Plangere impotriva incheierii cf

Hotărâre 301 din 12.03.2009


Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe petent M. J. , petent M. V. şi pe intimat O.C.P.I. M. - BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ REGHIN, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier .

Închiderea dezbaterilor a avut loc în şedinţa publică din, dată la care instanţa a reţinut cauza în pronunţare şi a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă..

J U D E C A T O R I A

Constata instanta ca la data de s-a inregistrat la aceasta instanta sub nr. plangerea formulata de petentii M. J.si M. V. in contradictoriu cu intimata O.C.P.I. Mures-B.C.P.I. Reghin impotriva incheierii nr..

Solicita petentii anularea incheierii nr. si admiterea cererii de notare a procesului in CF nr.. astfel cum au solicitat prin cererea de notare initiala.

In motivare se arata ca încheierea de Cf atacată  este nelegală şi nu ţine cont  de  dispoziţiile legale căreia îi erau circumscrise necesitatea notării procesului.

Faptul că înscrisul doveditor al procesului penal demarat de petenţi  împotriva proprietarei  tabulare a imobilului aflat în discuţie  era  sau nu în copie, nu făcea mai puţină valabilă cererea lor de notare a procesului.

Petenţii au arătat că, în măsura în care  plângerea lor era identificată  cu număr de dosar consideră că cererea lor trebuia admisă , ei neputând fi  prezumaţi că au preconstituit un act fals  de care să se  prevaleze în faţa unei  instituţii a statului , sens în care  apreciază că  măsura  dispusă este nelegală  şi se impune a fi îndreptată pe coordonatele solicitate prin petit.

Plangerea impotriva incheierii de carte funciara a fost inregistrata direct la instanta de judecata si dintr-o eroare a serviciului de registratura dosarul inaintat instantei  a fost inregistrat sub un numar distinct de dosar, respectiv la completul de judecata ...care, la termenul din data de a dispus trimiterea dosarului la prezentul dosar in vederea conexarii.

Prin incheierea de sedinta din data de pronuntata in prezentul dosar s-a dispus conexarea dosarului la dosarul.

La acelasi termen  de judecata instanta, din oficiu a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei O.C.P.I. Mures-B.C.P.I. Reghin.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive:

Petentii au formulat prezenta cerere in contradictoriu cu O.C.P.I. Mures-B.C.P.I. Reghin.

Prin decizia nr. data in interesul legii Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca  „in cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.”

Vazand decizia I.C.C.J, in temeiul art.329 al.3 teza a doua Cod proc. civila, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei, exceptie ridicata din oficiu de instanta.

Cu privire la plangerea formulata:

Constata ca prin cererea de inscriere adresata B.C.P.I. Reghin si inregistrata sub nr. petentul M. J.  a solicitat notarea in CF... a plangerii penale obiect al dosarului nr. al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg.Mures.

In justificarea cererii petenta a depus extras de carte funciara, copia sesizarii penale inregistrate la data de sub nr. la parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures.

Prin incheierea nr. data de catre BCPI Reghin a fost respinsa cererea de notare.

In motivarea solutiei date s-a aratat ca :

Având în vedere prevederile art. 106 din D.L  nr. pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la CF coroborat cu art. 26 alin.4 lit.c din legea nr.7/1996 republicată a cadastrului şi publicităţii imobiliare, potrivit cărorara  , pot forma  obiectul notării în CF atât plângerea penală cât şi acţiunea penală, doar în situaţia în care  înscrierea este rezultatul  unei presupuse infracţiuni, cu condiţia ca  înscrisul  depus în justificarea  cererii , să individualizeze imobilul printr-un identificator unic nr.CF şi nr.top. sau nr. cadastral) potrivit prevederilor imperative ale art.48 alin(1) lit.c din Legea 7/96, republicată  şi să fie depus în original sau în copie  legalizată, potrivit art.47 alin.(1) din acelaşi act normativ . Văzând conţinutul  şi forma înscrisului depus în justificarea cererii de notare şi de asemenea , prevederile art.2 alin.(3) din Ord.371/2007 al.Min. Internelor şi Reformei Administrative, referitoare la respingerea cererilor netarifate sau incomplet tarifate.!

Potrivit art.47 al.1 din Legea nr.7/1996  „cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară.”

Potrivit art. 106 al.1  din D.L.115/1938 „când se pretinde că o înscriere s-a săvârşit printr-o infracţiune, cel îndreptăţit, dacă dovedeşte că se află în cazurile şi întruneşte condiţiile puse de legile penale, pentru a porni acţiunea penală, va putea depune plângerea spre a fi notată la instanţa de cărţi funciare, care, după ce va hotărî asupra notării, o va trimite Ministerului public, păstrând un exemplar pentru dosar; cel îndreptăţit va putea înainta plângerea şi direct Ministerului public, sau instanţei penale, care va trimite o copie legalizată instanţei de cărţi funciare, pentru a hotărî asupra notării plângerii.

 Potrivit al.2 „dacă acţiunea penală a fost pornită de Ministerul public, cel îndreptăţit va putea cere notarea ei în temeiul copiei legalizate a rechizitorului introductiv de instanţă….”

Astfel, in cazul pangerii penale prealabile, in legatura cu o inscriere in cartea funciara savarsita printr-o infractiune, notarea in CF se va face in baza plangerii prealabile.

In cazul actiunii penale care se pune in miscare de catre procuror, notarea se va face in temeiul copiei legalizate a rechizitoriului sau, in cazul punerii in miscare a actiunii penale in timpul judecatii, prin incheierea instantei.

In cauza, infractiunea la care se face referire in cuprinsul plangerii depuse ca act justificativ este infractiunea de abuz in servciu prevazuta de art.246 Cod penal.

Pentru aceasta infractiune, sesizarea organelor judiciare se face prin plangere sau denunt, iar potrivit art.106, al.2 din D-l.115/1938, in asemenea situatii notarea actiunii penale in cartea funciara se face in baza copiei legalizate a rechizitoriului.

Mai mult decat atat, pentru admisibilitatea notarii este necesar ca infractiunea sa fie in legatura cu inscrierea in cartea funciara.

In cauza, infractiunea reclamata este cea de abuz in serviciu, fara a avea vreo legatura directa cu vreo inscriere in cartea funciara in care se solicita notarea.

Un alt motiv care a determinat respingerea cererii este neachitarea  de catre petent a tarifului prevazut de Ord.nr.371/2007 aferent serviciului solicitat, respectiv 60 de lei (conform anexei 1 a Ord.371/2007, pct.7.4)

Potrivit art.2 al. 2 si 3 din Ordinul nr. 371 din 27.12.2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate:

 (2)Tarifele prevăzute în anexă se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

 (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii.

 Pentru aceste considerente, avand in vedere faptul ca  sesizarea penala obiect al dosarului nr. al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg.Mures depusa in copie nu intruneste conditiile de inscriere in cartea funciara, conditii la care am facut anterior referire, avand in vedere neplata tarifului aferent serviciului solicitat, instanta apreciaza ca temeinica si legala solutia de respingere data prin incheierea nr. din.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca neintemeiata plangerea formulata, pe care o va respinge.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de.Cadastru si Publicitate Imobiliara  Mures- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Reghin.

Respinge plangerea formulata de petentii M. J.cu domiciliul în com.S., str......, nr...., jud.M. si M. V. cu domiciliul în com.S., str......, nr........, jud.M... impotriva incheierii de respingere nr. a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Reghin.

Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi,.