Pense - nevalorificarea unei adeverinţe de grupă care nu cuprinde şi procentul

Sentinţă civilă 861 din 31.01.2013


La data de 16.07.2012, contestatorul L.Ş. a formulat contestaţie împotriva Hotărârii Casei Naţionale de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestaţii şi a  deciziei de pensie nr.  314821/23.08.2011 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj,  prin care a solicitat obligarea intimatei să-i recalculeze şi să-i plătească drepturile de pensie prin valorificarea adeverinţei nr.  463/06.09.1994 emisă de SC COMMECHIM SA CRAIOVA. Prin contestaţia dedusă judecăţii, a solicitat anularea  atât a hotărârii Comisiei Centrale de Contestaţii cât şi a deciziei de pensie menţionate şi obligarea intimatei Casa Judeţeană de Pensii Dolj la valorificare şi luarea în calcul la stabilirea pensiei, a perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă în perioada 20.09.1975-25.05.1994, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. SC COMMECHIM SA CRAIOVA, obligarea intimatei la recalcularea drepturilor de pensie de la data depunerii dosarului de pensie, respectiv 01.07.2011, cu actualizarea sumei până la data plăţii efective, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea contestaţiei a arătat că a întocmit dosarul de pensionare nr. 30610 din 01. 07. 2011, solicitând  înscrierea la pensie anticipată parţial şi ca urmare, s-a emis Decizia de pensie nr. 314821 din 23.08.2011 prin care a stabilit pensia  fără valorificarea perioadei 20.09.1975-25.05.1994 ca fiind lucrată în grupa a II-a, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 463/06.09.1994 emisă de SC COMMECHIM SA CRAIOVA .

Contestatorul  s-a adresat Comisiei Centrale de Contestaţii, iar aceasta  a emis Hotărârea nr. 1762 dom 07.06.2012, prin  care s-a admis în parte contestaţia formulată, valorificând  activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă  în perioada 31.01.1973-06.09.1973,  conform adeverinţei nr. 294/07.06.2010 eliberată de SC Coremi SA Craiova.

Referitor la adeverinţa nr. 463/06.11.2000 eliberată de SC COMMECHIM SA Craiova a precizat că, aceasta a fost emisă înainte de intrarea în vigoare  a actului normativ care impunea menţionarea procentului în care contestatorul a lucrat  în grupa a II-a de muncă, respectiv Ordinul nr. 590/2008, publicat în M.O. 665/24.09.2008 şi că la această dată nici cel puţin S.C. COMMECHIM SA Craiova nu mai exista, fiind radiată  în data de 17.02.2003.

A depus la dosar un set de înscrisuri şi practică judiciară.

La termenul de la 11.10.2012 intimata Casa Judeţeană de Pensii a depus întâmpinare şi copia dosarului de pensie al contestatorului solicită respingerea contestaţiei.

A învederat că adeverinţa nr. 463/06.11.2000 eliberată de S.C. COMMECIM SA Craiova nu a fost valorificată întrucât , în cuprinsul acesteia nu se precizează procentul raportat la programul normal de lucru, cât contestatorul a desfăşurat activitate ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, şi adeverinţa prezintă ştersături, iar potrivit prevederilor art. 126 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-ai desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau II de muncă, se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa  nr. 14, numai pe baza documentelor verificabile, aflate în evidenţele angajatorului sau ale deţinătorilor legali de arhivă .

A mai arătat că,  în cuprinsul dispozitivului hotărârii nr. 1762/07.06.2012 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii se menţionează că decizia de pensie nr. 314821/23.08.2011 va putea fi revizuită în sensul valorificării Ca stagiu de cotizare  în grupa a II - a de muncă, dacă în termen de 30 de zile  de la comunicarea hotărârii, se prezintă o adeverinţă eliberată conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010.

Prin sentinţa nr. 861/31.01.2013 instanţa a respins cererea reţinând următoarele:

Contestatorul a fost pensionat anticipat parţial începând cu data de 01.07.2011 prin decizia nr. 314821/23.08.2011.

La calculul cuantumului pensiei stabilită prin decizia nr. 314821/23.08.2011 intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj,  a refuzat valorificarea adeverinţei nr. 463/06.11.2000 emisă de SC COMMECHIM SA Craiova, privind încadrarea în grupa a II-a de muncă în perioada 20.09.1975 - 25.10.1994, invocând faptul această adeverinţă  nu îndeplineşte toate cerinţele pentru a putea fi  valorificată, în sensul că nu este precizat procentul raportat la programul normal de lucru, cât contestatorul a desfăşurat această activitate.

Decizia de pensie a fost contestată  de către reclamant la Casa Naţională de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestaţii, care prin hotărârea nr. 1762/07.06.2012 a admis în parte contestaţia şi  a dispus revizuirea  deciziei nr. 314821/23.08.2011 în sensul valorificării activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă în perioada 31.01.1973 - 06.09.1973, conform menţiunilor din adeverinţa nr. 294/07.06.2010 eliberată de SC COREMI SA  Craiova, stabilind totodată că, valorificarea ca stagiu  în grupa a II – a  de muncă pe perioada 20.09.1975 - 20.05.1994, dacă în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii Comisiei Centrale de Contestaţii, se prezintă o adeverinţă eliberată conform modelului prevăzut în anexa  nr. 14 la Normele de aplicare  a prevederilor Legii nr. 263/2010 aprobate prin HG nr. 257/2011.

Faţă de adeverinţa nr. 463/06.11.2011 întocmită şi eliberată de angajatorul SC COMMECHIM SA Craiova, instanţa apreciază că intimata în mod corect nu a luat-o în considerare la calculul pensiei contestatorului, deoarece aceasta  nu îndeplineşte toate  cerinţele pentru a putea fi valorificată, în sensul că  nu este precizat procentul  raportat la programul normal de lucru, cât contestatorul a desfăşurat activitate ce se încadra în grupa a II-a de  muncă , aceasta şi  având în vedere că, în conformitate  cu prevederile art. 126 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 , adeverinţele prin care  se atestă faptul că  în anumite perioade , anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrare în grupa I şi/sau a II-a  de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza  documentelor verificabile, aflate în evidenţa angajatorilor sau ale deţinătorilor  legali de arhive.

Ca o consecinţă, susţinerile contestatorului  conform cărora  unitatea angajatoare S.C. COMMECHIM SA Craiova  a fost radiată, nu pot fi primite, atâta timp cât există posibilitatea obţinerii adeverinţei întocmită potrivit prevederilor legale de la deţinătorul legal de arhivă.

Fată de aceste considerente, instanţa constată contestaţia ca nefiind întemeiată, urmând a o respinge.