Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 458 din 02.10.2012


Deliberând, asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 507/174/03.07.2012, contestatorul .. a chemat în judecată pe intimații ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …… şi BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ….., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa să respingă Somaţia nr. 2/14/05.06.2012 emisă de BEJ Scutea Sorin ca fiind nulă, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat, în esenţă, că actul de executare contestat a fost întocmit cu nerespectarea art. 3711 al. 1 C.p.c., în sensul că  s-a început executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti fără ca debitorul să fie în prealabil notificat pentru o eventuală îndeplinire de bună voie a obligaţiilor impuse de respectiva hotărâre.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 3711 al. 1, art. 399 C.p.c.,

Contestatorul nu a formulat cereri probatorii şi nu a depus la dosar înscrisuri în dovedirea cererii.

Intimata ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL …. a formulat întâmpinare (f. 14-15) prin care a solicitat respingerea cererii contestatorului.

În motivare, intimata a susţinut că a solicitat recuperarea unor cheltuieli de judecată stabilite în sarcina contestatorului prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. Cheltuielile nu au fost achitate benevol de contestator.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115-118, art. 274 C.p.c., OG 5/2001.

Intimatul BEJ ….. nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat înaintea acestei instanţe pentru a propune probe sau a formula apărări.

Prin încheierea din data de 29.09.2012, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului BEJ ….. invocată din oficiu şi a respins, în mod subsecvent, cererea formulată de contestator în contradictoriu cu acest intimat.

Instanţa a dispus, din oficiu, ataşarea dos. execuțional nr. 14/2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate, instanţa reţine că:

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. 560/26.10.2011 pronunţată de Judecătoria Agnita în dos. nr. 772/174/2011 şi prin Decizia civilă nr. 324/05.04.2012 pronunţată de Tribunalul Sibiu în acelaşi dosar, contestatorul … a fost obligat la plata de cheltuieli de judecată către intimata ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL … în sumă totală de 1380 lei (f. 5-10 dos. execuţional).

Ca urmare a cererii de punere în executare silită formulate de intimata ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL … împotriva debitorului contestator, BEJ …. a solicitat Judecătoriei Agnita încuviinţarea executării silite. Prin încheierea nr. 80 din data de 25.05.2012, instanţa a încuviinţat executarea silită a debitorului intimat, cu cheltuieli de executare (f. 13 dos. execuţional).

În consecinţă, BEJ …. a emis Somaţia nr. 2/14/05.06.2012 prin care a pus în vedere debitorului intimat să se conformeze titlurilor executorii în sensul de a achita suma de 1711,10 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare (f. 15 dos. execuţional)

Contestatorul debitor nu a invocat şi nu a probat eventuala executare a debitului în discuţie

În drept, potrivit art. 3711 al. 1 C.p.c., obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar potrivit al. 2, în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită.

În aceste condiţii, debitorul contestator era ţinut sa execute hotărârile definitive şi irevocabile şi fără o cerere expresă din partea intimatului, având în vedere obligaţia stabilita în sarcina sa prin titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti sus-indicate.

Procedura executării silite debutează, conform art. 3731 al.1 C.p.c., la momentul înregistrării cererii de executare silită la executorul judecătoresc. Din acest moment, executarea de bunăvoie, în sensul art. 3711 C.p.c., nu mai poate avea loc, întrucât cele două forme de executare se exclud reciproc. Singura situaţie în care, totuşi, s-ar putea ca aceeaşi obligaţie să mai fie executată de bunăvoie, ar fi în cazul în care executarea silită ar înceta, conform art. 3715 lit. c), prin renunţarea creditorului la executare, iar ulterior debitorul s-ar conforma de bunăvoie titlului executoriu. În celelalte situaţii, inclusiv când debitorul a executat voluntar obligaţia după înregistrarea cererii de executare, cheltuielile de executare sunt în sarcina lui.

Cum culpa în neexecutarea voluntară a obligaţiei aparţine contestatorului, acesta datorează si cheltuielile de executare conform art.3717 al.2 C.p.c., procesul verbal privind cheltuielile de executare fiind titlu executoriu conform art. art.3717 al.4 C.p.c..

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată.

În baza art. 274 C.p.c., contestatorul va fi obligat la plata către intimată a cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei reprezentând onorariu avocaţial (f. 28).