Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4320 din 12.09.2011


sentinţa civilă nr. 4320/12.09.2011-contestaţie la executare

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2429/279/2011 pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, a fost formulată o contestaţie la executare  de contestatorul xx împotriva executării silite pornită împotriva acestuia la cererea creditoarei intimate xx, în dosarul nr. 513/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc xx.

În motivarea cererii sale, contestatorul arată că este angajat al S.C. xx S.R.L. şi că, în anul 2007, a fost contactat de reprezentanţii legali ai acestei societăţi care au condiţionat păstrarea locului său de muncă de semnarea unor documente. Acesta arată că ar fi fost informat că nu va avea obligaţii financiare, totul fiind „o formalitate”. De altfel, constatatorul arată că niciodată nu ar fi primit copii ale actelor semnate şi că de fiecare dată i se solicita semnătura în mijloace de transport sau în alte condiţii asemănătoare. Mai mult, în anul 2008, i s-ar fi cerut acestuia şi soţiei sale, în prezent decedată, să se prezinte la notariat pentru a semna noi documente, ceea ce au şi făcut.

Contestatorul susţine că ar fi aflat de existenţa contractului de credit, a contractului de facilitate de linie de credit şi a contractului de ipotecă, care fac obiectul dosarului de executare silită nr. 513/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc xx, abia după ce a primit somaţia emisă în acest dosar, adică la 21.01.2011. Consideră că nu ar fi fost încunoştiinţat de către notar sau de reprezentanţii societăţii cu privire la documentele pe care le semnează şi la consecinţele acesteia.

Contestaţia nu a fost motivată în drept.

Legal citată în conformitate cu art. 1141 alin. (2) din Codul de procedură civilă, intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

În motivare, s-a arătat că între aceasta şi S.C. xx S.R.L. a fost încheiat contractul de credit nr. 3/25.04.2007, care a devenit convenţia cadru pentru încheierea contractelor de facilitate de credit ulterioare. În vederea garantării creditului acordat societăţii, xx şi xx au consimţit la constituirea şi intabularea unui drept de ipotecă asupra imobilului situat în xx, garantând obligaţiile înscrise în contractul de credit anterior menţionat până la concurenţa sumei principale împrumutate în cuantum de 2 400 000 lei.

Considerând că în calitate de garant real contestatorului îi revine obligaţia de plată a sumelor menţionate, intimata solicită respingerea acţiunii, apreciind că susţinerile din cererea principală referitoare la existenţa dolului nu sunt întemeiate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1173 din Codul civil şi ale art. 960 din Codul civil.

La dosarul cauzei, a fost ataşat şi dosarul de executare nr. 513/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc xx (filele 101 şi următoare).

Instanţa a încuviinţat pentru părţi, în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, considerând-o concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării prezentului litigiu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea din 28.10.2010, adresată Biroului Executorului Judecătoresc xx, intimata a solicitat punerea în executare silită a titlurilor executorii - contractul de credit cadru nr.3/25.04.2007, contractul de linie credit nr. 3/25.04.2010 împreună cu actele adiţionale nr. 1/24.04.2008, 2/28.11.2008,3/23.04.2009,4/11.05.2009,5/20.05.2009,6/29.06.2009,07/11.09.2009, 8/30.12.2009, 9/31.03.2010 şi 10/21.04.2010, contractele de ipotecă nr.12/21.04.2010, 10/25.04.2007, 12/25.04.2007, 13/25.04.2007, 13/25.04.2007 şi 39/24.04.2008, contractul de fidejusiune nr.1/26.05.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.11/30.12.2009 împreună cu anexele nr.1/21.04.2010 şi 1/30.12.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.13/21.04.2010, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.14/25.04.2007, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.16/25.04.2007, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.17/25.04.2007, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.18/25.04.2007, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.19/25.04.2007 împreună cu anexele nr.1/24.04.2009, 2/20.05.2009 şi 3/20.05.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.19/03.03.2008 împreună cu anexa nr.1/03.03.2008, contractul de garanţie reală imobiliară pentru creanţe nr.20/03.03.2008 împreună cu anexa nr.1/03.03.2008, contractul de garanţie reală imobiliară nr.20/25.04.2007 împreună cu anexele nr.1/03.03.2008,2/24.04.2008, 3/23.12.2008, 4/26.05.2009 şi 5/21.04.2010, contractul de garanţie reală imobiliară pentru bun determinat nr.41/24.04.2008 împreună cu anexele nr.1/24.04.2008, 2/20.05.2009, 3/29.06.2009, 1/20.05.2009, 2/29.06.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru poliţe nr.42/24.04.2008 împreună cu anexele nr.1/24.04.2008, 2/20.05.2009, 29.06.2009,1/26.05.2009, 2/29.06.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru poliţe nr.43/24.04.2008 împreună cu anexele nr.1/24.04.2008,2/20.05.2009, contractul de garanţie reală imobiliară pentru poliţe nr.44/24.04.2008 împreună cu anexele nr.1/24.04.2008, 2/20.05.2009 şi contractul de garanţie reală imobiliară pentru poliţe nr.45/24.04.2008 împreună cu anexele nr. 1/24.04.2008, 2/20.05.2009, cerere formulată înpotriva debitorilor S.C. xx S.R.L., xx.

Ca urmare a acestei solicitări, după ce a fost încuviinţată executarea silită în temeiul art. 3731 alin. (2) din Codul de procedură civilă de către Judecătoria Piatra Neamţ (fila 102 din dosarul de executare), B.E.J. xx a emis un proces verbal privind stabilirea obligaţiilor de plată şi somaţii împotriva tuturor debitorilor, inclusiv împotriva contestatorului xx (fila 111 din dosarul de executare). De asemenea, la 31.03.2011, Biroul Executorului Judecătoresc xx a emis mai multe publicaţii de vânzare imobiliară, printre care şi cea referitoare la apartamentul cu două camere în suprafaţă de 58,01 m2 şi logie în suprafaţă de 6,72 m2, situate în xx, proprietatea contestatorului xx şi a soţiei acestuia, xx (fila 137 din dosarul de executare).

Din analiza contractului de credit cadru nr.3/25.04.2007, contractul de linie credit nr.3/25.04.2010 împreună cu actul adiţional nr. 10/21.04.2010 (filele 66-72 din dosarul de executare), rezultă că xx a garantat suma de 2 400 000 lei, reprezentând sumă de bani împrumutată în favoarea S.C. xx S.R.L. de către S.C. xx S.A. şi cheltuieli bancare, cu ipotecă de rang I în favoarea societăţii bancare menţionate anterior, cu privire la imobilul de pe str. xx.

În acest sens, s-a încheiat contractul nr. 39/24.04.2008, autentificat sub nr. 1413/24.04.2008 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „xx” (filele 94-98 din dosarul de executare) prin care s-a constituit ipoteca de rang I în favoarea S.C. xx S.A., privind respectivul apartament, împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi din terenul aflat tot în coproprietate forţată.

Potrivit art. 399 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Astfel, deşi admisibile în cadrul prezentei contestaţii la executare, apărările de fond formulate de contestatorul xx împotriva titlurilor executorii, contractul de linie credit nr.3/25.04.2010 împreună cu actul adiţional nr. 10/21.04.2010 şi contractul de ipotecă nr. 39/24.04.2008, autentificat sub nr. 1413/24.04.2008 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „xx”, sunt neîntemeiate pentru motivele următoare:

Pe de o parte, în conformitate cu dispoziţiile art. 1173 din Codul civil, actul autentic are deplină credinţă în privirea oricărei persoane despre dispoziţiile şi convenţiile ce constată.

Înscrisul autentic face dovadă până la declararea falsului, fiind necesară înscrierea în fals, în ceea ce priveşte constatările personale ale agentului instrumentator, percepute prin propriile lui simţuri. Or, faptul că nu i s-ar fi explicat de către notar conţinutul actului semnat cu prilejul autentificării acestuia reprezintă tot o constatare ex propriis sensibus a respectivului notar public a căror probă contrară poate fi admisă numai în cadrul procedurii înscrierii în fals. Contestatorul nu a adus nicio probă care să determine instanţa să cerceteze pretinsul fals în cadrul procedurii prevăzute la art. 184 din Codul de procedură civilă sau să considere necesară sesizarea reprezentantului Ministerului Public, conform art. 183 din Codul de procedură civilă.

Pe de altă parte, aceeaşi concluzie se impune şi în legătură cu viciile de consimţământ-violenţa şi dolul- invocate de contestator în ceea ce priveşte contractul de ipotecă încheiat de acesta pentru garantarea creditului obţinut de angajatorul său, S.C. xx S.R.L. Conform art. 960 alin. (2) din Codul civil, persoana care solicită anularea actului juridic pe motiv că a avut consimţământul viciat prin dol, trebuie să facă dovada acestuia. De asemenea, violenţa nu poate fi prezumată. Regula generală prevăzută de art. 1169 din Codul civil prevede faptul că sarcina probei îi incumbă celui care invocă o pretenţie, în cauza de faţă contestatorului. Simpla susţinere referitoare la obligarea contestatorului de către angajator să semneze contractele în discuţie, cu riscul pierderii locului de muncă, nu poate fi suficientă pentru dovedirea acestui viciu de consimţământ.

Deşi la termenul din 2.06.2011, instanţa a amânat cauza ca urmare a admiterii cererii formulate de contestator în temeiul art. 156 din Codul de procedură civilă, acesta nu şi-a pregătit apărarea şi nu a propus administrarea niciunui mijloc de probă pentru susţinerea pretenţiilor sale.

Faţă de toate considerentele menţionate, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată contestaţia la executare contestatoarea xx împotriva executării silite pornită împotriva acestuia la cererea creditoarei intimate xx ROMÂNIA S.A., în dosarul nr. 513/2010 al Executorului Judecătoresc xx.

Se va lua act de faptul că, în speţă, nu a fost solicitată obligarea contestatoarei, în considerarea culpei sale procesuale dovedită în cauză, la plata cheltuielilor de judecată conform dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură civilă.