Situatii de divort

Sentinţă civilă 154 din 23.02.2012


ROMÂNIA

JUDEC?TORIA MIZIL  Tip: Sentin Civil?

JUDE?UL PRAHOVA Nr./Data: 154/23.02.2012

Autor: Sec?ia civil?

Domenii asociate: situa?ii de 

divor?

 AC?IUNE  AVÂND CA OBIECT  „DIVOR?”  - ADMIS? ÎN PARTE

Prin ac?iunea civil? înregistrat? pe rolul acestei instante sub nr. 2228/259/2011 reclamanta M. M. E. a chemat in judecata pe pârâtul M. I., solicitând instan?ei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiate de p?rti la data de 06.03.1997 înregistrat? la nr. 3 la Prim?ria comunei Gura Vadului, jud.Prahova, din vin? comun?, s? fie stabilit? locuin?a minorului M. M. ?. n?scut la 01.01.1998 la pârât, iar la ea s? fie stabilit? locuin?a minorului M.M.A., n?scut la 15.03.2008, urmând ca autoritatea p?rinteasc? s? fie exercitat? de c?tre ei asupra ambilor minori, iar dup? desfacerea c?s?toriei s?-?i reia numele avut anterior, acela de B?LAN.

In motivarea actiunii, reclamanta a invederat ca s-a c?s?torit cu pârâtul la data de 06.03.1997 ?i a convie?uit cu acesta pân? în luna decembrie 2010 la locuin?a sa în comuna Gura Vadului, jud.Prahova, apoi din cauza faptului c? între ei nu mai exista acea potrivire de caracter, s-au desp?r?it în fapt, dup? care a început s? tr?iasc? în rela?ii de concubinaj cu M. D. din comuna S?h?teni, jud.Buz?u, cu care este ?i în prezent ?i au împreun? un copil, n?scut la data de 15.10.2011.

Men?ioneaz? reclamanta c? întrucât reluarea c?s?toriei nu mai este posibil?, a formulat prezenta ac?iune astfel cum a fost formulat?, iar cu privire la cei doi minori a convenit cu pârâtul ca minorului  M. M. ?. n?scut la 01.01.1998 s? i se stabileasc? locuin?a la pârât, iar a minorului M.M. A., n?scut la 15.03.2008, la ea reclamanta, urmând ca împreun? s? exercite autoritatea p?rinteasc? asupra ambilor minori.

La dosarul cauzei, reclamanta a depus certificatul de casatorie incheiat de parti ,copie certficat de na?tere M M. ?. ?i copie CI a acestuia, certificat na?ltere M. M. A., adeverin de venit pe anul 2011 privind pe M. D., dovada achit?rii taxei judiciare de timbru ?i a t.j.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat, iar instan?a a încuviin?at proba cu martori .

Analizând ac?iunea formulat? de reclamant? , în raport de dispozi?iile legale incidente în cauz?, instanta  a constatat  urm?toarele:

Cu privire la competen?a material? ?i teritorial? de solu?ionare a plângerii, care este una absolut?, potrivit art 607 Cod proc civ, Judec?toria Mizil  este competent?, întrucât ultimul domiciliu comun a fost în comuna Gura Vadului, jud.Prahova unde pârâtul locuie?te în continuare, iar litigiul este de competen?a judec?toriei.

Instan?a a avut în vedere  pentru  solu?ionarea cauzei de fa dispozi?iile art. 6 alin.4 Codul Civil  potrivit c?rora dispozi?iile legii noi sunt de asemenea aplicabile ?i situa?iilor juridice n?scute anterior intr?rii în vigoare a acesteia, derivate din starea ?i capacitatea persoanelor, din c?s?torie, filia?ie, adop?ie ?i obliga?ia legal? de între?inere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor ?i din raporturile de vecin?tate, dac? acestea subzist? ?i dup? intrarea în vigoare a legii noi.

Astfel, instan?a a re?inut, c?  la solu?ionarea cauzei se vor avea în vedere dispozi?iile Noului Cod Civil, care  în ceea ce prive?te divor?ul, exercitarea autoritii p?rinte?ti, stabilirea locuin?ei minorului ?i obliga?ia de între?inere este de aplicare imediat?.

Referitor la culpa comun? instan?a a  constatat c? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de art.617 alin.2 Cod proc civil? având în vedere ?i declara?iile martorului audiat, M. D. , care a declarat c? p?r?ile nu se mai în?elegeau existând frecvente certuri în urma c?rora pârâtul devenea agresiv verbal dar ?i fizic iar de aproximativ un an de zile reclamnta a p?r?sit domiciliul conjugal intrând într-o rela?ie de concubinaj cu un alt b?rbat împreun? cu care are un copil, instan?a apreciaz? c? între p?r?i nu se mai poate vorbi despre existen?a unor rela?ii de afectiune, respect ?i sprijin reciproc pe care so?i ?i-l datoreaz? considerând c? rela?iile dintre so?i sunt grav ?i iremediabil v?t?mate nefiind posibil? continuarea c?s?toriei considerenta pentru care va admite ac?iunea ?i va dispune desfacerea c?s?torie încheiate de p?r?i din culp? comun?.

Având în vedere dispozi?iile art.617 alin.4 Cod pr civ, instan?a urmeaz? s? resping? cererea reclamntei privind nemotivarea sen?intei de desfacere a c?s?toriei în raport de împrejurarea c? numai reclamanta a solicitat , pârâtul neprezentându-se iar dispozi?iile legale anterior men?ionate condi?ioneaz? nemotivarea hot?rârii de existen?a solicit?rii din partea ambilor so?i.

Cu privire la cap?tul de cerere referitor la stabilirea locuin?ei minorilor M.M. ?., n?scut la 01.01.1998 ?i  M. M. A. , n?scut la 15 martie 2008, instan?a va avea în vedere dispozi?iile Codului civil , urmând s? ?in? cont de concluziile raportului de anchet? psihosocial? , de op?iunea exprimat? de minorul M. ?. dar ?i de acordul p?r?ilor în sensul ca minorul M. M.A. s? locuiasc? cu reclamanta,  având în vedere ?i vârsta fraged? a acestuia..

De altfel ra?iuni ce ?in de posibilitile dezvolt?rii psihice dar ?i fizice ale unui copil lâng? mama sa ?inând cont de sexul ?i v?rsta acestuia au constituit o prezump?ie a instan?ei în leg?tur? cu interesul minorului ?i sub acest aspect, mama reclamant? oferind cele mai prielnice condi?ii pentru cre?terea ?i educarea minorului M. M. A., fiind sprijinit? de c?tre bunica matern?, iar minorul M. ?. M. s? locuiasc? cu pârâtul, având în vedere c? acesta ?i-a exprimat dorin?a de a locui împreun? cu tat?l s?u la domiciliul din com Gura Vadului, sat Gura Vadului unde s-a n?scut ?i a crescut, unde frecventeaz? cursurile scolii elementare ?i are prieteni men?ionând totodat? c? nu dore?te s? locuiasc? cu mama sa care are în prezent convie?uie?te cu un alt b?rbat , la domiciliul acestuia , dar ?i de concluziile referatelor de anchet? psihosocial? efectuate .

Potrivit dispozi?iilor art. 6 litera i din Legea nr. 272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului, unul din principiile prin care se realizeaz? respectarea ?i garantarea drepturilor copilului este asigurarea stabilitii ?i continuitii în îngrijirea, cre?terea ?i educarea copiilor.

Un alt argument avut în vedere de c?tre instan la adoptarea m?surii stabilirii locuin?ei minorului M. ?. M. la domiciliul tat?lui pârât, îl constituie ?i acela c?, de la data desp?r?irii în fapt tat?l pârât locuind împreun? cu minorul de aproximativ 1 an de zile, implicându-se în mod direct în procesul de îngrijire ?i educare a minorului, fapt ce a dus la un ata?ament reciproc între ace?tia iar în vederea asigur?rii unei continuiti în mediul familial ?i a unui climat familial stabil, instan?a apreciaz? c? se impune ca minorul s? fie crescut în continuare de tat?, care, fiind ajutat de c?tre p?rin?ii ?i sora lui, s-a ocupat foarte bine de cre?terea ?i educarea lui, m?sura venind în întâmpinarea principiilor stabilite în legisla?ia privind protec?ia minorilor, fiind în interesul minorului s? nu fie traumatizat prin schimbarea de mediu .

Totodat? instan?a a apreciat c? si atitudinea p?rin?ilor de cooperare în sensul c? permit minorilor s? se viziteze reciproc ?i s? petreac? timp al?turi de p?rintele cu care nu domicliaz? în mod obi?nuit  a constituit un argument în ceea ce prive?te modul de solu?ionare al cap?tului de cerere privind stabilirea locuin?ei minorilor.

Astfel, v?zând ?i faptul c? dispozi?iile alineatului ultim al art.400 C.civ. îng?duie învoiala p?r?ilor sub acest aspect, instan?a va dispune stabilirea locuin?ei minorului M. M. A.  la domiciliul mamei reclamante ?i a minorului M. M. ?. la tat?l pârât.

În ceea ce prive?te exercitarea autoritii p?rinte?ti instan?a a  re?inut  c? disp. art.397 C.civ instituie ca regul? exercitarea autoritii p?rinte?ti, dup? divor?, de ambii p?rin?i ?i numai în situa?ii de excep?ie exercitarea numai de c?tre unul dintre ace?ti. Având în vedere c? existen?a unei  situa?ie de excep?ie nu a fost dovedit? în cauz? instan?a urmeaz? s? dispun? ca autoritatea p?rinteasc?, în ceea ce îi prive?te  pe minori , s? fie exercitat? de c?tre ambii p?rin?i

Cu privire la cererea de obligare a paratului la plata pensiei de între?inere instan?a re?ine c? aceasta este reglementat? de dispozi?iile art.499 din C.civ. care în alin.1 stabile?te c? tat?l ?i mama sunt obliga?i, în solidar, s? dea între?inere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare  traiului, precum ?i educa?ia, înv?tura, ?i preg?tirea profesional?. Potrivit dispozi?iilor art. 516 alin.1 C.civ obliga?ia de între?inere exist? între so? ?i so?ie, rudele în linie dreapt?, între fra?i ?i surori, precum ?i între celelalte persoane anume prev?zute de lege.

În ceea ce prive?te condi?iile obliga?iei de între?inere, instan?a va avea în vedere dispozi?iile art.524 C.civ, potrivit c?rora are drept la între?inere numai cel care se afl? în nevoie, neputându-se între?ine din munca sa sau din bunurile sale, cele ale art.525 alin.1 C.civ potrivit c?rora minorul care cere între?inere de la p?rin?ii s?i se afl? în nevoie dac? nu se poate între?ine din munca sa, chiar dac? ar avea bunuri. Totodat?, potrivit dispozi?iilor art.527 alin.1 C.civ poate fi obligat la între?inere numai cel care are mijloacele pentru a o pl?ti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.

A?adar, având în vedere dispozi?iile legale men?ionate, instan?a va avea în vedere faptul c? reclamanta nu a f?cut dovada c? pârâtul realizeaz? venituri cu caracter de permanen urmând s? se stabileasc? o pensie de între?inere  la venitul minim pe economia na?ional? care în prezent este de 700 lei

În ceea ce prive?te cuantumul pensiei de între?inere alin.2 al art.529 C.civ stabile?te c? atunci când între?inerea este datorat? de p?rinte ea se stabile?te pân? la  o p?trime din venitul s?u lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii ?i o jum?tate pentru 3 mai mul?i copii.

A?adar, cuantumul maxim la care instan?a poate stabili nivelul între?inerii stabilit? în cauza de fa este de 1/3  din venitul minim pe economie întrucât reclamanta nu a f?cut dovada faptului c? pârâtul realizeaz? venituri salariale iar acesta mai are în între?inere un minor, respectiv suma de 116 lei lunar pentru minorul Moise Marian Alexandru este îndestul?toare pentru satisfacerea obliga?iei de între?inere.

Totodat?, în stabilirea pensiei de între?inere instan?a a avut  în vedere ?i dispozi?iile Legii 272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului care în art. 2 alin. 2 stabile?te c?  principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în leg?tur? cu drepturile ?i obliga?iile ce revin p?rin?ilor copilului, altor reprezentan?i legali ai s?i, precum ?i oric?ror persoane c?rora acesta le-a fost plasat în mod legal.  Principiul interesului superior al copilului trebuie s? prevaleze în toate demersurile ?i deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritile publice ?i de organismele private autorizate, precum ?i în cauzele solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti. Având în vedere aceste dispozi?ii legale, precum ?i cele ale alin.4 potrivit c?rora persoanele prev?zute la alin. (3) sunt obligate s? implice familia în toate deciziile, ac?iunile ?i m?surile privitoare la copil ?i s? sprijine îngrijirea, cre?terea ?i formarea, dezvoltarea ?i educarea acestuia în cadrul familiei, ?i în prezenta cauz?, principiul director al  deciziei instan?ei va fi interesul superior al minorului M. M. A. n?scut la data de 15.03.2008 .

Astfel, de?i potrivit prevederilor Noului Cod Civil starea de nevoie a minorului nu se mai prezum?, ci aceasta trebuie dovedit?, instan?a va avea în vedere drept criterii  din care rezult? starea de nevoie a minorului vârsta fraged? a  acestuia care atest? faptul c? nu se poate între?ine singur, precum ?i dispozi?iile invocate referitoare la interesul superior al copilului, dar ?i faptul c? pârâtul nu a f?cut dovada c? ace?tia au venituri îndestul?toare ?i astfel se poat între?ine singur.

De asemenea, în ceea ce prive?te data de la care se acord? pensia de între?inere, dispozi?iile art.532 alin.1 C civ stabilesc c? pensia de între?inere se datoreaz? de la data cererii de chemare în judecat?. Astfel, acest moment este prezumat ca fiind cel în care se na?te starea de nevoie a creditorului între?inerii. În ceea ce prive?te momentul pân? la care se acord? pensie de între?inere, acesta este cel al majoratului minorului.

În temeiul dispozi?iilor art. 383 din Codul civil  având în vedere faptul c? între p?rti nu a intervenit o întelegere cu privire la purtarea de c?tre reclamant? dup? desfacerea c?s?toriei a numelui avut in timpul casatoriei , aceasta î?i va relua numele purtat anterior c?s?toriei , acela de „B?LAN”.

Întocmit,

Judec?tor Anghelina Popescu

1

Domenii speta