Pretenţii izvorâte din executarea unui contract încheiat în baza oug 34/2006. Competenţa materială

Sentinţă civilă 2411 din 08.11.2012


Pretenţii izvorâte din executarea unui contract încheiat în baza OUG 34/2006. Competenţa materială

- OUG 34/2006.

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA CIVILĂ NR.2411 DIN 08.11.2012

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.10.2012 sub nr./269/2012, reclamanta SC S SA, în insolvenţă, prin CC I SPRL a chemat în judecată pe pârâţii Municipiul Olteniţa şi Primăria Olteniţa, prin primar, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea acestora la plata sumei de 78014,36 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, precum şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere calculate începând cu a 54-a zi de la primirea facturilor şi până la plata efectivă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat în esenţă că în temeiul contractelor nr.4987/14.03.2008 şi 7047/08.04.2008 a executat pentru pârâţi lucrări de proiectare şi amenajare parcări, respectiv reparaţii trotuare, obligaţia autorităţii contractante de a achita preţul lucrărilor nefiind onorată.

În drept a invocat art.969 din vechiul C.civ., OG 9/2000.

În dovedire a depus înscrisuri.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru conform art.77 al.1 din Legea 85/2006.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare.

Procedând la verificarea competenţei, conform art.1591 C.pr.civ., instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Olteniţa.

Analizând cu prioritate excepţia invocată din oficiu, raportat la înscrisurile depuse în susţinerea acţiunii, instanţa constată că pretenţiile băneşti ce fac obiectul prezentei cauze se întemeiază pe răspunderea contractuală angajată în baza a două contracte de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări. Aceste contracte cad sub incidenţa legii speciale în materie, anume OUG 34/2006, care la art.286 al.1 prevede că „procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.”

Având în vedere că prezenta cauză priveşte executarea unor contracte de achiziţie publică şi văzând că dispoziţia de procedură, deşi intrată în vigoare ulterior date încheierii contractelor, este de aplicare imediată, în temeiul art.158-159 al.2 C.pr.civ. raportat la art.286 al. 1 din OUG 34/2006, instanţa va admite excepţia invocată din oficiu şi va dispune declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Călăraşi.