Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 19303 din 19.04.2011


Dosar nr. 19303/271/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5128/2011

Şedinţa publică de la 19 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Florentina Iavorschi

Grefier Carmen Maria Baciu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent F.S. şi pe intimat F. A.,  având ca obiect contestaţie la executare.

 La apelul nominal făcut, nu se prezintă părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Constată că, fondul cauzei s-a dezbătut la data de 12.04.2011, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă întocmită cu respectiva ocazie, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin care s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise.

INSTANŢA

 Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată că  prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 28.09.2010, sub nr 19303/271/2010, contestatoarea F. S. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii F. A. şi SOCIETATEA DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI B, lămurirea înţelesului şi întinderii titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr 323/2001 a Judecătoriei Oradea, întrucât în temeiul acestui titlu executoriu i s-au cerut, în mod distinct, două sume, anularea raportului de expertiză tehnică şi evaluare emis de expert tehnic Andor Mircea, întrucât valoarea apreciată a întregului imobil şi, în egală măsură, a cotei de 1 din acel imobil este mult mai mare decât valoarea apreciată de expert, anularea publicaţiei de vânzare nr. 1/01.09.2010 emisă de SEJ B. în dosarul execuţional nr 210/E/2010 şi actelor de executare ce-i vor urma până la realizarea unei noi evaluări a imobilului, fără cheltuieli de judecată.

In motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că prin Publicatia de vânzare nr 1/01.09.2010 i s-a comunicat faptul că în data de 04.10.2010 se va organiza licitatia publica pentru vânzarea cotei de 1 din imobilul proprietatea contestatoarei, după partajarea prin hotărâre judecătorească a acestui imobil din  Oradea, strada …………, înscris în CF 31035 Oradea, nr topo 5908/15 pentru suma de 81.000 Euro, la stăruinţa intimatei F.A. Titlul executoriu este suma de 37.310 DM şi suma de 1.500.000 ROL, cu titlu de cheltuieli de judecată, plus dobânzile ce s-au calculat la acest debit. Dacă în ceea ce priveşte debitul principal şi cheltuielile de judecată, cauza este lămurită, în ceea ce priveşte dobânda se vehiculează sume diferite, motiv pentru care se impune lămurirea întinderii titlului executoriu. În raportul întocmit de expert Andor Mircea valoarea imobilului este inferioară valorii sale reale, pe care contestatoarea o apreciază la peste 250.000 Euro

Cererea nu a fot întemeiată în drept.

Nu a fost depus nici un înscris în probaţiune.

Prin precizarea contestaţiei la executare depusă la termenul de judecată din 08.02.2011, contestatoarea a învederat că creanţa nu este certă, întrucât prin diferite acte din dosarul execuţional, s-a stabilit că are un alt cuantum. Expertizele contabilă şi de evaluare a bunului imobil efectuate în dosarul execuţional sunt extrajudiciare. Imobilul executat silit nu este corect individualizat, întrucât un apartament este în proprietatea fiului său, F. C., care nu este debitorul intimatei-creditoare, deci se impune refacerea acestui raport.

Prin completarea contestaţiei la executare depusă la termenul de judecată din 12.04.2011, contestatoarea a reiterat faptul că creanţa nu are caracter cert, întrucât cuantumul acesteia diferă, iar în raportul de evaluare a fost evaluat întreg imobilul, deşi un apartament este în proprietatea fiului său, F. C., care nu este debitorul intimatei-creditoare

Intimata F. A. a depus la dosarul cauzei întâmpinare, în cadrul căreia a invocat excepţia tardivităţii, iar pe fond a solicitat instanţei respingerea cererii.

În motivarea în fapt a întâmpinării, intimata a arătat că publicaţia de vânzare atacată a fost emisă în 01.09.2010, iar contestatoarea a formulat cererea în 28.09.2010, cu depăşirea termenului legal de 15 zile. Expertiza efectuată în dosarul execuţional are caracter judiciar, iar proprietatea nu a fost subevaluată. Mai mult, prin acest raport s-a stabilit o valoarea mai mare decât cea stabilită într-un alt raport de expertiză, efectuat în dosarul de executare nr 177/2001 al BEJ P., care stabilise valoarea imobilului la 59.775 Euro, în condiţiile în care preţurile pe piaţa imobiliară au scăzut. În ce priveşte lămurirea titlului executoriu, acesta prevede că debitul se actualizează cu dobânda la zi, acesta fiind motivul pentru care cuantumul debitului se modifică, expertul procedând la capitalizarea dobânzii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art 115, art 411 alin 3, art 500 Cod proc civ, art 2 din OG nr. 2/2000.

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

La termenul de judecată din 08.02.2011, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatului SEJ B, a pus-o în discuţia părţilor şi a admis-o, pentru motivele prezentate în încheierea menţionată.

La termenul de judecată din 29.03.2011, instanţa a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, pentru motivele prezentate în încheierea menţionată.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi a fost depus în copie dosarul execuţional nr 201/E/2010 al SEJ B..

Din examinarea actelor si lucrărilor dosarului, instanţa retine următoarele:

Împotriva contestatoarei a fost începută executarea silită în dosarul  execuţional nr. 201/E/2010 al SEJ B.  în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 323/20.06.2001 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 2678/2000.

Prin această sentinţă, rămasă definitivă şi executorie, s-a dispus obligarea pârâtei F. S. la plata către reclamanta F. A. a sumei de 37.310 DM cu dobânda la zi cu titlu de restituire împrumut şi s-a respins acţiunea conexă a reclamantei F. S. împotriva pârâtei F. A. pentru anularea contractului de împrumut. Totodată, pârâta a fost obligată la plata sumei de 1.500.000 ROL cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Referitor la cererea contestatoarei de lămurire a înţelesului şi întinderii titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr 323/2001 a Judecătoriei Oradea, se reţin următoarele:

Conform art 281 ind 1 Cod proc civ In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.

Deci o condiţie esenţială pentru a fi admisă cererea contestatoarei este ca dispozitivul hotărârii să nu fie clar sau să aibă dispoziţii potrivnice, fiind imposibil de pus în executare în forma pronunţată.

Analizând dispozitivul titlului executoriu menţionat, instanţa constată că această condiţie nu este îndeplinită, întrucât dispozitivul este clar şi susceptibil de a fi executat silit, debitul principal fiind de 37.310 D.M. (mărci germane), actualizat cu dobânda la zi şi 1.500.000 ROL cheltuieli de judecată.

Se constată că până la acest moment, contestatoarea nici nu a apreciat că sunt necesare lămuriri cu privire la acest titlu executoriu, deşi executarea silită împotriva sa, în baza sentinţei nr 323/2001 a început încă din anul 2001, în dosarul execuţional nr. 177/E/2001 al BEJ P.

Contestatoarea nici nu a precizat în ce sens trebuie lămurit sau îndreptat titlul executoriu, iar simplul fapt că se majorează cuantumul dobânzii, prin neplată, aceasta curgând în fiecare zi de întârziere, şi implicit se majorează cuantumul debitului, nu este de natură a conduce la ideea că dispozitivul titlului executoriu nu este clar.

Pentru aceste motive, va respinge cererea de lămurire a înţelesului şi întinderii titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 323/2001 a Judecătoriei Oradea, solicitată de contestatoarea F. S.

Referitor la susţinerea că creanţa nu este certă, întrucât cuantumul acesteia diferă, în diferite acte de executare din dosarul execuţional nr. 201/E/2010, se reţin următoarele:

În dosarul execuţional menţionat, s-a procedat la actualizarea debitului, având în vedere că mărcile germane nu mai există, deci trebuiau transformate într-o monedă în circulaţie şi că debitul trebuie actualizat cu dobânda la zi, conform titlului executoriu.

Conform art 371 ind 2 Cod proc civ  (1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau in luarea unei alte masuri admise de lege.

(2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.

Pentru aceste motive, executorul judecătoresc a dispus, conform textului legal menţionat, actualizarea debitului, având în vedere că titlul executoriu a fost emis în 2001, iar executarea în acest dosar a început în 2010.

În cauză, expertul Kundi Erzsebet-Eva, posesor a legitimaţiei de expert contabil nr 10906/1996, înscris pe Tabloul experţilor contabili jud. Bihor la nr 26, a efectuat mai multe rapoarte de evaluare. Diferenţele existente între cuantumul creanţei se datorează în principal, faptului că dobânda se calculează zilnic, fiind astfel imposibil a se determina un cuantum definitiv al creanţei. Aceasta se majorează pe zi de întârziere în executare. Este evident faptul că, dacă debitoarea-contestatoare ar fi înţeles să execute de bunăvoie obligaţia stabilită prin titlul executoriu şi nu ar fi încercat să se sustragă vreme de 10 ani de la executare, nu s-ar fi ajuns la un asemenea cuantum al dobânzii.

În al doilea rând, şi cheltuielile de executare s-au majorat, urmare efectuării unor acte de executare (comunicări, notificări, rapoarte de evaluare şi actualizare), astfel încât, în mod legal şi justificat s-a majorat şi cuantumul total al debitului datorat de contestatoare intimatei.

În ceea ce priveşte susţinerile contestatoarei, în sensul că expertiza efectuată în dosarul execuţional este una extrajudiciară şi valoare probatorie are doar una judiciară, se reţin următoarele:

Executarea silită este o fază distinctă, însă parte componentă a procesului civil, astfel cum în mod constant a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Ruianu împotriva României din 17.06.2003, Sabin Popescu împotriva României din 02.03.2004), astfel încât regulile şi principiile generale ale procesului civil trebuie respectate şi în această fază.

Art. 2 din OG nr 2/2000 prevede că „Expertiza tehnica efectuata din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, de catre expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara.”

Faţă de cele de mai sus, nu poate fi reţinută susţinerea contestatoarei în sensul că creanţa nu era certă sau lichidă şi nici cea că expertiza efectuată de expert Kundi Erzsebet-Eva nu are valoare juridică.

Referitor la cererea de anulare a raportului de evaluare a imobilului, întocmit de expert Andor Mircea, se reţin următoarele:

Contestatoarea a solicitat anularea acestui raport, întrucât, pe de o parte, ar fi fost evaluat întregul imobil, deşi un apartament aparţine fiului său, F. C., care nu are calitatea de debitor al intimatei, iar pe de altă parte, că imobilul este subevaluat.

Analizând întregul dosar execuţional (somaţii, procese-verbale, publicaţii de vânzare), instanţa constată că procedura de executare silită poartă doar asupra imobilului proprietatea contestatoarei - cota de 1 din imobilul situat în Oradea, str. …………. înscris în CF nr 31035, cu nr topo 5908/15.

Sub nicio formă nu s-a declanşat procedura de executare silită împotriva imobilului proprietatea numitului F. D. C., imobil care este identificat cu alt număr topografic- 5908/16 şi este înscris într-o altă coală funciară- 34402 Oradea, fiind situat administrativ la o altă adresă decât a contestatoarei, respectiv str. …………...

Faptul că cele două imobile constituie două unităţi locative distincte, numerotate administrativ cu nr …….. pe str. ………… rezultă şi din planul de situaţie sc 1:500 înregistrat sub nr. 256/5.11.1985, respectiv 60/19.04.1988 (fila 102 a dosarului execuţional) din care rezultă că cele două unităţi erau două jumătăţi „în oglindă” ale unui duplex.

Dacă proprietarii celor două unităţi, ca membri ai aceleaşi familii, au înţeles, de comun acord, să facă ulterior modificări în ceea ce priveşte structura imobilelor, fără a obţine altă autorizaţie de construire şi fără a înscrie modificările corespunzătoare în cărţile funciare, acest lucru nu era opozabil, în nici un mod intimatei, care este îndreptăţită să urmărească silit cota de proprietate a contestatoarei din imobil, astfel cum este identificat topografic şi înscris în cartea funciară.

Legat de acest aspect, învederat de contestatoare, în sensul că fiecare apartament este pe câte un etaj, şi nu conform planului mai sus menţionat, se reţine şi faptul că contestatoarea nici nu a făcut dovada aceste susţineri, iar schiţa cu caracteristicile tehnice ale imobilului, anexată concluziilor scrise, pe lângă faptul că a fost depusă după închiderea dezbaterilor, deci instanţa, în mod legal, nu o poate reţine ca probă, nici nu face dovada că ar conţine schiţa imobilului în litigiu, întrucât nu cuprinde niciun element de identificare al acestuia.

Oricum, după cum s-a reţinut mai sus, această schiţă nu poate fi opozabilă intimatei.

Raportul de evaluare întocmit de expert Andor Mircea priveşte  cota de 1 din imobilul situat în Oradea, str. ………….., înscris în CF nr 31035, cu nr topo 5908/15, astfel cum este menţionat expres în raportul menţionat.

Şi acest raport de evaluare are caracter judiciar, pentru următoarele considerente:

După cum s-a arătat mai sus, şi faza executării silite este tot o parte componentă a procesului civil.

Conform art 500 Cod proc civ:

(1) Daca in termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va incepe procedura de vanzare.

 (2) Executorul va stabili de indata pretul imobilului, iar in cazul in care considera necesar va cere parerea unui expert. Dispozitiile art. 411 alin. 3 sunt aplicabile.

Expertul Andor Mircea are calitate de expert tehnic atestat de Ministerul Justiţiei cu legitimaţia nr 2650-8389 şi de evaluator atestat de ANEVAR sub nr 8541.

 Referitor la susţinerea că imobilul este subevaluat, instanţa nu o va reţine, pentru următoarele considerente:

Raportul de evaluare are la bază o serie de metode tehnice, detaliat prezentate în conţinutul său, precum şi standarde de evaluare, buletine documentare, catalog de reevaluare, raportul fiind întocmit după ce expertul s-a deplasat la imobil şi a constatat personal starea acestuia.

Se reţine şi faptul că în dosarul execuţional nr 177/2001 al BEJ P. imobilul a fost evaluat la 59.775 Euro, deci nu se poate susţine că 81.000 Euro înseamnă o subevaluare, cu atât mai mult cu cât, între momentul evaluării din dosarul 177/2001 şi cel din dosarul 201/E/2010, preţurile de pe piaţa imobiliară au scăzut.

Nu în ultimul rând, instanţa reţine că aceleaşi motive de contestaţie la executare- starea de coproprietate cu numitul F. C. şi subevaluarea imobilului- au fost invocate şi în cadrul dosarului nr 5672/271/2009, contestaţie respinsă de instanţă prin sentinţa civilă nr. 2172/2010.

Deşi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat, fiind contestate acte de executare efectuate în dosare execuţionale diferite, se reţin totuşi dispoziţiile deciziei nr 36/2009 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii, în cadrul căreia s-a statuat că „Cererile repetate de contestaţie la executare sunt inadmisibile, dacă există identitate de persoane, de temei legal, de motive şi apărări invocate în soluţionarea acestora”.

Referitor la cererea contestatoarei de anulare a publicaţiei de vânzare nr 1/01.09.2010 şi a actelor de executare ulterioare, instanţa va respinge această cerere, constatând că publicaţia de vânzare  menţionată a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor legale de fond şi formă, iar cu privire la celelalte acte de executare ulterioare, contestatoarea nu a indicat nici motive de nelegalitate, nici de netemeinicie.

După cum s-a arătat mai sus, procedura executării silite este o parte componentă a procesului civil, iar dreptul de acces la justiţie, garantat de art 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, protejează şi executarea hotărârilor judecătoreşti definitive, care, într-un stat care respectă preeminenţa dreptului, nu pot rămâne fără efect în detrimentul unei părţi. În consecinţă, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi întârziată într-un mod excesiv (Hot. Hornsby împotriva Greciei din 19.03.1997, Burdov împotriva Rusiei din 07.05.2002, Ruianu împotriva României din 17.06.2003, Sabin Popescu împotriva României din 02.03.2004).

Se constată că deşi intimata are un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească încă din anul 2001, nu a reuşit să o pună în executare nici după 10 ani, încălcându-se grav termenul rezonabil în care aceasta trebuia să obţină, pe lângă recunoaşterea dreptului său, şi punerea efectivă în executare a acestuia.

Pentru a se sustrage de la urmărire, contestatoarea, împreună cu soţul său F. D., au donat la data de 17.05.2001 imobilul situat în Oradea, str………. în favoarea copiilor lor, sens în care a fost încheiat contractul de donaţie autentificat sub nr. 1239/2001.

Având in vedere impedimentul la executare - proprietatea devălmaşă a celor doi soţi - precum şi necesitatea stabilirii cotei de proprietate a debitoarei sale, intimata a promovat cerere de sistare a comunităţii de bunuri a celor doi soţi- dosarul nr. 7729/2002 al Judecătoriei Oradea. 

Ulterior, avand in vedere ca prin decizia civila nr. 777/2005 a Curtii de Apel Oradea, pronuntata in dosar 5248/2004 s-a solutionat in mod irevocabil actiunea revocatorie a contractului de donatie , in sensul admiterii si a restabilirii situatie anterioare, imobilul din Oradea, str. ………., redevedind proprietatea debitoarei si a sotului ei,  la data de 07.10.2005, intimata a promovat cerere de stabilire a cotei de proprietate a debitoarei asupra acestui imobil, cerere soluţionată prin Sentinţa civilă nr.  207/16.01.2007 a Judecătoriei Oradea prin care s-a constatat ca debitoarea are o cota de proprietate de 1 parte din imobilul din Strada …………... Sentinţa menţionată a ramas definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1406/2007 a Curtii de Apel Oradea.

Doar după soluţionarea irevocabilă a tuturor acestor dosare, intimata a putut solicita continuarea executării silite, iar contestatoarea, prin promovarea de contestaţii la executare, încearcă tergiversarea executării silite.

Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, reţinând ca executarea silita ce face obiectul dosarului executional nr. 201/E/2010 al SEJ B. se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale, instanta va respinge ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea F. S..

In baza art. 274 Cod procedura civila se va lua act de faptul ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata de către intimată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată că prin încheierea de la termenul de judecată din 08.02.2011 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei SOCIETATEA DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI B., cu sediul în Oradea, ………….

Respinge cererea de lămurire a înţelesului şi întinderii titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 323/2001 a Judecătoriei Oradea, solicitată de contestatoarea F. S..

Respinge ca nefondată contestaţia la executare formulată de contestatoarea F. S., cu domiciliul în …………., în contradictoriu cu intimata F. A., cu domiciliul în …………….

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.04.2011.

Preşedinte, Grefier,

Florentina Iavorschi Carmen Maria Baciu