Actiune in revendicare.Netemeinicie

Sentinţă civilă din 31.12.2009


Prin acţiunea introductivă reclamantul D. Z. l-a chemat în judecată pe pârâtul B. A., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului să-i lase în deplină proprietate şi paşnică posesie un teren în suprafaţă de 12.500 mp, situat pe raza comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, arătând că este proprietarul acestui teren.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.480 din Codul civil.

Pârâtul B. A. a formulat întâmpinare, în conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, prin care a arătat că în iunie 2004 a cumpărat de la reclamantul D. Z. şi de la numitul D. I. suprafaţa de 25.900 mp teren extravilan, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, vânzarea fiind făcută cu acceptul ambilor fraţi; pârâtul a intrat in posesia terenului imediat şi, în continuare, îl foloseşte ca proprietar.

Au fost administrate probe cu înscrisuri, un martor şi interogatoriul pârâtului.

În cursul procesului a intervenit decesul reclamantului D. Z., iar prin cerere depusă la data de 22.12.2008, soţia acestuia, D. Ş., a arătat că, în calitate de moştenitoare a defunctului sau soţ, solicită continuarea procesului.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut urmatoarele:

În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, numiţilor D.I., D.Z. şi D. N. li s-a reconstituit prin titlu de proprietate, dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 37.600 mp situate pe teritoriul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, din care 31.500 mp in tarlaua 17.

Conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1199/08.06.2004, numitul D.N. a primit in deplină proprietate terenul arabil în suprafaţă de 10.500 mp situat pe teritoriul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, în tarlaua 17, între vecinii: la N – C.M., la E – canal, la S – D.I. si D.Z., la V – drum, şi numiţii D.I. şi D.Z. au primit în indiviziune şi în cote egale, suprafaţa de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, în tarlaua 17, parcela 771, între vecinii: la N – D.N., la E – canal, la S – G.I., la V – drum.

Prin contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, încheiat între pârâtul B.A., în calitate de cumpărător, şi numiţii D.I. şi D.Z., în calitate de vânzători, pârâtul B.A. (căsătorit cu B.M.) a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţă de 21.000 mp, dobândit de vanzători conform contractului de partaj voluntar.

Ulterior, prin sentinta civila nr. 514/05.06.2007 a Judecătoriei Pogoanele, irevocabilă, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul D.Z., în contradictoriu cu pârâţii D.I. şi D.N., s-a dispus sistarea parţială a stării de coproprietate existente între părţi cu privire la terenurile din extravilanul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, inscrise in titlul de proprietate nr. 22866/89/18.01.1995, si s-a luat act de tranzactia incheiata intre parti, conform careia reclamantului D.Z. i-a revenit în proprietate terenul în suprafaţă de 12.500 mp situat pe raza satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, in tarlaua 17, intre vecinii: la N – C.M., la E – canal, la S – D.I., la V - drum.

Pârâtul a recunoscut că foloseşte de mai multă vreme suprafaţa de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, in tarlaua 17, între vecinii: la N – D.N., la E – canal, la S – G.I., la V – drum.

La termenul de judecată de 14.01.2009, în lipsa reclamantei, avocatul acesteia a afirmat că se înscrie în fals cu privire la contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.1199/08.06.2004. Instanţa nu a declanşat procedura înscrierii în fals intrucât apărătorul reclamantei nu a prezentat o procura specială în acest sens, la termenul de judecată următor reclamanta nu a facut o astfel de susţinere, iar sesizarea instanţei în cazul inscrierii in fals trebuie facuta doar de partea interesată, personal sau prin procură specială, conform art. 180 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Din probele administrate în cauză a rezultat ca terenurile extravilane înscrise in titlul de proprietate nr.22866/89/18.01.1995 au fost partajate de reclamantul D.Z. şi numiţii D.I. şi D.N., iar la data pronunţării sentinţei civile nr. 514/05.06.2007 terenurile extravilane în suprafaţă totală de 36.400 mp, situate în tarlaua 17, nu mai erau stăpânite în indiviziune de aceştia, şi, aşa cum reiese din contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.1209/08.06.2004, 25.900 mp din suprafaţa totală de 36.400 mp, erau in proprietatea soţilor B.A. şi B.M., astfel incât nu se poate considera că tranzacţia din dosarul nr. 603/282/2007 a fost în mod valabil încheiată şi că numitul D.Z. a devenit proprietarul terenului în suprafaţă de 12.500 mp, situat pe raza comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, in tarlaua 17, intre vecinii: la N – C.M., la E – canal, la S – D.I., la V – drum.

În raport de situaţia de fapt mai sus expusă instanţa constată că reclamanta, moştenitoare a defunctului D.Z., nu a facut dovada dreptului său de proprietate asupra suprafeţei de teren revendicate.

Aşa fiind, vazând prevederile art. 480 c.civ., acţiunea reclamantei se învederează ca fiind neîntemeiată, fiind respinsă.