Plângere împotriva încheierii de carte funciară - Legea nr. 7/1996

Sentinţă civilă 52 din 12.01.2011


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Sentinţa - Nr. 52

Şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2011

Plângere împotriva încheierii de carte funciară - Legea nr. 7/1996

Posibilitatea rectificării înscrierilor din cartea funciară, potrivit art. 51 din Legea nr. 7/1996, decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică de titularul tabular, respectiv de titulari, în baza unei documentaţii cadastrale.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru , la data de  07.10.2010 sub nr. dosar 3938/263/2010,  reclamanţii Z., T.  E. , B. V , D.N.  şi G.  Gh. , au formulat plângere împotriva încheierii de carte  funciară  nr. 32328 din 27.09.2010 emisă de  către BCPI Tg-Jiu, prin care a solicitat  anularea acestei încheieri.

În motivarea cererii reclamanţii  au arătat că , deşi au formulat plângere împotriva încheierii  nr. 23608/01.07.2010 a OCPI Gorj , nu s-a aşteptat soluţionarea  cauzei  trecând la intabularea  dreptului de proprietate în favoarea numiţilor E. C. şi E. S.

Că , nu s-au stabilit cote  de coproprietate  celor înscrişi în CF , cu toate că acest lucru era obligatoriu.

Au mai arătat  reclamanţii că , încheierile  de carte funciară nu  descriu imobilele, nu le identifică în nici un fel  şi  nu precizează  temeiul legal  al dobândirii  dreptului de proprietate , menţiunile făcute  fiind insuficiente  şi nelegale.

În drept , reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe disp. art. 50 alin. 2  din Legea nr. 7/96.

Prin incheierea de sedinta din 24 noiembrie 2010 s-a admis exceptia de conexitate si s-a dispus conexarea dosarului nr. 4150/263/2010 la dosarul de fata, avand in vedere ca intre acestea exista o stransa legatura si raportat la disp.art. 164 Cod pr. civila. Prin cererea de chemare in judecata formulata de petenta T. E. in dosarul nr 4150/263/2010, aceasta a contestat incheierea de carte funciara nr. 32334 din 07.09.2010, aratand ca, detine titlu de proprietate pe terenul care face obiectul acesteia, titlu obtinut in baza hotararii judecatoresti data in dosarul nr. 635/263/2006.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentii Z.A., T.  E. , B.  V. , D. N.  şi G.  Gh. au formulat plângere împotriva încheierii de carte  funciară  nr. 32328 din 07.09.2010 emisă de  către OCPI Gorj , iar petenta T. E. a formulat plangere in cadrul dosarului nr. 4150/263/2010 si impotriva incheierii de carte funciara nr. 32334 din 07.09.2010, emisa de asemenea de OCPI Gorj. 

Instanta constata ca, prin incheierea nr. 32328 din 07.09.2010(fila 5 la dosar) ca de altfel si prin incheierea nr. 32334 din 07.09.2010 (fila 110)  s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 35297 înscris in cartea funciara 35297 UAT S.,  in favoarea lui E. C. si E. S., in urma cererilor formulate de cei doi, in baza titlului de proprietate nr. 1348253/06.02.2002 (fila 15 la dosar). Prin aceiaşi încheiere s-a transcris din Registrul de Transcriptiuni inscris sub nr. 23608 si din Registrul de comandamente, înscris sub nr. 278/2010, litigiul din dosarul nr. 153/263/2010 (fila 228 din dosar) având ca părţi in proces pe recurenţii Z. A., T.  E. , B. V. , D. N.  şi G.  Gh. si pe parat E. C..

Potrivit art 20 din Legea nr.7/1996 dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.

Art. 34 din legea amintită prevede că orice persoană interesata poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciara, daca printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca : inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil, dreptul inscris a fost gresit calificat, nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea, inscrierea nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Prin urmare, în cadrul plângerilor privind înscrierile în cartea funciară, se analizează doar legalitatea şi temeinicia încheierii date în cauză, procedura de soluţionare a unor astfel de cereri fiind una necontencioasă, aşa cum s-a apreciat şi prin decizia nr.LXXII a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie.

Sub acest aspect, instanţa constată că, înscrierea dreptului pârâţilor E. C. şi E. S. în cartea funciară s-a realizat cu respectarea art.20 din Legea nr. 7/1996, respectiv în baza titlului de proprietate nr. ……/06.02.2002, beneficiari ai acestui titlu fiind ambii pârâţi.

Susţinerea reclamanţilor în sensul că înscrierea s-a realizat în baza dispoziţiei nr. 79 din 28.03.2006 a Primarului Comunei S., instanţa o va înlătura, având în vedere că înscrierea dreptului conform celor două încheieri contestate s-a realizat în baza titlului de proprietate nr. …../06.02.2002, aşa cum s-a menţionat mai sus, nefiind făcută nici o menţiune cu privire la o astfel de dispoziţie.

În ceea ce priveşte posibilitatea rectificării înscrierilor din cartea funciară, instanţa reţine că potrivit art. 51 din Legea nr. 7/1996, înscrierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică de titularul tabular, respectiv de titulari, în baza unei documentaţii cadastrale.

În cazul de faţă, se constată că reclamanţii nu au făcut nici dovada existenţei unei hotărâri judecătoreşti prin care să fi fost contestat dreptul de proprietate al pârâţilor, cu consecinţa pronunţării unei soluţii în defavoarea acestora şi nici dovada existenţei vreunei declaraţii date în formă autentică de titularul tabular. Este adevărat că pârâţii au depus la dosarul cauzei titlul de proprietate nr. ….. din 04.08.2003 şi titlul de proprietate nr. ….. din 05.11.2008 însă susţinerea acestora în sensul că există suprapuneri între terenul din titlul de proprietate emis pârâţilor şi titlurile de proprietate ale acestora, poate fi verificată doar în cadrul unei acţiuni în revendicare, prin realizarea unei comparări a titlurilor de proprietate invocate, urmând ca pe baza unei hotărâri judecătoreşti astfel pronunţate să se poată dispună rectificarea înscrierilor din cartea funciară.

Mai mult, între părţi a existat un litigiu având ca obiect acţiunea formulată de reclamanţi împotriva dispoziţiei nr. 79/2006 a Primarului Comunei S. privind restituirea unui teren către pârâţi, care a fost soluţionat în cadrul dosarului  nr.153/263/2010, în mod irevocabil, prin sentinţa civilă nr. 829 în sensul respingerii acţiunii reclamanţilor.

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga plangerile formulate de petentii Z. A., T.  E. , B.  V., D. N.  şi G. Gh..

In baza art.274 Cod pr. civila, vor fi obligati intimatii la plata sumei de 500 lei, cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat, catre paratul E. C..

Instanţa va respinge cererea şi faţă de OCPI Gorj, având în vedere că procedura de înscriere în cartea funciară are un caracter necontencios, caracter ce rezultă din disp. art. 47 alin.5 din Legea nr. 7/1996 potrivit cărora înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu precum şi din disp. alin 6 al aceluiaşi articol, prin care se precizează că intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

Domenii speta