Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Sentinţă civilă 5 din 15.01.2019


Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei Orșova şi înregistrată sub nr. XXX/X/2018, reclamanta Direcția de Asistență Socială a municipiului X, a chemat în judecată pârâtul X, solicitând obligarea acestuia la plata sumei totale de 113,75 lei, reprezentând debite restante în cuantum de 102,77 lei cât  şi penalitățile aferente calculate până la 22.10.2018 în cuantum de 10,98 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a apei  potabile şi servicii de canalizare pentru  locuința situată în X  şi a cheltuielilor comune.

În  motivare, reclamanta  a arătat că între  X şi Direcţia de Asistenţă Socială a  mun. X a fost  încheiată Convenția nr. X  privind  plata serviciilor de furnizare apă potabilă şi  canalizare  şi a serviciilor  de salubrizare, primul având calitatea de chiriaș în  blocul de  locuințe sociale din  municipiul X, iar cel de-al doilea având  calitatea de administrator  al acestui imobil.

Reclamanta a mai precizat că din  luna noiembrie şi până în prezent  chiriașul nu a mai achitat sumele datorate constând  în  contravaloarea serviciilor de furnizare a apei  potabile  şi a serviciilor de canalizare, ajungându-se astfel la debitul restant de achitat pentru contravaloarea serviciilor  în sumă de 113,75  lei, fiind  incluse şi penalități de  întârziere.

A mai arătat că  pârâtul a  fost notificat  în nenumărate rânduri  cu privire la  plata restanțelor, ultima fiind  cea  în data de 20.06.2018,  însă chiriașul nu s-a conformat, nu a  plătit sumele restante datorate, la aceste sume  adăugându-se  în continuare  majorări de  întârziere.

Reclamanta a mai arătat că după  notificarea nr. X  privind achitarea datoriilor restante la serviciile  de apă  şi canalizare, au fost puse în aplicare prevederile convenției privind întreruperea serviciilor la utilități ca  urmare a neplății datoriilor restante la data de 13.08.2018, menționând faptul  ca  în termen de 30 de zile de la  întreruperea serviciilor nu a fost achitată datoria restantă, la care s-au  acumulat,  până în prezent penalități de întârziere.

În dovedire, a depus la dosar  convenția nr. X  privind  plata serviciilor de furnizare apă potabilă şi  canalizare  şi a serviciilor  de salubrizare, înștiințare de plată nr. X,  notificare nr. X,  proces verbal de întrerupere a serviciilor de furnizare a apei  potabile,  lista debite restante la data de X.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 1082 şi altele C.proc.civ.

Pârâtul nu a depus întâmpinare în apărare faţă de cererea principală.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanța reține următoarele:

La data de X între reclamanta Direcția de Asistență Socială a mun. X, în calitate de administrator şi pârâtul  X, în calitate de chiriaș al imobilului situat în X, s-a încheiat convenția privind plata serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare și a serviciilor de salubrizare aferente locuinței pe care pârâtul a închiriat-o.

În drept, conform dispoziţiilor art. 1270 alin. 1 Cod civil contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Potrivit art. 1350 Cod civil orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat, iar atunci când fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest prejudiciu în condițiile legii.

În cauză, prin convenția încheiată între părți pârâtul şi-a luat angajamentul de a achita la Serviciul impozite şi taxe locale X cotele de contribuție lunare până la data de 30 a lunii în curs.

Din listele de plată a cotelor de contribuție a chiriașilor din blocul aflat pe str. X rezultă că pârâtul înregistrează un debit restant în cuantum de 102,77 lei. Instanța observă că reclamanta a făcut demersuri în vederea soluționării pe cale amiabilă a conflictului dintre părți notificând pârâtul în data de 20.06.2018, iar la data de 13.08.2018 s-a procedat la întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile (proces verbal fila 10).

Având în vedere cele reținute anterior şi constatând că pârâtul nu a contestat debitul, nu a făcut dovada achitării acestuia sau dovada existenței unei cauze exoneratoare de răspundere, instanța apreciază că cererea reclamantei este întemeiată, o va admite şi va obliga pârâtul la plata în favoarea acesteia a sumei de 102,77 lei reprezentând debit principal.

În ceea ce privește penalitățile de întârziere în cuantum de 10,98 lei, conform dispoziţiilor art. 1535 Cod civil în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadență până la momentul plății în cuantumul convenit de părți. În speță, reclamanta a făcut dovada faptului că pârâtul nu a achitat la scadență contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, astfel că instanța va admite cererea şi va obliga pârâtul la plata în favoarea reclamantei a sumei de 10,98 lei reprezentând penalități de întârziere calculate conform dispoziţiilor din convenția încheiată între părți.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.