Obligarea la plata contravalorii energiei electrice, penalitati si taxe prestari servicii

Sentinţă civilă 57 din 19.03.2009


Asupra cauzei civile de faţă instanţa constată următoarele ;

Prin cererea înregistrată sub nr........... pe rolul Judecătoriei Moineşti,

reclamantul Societatea Comercială B SA a chemat în judecată pe pârâtul AS, pentru ca acesta să fie obligat să plătească suma de 1010,01 Ron reprezentând contravaloarea energiei electrice, penalităţi şi taxă prestări servicii si suma de 90 Ron reprezentând cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 87 Ron taxă judiciară de timbru si cu 3 Ron timbru judiciar.

In motivarea acţiunii reclamanta arată ca prin contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu pârâtul s-a obligat să-i furnizeze acestuia energie electrică la punctul de consum de la domiciliu. în schimb, acesta, în calitate de proprietar al punctului de consum s-a obligat să achite contravaloarea facturilor la termenul de scadenţă prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice.

In acţiune se mai arata ca paratul nu şi-a îndeplinit obligaţia principală. Debitul datorat de aceasta fiind format din: 695,26 lei reprezentând energie electrică neachitată si abonament, 268,80 penalităţi.

SC B S.A. a invitat pentru data de 19.05.2008 la conciliere directă pe debitor. Acesta s-a prezentat si a recunoscut debitul.

în drept, reclamanta a invocat dispoz. art.969 şi urm C. Civil şi art 720 / 1 cod proc civ.

în susţinerea acţiunii reclamanta a depus înscrisuri, respectiv: contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. 4505 din 01.07.2007 încheiat cu numitul AS, facturi fiscale, fişa calcul penalităţi, proces verbal de conciliere directă.

Paratul, legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a infatisat in instanţa.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Prin contractul de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. 4505 din 01.07.2007 încheiat cu pârâtul, reclamanta s-a obligat să furnizeze energie electrică la locul de consum în mod continuu iar pârâtul s-a obligat, conform art. 7 lit. C. să achite integral şi la termen, prin poştă, contravaloarea energiei electrice furnizate.

Conform deciziei ANRE nr. 57 / 1999 pentru aprobarea contractelor cadra de furnizare a energiei electrice, neachitarea contravalorii facturii de către consumator în termen de 7 zile calendaristice de la data înştiinţării de plată atrage perceperea de penalităţi de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere, întreruperea furnizării energiei electrice după cea de-a 30 - zi calendaristică de percepere a penalizărilor şi rezilierea contractului şi desfiinţarea racordului sau a branşamentului de alimentare, după 15 zile de la data întreruperii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral consumul de energie şi penalităţile datorate furnizorului.

Conform ordinului 5 / 2003, art 11, factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, care sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, se datorează începând cu prima zi după data scadenţei, valoarea totală a acestora neputând depăşi valoarea facturii.

In baza contractului au fost emise următoarele facturi fiscale, in conformitate cu care suma pretinsa de reclamanta era in cuantum de 1010,01 Ron.

In cauză, s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile art. 720/lC.P.Civilă. Paratul s-a prezentat la concilierea directa si a recunoscut ăebitul( fila //)

Conform art 969 C.Civil convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante iar conform art. 1073 C.Civil creditorul are dreptul la îndeplinirea exactă a obligaţiei şi, în caz contrar, are dreptul la dezdăunări.

Faţă de aceste prevederi, văzând şi dispoziţiile contractului de furnizare a energiei electrice, dispoziţiile deciziei ANRE nr. 57 / 1999 şi ale Ordinului 5 / 2003, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată, motiv pentru care o va admite şi va obliga pârâtul la plata sumei de 1010,01 lei către reclamantă.

în baza art.274/C.P.Civ. pârâtul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 90 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea comercială formulată de Societatea Comercială B SA5 cu sediul în................ Bacău în contradictoriu cu pârâtul AS, domiciliat in

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 1010,01 lei reprezentând contravaloare energie electrică neachitată si contravaloare penalităţi.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 90 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi ............