Furtul calificat-individualizarea pedepsei

Decizie 45 din 10.03.2009


DOSAR NR.3410/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.45

Şedinţa publică din 10 martie 2009

Cu privire la apelul penal de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.1064/3.10.2008 Judecătoria Tulcea l-a condamnat pe inculpatul ..........., recidivist, în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea,la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru o infracţiune de furt calificat prev. şi ped. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g şi i, cp cu aplic.art.37 lit.a, cp săvârşită la data de 11/12.09.2006.

În tem. art.61 cp s-a revocat liberarea condiţionată pentru restul de 681 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplic.prin sentinţa penală nr.789/24.03.2003 a Judecătoriei Tulcea şi s-a dispus contopirea acestui rest cu pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

Totodată, inculpatul a fost condamnat şi la două pedepse de câte 6 ani închisoare fiecare pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat prev.şi ped. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g şi i, cp, cu aplic. art.37 lit.a, cp, la datele de 24/25.10.2006 şi respectiv 1/2 noiembrie 2006.

Raportat la cele două pedepse, de câte 6 ani închisoare fiecare, s-a făcut aplic.prev.art.61 cp, în sensul revocării restului de pedeapsă de 681 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.789/24.03.2003 a Judecătoriei Tulcea, contopindu-se restul de pedeapsă revocat cu fiecare din cele două pedepse, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

Făcându-se aplicarea prev.art.33-34 cp s-au contopit cele 3 pedepse aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, ce s-a dispus a fi executată.

Inculpatului ........... i s-a aplicat şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art,64 lit.a teza a II-a şi lit.b, cp, pe durata prev.de art.71 cp şi s-a constatat că este arestat în altă cauză.

Potrivit preved.art.14 cpp, rap.la art.998 – 999 c.civ., inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile SC „...........” SRL Tulcea despăgubiri civile în sumă de 524 lei.

S-a luat act de împrejurarea că partea vătămată SC „...........” SA Tulcea nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul prev.art.191 cpp, inculpatul a fost obligat să plătească statului cheltuieli judiciare, în sumă de 600 lei către stat iar onorariile apărătorilor din oficiu, în valoare de câte 100 lei fiecare s-a dispus a fi virate din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Tulcea, pentru avocaţii ........... şi ............

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, instanţa de fond urmare examinării probatoriului a reţinut în fapt următoarele:

În noaptea din 11/12.09.2006 inculpatul ........... folosindu-se de o bară metalică a forţat lacătele ce asigurau grilajele metalice şi apoi uşa de acces în localul alăturat sediului SC „...........” SRL Tulcea şi din interiorul sediului amintit a sustras suma de 524 lei şi două pachete de ţigări Kent.

În noaptea de 24/25.10.2006 inculpatul, cu acordul paznicului ........... a pătruns în incinta SC „...........”SA Tulcea, prin escaladarea unui geam al depozitului, de unde a sustras cca. 20 calupuri de caşcaval, pe care le-a depozitat în doi saci şi le-a transportat la domiciliul său, ulterior valorificându-le.

În mod similar, în noaptea de 1/2.11.2006 inculpatul a sustras din incinta aceleiaşi societăţi 15 calupuri de caşcaval.

Raportat la situaţia de fapt reţinută, Judecătoria Tulcea a apreciat că faptele inculpatului ........... întrunesc în drept elementele constitutive a trei infracţiuni de furt calificat prev.şi ped.de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g şi i, cp (fapta din 11/12.09.2006) şi de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g, i, cp.

Reţinându-se pe baza datelor din fişa de cazier judiciar a inculpatului că acesta a mai fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.789/24.03.2003 a Judecătoriei Tulcea, din care a fost liberat condiţionat la 12.04.2006 cu un rest rămas neexecutat de 681 zile închisoare s-a constatat că faptele din prezenta cauză au fost săvârşite în stare de recidivă post condamnatorie prev. de art.37 lit.a, cp.

Raportând datele de săvârşire a faptelor ce fac obiectul prezentei cauze, la data liberării condiţionate a inculpatului, instanţa de fond a reţinut că au fost săvârşite în termenul liberării condiţionate, situaţie în care devin incidente dispoz.art.61 cp privind revocarea liberării condiţionate.

Raportat la criteriile de individualizare a pedepsei prev. de art.72 cp şi cu deosebire modalitatea concretă de săvârşire a faptelor dar şi statutul de multirecidivist al inculpatului ..........., prima instanţă a apreciat că pentru reeducarea acestuia se impune a i se aplica acestuia o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea săvârşită în septembrie 2006 şi două pedepse de câte 6 ani închisoare pentru infracţiunile săvârşite în octombrie 2006 şi respectiv în noiembrie 2006.

Dispunându-se revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă de 681 zile închisoare acesta a fost contopit cu fiecare din cele trei pedepse aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi respectiv două pedepse de câte 6 ani închisoare fiecare.

Constatându-se că faptele au fost săvârşite mai înainte de a fi intervenit o condamnare definitivă pentru una din ele, în temeiul art.33 şi art.34 cp, au fost contopite cele trei pedepse aplicate inculpatului în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, ce s-a dispus a fi executată în final şi în total.

De asemenea, instanţa de fond a apreciat că se impune şi aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a , teza a II-a şi lit.b, cp pe durata prev. de art.71 cp.

S-a mai reţinut că inculpatul este în prezent arestat în altă cauză.

Având în vedere că partea vătămată SC „...........” SRL Tulcea s-a constituit parte civilă cu suma de 524 lei, iar inculpatul fiind găsit vinovat de săvârşirea prejudiciului amintit a fost obligat să plătească părţii civile amintite despăgubiri civile în sumă de 524 lei.

Instanţa de fond a mai luat act de împrejurarea că partea vătămată SC”...........”SA Tulcea nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Urmare condamnării, inculpatul a fost obligat să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 600 lei.

Împotriva sentinţei penale nr.1064/3.10.2008 a Judecătoriei Tulcea a declarat apel, în termen legal, inculpatul ........... criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, în privinţa individualizării pedepselor despre care a susţinut că sunt excesiv de mari.

În concluzie, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea în parte a hotărârii de fond şi în privinţa individualizării pedepselor şi urmare rejudecării să se aplice pedepse sub limita acelora aplicate de instanţa de fond.

La termenul de judecată din 10 martie 2009, tribunalul a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite în dauna părţii vătămate SC „...........”SA Tulcea din două infracţiuni de furt calificat în concurs real într-o singură infracţiune de furt calificat în formă continuată.

În legătură cu această problemă, inculpatul-apelant a fost de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite în octombrie 2006 şi respectiv noiembrie 2006 din două infracţiuni de furt calificat într-o singură infracţiune în formă continuată, precizând că şi-a propus iniţial să pătrundă de mai multe ori în incinta depozitului SC „...........”SA Tulcea pentru a sustrage caşcaval în vederea asigurării traiului zilnic al familiei sale.

Apărătorul inculpatului-apelant a fost de acord cu schimbarea încadrării juridice precizând că această situaţie este favorabilă inculpatului pentru că în situaţia concursului de infracţiuni instanţa ar putea aplica şi un spor de pedeapsă, în urma contopirii acestora. În aceeaşi ordine de idei apărătorul inculpatului-apelant a arătat că schimbarea de încadrare juridică este justificată şi de declaraţia făcută azi de inculpat, în sensul că a acţionat în baza unei rezoluţii iniţiale unice.

În concluzie, apărătorul inculpatului-apelant a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea în parte a hotărârii de fond cu privire la aplicarea prev. art.334 cpp şi a individualizării pedepselor prin reducerea cuantumului acestora sub limitele stabilite de prima instanţă.

Reprezentantul parchetului a solicitat respingerea apelului, menţinerea încadrării juridice astfel cum  a fost reţinută de instanţa de fond precum şi a pedepselor aplicate de aceasta, pedepse care au fost corect individualizate.

Examinând cauza, în raport de probatoriul administrat, de critica din apelul inculpatului cât şi din oficiu, în limitele prev. de art.371 cpp, tribunalul constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente:

Din situaţia de fapt reţinută, pe baza probatoriului administrat în cauză rezultă cu evidenţă că inculpatul ..........., în baza unei rezoluţii iniţiale a hotărât să sustragă din depozitul părţii vătămate SC „...........”SA Tulcea caşcaval, în înţelegere cu paznicul ............ În realizarea rezoluţiei infracţionale inculpatul a acţionat în două rânduri, la intervale de timp relativ apropiate şi în aceeaşi manieră, respectiv în înţelegere cu paznicul unităţii, pe timp de noapte şi prin escaladare, ceea ce conturează fără echivoc săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de furt calificat.

Pe cale de consecinţă, tribunalul va admite apelul inculpatului ..........., va desfiinţa în parte hotărârea instanţei de fond, cu privire la încadrarea juridică a faptelor săvârşite în dauna părţii vătămate SC „...........”SA Tulcea şi a individualizării pedepsei pentru aceste fapte.

Urmare rejudecării în fond, tribunalul făcând aplicarea prev.art.334 cpp, va schimba încadrarea juridică a faptelor din 24/25.10.2006 şi 1/2.11.2006 din două infracţiuni prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g, i cp, cu aplic. art.37 lit.a cp, într-o singură infracţiune prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit. a , g, i cp rap. la art.41 al.2 şi art.42 cp, cu aplic. art.37 lit.a cp.

În raport de criteriile de individualizare a pedepsei prev. de art.72 cp, tribunalul apreciază că pentru reeducarea inculpatului se impune a i se aplica acestuia o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit. a, g, i cp, rap. la art.41 al.2 şi art.42 cp cu aplic. art.37 lit.a cp.

În condiţiile în care infracţiunea continuată reţinută în sarcina inculpatului a fost săvârşită în termenul liberării condiţionate din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.789/24.03.2003 a Judecătoriei Tulcea, în temeiul art.61 cp, se va revoca liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsă de 681 zile închisoare care va fi contopit cu pedeapsa de 5 ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

Făcând aplicarea prev.art.33 lit.a şi art.34 lit.b, cp, tribunalul va contopi pedepsele de 4 ani închisoare şi respectiv 5 ani închisoare aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare ce urmează a fi executată în total şi în final.

Inculpatului urmează a i se aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b, cp, pe durata prev. de art.71 cp.

Critica privind greşita individualizare a pedepselor s-a dovedit a fi întemeiată numai parţial pentru pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită în dauna părţii vătămate SC „...........”SA Tulcea şi urmare schimbării încadrării juridice, cuantumul pedepsei rezultante va fi redus cu un an faţă de pedeapsa aplicată de instanţa de fond.

În privinţa faptei săvârşite în dauna părţii civile SC „...........” SRL Tulcea, tribunalul apreciază că pedeapsa aplicată pentru aceasta a fost în mod corect individualizată.

Urmare examinării din oficiu a hotărârii de fond, tribunalul a constatat că, neconstituirea ca parte civilă a SC „...........”SA Tulcea impunea confiscarea de la inculpat a sumei obţinută din valorificarea bunurilor sustrase însă instanţa de fond a omis a face aplicarea prev. art.118 din cp.

În condiţiile în care numai inculpatul a declarat apel în cauză, tribunalul nu poate face aplicarea prev.art.118 cp întrucât ar înrăutăţi situaţia inculpatului, în propria cale de atac.

Cum în urma examinării din oficiu a hotărârii apelate, nu s-au identificat alte motive de reformare a acesteia, restul dispoziţiilor ei vor fi menţinute ca legale şi temeinice.

Urmează ca tribunalul să constate că inculpatul – apelant ........... este arestat în altă cauză.

Văzând şi disp. art.192 al.3 cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, urmare admiterii apelului inculpatului.

Întrucât apelantul – inculpat a beneficiat de apărător din oficiu, onorariul cuvenit acestuia din urmă, în sumă de 200 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ..........