Pretentii intre societati de asigurare

Sentinţă civilă 8777 din 06.10.2008


SENTINŢA CIVILĂ NR. 8777/06.10.2008 - pretentii intre societati de asigurare

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.07.2008, sub nr. 8656/301/2008, reclamanta S.C. O VIG S.A a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC A S.A. şi cu intervenientul forţat H A M , pronunţarea unei hotărâri prin care pârâta să fie obligată la plata sumei de 17.304,21 lei reprezentând despagubiri civile şi la plata sumei de 3791 lei, reprezentand  penalităţi de întârziere de 0,1% calculate de la data de 14.01.2008 (15 zile de la data primirii dosarului de dauna de catre parata - 28.12.2007) şi până la data de 24.04.2008, precum şi acordarea acestora în continuare până la recuperarea integrală a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat că la data de 02.10.2007, din vina intervenientului forţat H A M, care conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare IF-03, s-a produs un accident de circulaţie în urma căruia a fost avariat autoturismul marca Dacia, cu nr. de înmatriculare B-55, astfel cum rezultă din adresa nr. 425343/29.10.2007 eliberata de catre organele de politie.

La data producerii accidentului, autoturismul Dacia, cu nr. de înmatriculare B-55 era asigurat CASCO la reclamantă conform poliţei de asigurare seria C nr. 353921, în temeiul căruia l-a despăgubit pe asiguratul său cu suma de 17.304,21 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu reparaţia autoturismului avariat.

Reclamanta mai arată că în baza art. 22 din Lg. nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, prin plata despăgubirii se subrogă în drepturile asiguratului său, fiind în drept a recupera suma achitată, astfel încât potrivit disp. art. 49 din Lg. nr. 136/1995, suma plătită drept despăgubire urmează a fi recuperată de la pârâtă, întrucât deţinătorul auto cu nr. de înmatriculare IF-03 al cărui conducător se face vinovat de producerea accidentului, avea încheiată asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule la pârâtă (poliţa RCA nr. 000331935). 

Conform disp. art. 65 alin 2 si 4 din Ordinul CSA nr. 113133/2006, reclamanta a solicitat şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, calculate de la data de 14.01.2008 (15 zile de la data primirii dosarului de dauna de catre parata - 28.12.2007) şi până la data de 24.04.2008, în cuantum de 3791 lei, precum şi acordarea acestora în continuare până la recuperarea integrală a debitului.

În drept, a invocat disp. art. 22, 42 si 49 din Lg. nr. 136/1995, art. 65 din Ordinul nr. 113133/2006 al CSA.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neintemeiata.

In sedinta publica din data de 06.10.2008 parata a precizat (sustineri reluate in concluziile scrise) ca motivele pentru care cererea reclamantei de despagubire a fost respinsa sunt legate de lipsa unor documente din dosarul de dauna, respectiv lipsa talonului/cartii de identitate pentru auto cu nr. IF-03 si lipsa angajamentului persoanei prejudiciate in cazul in care accidentul de circulatie face obiectul unui proces penal in conf. cu disp. art. 48 pct. 3 lit. c din Normele RCA aprobate prin Ordinul 113133/2006 al CSA. A mai aratat ca din dosarul de dauna lipsea cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare al autoturismului IF-03, astfel ca nu se putea stabili identitatea dintre acest autoturismul si cel pentru care era incheiata polita de asigurare, in cuprinsul acesteia fiind mentionat doar nr. de sasiu. Parata a sustinut ca nu contesta cuantumul despagubirii si faptul ca reparatiile efectuate au fost necesare pentru remedierea avariilor cauzate auto cu nr. B-55, insa pentru motivele aratate anterior plata despagubirii nu se putea face pe cale amiabila, astfel ca nu poate fi obligata la plata penalitatilor de intarziere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, la data de 02.10.2007 intervenientul fortat H A M a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare IF-03 si, urmare a nerespectarii dispozitiilor art. 57/2 din Regulamentul de aplicare OUG 195/2002, a avariat autoturismul cu nr. de inmatriculare B-55. Organele de politie au stabilit culpa intervenientului fortat H A M in producerea accidentului, asa cum rezulta din adresa nr. 425343/29.10.2007 (f. 7).

La data producerii accidentului - 02.10.2007, autoturismul cu nr de inmatriculare B-55 era asigurat facultativ la societatea reclamanta, conform politei de asigurare seria C  nr. 353921/17.10.2006 cu valabilitate de la 17.10.2006 pana la 16.10.2009 (f. 34) si actul aditional nr. 353921.1/01.06.2007 (f. 35). De asemenea, pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare IF-03 intervenientul fortat incheiase cu parata SC A SA contract de asigurare obligatorie de raspundere civila (polita de asigurare nr. 000331935 cu valabilitate de la 15.06.2007 pana la 14.12.2007 - f. 36)

Urmare acestui fapt reclamanta a deschis dosarul de dauna nr CA/CDB/07/6753 pentru  prejudiciul stabilit la valoarea de 17.304,21 lei, achitand cu ordinul de plata 8610/28.11.2007 (potrivit extrasului de cont - f. 6) obligatia izvorata din asigurarea  CASCO pentru autoturismul B-55.

La data de 28.12.2007 (potrivit vizei de primire - fila 4) prin adresa nr. 3447/27.12.2007 reclamanta a comunicat paratei SC A SA intocmirea dosarului de dauna nr CA/CDB/07/6753 si cuantumul prejudiciului in suma de 17.304,21 lei.

Pana la data introducerii de chemare in judecata, precum si pe parcursul solutionarii litigiului, parata a refuzat plata pe cale amiabila a despagubirilor, invocand lipsa tuturor documentelor din dosarul de dauna, respectiv lipsa cartii de identitate sau certificatului de inmatriculare al autoturismului IF-03, motiv pentru nu se putea stabili identitatea dintre acest autoturismul si cel pentru care era incheiata polita de asigurare RCA, in cuprinsul careia era mentionat doar numarul de sasiu. De asemenea, se sustine ca din dosarul de dauna lipsea angajamentul persoanei prejudiciate ca va restitui despagubirea, in situatia prevazuta de disp. art. 48 pct. 3 lit. c din Normele RCA aprobate prin Ordinul 113133/2006 al CSA.

Parata nu contesta faptul ca suma de 17.304,21 lei reprezinta cuantumul despagubirii pentru acoperirea prejudiciului cauzat autoturismului cu nr. de inmatriculare B-55 (asa cum a precizat in sedinta din data de 06.10.2008 si prin concluziile scrise), ci doar faptul ca nu sunt indeplinite conditiile Ordinului nr. 113133/2006, neexistand dovada ca autoturismul implicat in accident este acelasi cu cel pentru care a incheiat polita de asigurare RCA.

Analizand prevederile aplicabile in materie prin raportare la situatia de fapt retinuta, care de altfel nu este contestata de nici una dintre parti, instanta retine ca in conformitate cu art. 65 din Ordinul nr. 113133/2006, asigurătorul RCA trebuie sa efectueze plata despăgubirilor în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării dosarului de daune, aceste prevederi fiind aplicabile şi în cazul în care, astfel cum este cazul in prezentul litigiu, în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul acesteia.

Or, astfel cum rezulta din adresa nr. 3447/27.12.2007 inregistrata la parata, reclamanta a depus toate documentele necesare finalizarii dosarului de dauna la data de 28.12.2007, inclusiv copia politei de asigurare RCA  nr. 000331935 inmanata de intervenientul fortat si adresa nr. 425343/29.10.2007 emisa de organele de politie.

Fata de aceasta situatie, instanta nu poate primi apararea paratei in sensul ca nu se putea stabili identitatea dintre autoturismul implicat in accident si cel pentru care era incheiata polita de asigurare RCA. Astfel, in cuprinsul adresei nr. 425343/29.10.2007  agentul de politie a mentionat faptul ca pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare IF-03 este incheiata polita RCA nr. 000331935 prezentata de intervenientul fortat. Aceasta polita este incheiata de parata SC A SA in calitate de asigurator (f. 36).

In aceste conditii, daca parata ar mai fi avut indoieli cu privire la identitatea dintre autoturismul implicat in accident si cel pentru care era incheiata polita de asigurare RCA (identitate stabilita de catre agentul constatator) trebuia sa depuna diligente in acest sens pentru a dovedi contrariul (potrivit art. 1169 C.civ), obligatie care decuge si din principiul general al executarii cu buna-credinta a obligatiilor, cu atat mai mult cu cat lipsa unor elemente de identificare din cuprinsul politei de asigurare (in speta nr. de inmatriculare) i se datoreaza in exclusivitate. De altfel, este de notorietate ca in cuprinsul actelor de constatare agentul de politie nu mentioneaza seria de sasiu a autoturismelor, ci numerele de inmatriculare, astfel ca in mod corespunzator si in cuprinsul politei de asigurare trebuie inscris aceste element (in caz contrar, asiguratorul, in mod abuziv, ar putea invoca oricand o asemenea incertitudine privind identitatea dintre autoturismul implicat in accident si cel pentru care este incheiata polita).

Nu va fi primita nici apararea privind lipsa angajamentului persoanei prejudiciate in sensul ca va restui despagubirea daca actele intocmite de organele competente vor fi anulate. In acest sens, se observa ca la dosarul de dauna reclamanta a anexat declaratia persoanei prejudiciate in acest sens (f. 26), fiind lipsit de sens ca si asiguratorul CASCO sa mai formuleze o asemenea declaratie cata vreme subrogarea sa este conditionata de plata indemnizatiei. Or, o eventuala restuire a indemnizatiei de catre persoana prejudiciata ar lipsi de temei legal subrogarea asiguratorului CASCO in drepturile acesteia, cu consecinta restituirii despagubirii si de catre asiguratorul CASCO catre asiguratorul RCA.

Fata de aceste considerente, avand in vedere ca potrivit art. 22 din Legea 136/1995 reclamanta are dreptul de a se regresa pentru despăgubirea plătită împotriva persoanei care se face vinovată de producerea accidentului, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, conform art. 54 alin. 2 şi 3, precum şi faptul că în cauza sunt întrunite toate condiţiile răspunderii civile delictuale (intervenientul fortat a  săvârşit o faptă ilicită prin încălcarea regulilor de circulaţie stabilite de OUG 195/2002, a existat un prejudiciu adus persoanei vătămate, a fost stabilită vinovăţia intervenientului, precum şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu), în temeiul art. 998-999 C.civ., instanţa va admite cererea reclamantei si va obliga parata, asiguratorul RCA, la plata sumei de 17.304,21 lei reprezentand despagubiri civile.

 In baza disp. art. 65 alin 4 din Ordinul CSA nr. 113133/2006, instanta va admite cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului principal de 17.304,21 lei calculate de la 14.01.2008 (15 zile de la data primirii dosarului de dauna de catre parata - 28.12.2007, potrivit vizei de inregistrare, f. 4) si pana la achitarea integrala a debitului principal.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., instanta va obliga pârâta şi la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 2569,51 lei reprezentand 1315,01 lei taxa judiciara de timbru, 5 lei timbru judiciar si 1249,5 lei onorariu de avocat potrivit chitantei seria PC nr. 80/14.07.2008.

3