Excepţia de nelegalitate - inadmisibilitate

Sentinţă civilă 1 din 01.09.2012


37.EXCEPTIA DE NELEGALITATE  -  INADMISIBILITATE

La  data de 7.03.2012, in dosarul nr............., Judecatoria  B..., în  temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a dispus trimiterea dosarului la Tribunalul Dolj - Sectia de Contencios Administrativ si fiscal pentru solutionarea exceptiei de nelegalitate a Hotarârii nr. .............a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii nr. 247/2005 si a procesului verbal de punere în posesie nr. ............ al Comisiei Locale de fond funciar din com. G...., jud D...., si a suspendat cauza pâna la solutionarea solutionarea de catre Tribunalul Dolj - Sectia de Contencios Administrativ si fiscal a exceptiei invocate.

Pentru a se pronunta astfel, Judecatoria B... a retinut ca in dosarul ...... avand ca obiect fond funciar, reclamanta B.G. a invocat in contradictoriu cu pârâtii Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor G...., Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privata Asupra Terenurilor D... si B.V. exceptia de nelegalitate a Hotarârii nr .........a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii nr. 247/2005 si a procesului verbal de punere în posesie nr. ...........al Comisiei Locale de fond funciar G...

Judecatoria B... a apreciat ca de acele actele administrative depinde solutionarea litigiului de fond, motiv pentru care în temeiul art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004 a sesizat instanta de contencios administrativ competenta - Tribunalul Dolj - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal cu solutionarea acestei exceptii de nelegalitate.

Analizând exceptia inadmisibilitatii, instanta o apreciaza întemeiata pentru urmatoareleconsiderente:

In cadrul judecarii litigiului de fond funciar ce face obiectul dosarului nr. .. al Judecatoriei B...., reclamanta a invocat exceptia de nelegalitate a Hotarârii nr. .............a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii nr. 247/2005 si a procesului verbal de punere în posesie nr. ...........al Comisiei Locale de Fond Funciar G...., aratand, in esenta,  ca cele doua acte sunt emise cu exces de putere in sensul art. 2 alin. 1 lit. n din Lg nr.554/2004, intrucat ii vatama drepturile constitutionale asupra proprietatii si la mostenire, garantate de art.44 si 46 din Constitutie si art.23-24 din Lg nr.18/1991.

De asemenea, a aratat ca cele doua acte sunt nelegale intrucat nu i-au fost comunicate  personal si sub semnatura, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, conform art. 53  din Lg nr.18/1991 si nu beneficiaza de prezumtia de legalitate, iar procesul verbal de punere in posesie este ilegal intrucat nu are atasata schita amplasamentului terenului.

A mai aratat ca exceptia de nelegalitate este imprescriptibila.

Instanta constata ca prin Hotarârea nr ............a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii nr. 247/2005 s-a respins contestatia formulata de reclamanta impotriva hotararii Comisiei Locale de Fond Funciar G...., contestatie prin care aceasta solicita suprafata de 0,12 ha teren intravilan pe vechiul amplasament.

De asemenea, instanta constata ca prin procesul verbal de punere în posesie nr. .............al Comisiei Locale de Fond Funciar G......., numitul B. T. E., in calitate de mostenitor al defunctului B.T. a fost pus in posesie cu suprafata de 2.4000 mp teren extravilan si suprafata de 1000 mp teren intravilan, situate pe raza com. G...

Potrivit art. 4 din Legea nr. 554/2004 legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricând în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. În acest caz, instanta, constatând ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, sesizeaza, prin încheiere motivata, instanta de contencios administrativ competenta si suspenda cauza, iar conform art. 5 alin 2  nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara.

În aprecierea admisibilitatii exceptiei de nelegalitate instanta constata ca sunt incidente dispozitiile art. 5 alin 2, pentru actele astfel atacate, fiind prevazuta o alta procedura judiciara de contestare, nefiind astfel incidente dispozitiile Legii nr. 554/2004.

Astfel, potrivit art. 3 din art. III din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, iar nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

De asemenea potrivit art. 53 din Legea nr. 18/1991, hotarârile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse în cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.  Împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la Judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Asadar, în materia actelor emise în domeniul legilor fondului funciar legea stabileste o procedura speciala de contestare acestora, în  competenta instantelor de drept comun, respectiv Judecatoriilor, astfel ca aceste acte nu sunt susceptibile de a fi atacate în fata instantelor de contencios administrativ

În consecinta, instanta urmeaza sa admita exceptia de inadmisibilitate si sa respinga exceptia de nelegalitate invocata de reclamanta, ca inadmisibila.

 

1