Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1253 din 17.09.2012


Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj

Sentinţa civilă nr. 1253/2012

Şedinţa publică de la 17 septembrie  2012

Pe rol fiind judecarea plângerii  contravenţionale, formulată de  petiţionarul C.B., domiciliat  în ....., Judeţul Gorj, împotriva  procesului-verbal de contravenţie  seria CC, nr.9467690,  întocmit  la  data de 27 februarie  2012  de către organele  de control din cadrul  Poliţiei ...., Judeţul Gorj, în  contradictoriu cu  intimatul Inspectoratul Judeţean  de  Poliţie Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au  lipsit  părţile.

Procedura  de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral  al  cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că la data de 30/08/2012, s-a  depus la dosar  prin serviciul registratură al instanţei adresa nr.271654 din  data de  27.08.2012, emisă de  a Poliţia..., Judeţul Gorj  şi constatându-se dosarul  în stare  de  judecată, s-a reţinut pentru  soluţionare.

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile de faţă ;

Prin  plângerea  înregistrată la această instanţă  la  data de 29.02.2012,  sub nr.dosar 400/267/2012, petiţionarul C.B,  a  solicitat  ca  în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean  de  Poliţie Gorj, anularea  procesului-verbal de contravenţie  seria CC, nr.9467690,  întocmit  la  data de 27 februarie  2012  de către organele  de control din cadrul  Poliţiei  Novaci, Judeţul Gorj, exonerarea de plata amenzii aplicate, în  subsidiar înlocuirea amenzii  cu avertisment  şi revocarea  măsurii suspendării  permisului  de conducere.

În  motivarea plângerii, petiţionarul a arătat că în fapt,  la  data de  27  februarie  2012,  a  fost  sancţionat  contravenţional  pe  motiv că  la data când a  fost  oprit de agentul constatator a circulat  cu viteza de 102  km/h  pe raza  localităţii....., Judeţul Gorj, depăşind viteza regulamentară.

Că cele menţionate de agentul constatator în cuprinsul procesului-verbal de  contravenţie nu corespund realităţii, deoarece el nu a circulat cu viteza menţionată în procesul-verbal  şi nici  nu a fost  în  localitate.

De asemenea în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului se  reţine că  procesul-verbal de contravenţie nu poate face dovada prin el însuşi a  existenţei vinovăţiei, acest  proces  fiind  doar actul  prin care o  persoană este acuzată de săvârşirea  contravenţiei.

Conform dispoziţiilor art.109 alin.2 din OUG nr.195/2002,  constatarea contravenţiilor se  poate face  cu ajutorul unor  mijloace  certificate sau  mijloace omologate  şi  verificate  metrologic.

A  mai arătat  că normele  metrologice prevăd ca  aparatele radar în  mişcare dau erori de 4%,  ori înlăturând această  marjă d e eroare  viteza cu care  circula petiţionarul era de  sub 100  km/h, astfel că  nu se impunea  suspendarea  permisului de  conducere.

Pentru aceste  considerente, solicită admiterea  plângerii aşa cum a  fost formulată,  anularea  procesului-verbal de contravenţie, exonerarea  petiţionarului de plata amenzii, iar  în subsidiar în baza art. 21 alin.3 din OG 2/20091  solicită înlocuirea amenzii  cu avertisment  şi revocarea  măsurii suspendării permisului de  conducere.

În susţinerea  plângerii  petiţionarul a depus la dosar procesul-verbal de  contravenţie seria CC, nr.9467690,  întocmit  la  data de 27 februarie  2012  de către organele  de control din cadrul  Poliţiei ...., Judeţul Gorj, împuternicire avocaţială şi o  cerere  formulată de petiţionar,  solicitându-se emiterea  unei adrese către intimatul Inspectoratul judeţean  de poliţie  Gorj, pentru a  comunica  actele  care au stat  la  baza  întocmirii  procesului-verbal de contravenţie.

În drept  şi-a  întemeiat  plângerea  pe  dispoziţiile OUG nr.195/2002  şi  OG 2/2001.

Analizând actele  şi lucrările dosarului,  instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC, nr.9467690, întocmit  la  data de 27 februarie 2012,  de către organele  de control din cadrul  Poliţiei ..., Judeţul Gorj,  s-a dispus sancţionarea contravenţională a petentului cu amendă în cuantum de 630 lei  şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce.

În drept, faţă de dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională este supus verificării atât sub aspectul legalităţii cât şi al temeiniciei, instanţa analizând cu prioritate legalitatea procesului-verbal, constată că acest îndeplineşte toate condiţiile de valabilitate reglementate de lege.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa urmează a o examina în raport de actele existente la dosar.

În susţinerea temeiniciei procesului-verbal, intimata a depus la dosar copia atestatului de operator radar, raportul agentului constatator şi buletinul de verificare metrologică, acte ce se află ataşate la dosar la filele nr.26,27 şi 28, nu însă şi înregistrările video-radar.

Astfel, în măsura în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu este susţinut de dovezile în baza cărora s-a întocmit,iar contravenientul nu are altă probă de nevinovăţie , nu se mai poate susţine temeinicia procesului-verbal fără a se încălca prezumţia de nevinovăţie instituită de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi recunoscută de către Curtea europeană a Drepturilor Omului, în numeroase cauze referitoare la contravenţii( cauza Ozturk c. Germaniei, cauza Ziziberberg c. Moldovei, cauza Anghel.c. României etc.)

Analizând faptele şi sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr.9467690/27/02/2012, prin prisma criteriilor stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în soluţionarea unor plângeri formulate de persoane care, fiind sancţionate contravenţional, au sesizat Curtea cu privire la încălcarea de către instanţele naţionale a art.6 din Convenţie, prin nerespectarea garanţiilor prevăzute în acest text cu privire la acuzaţiile în materie penală, instanţa constată că în speţă, normele juridice pretins a fi încălcate se adresează tuturor participanţilor la trafic, sancţiunea aplicată este amenda, aceasta din urmă având caracter punitiv, nu recuperator,petentului aplicându-i-se  şi sancţiunea complementară constând în puncte de penalizare şi suspendarea dreptului de a conduce.

Instanţa apreciază că în prezenta cauză sunt aplicabile prevederile art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cu toate garanţiile conferite de acesta, contravenientul beneficiind de prezumţia de nevinovăţie ( cauza Anghel c. României), sarcina probei revenind agentului constatator, cu respectarea în acest mod a principiului egalităţii armelor, garanţie instituită tot prin articolul sus-menţionat cin Convenţia europeană a drepturilor omului.

De altfel, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, impune respectarea principiului egalităţii armelor, nu numai în procedura penală, ci şi în cea civilă, cu particularitatea că exigenţele inerente conceptului de „proces echitabil” nu sunt în mod necesar similare în cauzele care vizează stabilirea drepturilor şi obligaţiunilor cu caracter civil, cu cele care vizează stabilirea unei acuzaţii penale.

Cu respectarea principiilor prezumţiei de nevinovăţie şi a egalităţii armelor impuse de exigenţele art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului,precum şi a principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare prevăzute de Codul de procedură civilă, s-a dat posibilitatea ambelor părţi de a propune probe, părţile folosindu-se de proba cu înscrisuri.

Raportat la cele arătate şi având în vedere că intimata nu a depus şi înregistrările video-radar, precum şi prezumţia de nevinovăţie de care se bucură petiţionarul potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, prezumţie care poate fi răsturnată prin probe pertinente, instanţa reţine că petiţionarul  nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa şi prin urmare,procesul-verbal nu  este temeinic.

Cu atât mai mult, se are în vedere şi faptul că la dosarul cauzei, intimata nu a depus planşele fotografice ce ar fi trebuit să fie întocmite şi depuse, pentru a face dovada că într-adevăr petiţionarul a depăşit viteza legală în localitate.

În aceste condiţii, instanţa constată că, prin probele depuse la dosar, intimata nu a putut dovedi dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăţia „ acuzatului” şi, deci, realitatea celor reţinute în procesul-verbal, respectiv împrejurarea că petentul ar fi condus cu viteza de 102 Km în localitate, urmând ca dubiul să profite petentului.

Pentru considerentele expuse mai sus şi în temeiul principiului in dubio pro reo, se apreciază a fi întemeiată prezenta plângere, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea acesteia, anularea procesului-verbal de contravenţie, exonerarea de plata amenzii  şi înlăturarea sancţiunilor complementare aplicate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea  contravenţională, formulată de  petiţionarul C.B, domiciliat ...., Judeţul Gorj, împotriva  procesului-verbal de contravenţie  seria CC, nr.9467690,  întocmit  la  data de 27 februarie  2012  de către Poliţia oraşului ....,  Judeţul Gorj, în  contradictoriu cu  intimatul Inspectoratul Judeţean  de  Poliţie Gorj.

Anulează procesul-verbal de contravenţie, exonerează petiţionarul de  plata amenzii şi  înlătură sancţiunile complementare aplicate.

Cu drept de recurs,în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Septembrie 2012.