Cu cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru.

Reprezentantul pârâtului, având cuvântul, solicită instanței respingerea acțiunii, precizând că autorizația de construire nr. 37/23.09.2011 este nulă, având în vedere că nu este semnată şi de secretar şi de persoana responsabilă de lucrare, cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Arată totodată faptul că nu au fost respectate disp. Legii nr. 50/1991, autorizaţia de construire neavând avizul favorabil al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Râmnicu Vâlcea; învederează faptul că reclamantul a solicitat emiterea unui nou certificat de urbanism – premergător emiterii unei noi autorizații de construire, iar recepţia lucării nu poate fi făcută, în lipsa unei noi autorizaţii.

INSTANŢA

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantul ... a chemat în judecată PRIMARUL COMUNEI BUCOVAT, solicitând instanței ca prin hotărârea pronunțată să oblige pârâtul - in calitate de emitent al Autorizației de construire nr. ... - sa desemneze reprezentantul administrației publice sa participe la recepția la terminarea lucrărilor de construire executate in baza respectivei autorizații, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii,

În fapt, reclamantul arată că in baza Certificatului de urbanism nr. ... şnur cu Autorizația de construire nr. ..., a edificat in corn. Bucovat, ..., Anexa gospodăreasca pentru paza terenului forestier si put forat lucrările fiind terminate in luna decembrie 2011.

Întrucât, potrivit art. 37 alin. 2 din Legea nr. 50/1991: ,Lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație şi dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv în situația realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice, desemnat de emitentul autorizației de construire, iar reclamantul arată că nu a procedat la înștiințarea autorității publice despre terminarea lucarii imediat ce a finalizat-o, solicitând acum emitentului autorizației ca in termen de cel mult 30 zile de la data notificării, să îl înștiințeze despre DATA SI ORA la care reprezentantul autoritarii publice, desemnat de aceasta - in calitate de emitent autorizației sus-numite, va participa la Recepția privind terminai lucrărilor, luând la cunoștința despre faptul ca recepția urma a , realizeze in contextul incidenței dispozițiilor Legii nr. 50/199 respectiv art. 26 alin. 1 “Constituie contravenții următoarele fapt ...”lit. n) “neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor a construcții în condițiile prevederilor art. 37 alin. (2')” si alin. .

“Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanei fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:... ”cratima 7” de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. I) şi n);”, fata de care  arată că se conformează;  mai mult, in vederea intrării in legalitate, reclamantul arată că a urmat si procedura de stingere a obligațiilor fata de ISC Dolj, achitând c/val. (cu penalități) a tarifului datorat pentru finalizarea  lucrării autorizate (astfel cum rezulta din declarația nr. ... si factura nr. ... șnur cu chitanța nr. ... din aceeași data).

Reclamantul arată că, întrucât autoritatea publica n-a dat curs solicitării sale, ci, dimpotrivă, i-a comunicat la data de .. prin adresa nr. ... refuzul categoric al acesteia, a promovat prezenta acțiune cu scopul intrării in legalitate, dar si din perspectiva incidenței pe viitor a dispozițiilor art. 24 alin. 3 din Legea nr. 501991, care prevăd ca: “La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi care nu au fost respectate, instanța de executare, prin încheiere definitivă*) dată cu citarea părților, aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile art. 905 din Codul de procedură civilă”, daca intimatul nu-si va îndeplini obligația.

Pârâtul Primarul Comunei Bucovat, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata formulata de ..., ca neîntemeiata.

In fapt, se arată că reclamantul solicita instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța sa oblige Primarul Comunei Bucovat sa desemneze un reprezentant sa participe la recepția la terminarea lucrărilor de construire executate in baza Autorizației nr. ...

Pârâtul apreciază că nu se poate face recepția lucrărilor executate in baza Autorizația de Construire nr. ... care este nula de drept, deoarece nu este semnată de celelalte persoane din cadrul aparatului propriu al autorității publice emitente(secretar şi persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului-responsabil de lucrare ) şi lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

Potrivit art. 49, alin. 1 şi 2, din Normele metodologice de aplicare a Legii, nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevede că Autorizația de Construire se semnează de autoritatea administrației publice emitente, secretar şi de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente. Autorizația de construire nu se poate considera valabilă şi prin urmare, nu se poate încheia procesul-verbal de recepție.

Autorizația de construirea fost emisă în lipsa avizului "Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Râmnicu Vâlcea -scoatere din fond forestier", care s-a solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. ...

In data de 22.06.2016 s-a depus de către reclamant la Registratura Primăriei Bucovat, județul Dolj, documentația pentru emiterea certificatului de urbanism înregistrată sub nr. ... având ca scop „Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate";

S-a emis Certificatul de Urbanism nr. ... pentru Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate", act premergător obținerii unei noi autorizații de construire, in condițiile in care avea Autorizația nr. ....

Pârâta apreciază că, în realitate scopul reclamantului era de a induce in eroare funcționarul de la Urbanism deoarece prin Certificatul de Urbanism nr. ... solicitat pentru Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren „- intrare in legalitate", titlu care nu mai corespunde cu cel autorizat "CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU PAZĂ TEREN FORESTIER ŞI PUȚ FORAT", în condițiile în care deținea Autorizația de Construire nr. ... şi nu trebuia să solicite o nouă autorizație de construire pentru același imobil daca considera ca autorizația era legala. S-a constatat că planul de situație propus, anexă la Certificatul de Urbanism nr. ... nu corespunde cu planul de situație propus anexă la Autorizația de Construire nr. .., în sensul că suprafața construită şi desfășurată a construcției studiate la faza C.U. nr. ...(Sc=135 mp, Sd=l35 mp) nu coincide cu suprafața construită şi desfășurată a construcției autorizate (Sc= 100 mp, Sd=200 mp).

Prin notificare înregistrată sub nr. ... reclamantul a precizat că lucrările au fost finalizate potrivit Autorizației de Construire nr. ... pentru "CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU PAZĂ TEREN FORESTIER ŞI PUŢ FORAT", cu durată de execuție 12 luni, în luna decembrie 2011, precum şi convocarea comisiei de recepție, dar reclamantul nu a anunțat finalizarea lucrărilor autorizate la Primăria comunei Bucovăţ şi odată cu acesta, se convoacă comisia de recepție, care potrivit art. 75, 76 din Normele metodologice de aplicare a Legii, nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precizează că: Art. 75: "După obținerea autorizației de construire/desființare, pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, prin grija investitorului/beneficiarului şi a executantului este necesară realizarea următoarele operațiuni: c) efectuarea recepției lucrărilor de construcții şi a instalațiilor aferente. Art. 76: "După obținerea autorizației de construire/desființare, în vederea executării lucrărilor investitorul/beneficiarul are obligația de a realiza următoarele operațiuni:(...) c) anunțarea finalizării lucrărilor de construcții autorizate ; alin. (2) :după realizare. pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții; prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operațiuni: a) regularizarea taxelor şi cotelor legale;  b) declararea construcțiilor în vederea impuneri.

Cum reclamantul nu a anunțat finalizarea lucrărilor si din moment ce a cerut un nou Certificat de Urbanism si s-a emis Certificatul de Urbanism nr. ... pentru Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate", act premergător obținerii unei noi autorizații de construire, pârâtul a înțeles că reclamantul dorește să intre in legalitate in vederea obținerii unei noi autorizații de construire , mai ales ca este vorba despre același amplasament al construcție pentru care s-a emis Autorizația nr. .... Diferă denumirea obiectivului si anume CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU PAZĂ TEREN FORESTIER ŞI PUŢ FORAT" mai exact diferă finalul in loc PUT FORAT cum apare in Autorizația nr. .. in Certificatul de Urbanism nr. ... apare ca obiectiv Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren „

Având in vedere cele arătate mai sus, si ca reclamantul a solicitat un nou Certificat de Urbanism, act premergător emiterii unui noi autorizații, pârâtul arată că a înțeles ca reclamantul a făcut demersuri sa intre in legalitate in ce privește Autorizația de construire si nu poate sari peste aceasta etapa direct la recepția la terminarea lucrărilor de construire. Apreciază că nu se poate retine in speță refuzul autoritati din moment ce reclamantului i s-a emis Certificatul de Urbanism nr. ... solicitat pentru Construire Anexa Gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren.

Solicită instanței să respingă acțiunea ca neîntemeiata.

In drept, îşi întemeiază cererea pe dispozițiile art. 205 NCPC.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta retine ca prin cererea adresata paratului la data de 21.07.2017 (fila 4)  reclamantul a solicitat paratului ca, în termen de cel mult 30 de zile  sa fie înştiinţat de data şi ora la care reprezentantul  unitătii administrativ teritoriale – desemnat de pârât, in calitate de emitent al Autorizației de construire nr. ... va participa la recepția la terminarea lucrărilor de construire executate in baza respectivei autorizații. 

Paratul a raspuns cererii reclamantului prin adresa nr. ..., precizând  ca, la  data de 22.06.2016, reclamantul  a depus la registratura Primăriei Bucovat, județul Dolj, documentația pentru emiterea certificatului de urbanism înregistrată sub nr. ... având ca scop „construire anexa gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate", fiind emis certificatul de urbanism nr. ... pentru "construire anexa gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate", titlu care nu mai corespunde cu cel autorizat "construire anexă gospodărească pentru pază teren forestier şi puţ forat", în condițiile în care deținea autorizația de construire nr. ... şi nu trebuia să solicite o nouă autorizație de construire pentru același imobil daca considera ca autorizația era legala. S-a constatat că planul de situație propus, anexă la certificatul de urbanism nr. ... nu corespunde cu planul de situație propus anexă la autorizația de construire nr. ..., în sensul că suprafața construită şi desfășurată a construcției studiate la faza C.U. nr. ... (Sc=135 mp, Sd=l35 mp) nu coincide cu suprafața construită şi desfășurată a construcției autorizate (Sc= 100 mp, Sd=200 mp). Prin notificare înregistrată sub nr. ... reclamantul a precizat că lucrările au fost finalizate potrivit autorizației de construire nr. ... pentru "construire anexă gospodărească pentru pază teren forestier şi puţ forat",  în luna decembrie 2011 dar reclamantul nu a anunțat finalizarea lucrărilor autorizate la Primăria comunei Bucovăţ şi odată cu acesta, se convoacă comisia de recepție, potrivit art. 75, 76 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Refuzul pârâtului nu reprezintă un refuz nejustificat.

Astfel,  un refuz nejustificat de soluţionare a cererii presupune, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. i din Legea 554/2004, exprimarea explicita, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane. Excesul de putere este definit ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competentei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor (art. 2 alin. 1 lit. n din Legea 554/2004).

Verificand conditiile de existenta a refuzului nejustificat, instanta retine ca acestea nu se regasesc in cauza deoarece paratul, in solutionarea cererii  reclamantului, si-a exercitat dreptul de apreciere in limitele competentei instituite de lege si fara a incalca vreun drept al reclamantului.

In cauza vor fi avute in vedere dispozitiile Legii 50/1991 precum si dispozitiile  Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  aprobate  prin Ordinul 839/2009.

Dispozitiile art. 7 alin. 4-8 din Legea 50/1991  stabilesc ca: Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. (5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. (6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

De asemenea, dispozitiile  art. 37 din acelasi act normativ prevad ca (9) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. 2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire.

Dispozitiile art. 76 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul 839/2009, prevad ca după obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vederea executării lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate; b) amplasarea, la loc vizibil, a Panoului de identificare a investiţiei; c) anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate. (2) După realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) regularizarea taxelor şi cotelor legale; b) declararea construcţiilor în vederea impunerii.

Reiese din dispozitiile legale mai sus mentionate  ca, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire de 12 luni, lucrarile de constructie trebuie  sa fie incepute (data si ora inceperii  fiind  aduse la cunoştinţă emitentului autorizaţiei  de catre beneficiar) dar si finalizate (data si ora incheierii executiei lucrarilor  fiind  aduse la cunoştinţă emitentului autorizaţiei  de catre beneficiar), inclusiv  efectuata receptia la terminarea lucrarilor.

In speţă, autorizaţia de construire nr. ... a fost emisa la data de ... perioada de valabilitate a acesteia fiind de 12 luni.

Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei,  se constata  că, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire nr. ...,  reclamantul nu numai ca nu a îndeplinit obligaţia  de a comunica emitentului autorizaţiei  de construire atât data începerii executării lucrărilor cat şi data finalizării acestora,  ci,  la cca 4 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire,  respectiv la data de  22.06.2016 (fila 31), a solicitat paratului emiterea unui nou certificat de urbanism pentru "construire anexa gospodăreasca pentru paza teren forestier si împrejmuire teren intrare in legalitate", fiind emis certificatul de urbanism nr. ....

De asemenea, notificarea  adresata paratului pentru desemnarea unui reprezentant care sa participe la recepţia privind terminarea lucrărilor, dar si comunicarea catre Inspectoratul  in Construcţii Sud – Vest Oltenia (fila 15) au fost efectuata la cca 4 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire.

Pe de alta parte, se constata ca,  in solutionarea cererii reclamantului,  paratul, in mod corect, a avut in vedere ca o suprafata construita de 100 mp si o suprafata desfasurata de 200 mp a  constructiei ce a fost autorizata prin autorizatia de construire nr. ...,  nu are aceeasi suprafata cu constructia pentru care s-a solicitat intrarea in  legalitate si implicit pentru care s-a solicitat efectuarea recepţiei,  respectiv o suprafata construita si o suprafata desfasurata de 135 mp,  aspecte ce reies din inscrisurile  inaintate de parat la dosarul cauzei (fila 38 reprezentând anexa la certificatul de urbanism nr. ... şi fila 57 reprezentând anexa la certificatul de urbanism nr. ...), ori,  dispozitiile Legii 50/1991 impun, in cazul constructiilor pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire, drept etapa premergatoare  receptionarii acesteia,  respectarea documentatiei de executie.

Cum din inscrisurile depuse la dosarul cauzei nu reiese ca  lucrarile de constructie  pentru care a fost emisa autorizatia de construire nr. ...., au fost incepute dar si finalizate in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, refuzul paratului de solutionare favorabila a cererii reclamantului formulata dupa  pierderea valabilitatii autorizatiei, nu poate reprezenta un refuz nejustificat.

Prin urmare, verificand conditiile de existenta a refuzului nejustificat, instanta retine ca acestea nu se regasesc in cauza deoarece paratul, in solutionarea cererii  reclamantului, si-a exercitat dreptul de apreciere in limitele competentei instituite de lege si fara a incalca vreun drept al reclamantului care nu poate pretinde un drept, potrivit  definitiei legale precitate (art. 2 alin. 1 lit. n din Legea 554/2004),  care sa-i fi fost incalcat, cata vreme nu si-a indeplinit propriile obligatii impuse de lege.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acțiunea formulată de reclamantul ... ., în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COM. BUCOVĂŢ, .

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2017.