Potrivit principiului unicităţii căii de atac, a coroborării dintre art. 2821 şi 299 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva deciziei pronunţate de Tribunalul Braşov în recurs nu se mai poate exercita un nou recurs.

Decizie 3649/R din 03.09.2013


Potrivit principiului unicităţii căii de atac, a coroborării dintre art. 2821 şi 299 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva deciziei pronunţate de Tribunalul Braşov în recurs nu se mai poate exercita un nou recurs.

 Decizia recurată este o hotărâre irevocabilă asupra litigiului dedus judecăţii instanţele de judecată învestite s-au pronunţat cu autoritate de lucru judecat.

Din cuprinsul art.299 şi următoarele Cod procedură civilă, rezultă că împotriva unei hotărâri pronunţate în prima instanţă, se poate declara de către partea nemulţumită, un singur recurs.

Dreptul de a exercita o cale de atac este, în principiu, unic şi se epuizează o dată cu exercitarea lui. Aceasta înseamnă că nimănui nu-i este îngăduit de a uza de două ori de una şi aceeaşi cale de atac.

Constată că prin sentinţa civilă nr.4700/30 martie 2012 pronunţată de  Judecătoria Braşov în dosar nr. 1335/197/2011 s-a admis plângerea formulată de petentul I M în contradictoriu cu intimatul organ constatator Municipiul B reprezentat de primar, împotriva procesului verbal seria A nr. 0004641/22.11.2010 întocmit de către intimat.

Prin decizia nr. 932/R/14 noiembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 1335/197/2011 s-a admis recursul declarat de recurenta Primăria Municipiului B în contradictoriu cu intimatul  I M împotriva Sentinţei civile nr.4700/30.03.2012 a Judecătoriei Braşov, pe care a modificat-o în tot; rejudecând, s-a  admis în parte plângerea formulată de petentul I M împotriva procesului verbal de contravenţie seria A nr.0004641/22.11.2010 întocmit de intimata Primăria Mun. B; s-a constatat prescrisă executarea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 6.000 lei cuprinsă în procesul verbal descris mai sus; s-au respins restul pretenţiilor petentului.

Împotriva acestei decizii petentul I M a formulat contestaţie în anulare, ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov sub nr. 13801/62/2012.

Prin decizia nr. 106/R/1 februarie 2013 pronunţată de contestatorul I M împotriva deciziei nr. 932/R/2012 a Tribunalului Braşov.

Împotriva deciziei nr. 932/R/14 noiembrie 2012 petentul I M a formulat recurs, ce a fost  înregistrat pe rolul Curţii de Apel Braşov.

Intimata Primăria Municipiului B a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil, arătând că recursul declarat împotriva unei decizii irevocabile a unei instanţe de recurs este inadmisibil.

La termenul din 3 septembrie 2013 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii recursului.

Analizând, potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă excepţia inadmisibilităţii Curtea constată că este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Petentul a formulat plângerea contravenţională împotriva procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţie seria A nr. 0004641/22 noiembrie 2010 întocmit de intimatul Municipiul B reprezentat de Primarul Municipiului B. Autoritatea Rutieră Română.

Potrivit dispoziţiilor art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001 ”hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului.”

În consecinţă, singura calea de atac împotriva sentinţei pronunţate de Judecătoria Braşov a fost exercitată recurenta Primăria Municipiului B, respectiv calea de atac a recursului.

Împotriva aceste decizii petentul I M a formulat contestaţie în anulare ce a fost respinsă prin decizia nr. 106/R/1 februarie 2013 a Tribunalului Braşov, decizie irevocabilă.

Potrivit principiului unicităţii căii de atac, a coroborării dintre art. 2821 şi 299 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva deciziei pronunţate de Tribunalul Braşov în recurs nu se mai poate exercita un nou recurs.

 Decizia recurată este o hotărâre irevocabilă asupra litigiului dedus judecăţii instanţele de judecată învestite s-au pronunţat cu autoritate de lucru judecat.

Din cuprinsul art.299 şi următoarele Cod procedură civilă, rezultă că împotriva unei hotărâri pronunţate în prima instanţă, se poate declara de către partea nemulţumită, un singur recurs.

Dreptul de a exercita o cale de atac este, în principiu, unic şi se epuizează o dată cu exercitarea lui. Aceasta înseamnă că nimănui nu-i este îngăduit de a uza de două ori de una şi aceeaşi cale de atac.

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta I M împotriva deciziei nr. 932/R/14 noiembrie 2012 a Tribunalului Braşov.

Decizia nr. 3649/R/3 septembrie 2013, dosar nr. 1335/197/2011- redactat judecător CEC