Comparare de titluri

Sentinţă civilă 406 din 14.10.2008


Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.09.2006, reclamantul C. M. a chemat în judecata pe pârâtul C. V. pentru ca în contradictoriu cu  acesta si pe baza probelor ce se vor administra sa fie obligat sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 2500 mp. teren situat în vatra satului Raducaneni.

Solicita, de asemenea, obligarea pârâtului la plata sumei de 3000 lei reprezentând c/v recoltei însusita pe nedrept de catre pârât în perioada ultimilor 3 ani de pe terenul revendicat.

În motivarea actiunii arata reclamantul ca este proprietarul suprafetei de 2500 mp. teren situat în intravilanul sat. Raducaneni,  identificat cadastral în tarla 22, parcela 608/31.Arata reclamantul ca a dobândit proprietatea acestui teren prin contractul de vânzare - cumparare, autentificat sub nr. 2612 din data de 08.11.1998 la BNP S. T. din com. Raducaneni, jud. Iasi.

Sustine reclamantul ca pârâtul ocupa terenul din litigiu fara drept si refuza sa îl elibereze desi i-a cerut acest lucru în repetate rânduri.

În dovedirea actiunii, întelege sa se foloseasca de proba cu acte, martori, interogatoriul pârâtului si expertiza tehnica de specialitate.

Prin întâmpinare, pârâtul C. V. solicita respingerea actiunii promovate de catre reclamant motivat de faptul ca a stapânit terenul din anul 1994 în baza contractului de vânzare-cumparare, sub semnatura privata,  încheiat la data de 20.09.1994 cu mostenitorii R. G., R. I., R. C., R. A. si R. V.

Arata pârâtul ca de la acea data a plantat pe teren vita de vie si pomi fructiferi, fiind de buna credinta si nestiind ca a mai fost încheiat un act autentic pentru aceeasi suprafata de teren, aflând despre acest lucru abia când a fost înstiintat de catre reclamant printr-o notificare.

Întrucât a fost cumparator de buna credinta solicita respingerea actiunii promovate de catre reclamant.

În cauza s-a administrat proba cu interogatoriul partilor, s-au audiat martori si s-a dispus efectuarea unei expertize topometrice si de evaluare produse agricole.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin contractul de vânzare cumparare autentic din data de 08.11.1998, reclamantul a cumparat de la numitii R. I., R. C. si R. A. dreptul lor indiviz asupra suprafetei de 2500 mp. teren situat în intravilanul sat. Raducaneni.

Anterior acestui moment, la data de 20.09.1994, printr-un înscris sub semnatura privata, intitulat "Contract de vânzare-cumparare" pârâtul cumpara de la numitii R. G. si mostenitorii lui R. I., R. C., R. A. si R. V., terenul în suprafata de 2900 mp situat în vatra satului Raducaneni, la punctul denumit "Mitoc".

Din probatoriul administrat în cauza, respectiv depozitiile martorilor audiati la cererea partilor dar si din concluziile raportului de expertiza topometrica efectuata în cauza, instanta retine ca exista identitate între cele doua suprafete de teren ce au facut obiectul actului autentic de vânzare cumparare precum si a celui sub semnatura privata sunt identice, ambii cumparatori nestiind de faptul ca terenul a suferit înstrainari succesive.

Totusi, având în vedere ca legislatia în vigoare conditioneaza valabilitatea actelor juridice cu privire la imobile de forma autentica, instanta apreciaza ca pârâtul nu prezinta un titlul de proprietate valabil cu privire la suprafata din litigiu.

De asemenea, instanta retine ca actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia unui bun solicita restituirea acestuia de la posesorul neproprietar, constituind astfel cel mai energic mijloc de aparare a dreptului de proprietate deoarece titularul sau pe lânga recunoasterea dreptului pretinde si restituirea bunului.

Garantarea dreptului de proprietate privata este un imperativ stabilit si în jurisprudenta constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, art.1 din Protocolul Aditional la Conventia Europeana stipulând ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica si în conditiile stabilite de lege si de principiile dreptului international.

Nu în ultimul rând, Codul civil prevede în art.480 stabileste ca proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege, iar art.481, în spiritul legii fundamentale, statueaza ca nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afara numai pentru cauza de utilitate publica si primind o dreapta si prealabila despagubire.

Or, din actele dosarului reiese ca  pârâtul ocupa terenul fara a  opune reclamantului vreun titlul valabil si refuza eliberarea acestuia.

Fata de aceste împrejurari de fapt si de drept si având în vedere ca actiunea în revendicare imobiliara este reglementata ca o actiune petitorie la îndemâna proprietarului neposesor al imobilului, iar reclamantul a facut în speta dovada ca este titularul actual al dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, instanta apreciaza ca cererea în revendicare este întemeiata si urmeaza a fi admisa.

Cu privire la cel de al doilea capat de cerere, din probatoriul administrat instanta retine ca terenul din litigiu era cultivat cu vita de vie, livada si arabil, apreciindu-se ca valoarea recoltelor obtinute si însusite fara drept de catre pârât este de 3513 lei, suma pe care reclamantul nu si o însuseste, solicitând ca pârâtul sa fie obligat la plata sumei de 3000 lei, cât a solicitat initial.

Pe cale de consecinta urmeaza a fi admisa si cererea accesorie privind obligarea pârâtului la plata contravalorii recoltei însusita de pârât de pe aceasta suprafata în anii 2004,2005, 2006. 

În raport cu dispozitiile art.274 al.1 Cpc, instanta va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant.

1