Fond - Contencios administrativ – normă de hrană

Sentinţă civilă 171 din 05.02.2009


Dosar nr. 3036/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 171

Şedinţa publică de la 05 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 3036/88/2008 reclamantul Sindicatul .......... în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat ........ a chemat în judecată Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Bucureşti şi inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea pentru ca în contradictoriu să fie obligaţi la plata sumei cuvenită şi neachitată ce reprezintă valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană (supliment) nr.12 B, ca urmare a nealocării acesteia începând cu anul 2005 până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii, actualizate cu indicele de inflaţie de la data scadenţei şi până la data efectuării plăţii tuturor membrilor Sindicatului .........., ce aveau calitatea de poliţişti - funcţionari publici în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

În motivare, s-a arătat că membrii de sindicat sunt angajaţi în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea, cărora lise aplică prevederile statului poliţistului; prin art.28 alin.1  lit. c din Legea nr. 360/2002 privind statutul potrivit poliţistului s-a instituit dreptul poliţistului la uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică,  proteze şi medicamente gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Se mai arată că art. 1 din H.G. nr. 65/23.01.2003 privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de face, ale personalului aparţinând structurilor Ministrului Internelor şi Reformei administrative căruia i se aplică Statutul Poliţistului, publicat în monitorul Oficial nr. 81/07.02.2003, prevede că aceste categorii de  personal beneficiază pentru perioada în care se află în activitate de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, diferenţiată pe categorii care constituie norme de hrană.

În anexă, se precizează sunt prevăzute norme de hrană zilnice plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă alocaţia de hrană zilnică, arătându-se că norma 12 B se acordă gratuit şi personalului căruia i se aplică statutul Poliţistului care încadrează unităţile şi subunităţile de poliţie din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Conform art. 4 din H.G. nr. 65/2003/2003, se arată, normele de hrană aplicare ale acestei hotărâri precum şi structura normelor de hrană se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

De altfel, se arată, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 440/05.05.2003 privind hrănirea efectivelor M.A.I, pe timp de pace la art. 6 prevede următoarele : cadrele militare în activitate, poliţiştii, militarii angajaţi pe bază de contract  şi salariaţii civili care au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc în locul produselor agro-alimentare prevăzute de norme valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care au dreptul.

Art. 24 din ordinul M.A.I. nr. 440/05.05.2003 stipulează în mod expres că alocarea de dreptului de hrană a personalului M.A.I. care beneficiază de norme de hrană se face în toate situaţiile, nominal, prin ordin de zi  pe unitate/dispoziţie zilnică a şefului unităţii.

Acelaşi ordin, se arată, conţine tabelul nr. 1 cuprinzând categoriile de efective care beneficiază de suplimentul de hrană prevăzut de  norma 12 B, tabel în care figurează la poziţia nr. 8 şi poliţiştii care încadrează unităţile şi subunităţile de poliţie din structura  Inspectoratului General al Poliţie pentru care modul de acordare al normei este stabilita în tot cursul anului.

Mai mult,  prin adresa nr. 270/06.08.2007 Inspectoratul General al Poliţiei Române a recunoscut dreptul la suplimentul de hrană 12 B în conformitate cu prevederile pct. 2 din tabelul nr. 1 al O.M.A.I. nr. 440/2003 pentru poliţiştii care lucrează în ture pentru timpul efectiv lucrat.

Se mai arată că, având în vedere prevederile O.M.A.. nr.36/2002 privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repaosului săptămânal, cu modificările ş completările ulterioare, poliţiştii care au dreptul la suplimentul de hrană 12 B, fac parte de regulă din Poliţia de Ordine Publică, Poliţia Rutieră, Poliţia Transporturi, Combaterea Criminalităţii Organizate, Supravegheri Operative şi Investigaţii, Investigaţii Criminale, Criminalistic, Poliţia de intervenţie rapidă.

S-au ataşat cererii o serie de înscrisuri.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr. 5460/2002; H.G. nr. 65/2003, Ordinul M.A.I. nr. 440/05.05.2003.

Pârâtul Inspectoratul de Poliţe al Judeţului Tulcea a depus la dosar întâmpinare.

Prin întâmpinare s-a arătat că Hotărârea de Guvern nr. 65/2003 menţionează la art. 1 că personalul aparţinând structurii Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul Poliţistului, beneficiază pentru perioada în care se află în activitate de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrană; categoriile de norme sunt prevăzute în anexa 1 în funcţie de locul de muncă şi  activităţile desfăşurate, poliţiştii beneficiază de norma de hrană 6; s-a beneficiat de norma de hrană de toţi poliţişti conform Legii nr. 360/2002, numai că acum doresc şi acest supliment pentru eforturi deosebite sau situaţii speciale, care se acordă numai în anumite condiţii .

Referitor,se arată, la temeiul în baza căruia aceştia consideră că au dreptul H.G. nr. 65/2003 – anexa 1, norma 12 B, alin. 8 „norma 12 B se acordă gratuit personalului căruia i se aplică statutul poliţistului, care încadrează unităţile şi subunităţile de poliţie din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române” iar Inspectoratul de Poliţie Tulcea nu face parte din structura I.G.P.R. iar angajaţii I.P.J. Tulcea nu sunt încadraţi în unitate sau subunitate din structura I.G.P.R. din cauza următoarelor aspecte : astfel, la art.11 din Legea nr. 218/2002 sunt date unităţile şi subunităţile I.G.P.R. „Inspectoratul General al Poliţiei Române are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, înfiinţate prin ordin al ministrului de interne; Inspectoratele de Poliţie nu sunt structura I.G.P.R. şi nu sunt înfiinţate prin Ordin al Ministrului ci sunt înfiinţate prin lege, deci nici angajaţii săi nu fac parte dintr-o unitate din structura I.G.P.R.

Se mai arată că raportat la prevederile Legii nr. 218/22002 privind Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,se face o confuzie majoră de către reclamanţi între Poliţia Română şi I.G.P.R. şi între subordonarea din punct de vedere profesional şi structura organizatorică, aspect care este lămurit de art.11 , redat anterior (referitor la structura I.G.P.R.) coroborat cu art. 5 (referitor la structura Poliţiei Române care prevede la alin. 1 –Poliţia Română (nu este I.G.P.R.) are următoarea structură organizatorică : a) Inspectoratul General al Poliţiei Române; b) unităţi teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie; c) instituţii de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului; d) alte unităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice poliţiei, înfiinţate potrivit legii.

Se mai arată că în secţiunea a II-a din lege sunt date unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde la art.12 alin. 2 se menţionează : În judeţe se organizează şi funcţionează ca unităţi cu personalitate juridică, Inspectoratele de poliţie, conduse de un inspector şef, ajutat de adjuncţi.

Se mai precizează că există o distincţie clară între structură şi subordonare, între Poliţia Română şi Inspectoratul General al Poliţiei Române; se specifică clar în lege că Inspectoratele de Poliţie nu sunt unităţi în structura I.G.P.R. şi atunci personalul inspectoratului de poliţie nu se încadrează  în dispoziţiile legale pentru a beneficia de acest supliment pentru eforturi deosebite; şi raţiunea legiuitorului a fost de a acorda distinct pe categorii a  acestei norme de hrană, deoarece dacă ar fi gândit să acorde aceste drept la întreg personalul ar fi prevăzut explicit că se acordă gratuit întreg personalului poliţiei române.

Examinând actele şi lucrările dosarului, in stanţa reţine următoarele :

Potrivit anexei la H.G. nr. 65/2003, norma 12l. reprezintă supliment pentru eforturi deosebite sau situaţii speciale se acordă gratuit personalului căruia i se aplică Statutul Poliţistului, care încadrează unităţile şi subunităţile  de poliţie din structura I.G.P.

Faţă de dispoziţiile Legii nr. 218/22002 este evidenţiat că inspectoratele judeţene de poliţie nu fac parte din structura I.G.P. ci se află în subordinea acestuia, astfel că funcţionarii publici cu statut special din cadrul acestora nu pot beneficia de sporul de hrană 12. B.

Că aşa este, rezultă din dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 218/2002 conform cărora Inspectoratul General al Poliţiei Române au în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, înfiinţate prin ordin al ministrului de interne.

În raport de toate aceste considerente, urmează ca instanţa sa să respingă cererea ca nefondată.